Europaudvalget 2005-06
KOM (2006) 0162
Offentligt
1446332_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 6.4.2006
KOM(2006) 162 endelig
2006/0057 (CNS)
Forslag til
RÅDETS FORORDDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske
Genopbygningsagentur
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446332_0002.png
BEGRUNDELSE
Det Europæiske Genopbygningsagentur blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr.
2667/2000 af 5. december 2000
1
med henblik på at yde fællesskabsbistand til Serbien og
Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Nævnte forordning
anvendes i henhold til artikel 16 indtil den 31. december 2006.
Forordningens artikel 14 fastsætter imidlertid: ”Kommissionen aflægger inden 31. december
2005 rapport til Rådet om agenturets mandats fremtid. Forslag om forlængelse af agenturets
mandat til efter 31. december 2006 bør fremsættes af Kommissionen senest 31. marts 2006."
Kommissionen forelagde denne rapport for Rådet og for Parlamentet, til orientering, den 23.
december 2005 (KOM (2005)710 endelig). Kommissionen foreslog i rapporten at nedlægge
Det Europæiske Genopbygningsagentur, men dog videreføre agenturets aktiviteter med dets
nuværende mandat og status i yderligere to år, indtil 31. december 2008, med henblik på en
gradvis udfasning af dets aktiviteter under CARDS-programmet (Rådets forordning (EF) nr.
2666/2000 af 5. december 2000
2
.
Formålet med nærværende forslag til forordning er at ændre forordning (EF) nr. 2667/2000 i
overensstemmelse hermed.
1
2
EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2068/2004 (EUT L 358 af
3.12.2004, s. 2).
EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005 (EUT L 344 af
27.12.2005, s. 23).
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446332_0003.png
2006/0057 (CNS)
Forslag til
RÅDETS FORORDDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske
Genopbygningsagentur
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel
181a, stk. 2, første punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
3
,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet
4
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den fællesskabsbistand, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5.
december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien,
Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1628/96 og om ændring af
forordning (EØF) nr. 3906/89 og (EØF) nr. 1360/90 og af afgørelse 97/256/EF og
1999/311/EF (CARDS), ydes i Serbien og Montenegro, herunder i Kosovo som
defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999, og i Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien gennem Det Europæiske Genopbygningsagentur,
der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000
5
.
Forordning (EF) nr. 2667/2000 anvendes indtil den 31. december 2006.
Forordning (EF) nr. 2667/2000 fastsætter, at Kommissionen aflægger rapport til Rådet
om Det Europæiske Genopbygningsagenturs fremtidige mandat.
Kommissionen aflagde denne rapport til Rådet og til Europa-Parlamentet, til
orientering, den 23. december 2005.
I denne rapport foreslog Kommissionen at nedlægge Det Europæiske
Genopbygningsagentur, men dog videreføre agenturets aktiviteter med dets nuværende
mandat og status i yderligere to år, indtil den 31. december 2008, med henblik på
gradvis udfasning af dets aktiviteter under CARDS-programmet.
(2)
(3)
(4)
(5)
3
4
5
EUT C s.
EUT C s.
EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2068/2004 (EUT L 358 af
3.12.2004, s. 2).
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(6)
Forordning (EF) nr. 2667/2000 bør derfor ændres -
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
I artikel 16 i forordning (EF) nr. 2667/2000 ændres datoen "31. december 2006" til
"31. december 2008".
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles,
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446332_0005.png
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET
Udfasning af Genopbygningsagenturet/Opgradering
Delegationer/Kontorer
1.
POLITIKOMRÅDE
Udvidelse
2.
BUDGETPOSTER
XX.01.01.01: Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for institutionen
XX.01.03.02: Bygninger og dertil knyttede udgifter for EU-delegationer
XX.01.01.02: Udgifter vedrørende tjenstgørende personale ved EU-delegationer
XX.01.02.02: Eksternt personale ved EU-delegationer
XX.01.02.12: Andre administrationsudgifter for EU-delegationer
XX.01.02.02: Eksternt personale ved EU-delegationer
21.01.04.nn: Udgifter til støtte for politikområdet udvidelse
3.
FORANSTALTNINGENS
VARIGHED
OG
DE
FINANSIELLE
VIRKNINGERS
Foranstaltningens varighed er begrænset til en overgangsperiode på 2 år (2007-2008). I løbet af denne
periode vil Genopbygningsagenturet koncentrere sine aktiviteter om iværksættelse og afslutning af
CARDS-projekter. Sideløbende hermed begynder delegationerne at gøre sig klar til at kunne bidrage
til iværksættelse af bistand inden for rammerne af IPA-instrumentet. Delegationerne skal være i stand
til at påtage sig arbejde, som Genopbygningsagenturet pålægger dem ved udgangen af
overgangsperioden efter en sektorprioriteret plan for overdragelse af ansvar, der bliver klar i løbet af
2006.
