Det Energipolitiske Udvalg 2006-07
KOM (2006) 0576
Offentligt
1446724_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 4.10.2006
KOM(2006) 576 endelig
2006/0187 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontor-
og kommunikationsudstyr
(omarbejdet)
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0002.png
BEGRUNDELSE
F
ORMÅLET MED FORSLAGET
På baggrund af aftalen mellem De Forenede Staters regering om koordinering af programmer
for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr indeholder forordning (EF) nr. 2422/2001
bestemmelser til gennemførelse af Energy Star-programmet for kontorudstyr (computere,
computerskærme, printere, scannere, faxmaskiner) i Fællesskabet. Formålet med dette forslag
er at omarbejde forordning (EF) nr. 2422/2001 for at tilpasse gennemførelsen af Energy Star-
programmet til den nye aftale mellem De Forenede Staters regering og Det Europæiske
Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr.
Den nye aftale danner rammen om videreførelsen af Energy Star-programmet i Fællesskabet i
en ny femårsperiode. Et forslag til Rådets afgørelse om underskrivelse og indgåelse af den
nye Energy Star-aftale forelægges Rådet sideløbende med dette forslag om at omarbejde
forordning (EF) nr. 2422/2001.
I forslagene om den nye aftale og om at omarbejde forordning (EF) nr. 2422/2001 tages der
hensyn til de erfaringer, som er opnået i Energy Star-programmets første gennemførelses-
periode i Fællesskabet, fra 2001 til 2006, og til EF-rådet for Energy Star-programmets
konsultationer. Målet er at forbedre gennemførelsen af Energy Star-programmet yderligere for
at effektivisere det og høste de potentielle energibesparelser.
B
EGRUNDELSE FOR AT VIDEREFØRE
E
NERGY
S
TAR
-
PROGRAMMET
Begrundelsen for at videreføre Energy Star-programmet i en anden femårsperiode er udførlig
belyst i meddelelsen om Energy Star-programmets udførelse i Det Europæiske Fællesskab i
tidsrummet 2001-2005
1
og i henstillingen fra Kommissionen til Rådet om at indlede
forhandlinger om en anden Energy Star-aftale
2
. Hovedpunkterne sammenfattes i det følgende:
Effektiv energiudnyttelse er en af grundpillerne i en bæredygtig energipolitik i
EU. I Kommissionens grønbog om energieffektivitet
3
peges der på følgende
vigtige fordele ved effektiv energiudnyttelse: den europæiske økonomis
konkurrencedygtighed sikres på grund af lavere energiudgifter, miljøet beskyttes,
fordi kuldioxidemissionerne fra energiforbruget nedbringes, og forsynings-
sikkerheden øges på grund af faldende energiefterspørgsel og deraf følgende
mindsket afhængighed af energiimport
Kontorudstyr tegner sig for en betydelig del af elforbruget i EF. Medmindre der
gøres noget, kunne forbruget øges efterhånden, som der indbygges flere funk-
tioner, og mængden af udstyr i kontorer og husholdninger vokser. Hvis målene i
grønbogen om energieffektivitet skal nås, skal kontorudstyrs energipræstationer
optimeres yderligere.
1
2
3
KOM(2006) 140 endelig.
SEK(2006) 381 endelig.
KOM(2005) 265 endelig.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Energy Star-programmet danner rammen om koordineringen af medlemsstaternes
bestræbelser på at forbedre kontorudstyrs energieffektivitet. En koordineret
fremgangsmåde er påkrævet for at minimere de uheldige virkninger for industrien
og handelen, idet nationale bestemmelser, som ikke koordineres, vil påføre
fabrikanterne, forhandlerne og dermed også kontorudstyrets købere og brugere
øgede udgifter.
Da kontorudstyr forhandles over hele verden, bør foranstaltninger for at gøre dets
energieffektivitet så god som muligt gennemføres i samarbejde med partnere og
beslutningstagere på verdensplan. En harmoniseret fremgangsmåde vil give lavere
omkostninger til gennemførelse af programmet og forhindre, at forbrugerne
kommer i vildrede. Energy Star-programmet danner grundlag for koordinering
med USA, Japan og andre vigtige markeder med henblik på at forbedre
kontorudstyrs energieffektivitet. Energy Star-programmet, som er skabt af De
Forenede Staters Miljøstyrelse (USEPA) og forvaltes for EF's og EØS’
vedkommende af Europa-Kommissionen, er derfor en naturlig platform for
foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre kontorudstyrs energieffektivitet
gennem mærkning.
