Retsudvalget 2006-07
KOM (2006) 0399
Offentligt
Sammenskrivning
af
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om an-
erkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og
i sager vedrørende foældreansvar og om ophævelse af forordning
(EF) nr. 1347/2000 med de ændringer der er fortaget i forslag til
Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr.
2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lov-
valgsregler i ægteskabssager (KOM (2006) 399 endelig)
(Denne sammenskrivning er udarbejdet af Familiestyrelsen, oktober 2006. Fra den gæl-
dende forordning nr. 2201/2003 er alene medtaget de bestemmelser, der er nødvendige
for forståelsen af ændringsforslaget)
Gældende formulering
Lovforslaget
Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2201/2003 fore-
tages følgende ændringer:
(1)
forordningens titel
affattes således:
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003
om kompetence og om anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægte-
skabssager og i sager vedrørende foræl-
dreansvar og om ophævelse af forord-
ning (EF) nr. 1347/2000.
KAPITEL II
KOMPETENCE
AFDELING 1
Skilsmisse, separation og omstødelse af
ægteskab
(Artikel 1 og 2: udeladt)
Artikel 3
Generel kompetence
”Rådets forordning (EF) nr.
2201/2003 om kompetence og om aner-
kendelse og fuldbyrdelse af retsafgørel-
ser i ægteskabssager og i sager vedrø-
rende forældreansvar samt lovvalg i æg-
teskabssager”
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-2-
1. Kompetencen til at træffe afgørelse
om spørgsmål vedrørende skilsmisse,
separation og omstødelse af ægteskab
ligger hos retterne i den medlemsstat:
a) på hvis område
— ægtefællerne har deres sædvanlige
opholdssted, eller
— ægtefællerne havde deres sidste
sædvanlige opholdssted, for så vidt en
af dem stadig opholder sig dér, eller
— sagsøgte har sit sædvanlige op-
holdssted, eller
— en af ægtefællerne, i tilfælde af
fælles begæring, har sit sædvanlige op-
holdssted, eller
— sagsøgeren har sit sædvanlige op-
holdssted, hvis vedkommende har op-
holdt sig dér i mindst et år umiddelbart
forud for indgivelsen af begæringen, el-
ler
— sagsøgeren har sit sædvanlige op-
holdssted, hvis vedkommende har op-
holdt sig dér i mindst seks måneder
umiddelbart forud for indgivelsen af
begæringen og er statsborger i den på-
gældende medlemsstat eller, for så vidt
angår Det Forenede Kongerige og Ir-
land, har »domicil« dér
b) hvis nationalitet begge ægtefæller
har, eller, for så vidt angår Det Forene-
de Kongerige og Irland, hvor begge æg-
tefæller har »domicil«.
2. I denne forordning svarer udtrykket
»domicil« til det domicilbegreb, der an-
vendes i Det Forenede Kongeriges og
Irlands retssystemer.
(2)
som
artikel 3a
indsættes:
“Artikel 3a
c:\program files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\6f05b944-19d5-44d0-b6a6-ed86d1cea06c\x315907.doc
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-3-
Aftalt lovvalg
i
i skilsmisse- og sepa-
rationssager
1. Ægtefællerne kan aftale, at en ret
eller retterne i en medlemsstat skal have
kompetence til at pådømme en sag mel-
lem dem om skilsmisse eller separation,
forudsat at de har en betydelig tilknyt-
ning til denne medlemsstat i kraft af
(a) at en eller flere af de i artikel 3 an-
førte kompetencegrunde finder anven-
delse, eller
(b) at det er den stat, hvor ægtefæller-
ne i mindst tre år havde deres seneste
fælles opholdssted, eller
(c) at en af ægtefællerne er statsborger
i denne medlemsstat, eller for Det For-
enede Kongeriges og Irlands vedkom-
mende har "domicil" på en af disse sta-
ters område.
2. En sådan værnetingsaftale skal ind-
gås skriftligt og være undertegnet af
begge ægtefæller senest på det tids-
punkt, hvor sagen anlægges."
Artikel 4
Modkrav
Den ret, ved hvilken en sag verserer i
medfør af artikel 3, er også kompetent
til at behandle et modkrav, for så vidt
dette falder ind under denne forordnings
anvendelsesområde.
