Udvalget for Videnskab og Teknologi 2005-06
KOM (2006) 0173
Offentligt
1446343_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 25.04.2006
KOM(2006) 173 endelig
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET,
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG
REGIONSUDVALGET
Handlingsplan for e-forvaltning under i2010-initiativet:
Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til fordel for alle
{SEK(2006) 511}
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
INDHOLD
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
8.
Mål og forventninger frem til 2010.............................................................................. 3
Bedre integration via e-forvaltning .............................................................................. 5
Velfungerende og effektive offentlige serviceydelser ................................................. 6
Måling .......................................................................................................................... 7
Udveksling af erfaringer .............................................................................................. 7
Nøgletjenester med stor effekt ..................................................................................... 8
Udviklingsfremmende nøglefaktorer ........................................................................... 9
Styrkelse af borgerdeltagelsen og demokratiske beslutningsprocesser i Europa....... 11
Gennemførelse af handlingsplanen ............................................................................ 12
Konklusion ................................................................................................................. 13
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0003.png
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET,
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG
REGIONSUDVALGET
Handlingsplan for e-forvaltning under i2010-initiativet:
Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til fordel for alle
(EØS-relevant tekst)
1.
M
ÅL OG FORVENTNINGER FREM TIL
2010
Kommissionen forelægger hermed sin handlingsplan for e-forvaltning, der er et led i i2010-
initiativet til fremme af beskæftigelse og vækst i informationssamfundet. Målet er at yde et
vigtigt bidrag til gennemførelsen af Lissabon-strategien og andre fællesskabspolitikker.
I lande, der er nået langt, hvad angår åbenhed og effektivitet i den offentlige sektor samt
parathed til e-forvaltning, ligger også de økonomiske resultater og konkurrenceevnen i top
1
.
Denne klare forbindelse mellem national konkurrenceevne, innovationsstyrke og kvaliteten i
de offentlige administrationer betyder, at bedre offentlig forvaltning er en absolut
nødvendighed for at bevare konkurrenceevnen på verdensplan. Med e-forvaltning kan de
offentlige administrationer yde et vigtigt bidrag til gennemførelsen af Lissabon-strategien.
Det er desuden vigtigt at fremskynde indførelsen af e-forvaltning med henblik på
modernisering og innovation, fordi de offentlige administrationer står over for en række store
udfordringer såsom en aldrende befolkning, klimaændringer og terrorisme. Samtidig kræver
borgerne kræver bedre offentlige serviceydelser, øget sikkerhed og bedre demokrati, mens
erhvervslivet kræver mindre bureaukrati og større effektivitet. Efterhånden som Den
Europæiske Union fortsætter med at optage nye medlemmer, og mangfoldigheden vokser,
opstår der nye behov og krav, f.eks. om offentlige serviceydelser, der fungerer problemfrit på
tværs af grænserne, som en forudsætning øget mobilitet blandt borgerne og virksomhederne i
Europa. E-forvaltning kan gøre det nemmere for regeringerne at takle disse udfordringer og
krav.
Potentialet i e-forvaltning ses allerede tydeligt i en række EU-lande, der er førende i verden på dette område. I
Danmark sparer elektronisk fakturering skatteyderne for 150 mio. EUR og virksomhederne for 50 mio. EUR
om året Hvis der blev indført elektronisk fakturering overalt i EU, kunne der samlet opnås en årlig besparelse
på over 50 mia. EUR. Fx kan personer i Belgien med fysiske handicaps nu få bevilget økonomisk bistand via
internet i løbet af få sekunder, hvor det tidligere tog 3 - 4 uger. Sådanne tidsbesparelser og brugervenlige
serviceydelser kan brede sig til mange andre områder af den offentlige sektor og gavne alle borgere i Europa.
1
Det Økonomiske Verdensforums rapporter om konkurrenceevnen, Europa-Kommissionens
tendensoversigter og resultattavler for innovation, FN’s rapporter om e-forvaltning (2003, 2004, 2005).
