Retsudvalget 2006-07
KOM (2006) 0399
Offentligt
315906_0001.png
Folketingets Europaudvalg
Dato:
Folketinget har i skrivelse af 9. oktober 2006 (ad KOM (2006) 0399; REU alm. del – bi-
lag 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:
Spørgsmål 3:
”Ministeren bedes – i fortsættelse af den tekniske gennemgang den 29. september 2006 af
forslag til forordning om lovvalg i ægteskabssager (KOM (2006) 0399) – fremsende en
oversigt, der opstiller forslaget parallelt med Bruxelles II-forordningen, således det klart
fremgår, hvilke dele af Bruxelles II-forordningen der ændres, og hvilke der bibeholdes
uændret.”
Svar:
Familiestyrelsen har udarbejdet en sammenstilling af Kommissionens ændringsforslag
med de relevante dele af den gældende forordning - den nye Bruxelles II-forordning.
Sammenstillingen vedlægges.
Lars Barfoed
/
Stormgade 2-6
1470 København K
T 33 95 13 10
F 33 95 13 11
www.minff.dk
minff@minff.dk