Hvad angår personale, vil antallet af tjenestemænd i delegationerne/kontorerne blive øget gradvist i
2007, og målet er at nå op på fuld bemanding i løbet af 2008.
Fra 2009 vil overgangsperioden være afsluttet, hvorefter aktiviteterne vil være i en normal gænge
inden for rammerne af IPA-instrumentet.
3.1.
Budgetoplysninger
Udgifternes art
IOU
IOB/ OB
Nye
IPA
EFTA-bidrag
NEJ
Bidrag fra
ansøgerlande
NEJ
Udgifts-
område i de
finansielle
overslag
Nr. [4, 5, 7]
Budget-
post
Alle poster
i pkt. 2
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446332_0006.png
3.2.
Beskrivelse af Genopbygningsagenturets aktiviteter
Agenturets aktiviteter vil i overgangsperioden blive koncentreret om afslutning af CARDS-
programmerne, gradvis overførsel fra Kommissionen til delegationerne af programmer, som ikke kan
afsluttes af Genopbygningsagenturet, og administrativ afslutning af dets aktiviteter. Programmering og
indgåelse af kontrakter under det nye IPA-instrument vil blive varetaget af hovedsædet og
delegationerne. Agenturet vil yde den nødvendige bistand.
4.
SAMMENFATNING AF RESSOURCER
I
2006
forvalter Agenturets operationelle afdelinger:
følgende forpligtelsesbevillinger for:
- Fyrom: 28,0 mio. EUR
- Kosovo: 45,5 mio. EUR
- Montenegro: 18,0 mio. EUR
- Serbien: 142,0 mio. EUR
- Serbien og Montenegro: 7,5 mio. EUR
RAC (forpligtelser, for hvilke der ikke er indgået kontrakt ): 409,3 mio. EUR;
I
2007
og
2008
vil der ikke blive indgået nye forpligtelser. De finansielle ressourcer, der skal forvaltes,
skønnes at være følgende:
- 2007:
RAC: 400 mio. EUR; RAL (midler, der er disponeret over, men som endnu ikke er blevet
udbetalt): 690 mio. EUR (inkl. RAC);
- 2008:
RAC: 200 mio. EUR; RAL: 470 mio. EUR (inkl. RAC).
i mio. EUR
Udgiftstype
Genopbygningskontorets
administrative udgifter finansieret
over driftsbevillingerne
Budgetpost 22.05 01/02/03 CARDS
FB
BB
n-1
2006
År n
2007
n +1
2008
n+2
2009
68,76
24,8
-
23,96
20
-
Finansieringen af Genopbygningskontorets administrative udgifter i overgangsperioden 2007-2008
sker via bevillinger, for hvilke der indgås forpligtelser i 2006, og de finansieres over
driftsbevillingerne.
Skøn over Genopbygningsagenturets udgifter for 2007 og 2008 baseres på finansiering af udgifter til
det personale, der ifølge Kommissionens rapport til Rådet om Det Europæiske
Genopbygningsagenturs fremtid (KOM(2005) 710) indtil udgangen af 2008 er nødvendigt for at
forvalte 580 mio. EUR, for hvilke der skal indgås kontrakter, og 870 mio. EUR, som skal udbetales.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446332_0007.png
En del af personalet forlader sandsynligvis Agenturet inden udgangen af 2008. Det er imidlertid
vigtigt, at man på nuværende tidspunkt fastsætter budgetressourcer, som gør det muligt for Agenturet
eventuelt at tilbyde sit personale kontrakter (for midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte)
frem til udgangen af 2008. Det bør ske for at forhindre en situation med usikkerhed, som kan få
medarbejderne til at sige op før tiden, hvilket ville forhindre Agenturet i at varetage sine opgaver
tilfredsstillende. Alle ikke-anvendte finansielle ressourcer tilbageføres naturligvis til det almindelige
budget.
Udgifter vedr. tjenstgørende
personale ved EU-delegationer:
vederlag og godtgørelser, udgifter og
godtgørelse ved forflyttelse,
missions- og
repræsentationsudgifter, tilpasning af
vederlag (budgetpost xx.010102 -
xx.010212)
Administrative infrastrukturudgifter:
leje af bygninger og udgifter i
forbindelse hermed, ombygning,
sikkerhed
i
forbindelse
med
personer, kontorer, kontormøbler og
-materiel,
transportmateriel
og
vedligeholdelse,
telekommunikation/it-udstyr
og
andre
administrative
udgifter:
budgetpost
Samlede udgifter (xx 01 01 02 -
xx.01.03.02
Administrationsudgifter til eksternt
personale ved EU-delegationer,
budgetpost IPA, 22.01.04.n (ex BA)
- Personaleudgifter
- Infrastrukturudgifter
_________________________
I A
LT
Supplerende
udgifter
for
delegationer, I ALT (ex A6 + ex
BA)
-
1,37
3,06
2,92
-
1,23
1,20
1,04
2,60
4,26
3,96
-
1,82
3,08
_____
4,90
7,50
12,44
7,80
_____
20,24
24,50
10,75
7,35
_____
18,10
22,06
Udgifter til eksternt personale i 2007 er beregnet under hensyn til, at en stor del af ansættelserne først
vil finde sted i årets anden halvdel, og derfor fastsat til 50 % af de årlige omkostninger.