Det frivillige Energy Star-program er almindeligt accepteret af fabrikanterne.
Desuden har programmet i USA betydning for offentlige indkøb, da de tekniske
specifikationer skal følges ved offentlige indkøb. Dermed tilskyndes fabrikanterne
til at markedsføre produkter, som opfylder kravene i programmet. Derved drives
markedet i retning af mere energieffektive produkter, og der kan opnås betydelige
energibesparelser, hvis de tekniske specifikationer er tilstrækkelig krævende
(f.eks. kun opfyldes af 25 % af modellerne) på det tidspunkt, hvor kriterierne
lægges fast. Kommissionen er af den opfattelse, at EF's eksperter yder et vigtig
bidrag til at udvikle konsekvente og krævende tekniske specifikationer.
Kommissionen og de berørte parter er overbevist om, at Energy Star-programmet
for kontorudstyr har været med til at øge energieffektiviteten af det kontorudstyr,
der sælges i EU, selv om det ikke er muligt at opgøre energibesparelserne. På den
anden side er der stadig betydelige muligheder for at forbedre kontorudstyrs
energipræstationer på en omkostningseffektiv måde. Innovationstempoet og den
korte produktudviklingscyklus kræver imidlertid meget fleksible instrumenter,
såsom frivillige mærkningsordninger, der hurtigere kan tilpasses til teknologiske
fremskridt og markedernes udvikling.
Programmet øger gennemsigtigheden på markedet for kontorudstyr, ikke mindst
når det gælder kontorudstyrets energipræstationer. Det er en forudsætning for at
tilskynde forbrugere, servicesektoren og de offentlige myndigheder til at inddrage
energieffektivitet og de samlede ejeromkostninger, iberegnet udgifter til elforbrug,
i deres indkøbsbeslutninger. Især kan Energy Star-programmets database, som
Kommissionen holder ajour, benyttes af nationale, regionale og lokale
myndigheder som grundlag for aktiviteter, der skal fremme særlig energieffektivt
kontorudstyr.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0004.png
D
EN NYE
E
NERGY
S
TAR
-
AFTALE
Den første aftale med De Forenede Stater udløb i juni 2006. Kommissionen foreslog at forny
aftalen i en anden femårsperiode. Den 5. maj 2006 blev den bemyndiget til at forhandle en ny
aftale. Europa-Parlamentet blev informeret om forhandlingerne om den nye Energy Star-aftale
på mødet i Udvalget om Industri, Forskning og Energi den 30. maj 2006.
Forslaget om den nye aftale indeholder et udtrykkeligt krav om, at de fælles tekniske
specifikationer skal være krævende på det tidspunkt, hvor kriterierne for energieffektivitet
lægges fast. Det er en forudsætning for at befordre kontorudstyrs energieffektivitet på en
effektiv måde. Endvidere skal energieffektivitetskriterierne være rettet mod energiforbruget
ikke alene i stand by, men også i andre relevante tilstande, navnlig i tændt tilstand.
Bilag C i den foreslåede nye aftale indeholder derfor krævende og innovative fælles tekniske
specifikationer for skærme og imaging udstyr (kopimaskiner, printere, scannere og
faxmaskiner), som omfatter energiforbrug i både stand by og tændt tilstand. Af skøn fremgår
det, at de nye fælles tekniske specifikationer for imaging udstyr, der blev godkendt af EF-
rådet for Energy Star (et rådgivende forum bestående af medlemsstaterne, erhvervslivet samt
miljø- og forbruger NGO’er) den 24. maj 2006, vil spare 17 TWh i EU-25 i løbet af de
kommende tre år. Nærmere oplysninger om beregningen findes på
www.eu-energystar.org.
De fælles tekniske specifikationer for computere udarbejdes for øjeblikket og forventes at
træde i kraft i 2007.