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0004.png
Med handlingsplanen søger Kommissionen at:
– sikre, at e-forvaltning hurtigere medfører konkrete fordele for alle borgere og
virksomheder
– sikre, at e-forvaltning på nationalt plan ikke skaber nye hindringer for det indre marked på
grund af opsplitning og manglende interoperabilitet
– udbrede fordelene ved e-forvaltning til EU-plan ved at skabe mulighed for stordriftsfordele
i medlemsstaternes initiativer og gennem samarbejde om fælles europæiske udfordringer
– sikre, at alle berørte parter i EU samarbejder om at tilrettelægge og gennemføre e-
forvaltning.
Handlingsplanen tager navnlig udgangspunkt i den ministererklæring
2
, der blev vedtaget på
den tredje ministerkonference om e-forvaltning, og som indeholdt klare forventninger om
alment udbredte, målelige fordele ved e-forvaltning i 2010. Kommissionen hilser denne
erklæring velkommen og glæder sig over medlemsstaternes og den private sektors
engagement
3
. Handlingsplanen bygger på det udmærkede samarbejde med nationale e-
forvaltningsinitiativer i arbejdsgruppen vedrørende e-forvaltning under eEurope-
Rådgivningsgruppen.
Der lægges især vægt på, hvordan Europa-Kommissionen kan bidrage til medlemsstaternes
mål og EU’s politikker, særlig vedrørende Lissabon-strategien, det indre marked, bedre
regulering og EU-borgerskab.
Handlingsplanen er koncentreret om fem overordnede mål for e-forvaltning, med specifikke
mål for 2010
4
.
Ingen må sakke bagud:
E-forvaltning skal være med til at fremme integrationen i
informationssamfundet, så alle borgere i 2010 har nem adgang til pålidelige, innovative
serviceydelser.
Velfungerende og effektive offentlige serviceydelser:
der skal gøres en væsentlig indsats
frem til 2010 for at øge tilfredsheden blandt brugerne og skabe større åbenhed og
ansvarlighed i den offentlige forvaltning samt lette den administrative byrde og øge
effektiviteten.
Indførelse af nøgletjenester med stor effekt
for borgere og virksomheder: fra 2010 skal
alle offentlige administrationer have mulighed for at foretage alle deres indkøb elektronisk,
og i praksis skal 50 % af alle offentlige indkøb foregå elektronisk
5
. Desuden skal der
indgås aftale om samarbejde om yderligere elektroniske serviceydelser for borgerne med
stor effekt.
2
3
4
5
24. november 2005, Manchester, UK.
http://www.egov2005conference.gov.uk/documents/proceedings/pdf/051124declaration.pdf.
Erklæring om e-forvaltning fra EICTA (European Information & Communications Technology Industry
Association), 25. november 2005.
Mål 1 - 4 er overtaget fra ministererklæringen i forkortet udgave.
Gældende for offentlige indkøb til en værdi, der overstiger EF-tærskelen, se kapitel 4.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0005.png
Indførelse af udviklingsfremmende nøglevilkår
som grundlag for, at borgere og
virksomheder i 2010 kan drage fordel af nem, sikker og interoperabel autentificeret adgang
til offentlige serviceydelser i hele EU.
Styrkelse af borgerdeltagelsen og demokratiske beslutningsprocesser:
inden 2010 skal
der demonstreres redskaber til effektiv offentlig debat og deltagelse i demokratiske
beslutningsprocesser.
2.
B
EDRE INTEGRATION VIA E
-
FORVALTNING
Målsætningen om at fremme integrationen i informationssamfundet ved hjælp af e-forvaltning
indebærer:
en udfordring, der består i at
bekæmpe it-kløften
ved at undgå at udelukke borgere fra
informationssamfundet, når offentlige serviceydelser gøres elektronisk tilgængelige.
en mulighed for at føre en
ikt-støttet integrationspolitik
takket være de nye muligheder,
som e-forvaltning giver.
Ikt-baserede offentlige serviceydelser kan være med til at konsolidere den sociale
samhørighed og sikre, at dårligt stillede befolkningsgrupper møder færre hindringer, når de vil
udnytte informationssamfundets muligheder. Myndighedernes websteder er stadig langt fra at
opfylde retningslinjerne for e-tilgængelighed
6
. Brugerne vil fortsat være interesseret i andre
adgangskanaler til offentlige serviceydelser end internettet, som f.eks. digital-tv, mobil- og
fastnettelefoner, og/eller personlig kontakt.