Artikel 5
Ændring af separation til skilsmisse
Den ret i en medlemsstat, der har truf-
fet afgørelse om separation, er også
kompetent til at ændre en sådan separa-
tion til skilsmisse, såfremt lovgivningen
i den pågældende medlemsstat giver
(3) I artikel 4 og 5 ændres "artikel 3"
til "artikel 3 og 3a".
c:\program files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\6f05b944-19d5-44d0-b6a6-ed86d1cea06c\x315907.doc
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-4-
hjemmel hertil, jf. dog artikel 3.
Artikel 6
De i artikel 3-5 indeholdte kompe-
tencereglers eksklusivekarakter
En ægtefælle
a) som har sit sædvanlige opholdssted
på en medlemsstats område, eller
b) som er statsborger i en medlemsstat
eller, for så vidt angår Det Forenede
Kongerige og Irland, har »domicil« på
en af disse medlemsstaters område,
kan kun sagsøges ved retterne i en an-
den medlemsstat i medfør af artikel 3-5.
(5)
Artikel 7 affattes således:
Artikel 7
Anden kompetence
1. Hvis ingen ret i en medlemsstat er
kompetent i medfør af artikel 3-5, afgø-
res spørgsmålet om kompetencen i hver
enkelt medlemsstat efter medlemssta-
tens egen lovgivning.
”Artikel 7
Anden kompetence
Hvis ingen af ægtefællerne har sæd-
vanligt ophold i en medlemsstat, og hvis
de ikke er statsborgere i samme med-
lemsstat eller for Det Forenede Konge-
riges og Irlands vedkommende ikke har
"domicil" på et af disse staters område,
kan sagen anlægges ved retterne i en
medlemsstat,
(a) hvor ægtefællerne i mindst tre år
havde deres tidligere fælles opholds-
sted, eller
(b) hvori en af ægtefællerne er stats-
borger eller – for Det Forenede Konge-
riges og Irlands vedkommende – har
"domicil"."
(4)
Artikel 6 udgår.
2. En statsborger i en medlemsstat,
der har sit sædvanlige opholdssted på en
anden medlemsstats område, kan i lig-
hed med denne medlemsstats egne
statsborgere påberåbe sig de kompeten-
ceregler, som gælder i denne medlems-
stat, over for en sagsøgt, der ikke har sit
sædvanlige opholdssted på en medlems-
stats område, og som ikke enten er
statsborger i en medlemsstat eller, for så
vidt angår Det Forenede Kongerige og
Irland, har »domicil« på en af disse
medlemsstaters område.
c:\program files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\6f05b944-19d5-44d0-b6a6-ed86d1cea06c\x315907.doc
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-5-
AFDELING 2
Forældreansvar
(Artikel 8 - 11: udeladt)
Artikel 12
Aftale om værneting
1. Den ret i en medlemsstat, der i
medfør af artikel 3 udøver sin kompe-
tence til at træffe afgørelse om en begæ-
ring om skilsmisse, separation eller om-
stødelse af ægteskab, har kompetence i
ethvert spørgsmål vedrørende forældre-
ansvar, der har tilknytning til den på-
gældende begæring:
a) hvis mindst én af ægtefællerne har
forældreansvar over for barnet, og
b) hvis denne rets kompetence på det
tidspunkt, hvor sagen anlægges, udtryk-
keligt eller på anden utvetydig måde er
accepteret af ægtefællerne og af indeha-
verne af forældreansvar og er til barnets
bedste.
2. Kompetencen i medfør af stk. 1 op-
hører, så snart
a) der er truffet endelig afgørelse om
imødekommelse eller afvisning af be-
gæringen om skilsmisse, separation el-
ler omstødelse af ægteskabet, eller
b) der, såfremt der stadig verserer en
sag om forældreansvar på det i litra a)
nævnte tidspunkt, er truffet endelig af-
gørelse i denne sag, eller
c) de i litra a) og b) nævnte sager er
afsluttet af anden grund.