F
ORESLÅEDE ÆNDRINGER AF FORORDNING
(EF)
NR
. 2422/2001
I forbindelse med konsultationerne om begrundelsen for at forny Energy Star-aftalen
anmodede EF-rådet for Energy Star-programmet (Energy Star-Rådet) om, at Energy Star-
programmet gennemføres mere effektivt i EF, hvis aftalen fornys. Der stilles derfor forslag
om adskillige forenklinger, både i denne omarbejdning af forordning (EF) nr. 2422/2001 og i
udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af den nye aftale - det søges navnlig at strømline
den proces, hvormed kriterierne for energieffektivitet ajourføres for at gøre programmet mere
fleksibelt og lettere at tilpasse til de teknologiske fremskridt og markedernes udvikling.
Angående omarbejdningen af forordning (EF) nr. 2422/2001 tilsigter de foreslåede ændringer
at mindske EF-institutionernes og medlemsstaternes omkostninger ved gennemførelsen i
overensstemmelse med programmets frivillige karakter. De foreslåede ændringer afspejler
resultaterne af de sonderende drøftelser i Energy Star-Rådet.
Artikel 6: Markedsføring af Energy Star-logoet
Det foreslås at ophæve medlemsstaternes og Kommissionens pligt til at markedsføre logoet,
fordi Energy Star-programmet er en frivillig mærkningsordning for fabrikanter. Registrering
og markedsføring af produkter påhviler derfor fabrikanterne. Dog vil Kommissionen fortsat
føre lister over deltagende fabrikanter og registrerede produkter samt en Internet-portal med
en database over registrerede produkter, oplysninger til brug for indkøbere/brugere af
kontorudstyr m.v.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 8: EF-rådet for Energy Star-programmet (Energy Star-Rådet)
Det foreslås at ophæve Energy Star-Rådets pligt til at rapportere om udbredelsen på markedet
af Energi Star-produkter og om den til rådighed stående teknologi. Erfaringerne viser, at
Energy Star-Rådet ikke er i stand til at udføre disse opgaver (f.eks. på grund af
ressourcemangel). Kommissionen planlægger i stedet at iværksætte et udbud om en
markedsundersøgelse angående kontorudstyr til støtte for en fremtidig ajourføring af
kriterierne for energieffektivitet.
Det foreslås at ophæve kravet om, at Kommissionen bør holde Europa-Parlamentet og Rådet
orienteret om Energy Star-Rådets aktiviteter. Dette anses for at være overflødigt, idet
Kommissionens Internet-portal om Energy Star rummer alle oplysninger af relevans for
programmets gennemførelse, herunder oplysninger om Energy Star-Rådets aktiviteter, dvs.
mødereferater, arbejdsdokumenter, arbejdsplaner osv.
Artikel 10: Arbejdsplan
Denne artikel er omformuleret for at bringe den i overensstemmelse med den nuværende fase
af programgennemførelsen (der er udarbejdet en arbejdsplan for 2006) og med de ændringer,
der foreslås i artikel 6 og 8.
Det foreslås også at lade Kommissionen udarbejde og offentliggøre en årlig arbejdsplan i
samråd med Energy Star-Rådet. Denne ordning er benyttet i de seneste få år, og den anses for
at være velegnet, idet der sikres fuld gennemsigtighed.
Artikel 11: Forberedende procedurer med henblik på revision af tekniske kriterier
Med denne ændring gøres det klart, at Energy Star-Rådet og Kommissionen kan tage initiativ
til at ændre aftalen og især de fælles tekniske specifikationer.
Desuden mindskes omfanget af de forpligtelser, der er pålagt Energy Star-Rådet med hensyn
til revision af tekniske specifikationer, fordi det i praksis er konstateret, at Energy Star-Rådet
har begrænsede ressourcer og ikke kan efterkomme disse bestemmelser.
Artikel 13 i forordning (EF) nr. 2422/2001: Gennemførelse
Denne artikel ophæves, fordi medlemsstaterne ikke er pålagt nogen forpligtelse, der skal
rapporteres om.
Artikel 14 i forordning (EF) nr. 2422/2001 - artikel 13 i den omarbejdede udgave:
Revision
Denne artikel er omformuleret for at lette Kommissionen i dens arbejde med gennemførelsen
af programmet og bringe det i overensstemmelse med Energy Star-programmets frivillige
karakter.