Medlemsstaterne har sat sig følgende mål for integrerende e-forvaltning:
i 2010 skal alle
borgere, også socialt dårligt stillede grupper, drage væsentlig fordel af e-forvaltning, og
de offentlige administrationer i EU skal tilbyde offentlig information og offentlige
serviceydelser, der er lettere tilgængelige og nyder stadig større tillid blandt
offentligheden. Målene skal nås gennem innovativ brug af ikt, ved at skabe øget
bevidsthed om fordelene ved e-forvaltning og ved at sikre alle brugere bedre
færdigheder og yde dem en bedre støtte.
Kommissionen vil støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at nå disse mål, i
overensstemmelse med meddelelsen om e-tilgængelighed
7
og den dagsorden for e-integration
frem til 2008, der er et led i i2010-strategien for udnyttelse af ikt i integrationens tjeneste. På
grundlag af denne dagsorden vil der blive truffet yderligere specifikke foranstaltninger fra
2008 og fremover.
6
7
Rapport fra der britiske formandskab om e-tilgængeligheden i offentlige serviceydelser i EU, november
2005.
Meddelelse om e-tilgængelighed, KOM(2005) 425
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0006.png
Europa-Kommissionen vil i åbent partnerskab med medlemsstaterne, den private sektor og
civilsamfundet og i koordinering med netværket af europæiske offentlige administrationer
(EPAN) træffe følgende særlige foranstaltninger:
2006
Aftale en køreplan med medlemsstaterne, der indeholder konkrete mål og
milepæle på vejen mod et samfund i 2010, hvor alle borgere drager fordel af e-
forvaltning
I samarbejde med medlemsstaterne opstille en fælles vejledning, der bringer
udviklingen inden for e-forvaltning på linje med meddelelsen om e-
tilgængelighed
Udstikke retningslinjer for multiplatformsstrategier, således at e-
forvaltningsydelser gøres tilgængelige via mange forskellige kanaler, f.eks.
digital-tv, mobil- og fastnettelefoner og andet interaktivt udstyr.
2007
2008
Mellem 2006 og 2010:
- Brugernes behov vil blive taget op i forbindelse med forskningsprojekter, pilotprojekter,
støtte fra strukturfondene, hvor dette er relevant, strategiske undersøgelser og fælles
specifikationer under relevante EF-programmer. Der vil især blive lagt vægt på at finde
omkostningseffektive løsninger på personlig tilpasning, brugerinteraktion og flersprogethed
inden for e-forvaltning.
- Udvekslingen af praktiske erfaringer vil blive koordineret med udvekslingen af
medlemsstaternes erfaringer inden for EPAN-netværket og vil først og fremmest vedrøre
multikanalstrategier, integrationspolitik og god praksis.
3.
V
ELFUNGERENDE OG EFFEKTIVE OFFENTLIGE SERVICEYDELSER
Velfungerende og effektive offentlige serviceydelser sparer tid og penge og vil nemmere
vinde accept og udbredelse blandt borgere, virksomheder og administrationer, i
overensstemmelse med målene for denne handlingsplan. De medfører fordele på tre niveauer:
a) for borgere og virksomheder, b) for offentlige forvaltninger og c) for samfundet og
økonomien som helhed.
Medlemsstaterne forventer, at
e-forvaltning inden 2010 vil medvirke til at øge brugernes
tilfredshed med offentlige serviceydelser og lette den administrative byrde for
virksomheder og borgere væsentligt. Desuden forventes innovativ brug af ikt at give en
betydelig effektivitetsgevinst samt skabe øget åbenhed og kontrollerbarhed i den
offentlige sektor inden 2010.
Selv om de fleste udfordringer må takles på nationalt eller regionalt/lokalt plan, kan Europa-
Kommissionen bidrage til alle fem områder af handlingsplanen med to typer aktiviteter:
måling og udveksling af erfaringer.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0007.png
3.1.
