Trafikudvalget 2006-07
KOM (2006) 0478
Offentligt
1446630_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 5.9.2006
KOM(2006) 478 endelig
2006/0161 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer
(Kodificeret udgave)
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle
fællesskabslovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for almindelige
borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder,
som fællesskabslovgivningen giver dem.
Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret
gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i
den oprindelige retsakt, dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at
foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal
sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder.
Som følge heraf er det af afgørende betydning, at bestemmelser, der ofte er blevet
ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig.
2.
Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen
1
derfor at pålægge sine medarbejdere at
kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den
understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe
sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum
for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.
Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i
Edinburgh (december 1992)
2
, hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig,
fordi den giver retlig sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder
vedrørende et bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt.
Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af Fællesskabets
normale lovgivningsprocedure.
Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de
kodificerede retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en
interinstitutionel aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en
hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter.
4.
Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets
direktiv 93/94/EØF af 29. oktober 1993 om anbringelsessted for bagnummerplade på
to- og trehjulede motordrevne køretøjer
3
. Det nye direktiv træder i stedet for de
forskellige retsakter, som er indarbejdet i det
4
; forslaget ændrer ikke indholdet af de
retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages
kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.
3.
1
2
3
4
KOM(87) 868 PV.
Se bilag 3 til del A i konklusionerne.
Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering
af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.
Se bilag II, del A, til dette forslag.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0003.png
5.
Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på
alle de officielle sprog af direktiv 93/94/EØF og retsakten om ændring heraf, som er
foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer ved
hjælp af et edb-system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen
mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag III til det kodificerede direktiv.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0004.png
2006/0161 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer
(EØS-relevant tekst)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002
om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af
Rådets direktiv 92/61/EØF
1
,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
2
,
efter proceduren i traktatens artikel 251
3
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Rådets direktiv 93/94/EØF af 29. oktober 1993 om anbringelsessted for
bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer
4
har fastsat de tekniske
forskrifter for konstruktion og fremstilling af to- og trehjulede motordrevne køretøjer
med hensyn til anbringelsesstedet for bagnummerplader. Med disse tekniske
forskrifter skulle der ske en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, så
der for alle typer køretøjer kunne anvendes den procedure for EF-typegodkendelse,
som er omhandlet i direktiv 2002/24/EF. Direktiv 93/94/EØF er blevet ændret
væsentligt
5
. Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.
Nærværende direktiv er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen fastsat i
direktiv 2002/24/EF. Bestemmelserne i direktiv 2002/24/EF, som vedrører systemer,
komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer finder derfor også anvendelse
på nærværende direktiv.
(2)
1
2
3
4
5
EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/30/EF (EUT L 106 af
27.4.2005, s. 17).
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EFT L 311 af 14.12.1993, s. 83. Ændret ved Kommissions direktiv 1999/26/EF (EFT L 118 af
6.5.1999, s. 32).
Jf. bilag II, del A.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0005.png
(3)
Målet for dette direktiv er ikke en harmonisering af dimensionerne på de
nummerplader, der anvendes i de forskellige medlemsstater. Medlemsstaterne bør
derfor påse, at fremspringende nummerplader ikke udgør en fare for brugerne, uden at
dette dog bør indebære krav om nogen form for ændring af de pågældende køretøjers
konstruktion.
Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de
i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af
direktiverne -
(4)
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
Dette direktiv gælder for anbringelsesstedet for bagnummerpladen på alle motordrevne
køretøjer som defineret i artikel 1 i direktiv 2002/24/EF.
Artikel 2
Proceduren for meddelelse af EF-komponent typegodkendelse af anbringelsesstedet for
bagnummerpladen på to- eller trehjulede motordrevne køretøjer og betingelserne for fri
bevægelighed for nævnte køretøjer er de samme som de i henholdsvis kapitel II og III i
direktiv 2002/24/EF fastsatte.
Artikel 3
De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i nærværende direktivs bilag I
til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 13, stk. 3 i direktiv
[70/156/EØF].
Artikel 4
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,
som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 5
Direktiv 93/94/EØF som ændret ved det direktiv, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden
at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne
frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og
læses efter sammenligningstabellen i bilag III.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 6
Dette direktiv træder i kraft
Den Europæiske Unions Tidende.
Det anvendes fra […].
Artikel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].
tyvendedagen
efter
offentliggørelsen
i
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
[…]
På Rådets vegne
Formand
[…]
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0007.png
BILAG I
1.
DIMENSIONER
Anbringelsesstedet for bagnummerpladen på to- og trehjulede motordrevne
køretøjer
1
skal have følgende dimensioner:
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
Knallerter og lette quadricykler uden karosseri:
Vandret mål:
100 mm
Lodret mål:
175 mm
eller
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
2.
2.1.
2.1.1.
Vandret mål:
145 mm
Lodret mål:
125 mm
Tohjulede motorcykler, trehjulede motorcykler med en maksimal effekt på 15
kW samt quadricykler, bortset fra lette quadricykler, uden karosseri:
Vandret mål:
280 mm
Lodret mål:
210 mm
Trehjulede motorcykler med en maksimal effekt på mere end 15 kW samt lette
quadricykler med karrosseri og andre quadricykler med karosseri:
er omfattet af forskrifterne for personbiler i Rådets direktiv 70/222/EØF
2
.