Bilag
Bilaget med afbildningen af logoet udgår, fordi Energy Star-symbolerne allerede er indeholdt
i aftalen, og der er ikke behov for at gentage dem. Dertil kommer, at designmæssige
ændringer af logoet, der tilhører De Forenede Staters Miljøstyrelse, ikke bør underlægges en
fællesskabsprocedure med fælles beslutningstagning.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0006.png
O
MARBEJDNING
Dette forslag er en omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 2422/2001 i tråd med den
interinstitutionelle aftale om omarbejdning af retsakter
4
. Dette indebærer, at den indarbejder
både de indholdsmæssige ændringer, der foretages i Rådets forordning (EF) nr. 2422/2001, og
de uændrede bestemmelser heri, i en og samme tekst. Dette forslag vil erstatte og ophæve
forordning (EF) nr. 2422/2001. Dette forventes at bidrage til at gøre fællesskabslovgivningen
lettere forståelig og gennemskuelig.
4
Interinstitutionel aftale af 28. marts 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter - EFT C 77
af 28.3.2002.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0007.png
2422/2001 (tilpasset)
2006/0187 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontor-
og kommunikationsudstyr
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,
stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
5
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
6
,
efter høring af
under henvisning til udtalelse fra
Regionsudvalget
7
,
efter proceduren i traktatens artikel 251
8
, og
ud fra følgende betragtninger:
ny
(1)
Der skal foretages en række væsentlige ændringer i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 2422/2001 af 6. november 2001
9
. Af klarhedshensyn bør der
foretages en omarbejdning af forordningen.
5
6
7
8
9
EUT C EFT C 150 E af 30.5.2000, s. 73 og OJ C 180 E af 26.6.2001, s. 262.[…].
EFT C 204 af 18.7.2000, s. 18EUT […].
EUT C […].
Europa-Parlamentets udtalelse af 1. februar 2001 (EFT C 267 af 21.9.2001, s. 49), Rådets fælles
holdning af 31.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 3.10.2001
EUT C […].
EFT L 332 af 15.12.2001, s. 1.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0008.png
2422/2001
(tilpasset)
ny
(2)
betragtning
(1)
Kontorudstyr tegner sig for en betydelig del af det samlede elforbrug. Dette udstyrs
elforbrug kan reduceres mest effektivt ved at nedsætte elforbruget ved standby i
overensstemmelse med Rådets konklusioner af maj 1999 om elektroniske
brugsapparaters tomgangstab. De forskellige modeller på EF-markedet har et standby-
forbrug, som varierer meget
meget varierende energiforbrugsniveauer
⌫,
uanset at deres funktioner tilnærmelsesvis er ens, og der er betydelige muligheder
for at optimere deres energieffektivitet
.
2422/2001 betragtning (2)
ny
(3)
Der kan imidlertid også træffes andre foranstaltninger til reduktion af disse apparaters
elektricitetsforbrug, f.eks. ved at slukke dem fuldstændigt, når der ikke er brug for
dem, og dette ikke forstyrrer deres funktion. Kommissionen bør undersøge, hvilke
foranstaltninger der er hensigtsmæssige med henblik på også at udnytte dette
energibesparelsespotentiale. En forbedring af kontorudstyrs energieffektivitet
bidrager til at forbedre Fællesskabets konkurrenceevne, energiforsyningssikkerhed og
miljøbeskyttelse
.
2422/2001 betragtning (3)
(4)
Det er vigtigt at fremme foranstaltninger, der kan sikre, at det indre marked fungerer
tilfredsstillende.
2422/2001
(tilpasset)
(5)
betragtning
(4)
Det er ønskeligt at koordinere de nationale energimærkningsinitiativer for at gøre den
negative indvirkning
af gennemførelsesforanstaltningerne
for erhvervsliv og
handel mindst mulig.
2422/2001 betragtning (5)
(5)
Det er hensigtsmæssigt som udgangspunkt at tage et højt beskyttelsesniveau, når det
drejer sig om forslag til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love eller
administrative bestemmelser om sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og
forbrugerbeskyttelse. Denne forordning bidrager til et højt beskyttelsesniveau for
miljøet og for forbrugerne, samtidig med at den sigter mod at forbedre
energieffektiviteten for dette udstyr betydeligt.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0009.png
2422/2001 betragtning (6)
(6)
Da målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af
medlemsstaterne og derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre kan
gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, er denne
forordning ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
2422/2001
(tilpasset)
(7)
betragtning
(7)
Traktatens artikel 174 nævner desuden beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten
samt en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne blandt de mål, der skal
forfølges ved Fællesskabets politik på miljøområdet. Elproduktion og -forbrug tegner
sig for ca. 30 % af den menneskeskabte emission af kuldioxid (CO
2
) og ca. 35 % af
forbruget af primærenergi i Fællesskabet. Disse andele er stigende, og strømspildet
som følge af stand-by-funktionen udgør ca. 10 % af elforbruget.