Måling
Indsamling af relevante oplysninger
8
, kvantificering, benchmarking
9
, måling og
sammenligning af virkninger og fordele er afgørende for, at e-forvaltning kan vinde almen
udbredelse. Arbejdet med at udvikle en fælles effekt-/udbytteorienteret måleramme, der
omfatter benchmarking ved hjælp af fælles indikatorer (målt på nationalt eller europæisk
plan) samt sagsbaseret læring ved hjælp af målelige indikatorer
10
, skrider fremad. Der er ved
at blive udformet økonomiske modeller, som må videreudvikles som supplerende redskaber
til at nyttiggøre data, f.eks. til at klarlægge forholdet mellem investering og produktivitet i et
e-forvaltningsprojekt eller e-forvaltningspolitikkernes og -programmernes bidrag til vækst i
bruttonationalproduktet, beskæftigelse eller social samhørighed.
3.2.
Udveksling af erfaringer
Det er alment anerkendt, at der er behov for en mere omfattende udveksling af erfaringer
11
.
Der er blevet - eller er ved at blive - iværksat forskellige ordninger, f.eks. rammerne for god
e-forvaltningspraksis
12
, observationscentret for e-forvaltning
13
, portalen ”Dit Europa”
14
,
Testa-netværket
15
, og den fælles portal for toldanliggender (”Single Window Customs”)
16
.
Dette muliggør risikodeling og stordriftsfordele ved udforskning af innovative løsninger og
reproducerbare komponenter til innovation og udveksling af god praksis. Kommissionens eget
projekt, e-Kommissionen
17
, er også et led i disse bestræbelser. Endvidere bør man udnytte
EPAN-netværkets resultater om innovative offentlige serviceydelser bedre ved at lade dem
indgå i god praksis, som Kommissionen støtter.
Det forelås, at infrastrukturtjenesternes videreførsel på kort til mellemlangt sigt støttes via EF-
programmer og national/regional finansiering. Hvordan videreførslen på langt sigt sikres er
endnu ikke afklaret
18
.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Eurostats undersøgelser blandt husstande og virksomheder i medlemsstaterne giver vigtige oplysninger
om integrerende e-forvaltning og offentlige e-indkøb.
Modinis-programmets benchmarking af offentlige basisserviceydelser på nettet, 6. måling (2006), og
det nye pilotprojekt om forbedring af benchmarkingindikatorerne for e-forvaltning.
Modinis-programmets
eGovernment Economics Project
(eGEP) – en undersøgelse om finansiering,
fordele og økonomiske aspekter i forbindelse med e-forvaltning,
http://europa.eu.int/egovernment_research.
Ministerierklæring, anden ministerkonference om e-forvaltning, Como, Italien, 7. juli 2003; Meddelelse
om e-forvaltningens betydning for Europas fremtid, KOM(2005) 567; Rådets konklusioner om e-
forvaltning, december 2003.
http://egov-goodpractice.org
http://europa.eu.int/egovo
http://europa.eu.int/youreurope/index_da.html
Trans European Services for Telematics between Administrations,
http://europa.eu.int/idabc/en/document/2097/556
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/publications/com_reports/customs/index_en.htm
E-Commission 2006-2010, Enabling Efficiency and Transparency, 22. november 2005 (ikke oversat til
dansk).
Hvad angår IDABC-programmet, fastsætter Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2004/387/EF af
21. april 2004 (EFT L 144 af 30.4.2004 (se korrigendum EFT L 181 af 18.5.2004, s. 25), artikel 10, stk.
8, og artikel 3, litra d), at der skal fastlægges ordninger med henblik på at sikre IDABC-
infrastrukturtjenesternes finansielle og driftsmæssige videreførsel.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0008.png
Europa-Kommissionen vil i partnerskab med medlemsstaterne, den private sektor og
civilsamfundet træffe følgende foranstaltninger:
2006
2007
Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne foreslå en fælles
effektorienteret måleramme for e-forvaltning og efterfølgende finjustere den.
I overensstemmelse med i2010-benchmarkingrammerne vil der blive udført
benchmarking og effekt- og udbytteanalyse på grundlag af fælles indikatorer,
baseret på de data medlemsstaterne leverer, med henblik på at overvåge
resultaterne af denne handlingsplan.
Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne udforske, hvordan man på
langt sigt kan sikre den finansielle og driftsmæssige videreførsel, hvad angår
udveksling af erfaringer, infrastrukturer og tjenester.
2006
Mellem 2006 og 2010 vil Kommissionen fortsat gøre en aktiv indsats for at fremme
ressourcedeling og udveksling af god praksis og erfaringer inden for e-forvaltning.
4.
N
ØGLETJENESTER MED STOR EFFEKT
Planerne for e-forvaltning skrider frem med modernisering af hundredvis af offentlige
serviceydelser. Selv om de fleste af disse er lokale, regionale eller nationale, er der også en
række tjenester, der tilbydes på tværs af grænserne, og som udgør et stort fremskridt for
borgere, virksomheder og administrationer. Disse serviceydelser kan fungere som flagskibe
for europæisk e-forvaltning. De kan også være med til at mobilisere støtte på højeste plan og
skabe en væsentlig efterspørgsel efter nøgleredskaber såsom elektronisk identifikation og
interoperabilitet, to indbyrdes supplerende mål i denne handlingsplan (se også næste kapitel).
Når disse flagskibstjenester etableres, skal der lægges særlig vægt på at opnå en mærkbar
effekt gennem udbredt
brug
af tjenesterne, ikke blot på at stille tjenesterne til rådighed
elektronisk.
Et eksempel på en sådan nøgletjeneste er elektroniske offentlige indkøb. Den offentlige
sektors indtægter udgør ca. 45 % af BNP, og de offentlige myndigheder køber ind for
15-20 % af BNP eller 1500 mia. EUR i Europa om året. Elektroniske indkøb og elektronisk
fakturering vil kunne medføre besparelser i de samlede indkøbsomkostninger på ca. 5 % og et
fald i transaktionsomkostningerne på 10 % eller mere, svarende til et tocifret milliardbeløb i
euro om året. Navnlig kan små og mellemstore virksomheder drage fordel af en nemmere
adgang til markederne for offentlige kontrakter og øge deres ikt-kompetencer og dermed
konkurrenceevnen.
Det er derfor ønskeligt, at offentlige e-indkøb vinder vid udbredelse. Medlemsstaterne har sat
sig det mål at
give alle offentlige administrationer i EU mulighed for at foretage alle
deres indkøb elektronisk (i det omfang lovgivningen tillader det) og sikre, at mindst
50 % af alle offentlige indkøb til en værdi ud over EF-tærsklen
19
også i praksis sker
elektronisk inden 2010.
19
Ca. 50 000 EUR for almindelige offentlige tjenesteydelser og 6 000 000 EUR for offentlige bygge- og
anlægsarbejder.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0009.png
I perioden 2006-2010 vil Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne undersøge,
hvilke nøgletjenester med en fælleseuropæisk dimension der bidrager mest til Lissabon-
dagsordenens mål. Opmærksomheden vil især blive rettet mod tjenester, der øger borgernes
mobilitet, som f.eks. jobsøgningstjenester, der dækker hele Europa, tjenester inden for
sundhedssektoren såsom elektroniske patientjournaler og elektroniske recepter,
socialsikringstjenester vedrørende understøttelse og pension samt uddannelsestjenester i
forbindelse med studier i udlandet. Andre nøgletjenester, der vil blive taget i betragtning, er
selskabsregistrering og momsrefusion for virksomheder. Det er også vigtigt at udnytte
mulighederne for synergi med strukturfondene og lokal- og regionaludviklingsprogrammerne.
Grænseoverskridende offentlige e-indkøb er det første område, der bliver sat fokus på.
Arbejdet her skal støtte den handlingsplan for elektronisk baserede offentlige
indkøbsprocedurer, der blev fastlagt sammen med medlemsstaterne i 2004
20
. Det skal
fremskynde medlemsstaternes bestræbelser på at iværksætte grænseoverskridende løsninger.