Udgifter til fastansat personale ved hovedsædet
2007
(8)
Udgifter til fastansat personale ved
hovedsædet (inkl. personale til
Relex/K).
0,44
2008
(15)
1,06
2009
(15)
1,27
Gennemsnitlig udgift: 55 000 EUR pr. person det første år (6 måneder); 85 000 EUR pr. person de
efterfølgende år.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446332_0008.png
Sammenfattende tabel over vedtægtsomfattet og eksternt personale for hver delegation/hvert
kontor i overgangsperioden og 2009
2007
SERBIEN
KOSOVO
FYROM
MONTENEGRO
4 TM
(1)
7 KA
(2)
10 LA
(3)
4 TM
6 KA
10 LA
2 TM
5 KA
7 LA
2 TM
1 KA
3 LA
mio.
EUR
0,80
1,56
0,81
1,44
0,43
1,28
0,55
0,61
4 TM
29 KA
43 LA
4 TM
24 KA
43 LA
4 TM
22 KA
28 LA
5 TM
4 KA
13 LA
2008
mio.
EUR
0,94
7,24
0,94
6,32
1,04
5,31
1,34
1,35
4 TM
29 KA
43 LA
4 TM
24 KA
43 LA
4 TM
22 KA
28 LA
5 TM
4 KA
13 LA
2009
mio.
EUR
0,93
6,46
0,93
5,67
0,93
4,72
1,170
1,24
(1) Tjenestemænd - (2) Kontraktansatte (3) Lokalt ansatte
Dette personale vil allerede i 2007 skulle forvalte det nye IPA-instrument gennem medvirken ved
programmering og iværksættelse af de første foranstaltninger, der finansieres herunder.
I anden halvdel af 2008 skal dette personale ligeledes begynde at beskæftige sig med CARDS-sager, der ikke
kan afsluttes inden årets udgang, og som delegationerne skal forvalte fra 1.1.2009.
TM i delegationer
KA
LA i delegationer
TM ved hovedsæde
I ALT
12
19
30
8
69
2007
mio. EUR
2,60
4,90
0,44
7,94
17
79
127
15
238
2008
mio. EUR
4,26
20,243
1,06
25,56
17
79
127
15
238
2009
mio. EUR
3,96
18,10
1,27
23,33
Gennemsnitsudgifterne er beregnet på følgende måde:
Tjenestemænd: 13 363 EUR/måned (vederlag) + 647 EUR/måned (missioner) + 321 EUR/måned (tilpasning af
vederlag) + 28 220 EUR, som er et fast beløb for det første år (udgifter ved tiltræden)
Kontraktansatte: 7 230 EUR/måned/år
Lokalt ansatte: 1 953 EUR/måned
For tjenestemænd og kontraktansatte er der ligeledes beregnet et beløb på 2 587 EUR/måned og på 10 000
EUR/år til at dække udgifter til leje af bolig og til sikring af personers sikkerhed.
Da de lokalt ansattes boligudgifter ikke dækkes af Kommissionen, er udgifterne til disse som angivet oven for
(1 953 EUR/måned), hvortil der på pro rata-basis lægges generelle delegationsinfrastrukturudgifter.
Forberedelsen af delegationerne/kontorerne på deres nye opgaver indebærer, at personalet skal
begynde at være på plads i 2007 med henblik på at tilrettelægge overførsel af aktiviteter og gøre det
muligt for dem at være fuldt operationelle i 2008. Desuden skal delegationernes/kontorernes opgaver
koncentreres om iværksættelse af IPA, mens Agenturet skal koncentrere sig om udfasning af CARDS.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446332_0009.png
Sammenfattende tabel over menneskelige ressourcer, hvad angår faste stillinger ved hovedsædet
og i delegationerne
2006
Delegationer/kontorer
Hovedsæde
2007
12
8
2008
5
7
I alt
17
15
Fordelingen af de 32 stillinger på hovedsædet og delegationer/kontorer er vejledende og kan ændres i
overensstemmelse med de politiske og administrative behov og krav til informationssikkerhed.
Skønnet over menneskelige ressourcer vedrører kun overførsel af aktiviteter i forbindelse med ydelse
af EU-bistand inden for rammerne af førtiltrædelsesstrategien. Tilpasning af delegationer/kontorer i
forhold til andre af EU's krav kan finde sted på baggrund af den lokale politiske udvikling (Kosovo og
Montenegro) og vil ske særskilt.
Behovene med hensyn til menneskelige og administrative ressourcer dækkes inden for rammerne af
bevillingerne til de forvaltningsansvarlige generaldirektorater i forbindelse med den årlige tildeling af
bevillinger.
DA
9
DA