2422/2001
(tilpasset)
(8)
betragtning
(8)
Rådets beslutning 89/364/EØF af 5. juni 1989 om Fællesskabets handlingsprogram til
forbedring af elektricitetsudnyttelsen
10
har en dobbelt målsætning: Forbrugerne bør
tilskyndes til at foretrække apparater og udstyr med stor eleffektivitet, og apparaternes
og udstyrets effektivitet bør forbedres. Det er nødvendigt med yderligere initiativer for
at forbedre forbrugeroplysningen.
2422/2001 betragtning (9)
(7)
I protokollen under De Forenede Nationers Rammekonvention om Klimaændringer
undertegnet i Kyoto den 10. december 1997 blev der opfordret til emissions-
reduktioner for drivhusgasser i Fællesskabet på 8 % senest i perioden 2008-2012. For
at nå dette mål er der behov for mere effektive foranstaltninger, der kan nedsætte CO
2
-
kuldioxidemissionerne i Fællesskabet.
10
EFT L 157 af 9.6.1989, s. 32.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0010.png
2422/2001 betragtning (10)
(8)
Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2179/98/EF af 24. september 1998
om revision af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i
forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling "Mod en bæredygtig udvikling"
11
er
det en hovedprioritering at integrere miljøkrav med hensyn til energi for at lægge mere
vægt på energieffektivitetsmærkning af udstyr.
2422/2001 betragtning (11)
(9)
Rådets resolution af 7. december 1998 om energieffektivitet i Det Europæiske
Fællesskab
12
indeholdt en opfordring til i højere grad at anvende mærkning af
apparater og udstyr.
2422/2001 betragtning (12)
(10)
Det er ønskeligt, at energieffektivitetskrav, -mærkning og -afprøvningsmetoder
koordineres, hvor det er hensigtsmæssigt.
2422/2001 betragtning (13)
(11)
Det meste energieffektive kontorudstyr er ikke eller kun lidt dyrere, og det vil derfor i
mange tilfælde tjene sig selv ind ret hurtigt. Energibesparelse og reduktion af CO2-
kuldioxidudledningen kan derfor på dette område nås uden ulemper for forbrugere og
industri.
2422/2001 betragtning (14)
(tilpasset)
(12)
Der handles med kontorudstyr overalt i verden. Aftalen
af … 2006
mellem Det
Europæiske Fællesskab og De Forenede Staters regering om koordinering af
programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr
13
, vil lette den
internationale samhandel med og miljøbeskyttelsen af sådant udstyr. Denne forordning
har til formål at gennemføre nævnte
Denne
aftale
bør gennemføres
i
Fællesskabet.
11
12
13
EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.
EFT C 394 af 17.12.1998, s. 1.
EUT […].
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0011.png
2422/2001 betragtning (15)
(tilpasset)
ny
(13)
For at opnå indflydelse på kravene til Energy Star-mærket, der anvendes i hele verden.
For at opnå indflydelse på kravene til Energy Star-mærket
er det
hensigtsmæssigt, at Fællesskabet deltager i arbejdet med dette mærke og i
udarbejdelsen af de tekniske specifikationer for det. Kommissionen må imidlertid
regelmæssigt kontrollere, at de tekniske kriterier er ambitiøse nok, og at der tages
tilstrækkeligt hensyn til Fællesskabets interesser. I forbindelse med opstillingen af
de tekniske kriterier sammen med De Forenede Staters Miljøstyrelse bør
Kommissionen stræbe efter ambitiøse niveauer for energieffektivitet.
2422/2001 betragtning (16)
(14)
Det er nødvendigt at fastlægge effektive håndhævelsesbestemmelser for at sikre en
korrekt gennemførelse af programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr,
sikre producenterne lige konkurrencevilkår og beskytte forbrugernes rettigheder.
2422/2001 betragtning (17)
(tilpasset)
(15)
Forordningen omfatter udelukkende kontorudstyrsprodukter.