Europa-Kommissionen vil i partnerskab med medlemsstaterne, den private sektor og
civilsamfundet træffe følgende foranstaltninger:
2006
Der aftales en køreplan med medlemsstaterne, der indeholder konkrete mål og
milepæle på vejen mod et samfund i 2010, hvor der er mulighed for at foretage
alle offentlige indkøb elektronisk, og hvor 50 % af de offentlige indkøb også i
praksis foretages elektronisk.
På grundlag af løsninger, der er udviklet eller under udvikling i
medlemsstaterne, skal der hurtigst muligt fastlægges fælles specifikationer for
nøgleelementerne i grænseoverskridende offentlige e-indkøb og iværksættes
pilotforsøg med indførelse af tjenester.
Pilotprojekterne vil blive vurderet, og resultaterne formidlet i hele EU.
Der gøres status over udviklingen inden for grænseoverskridende offentlige e-
indkøbstjenester i medlemsstaterne.
2007
2009
2010
Mellem 2006 og 2010 vil Kommissionen aftale et samarbejde med medlemsstaterne om
yderligere e-forvaltningstjenester med stor effekt.
5.
U
DVIKLINGSFREMMENDE NØGLEFAKTORER
E-forvaltning er nået til et kritisk punkt. Yderligere væsentlige fremskridt forudsætter, at visse
nøglefaktorer er til stede, navnlig for at flagskibstjenesterne kan få den ønskede effekt. Blandt
sådanne afgørende nøglefaktorer regnes interoperabel elektronisk identifikationsstyring,
eIDM (Electronic IDentification Management), til at forvalte adgangen til offentlige
serviceydelser, elektronisk dokumentautentifikation og elektronisk arkivering.
Nogle EU-lande er allerede i færd med at indføre eIDM-systemer, der opfylder deres
nationale behov og tilgodeser de kulturelle traditioner og præferencer mht. beskyttelse af
personoplysninger. En måde at styre adgangen til offentlige serviceydelser på er at anvende
harmoniserede nationale id-kort, men det er op til de enkelte medlemsstater at vælge, hvilken
20
KOM(2004) 841; Retsgrundlaget for offentlige e-indkøb findes i direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0010.png
metode de vil benytte. Biometriske nationale id-kort og eIDM til offentlige serviceydelser er
to markant forskellige ting: nationale id-kort tjener den offentlige sikkerhed, f.eks. ved at lette
integreret grænsekontrol og bekæmpelse af terrorisme, mens elektronisk identifikation i
forbindelse med offentlige serviceydelser har til formål at lette adgangen til disse ydelser og
tilbyde personligt tilpassede og mere ”intelligente” ydelser.
Medlemsstaterne anerkender, at eIDM er et vigtigt middel til at sikre, at
EU’s borgere og
virksomheder i 2010 har et sikkert og brugervenligt identifikationsmiddel, der udstedes
på lokalt, regionalt eller nationalt plan og opfylder reglerne for beskyttelse af
personoplysninger, og som kan benyttes til at få adgang til offentlige serviceydelser i
deres eget land eller en anden medlemsstat.
Europa-Kommissionen foreslår, at spørgsmålet om interoperabilitet mellem forskellige eIDM-
systemer håndteres på en pragmatisk måde. Målet er at respektere de forskellige nationale
fremgangsmåder og løsninger uden at skabe hindringer for brug af offentlige serviceydelser
på tværs af grænserne.
Kommissionen overvejer at gennemføre en bredere offentlig høring for at få et aktuelt billede
af den offentlige accept af sådanne systemer. E-signaturer er en teknologi, der kan anvendes i
eIDM-processen. I opfølgningen på direktivet om e-signaturer vil Kommissionen aktivt
arbejde for gensidig anerkendelse og interoperabilitet mellem elektroniske signaturer for at
undgå hindringer for det indre marked. Kommissionen vil også overveje, om der er behov for
lovforanstaltninger for at støtte udviklingen af elektronisk identifikation og autentifikation i
forbindelse med offentlige serviceydelser.
Også elektroniske dokumenter bliver afgørende for mange tjenester, f.eks. offentlige
indkøbskontrakter, recepter på lægemidler og eksamensbeviser. Mellem 2006 og 2010 vil
Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne udforme en referenceramme for
autentificerede elektroniske dokumenter i hele EU og udarbejde og gennemføre et
arbejdsprogram for et tættere samarbejde om forvaltning og autentifikation af elektroniske
dokumenter og arkiver i offentlige administrationer samt nemmere adgang til disse på tværs af
grænserne.