3. Retterne i en medlemsstat har lige-
ledes kompetence i spørgsmål vedrø-
(6)
I artikel 12, stk. 1, erstattes "artikel
3" af "artikel 3 og 3a".
c:\program files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\6f05b944-19d5-44d0-b6a6-ed86d1cea06c\x315907.doc
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-6-
rende forældreansvar over for et barn i
forbindelse med andre retssager end
dem, der er omhandlet i stk. 1:
a) hvis barnet har en væsentlig til-
knytning til den pågældende medlems-
stat, bl.a. i kraft af, at en af indehaverne
af forældreansvar har sit sædvanlige
opholdssted i medlemsstaten, eller at
barnet er statsborger i medlemsstaten,
og
b) hvis denne kompetence på det tids-
punkt, hvor sagen anlægges, udtrykke-
ligt eller på anden utvetydig måde er
accepteret af alle parter i sagen, og den-
ne kompetence er til barnets bedste.
4. Når barnet har sit sædvanlige op-
holdssted i et tredjeland, der ikke er
kontraherende part i Haagerkonventio-
nen af 19. oktober 1996 om retternes
kompetence, lovvalg, anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsakter samt om sam-
arbejde vedrørende forældreansvar og
foranstaltninger til beskyttelse af min-
dreårige, anses kompetence efter denne
artikel navnlig for at være til barnets
bedste, hvis det er f fundet umuligt at
føre en retssag i det pågældende tredje-
land.
(7)
Som
Kapitel IIa
indsættes:
“KAPITEL IIa
Lovvalg i skilsmisse- og
separationssager
Artikel 20a
Aftalt lovvalg
1. Ægtefællerne kan aftale lovvalg i
tilfælde af skilsmisse og separation.
Parterne kan aftale, at en af følgende
love skal finde anvendelse:
c:\program files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\6f05b944-19d5-44d0-b6a6-ed86d1cea06c\x315907.doc
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-7-
(a) loven i den stat, hvor ægtefællerne
havde deres seneste fælles opholdssted,
for så vidt en af dem stadig er bosat i
denne stat
(b) loven i den stat, hvori en af ægte-
fællerne har statsborgerskab eller – for
Det Forenede Kongeriges og Irlands
vedkommende – "domicil"
(c) loven i en stat, hvor ægtefællerne
har været bosat i mindst fem år
(d) loven i den medlemsstat, hvori sa-
gen rejses.
2. Aftalen om lovvalg skal være ind-
gået skriftligt og undertegnet af begge
ægtefæller senest på det tidspunkt, hvor
sagen anlægges for retten.
Artikel 20b
Lovvalg i mangel af aftale mellem
parterne
I mangel af aftalt lovvalg efter artikel
20a behandles skilsmisse- og separati-
onssager efter loven i den stat
(a) hvor ægtefællerne har deres fælles
sædvanlige opholdssted, eller i mangel
heraf
(b) hvor ægtefællerne havde deres se-
neste fælles opholdssted, såfremt en af
dem stadig er bosat i denne stat, eller i
mangel heraf
(c) hvori begge ægtefæller er statsbor-
gere eller - for Det Forenede Kongeri-
ges og Irlands vedkommende - har
"domicil", eller i mangel heraf
(d) hvor skilsmisse- eller separations-
begæringen indgives.
Artikel 20c
c:\program files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\6f05b944-19d5-44d0-b6a6-ed86d1cea06c\x315907.doc
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
315907_0008.png
-8-
Anvendelse af fremmed lov
Nå en anden medlemsstats lov finder
anvendelse, kan retten søge vejledning
om dens indhold hos Det Europæiske
Retlige Netværk på det civil- og han-
delsretlige område.
Artikel 20d
Udelukkelse af renvoi
Anvendelse af en lov i henhold til
lovvalgsreglerne i denne forordning be-
tyder anvendelse af alle denne lovs reg-
ler med undtagelse af dens internatio-
nalprivatretlige regler.
Artikel 20e
Ordre public
Anvendelse af en bestemmelse i den
lov, der skal anvendes i henhold til den-
ne forordning, kan kun afvises, hvis det
ville være åbenlyst uforeneligt med
ufravigelige retsprincipper i domslan-
det. "
i
Oversættelsesfejl; skulle retteligt være ”kompetence”.
c:\program files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\6f05b944-19d5-44d0-b6a6-ed86d1cea06c\x315907.doc