PLACERING GENERELT
Anbringelsesstedet for bagnummerpladen skal være placeret således bag på
køretøjet, at:
pladen kan anbringes mellem de planer i længderetningen, der går gennem køretøjets
yderste punkter.
HÆLDNING
Bagnummerpladen:
skal være vinkelret på køretøjets midterplan i længderetningen
3.
3.1.
3.1.1.
1
2
For knallerter eventuel identifikationsnummerplade.
EFT L 76 af 6.4.1970, s. 25.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0008.png
3.1.2.
3.1.3.
kan på et ulastet køretøj hælde i forhold til lodret i en vinkel på højst 30° med fladen
med nummeret vendende opad
kan på et ulastet køretøj hælde i forhold til lodret i en vinkel på højst 15° med fladen
med nummeret vendende nedad.
4.
4.1.
STØRSTE HØJDE
Intet punkt af anbringelsesstedet for bagnummerpladen må befinde sig mere end
1,50 m over vejbanen, når køretøjet er ulastet.
5.
5.1.
MINDSTE HØJDE:
Intet punkt af anbringelsesstedet for bagnummerpladen må befinde sig mindre end
0,20 m over vejbanen — dog ned til en hjulradius, når denne er mindre end 0,20 m
— når køretøjet er ulastet.
6.
6.1.
SYNLIGHED BAGUD
Anbringelsesstedet for bagnummerpladen skal være synligt inden for en rumvinkel,
der begrænses af to sæt plane flader; det ene sæt planer skærer hinanden i en vandret
linje, går henholdsvis gennem anbringelsesstedets øverste og nederste kant og danner
en vinkel med vandret som anført i figur 1; det andet sæt planer skærer hinanden i en
tilnærmelsesvis lodret linje, går gennem pladens sidekanter og danner en vinkel med
køretøjets midterplan i længderetningen som anført i figur 2.
Figur 1
Synlighedsvinkler (planer med vandret skæringslinje)
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0009.png
Figur 2
Synlighedsvinkler (planer med tilnærmelsesvis lodret skæringslinje)
_____________
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Tillæg 1
Oplysningsskema vedrørende anbringelsesstedet for bagnummerpladen på
to- eller trehjulede motordrevne køretøjer
(Vedlægges ansøgningen om EF-komponent typegodkendelse, hvis denne ikke indgives
samtidig med ansøgningen om EF-typegodkendelse af køretøjet)
Løbenummer (tildelt af ansøgeren):
Ansøgningen om EF-komponent typegodkendelse af anbringelsesstedet for
bagnummerpladen på to- eller trehjulede motordrevne køretøjer skal ledsages af de
oplysninger, der er nævnt i følgende punkter i afsnit A i bilag II til direktiv 2002/24/EF:
0.1
0.2
0.4 til 0.6
2.2
2.2.1
9.6
9.6.1.
_____________
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0011.png
Tillæg 2
1. Køretøjets mærke eller navn:
_____________
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0012.png
BILAG II
Del A
Ophævet direktiv med ændringer
(jf. artikel 5)
Rådets direktiv 93/94/EØF
Kommissionens direktiv 1999/26/EF
Del B
Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse
(jf. artikel 5)
Direktiv
93/94/EØF
1999/26/EF
(
1
)
Gennemførelsesfrist
30. april 1995
31. december 1999
Anvendelsesdato
1. november 1995(
1
)
1. januar 2000(
2
)
(EFT L 311 af 14.12.1993, s. 83)
(EFT L 118 af 6.5.1999, s. 32)
I overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 93/94/EØF:
"Fra [1. maj 1995] kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører anbringelsesstedet for
bagnummerpladen, forbyde den første ibrugtagning af køretøjer, der opfylder kravene i dette
direktiv."
(
2
)
I overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 1999/26/EØF:
"1.
Fra 1. januar 2000 kan medlemsstaterne ikke af grunde, som vedrører
anbringelsesstedet for bagnummerpladen,
nægte EF-typegodkendelse af en type to- eller trehjulet motorkøretøj eller
nægte registrering, salg eller ibrugtagning af to- eller trehjulede motorkøretøjer
hvis anbringelsesstedet for bagnummerpladen opfylder kravene i direktiv 93/94/EØF som
ændret ved nærværende direktiv.
2.
Fra 1. juli 2000 nægter medlemsstaterne EF-typegodkendelse til typer af to- eller
trehjulede motorkøretøjer af grunde, som vedrører anbringelsesstedet for bagnummerpladen,
hvis kravene i direktiv 93/94/EØF som ændret ved dette direktiv ikke er opfyldt."
_____________
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446630_0013.png
BILAG III
S
AMMENLIGNINGSTABEL
Direktiv 93/94/EØF
Artikel 1, 2 og 3
Artikel 4, stk. 1
Artikel 4, stk. 2
-
-
Artikel 5
Bilag
-
-
Nærværende direktiv
Artikel 1, 2 og 3
-
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Bilag I
Bilag II
Bilag III
_____________
DA
13
DA