Endelig er interoperabilitet en almen udviklingsfremmende nøglefaktor. Interoperable
grundlæggende infrastrukturtjenester (f.eks. til sikker kommunikation mellem
administrationer eller adgang til registre på tværs af grænserne), fælles specifikationer,
retningslinjer for interoperabilitet og genbrugeligt software er alle komponenter til e-
forvaltningstjenester med stor effekt. Der arbejdes for tiden på en ajourføring af den
europæiske interoperabilitetsramme samt på at fremme og oplyse om interoperable e-
forvaltningstjenester baseret på standarder, åbne specifikationer og åbne grænseflader som
planlagt i meddelelsen om interoperabilitet
21
.
21
Meddelelse om interoperabilitet for paneuropæiske e-forvaltningstjenester, KOM(2006) 45
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0011.png
Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne, den private sektor og civilsamfundet træffe
følgende foranstaltninger:
2006
Aftale en køreplan med medlemsstaterne, der indeholder konkrete mål og
milepæle på vejen mod en EU-ramme for eIDM i 2010, baseret på
interoperabilitet og gensidig anerkendelse af nationale eIDM-systemer.
Vedtage fælles specifikationer for eIDM i EU.
Overvåge storstilede pilotforsøg med interoperable eIDM-systemer til
grænseoverskridende tjenester, baseret på fælles specifikationer.
E-signaturer til e-forvaltning: undersøge brugen af e-signaturer i forbindelse
med offentlige serviceydelser.
Undersøge, i hvilket omfang den europæiske eIDM-ramme for interoperable
eIDM-systemer anvendes i medlemsstaterne.
S
TYRKELSE
AF
BORGERDELTAGELSEN
BESLUTNINGSPROCESSER I
E
UROPA
OG
DEMOKRATISKE
2007
2008
2009
2010
6.
Demokratiske beslutningsprocesser og borgerdeltagelse er forbundet med række udfordringer.
I hele Europa er stemmeprocenten til valg på nationalt og EU-plan generelt lav (undtagen
hvor der er stemmepligt). Mange føler, at beslutningsprocesserne er blevet mere komplekse,
med flere partier og interesser at tage hensyn til og flere svære kompromisser. Borgerne bliver
stadig bedre informerede og kræver at blive inddraget mere i beslutningerne. Regeringerne
søger at opbygge bred og integrerende støtte omkring deres politik for at sikre en effektiv
gennemførelse og undgå nye demokratiske kløfter i samfundet. Bedre beslutningsprocesser og
en mere omfattende inddragelse af borgerne i alle faser af processerne, også på EU-plan, er
afgørende for samhørigheden i det europæiske samfund.
Samtidig opstår der nye muligheder: for eksempel giver ikt gode muligheder for at inddrage et
stort antal borgere i offentlige debatter og beslutningsprocesser, både på lokalt, nationalt og
europæisk plan. Internettet har allerede medført nye former for politisk meningsudveksling og
offentlig debat såsom blogs.
Berøringsfladen mellem demokrati, nye teknologier, nye samfundsformer og
forvaltningsformer – det er hvad e-demokrati handler om. 65 % af respondenterne i
internetopinionsmålingen om e-forvaltning forventer, at e-demokrati vil medvirke til at
formindske det demokratiske underskud
22
, og der er gode eksempler på, at e-demokrati
fungerer. Der er dog stadig mange spørgsmål og problemer, der må tages op, fra
borgerinddragelse til beslutningsprocessernes kvalitet.
