Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2005-06
KOM (2006) 0153
Offentligt
293564_0001.png
Folketinget – Europaudvalget
København, den 3. juli 2006
Sagsnr.: FVM 373
Folketingets Europaudvalg har d. 30. juni 2006 anmodet om besvarelse af følgende
spørgsmål vedr. KOM (2006) 153 – forslag til Rådets forordning om ændring af forord-
ning (EØF) nr. 2771/75 og (EØF) nr. 2777/75 for så vidt angår anvendelsen af undta-
gelsesforanstaltninger til støtte for markedet:
Spørgsmål:
”Ministeren bedes redegøre for, hvordan han mener at have mandat til at søge erhvervs-
støtte til fjerkræerhvervet pga. fugleinfluenza?”
Svar:
På mødet i Europaudvalget den 21. april 2006 forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri)
den 25. april 2006 forelagde fødevareministeren Kommissionens forslag til rådsforord-
ning om undtagelsesforanstaltninger for æg og fjerkræ m.h.p. forhandlingsoplæg. Ved
denne lejlighed fik fødevareministeren mandat til at tilslutte sig forslaget, idet regerin-
gen ville arbejde for:
at foranstaltningerne skulle være målrettede og omkostningseffektive,
at støtten skulle gøres midlertidig og
at det blev præciseret, at der skulle dokumenteres en direkte sammenhæng mel-
lem forbrugerreaktioner og det veterinære sygdomsudbrud.
I den forbindelse oplyste fødevareministeren, at såfremt man fra dansk side besluttede
sig for at anmode om undtagelsesforanstaltninger, ville ministeren orientere udvalget
herom.
Endvidere blev Kommissionens forventede forslag om godkendelse af ansøgninger fra
14 andre medlemsstater om undtagelsesforanstaltninger til støtte for fjerkræmarkedet
forelagt for Europaudvalget ved notater oversendt den 15. juni 2006. I notaterne oply-
stes bl.a., at regeringen agtede at stemme for forslagene til undtagelsesforanstaltninger,
idet man ville arbejde for, at forslag indeholdt foranstaltninger, der var målrettede og
omkostningseffektive, samt at forslag indeholdt midlertidige foranstaltninger. Det frem-
gik videre af notaterne, at regeringen ville stemme imod forslag om destruktion af slag-
tefjerkræ samt om eksport af fjerkrækød som fødevarehjælp. Endelig oplystes, at den
danske fjerkræbranche havde henvendt sig med ønsket om at se på mulighederne for at
indgive en ansøgning.
Europaudvalget blev orienteret om den danske ansøgning om fjerkræstøtte ved notat
oversendt den 29. juni 2006.
Fødevareministeriet er i færd med at fremsende et aktstykke til Finansudvalget.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
293564_0002.png
2
Spørgsmål:
”Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der i forbindelse med støtte til erhvervet pga.
fugleinfluenza lægges op til en national finansiering, som for halvdelens vedkommende
skal dækkes af staten, når det oprindeligt var regeringens holdning, at den nationale
medfinansiering udelukkende skulle dækkes af erhvervet?”
Svar:
I lyset af den kritiske situation, som branchen befinder sig i som følge af udbruddet af
fugleinfluenza, vurderes det, at fjerkræerhvervet ikke selv vil kunne løfte hele opgaven
med at tilpasse den danske produktion til markedet. På den baggrund har man besluttet
at anmode om at lade staten bidrage til den nationale medfinansiering.
Spørgsmål:
”Ministeren bedes redegøre for, hvilke forbrugerreaktioner han lægger til grund for er-
hvervsstøtteordningen vedrørende fugleinfluenza, herunder redegøre for præcis hvilket
omfang forbrugerreaktionerne har?”
Svar:
Den 18. maj 2006 indtraf et udbrud af fugleinfluenza i en hobbybesætning på Fyn. Som
følge heraf valgte en række tredjelande, herunder Sydkorea, øjeblikkeligt at lukke deres
markeder for afsætning af dansk produceret fjerkrækød. Efterfølgende er der ikke umid-
delbart nogen udsigt til, at disse markeder genåbnes for afsætning af dansk produceret
fjerkrækød.
Den danske fjerkræsektor er generelt en stærkt eksportorienteret sektor. Fjerkræbran-
chen oplyser, at eksportandelen af dansk produceret fjerkrækød i 2005 udgjorde ca. 58
pct. svarende til en samlet eksportværdi på mere end 1,5 mia. kr., hvoraf eksporten til
lande udenfor EU udgjorde i størrelsesordenen 400 mio. kr.
Spørgsmål:
”Ministeren bedes redegøre for, hvad der har fået ham til at skifte mening siden mødet i
Europaudvalget, hvor han fremførte, at regeringen ikke ville søge erhvervsstøtte til fjer-
kræerhvervet pga. fugleinfluenza”.
Svar:
Siden forelæggelsen for Europaudvalget den 21. april 2006 er Danmark den 18. maj
2006 blevet ramt af et udbrud af fugleinfluenza i en hobbybesætning på Fyn. Denne ud-
vikling har medført en ny kritisk situation i erhvervet, hvor det vurderes, at branchen
ikke selv er i stand til at løfte hele opgaven med at foretage den nødvendige tilpasning
af produktionen til markedet.