Europa-Kommissionens rolle er at formidle et samarbejde på europæisk plan, navnlig om e-
deltagelse, at øge indsigten på området, at fremskynde udviklingen ved at udveksle
genbrugelige løsninger fra hele verden og - ved hjælp at ikt – at øge åbenheden i EU-
22
Internethøring gennemført af Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier, oktober-
december 2005.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0012.png
institutionerne og borgerdeltagelsen. E-Kommissionsinitiativet og det europæiske
åbenhedsinitiativ
23
vil også bidrage hertil. Endvidere vil Kommissionen i samråd med
parlamenterne i EU og andre berørte parter udforske god praksis og fælles specifikationer for
værktøjer til at bringe borgerne tættere på de parlamentariske beslutningsprocesser
Kommissionen vil i samråd med de berørte parter træffe følgende foranstaltninger:
2006-2010
Afprøve ikt-baserede værktøjer, der gør det lettere at skabe åbenhed omkring
de demokratiske beslutningsprocesser og at inddrage offentligheden i
processerne. Støtte udveksling af erfaringer.
Iværksætte en forberedende foranstaltning vedrørende ikt-baserede værktøjer
til forbedrede parlamentariske beslutningsprocesser.
Udpege avancerede former for e-demokrati som et højt prioriteret
forskningsemne i IST-programmet under det syvende rammeprogram.
2006
2007-2013
7.
G
ENNEMFØRELSE AF HANDLINGSPLANEN
Gennemførelsen af denne handlingsplan er i høj grad baseret på et samarbejde med
medlemsstaterne og andre interesseparter. På EU-plan støttes handlingsplanen af programmer
som Modinis
24
, eTEN
25
, IST
26
, IDABC
27
og det kommende rammeprogram for
konkurrenceevne og innovation
28
.
Arbejdsgruppen vedrørende e-forvaltning, der består af ledere og repræsentanter for nationale
e-forvaltningsinitiativer, har spillet en vigtig formidlende rolle, og i lyset af gruppens
produktive arbejdsmetoder og praktiske samarbejde med EPAN vil Kommissionen i samråd
med medlemsstaterne foreslå at videreføre gruppen på strategisk plan under i2010-initiativet.
Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne og i tæt samråd med de øvrige berørte
parter foretage strategisk overvågning, opstille køreplaner og tilse gennemførelsen af
handlingsplanen.
Ovennævnte gruppe vil aflægge rapport om, hvordan handlingsplanen indarbejdes i de
nationale handlingsplaner for e-forvaltning (medlemsstaterne aflægger selv rapport i 2006),
og udforme strategier for bestemte områder som f.eks. integrerende e-forvaltning og
borgerorienterede prioritets tjenester.
Som led i de årlige rapporter om i2010-initiativet og i forbindelse med ministerkonferencerne
hvert andet år vil der blive gjort status over udviklingen. Desuden vil der blive udstukket nye
overordnede politiske retningslinjer, og handlingsplanen vil blive ajourført på grundlag af de
opnåede resultater og med henblik på at fremme genbrugelige løsninger.
23
24
25
26
27
28
Meddelelse til Kommissionen fra formanden, Margot Wallström, Siim Kallas, Danuta Hübner og
Mariann Fisher Boel om et europæisk åbenhedsinitiativ, SEC(2005) 1300.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/modinis/
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/
http://www.cordis.lu/ist/
http://europa.eu.int/idabc/
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446343_0013.png
I samarbejde med det kommende portugisiske formandskab vil Kommissionen forberede den
fjerde ministerkonference om e-forvaltning, der vil blive afholdt i Portugal i 2007.
Selv om handlingsplanen først og fremmest skal gavne Europa, vil de høstede erfaringer også
kunne udnyttes i det bredere internationale samarbejde, herunder med udviklingslandene.
8.
K
ONKLUSION
Effektive og innovative offentlige administrationer er afgørende for, at Europa kan bevare
konkurrenceevnen på verdensplan. E-forvaltning er nøglen til at frigøre potentialet i den
offentlige sektor. Denne handlingsplan, der blev varslet i forbindelse med i2010-initiativet,
kortlægger vejen frem for e-forvaltning i Europa og opstiller fokuspunkter for EU’s
programmer, initiativer og politiske beslutninger fra 2006 til 2010. Endvidere skitseres en
praktisk måde at gribe udfordringerne an på gennem køreplaner og strategisk overvågning af
udviklingen på højt prioriterede områder. For at handlingsplanen kan blive en succes, er det
nødvendigt at alle berørte parter samarbejder.
DA
13
DA