2422/2001 betragtning (18)
(16)
Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdnings-
apparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede
vareoplysninger
14
er ikke det mest hensigtsmæssige instrument for kontorudstyr. Den
mest omkostningseffektive foranstaltning til at fremme kontorudstyrs
energieffektivitet er at indføre et frivilligt mærkningsprogram.
2422/2001 betragtning (19)
(tilpasset)
ny
(17)
For at ordningen kan gennemføres på effektiv og neutral vis, bør arbejdet med at
fastlægge og revidere de
fælles
tekniske specifikationer gives til et passende
organ, EF-rådet for Energy Star-programmet (Energy Star-Rådet). Energy Star-Rådet
14
EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0012.png
bør sammensættes af nationale repræsentanter
interesserede parter
.
og repræsentanter for andre
2422/2001 betragtning (20)
(18)
Det bør sikres, at programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr er i
overensstemmelse med og koordineres med prioriteringerne i EF-politikken og med
andre EF-ordninger for mærkning eller certificering, f.eks. direktiv 92/75/EØF og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en
revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke
15
.
ny
(19)
Programmet for energieffektivitetsmærkning bør supplere foranstaltningerne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om
ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
96/57/EF og 2000/55/EF
16
. Dette er nødvendigt for at sikre sammenhæng i og
koordinering af ordningerne for Energy Star og miljøvenligt design.
2422/2001
(tilpasset)
(20)
betragtning
(21)
Det er ønskeligt, at Fællesskabets Energy Star-program
, der bygger på aftalen af
[…] 2006,
og andre frivillige ordninger for energimærkning af kontorudstyr i
Fællesskabet koordineres, således at man kan undgå, at forbrugerne vildledes, og at
der sker forvridninger på markedet.
2422/2001
(tilpasset)
(21)
betragtning
(22)
Energy Star
⌫-ordningen
bør gennemføres på en gennemskuelig måde og bør
være i overensstemmelse med de relevante internationale standarder, således at det
bliver lettere for producenter og eksportører fra tredjelande at deltage i den.
ny
(22)
I denne forordning tages der hensyn til de erfaringer, som er opnået i Energy Star-
programmets første gennemførelsesperiode i Fællesskabet -
15
16
EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.
EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0013.png
2422/2001
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Målsætninger
2422/2001 (tilpasset)
Ved denne forordning fastsættes reglerne for EF-programmet for energieffektivitetsmærkning
af kontorudstyr (i det følgende benævnt "Energy Star-programmet"), der er fastlagt i aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Staters regering om koordinering af
programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr, i det følgende benævnt
"aftalen". Deltagelse i Energy Star-programmet er frivillig.
2422/2001
Artikel 2
Anvendelsesområde
Forordningen gælder de grupper af kontorudstyrsprodukter, der er nærmere fastlagt i aftalens
bilag C, med forbehold af ændringer i overensstemmelse med aftalens artikel X.
Artikel 3
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
2422/2001 (tilpasset)
a) "Fælles logo": det symbol, der er vist i bilaget
bilag I til aftalen
2422/2001
b) "Programdeltagere": producenter, samlefabrikker, eksportører, importører, detailforhand-
lere og andre organer, der forpligter sig til at markedsføre de udpegede energieffektive
kontorudstyrsprodukter, som opfylder Energy Star-programmets fælles specifikationer, og
som har valgt at deltage i Energy Star-programmet ved at blive registreret hos Kommissionen
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0014.png
2422/2001 (tilpasset)
ny
c) "⌦ Fælles
specifikationer": de krav til energieffektivitet og ydelse, herunder
afprøvningsmetoder, der anvendes til at afgøre, om energieffektive kontorudstyrsprodukter
kvalificerer sig til det fælles logo.
Artikel 4
Generelle principper
1. Energy Star-programmet skal, hvor det er hensigtsmæssigt, koordineres med andre EF-
ordninger for mærkning eller kvalitetsmærkning og med ordninger som navnlig EF-ordningen
for tildeling af et miljømærke, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 880/92, og om
angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og
standardiserede vareoplysninger, der er fastsat ved direktiv 92/75/EØF og foranstaltninger
til gennemførelse af direktiv 2005/32/EF.
2422/2001
2. Det fælles logo kan anvendes af programdeltagere og andre organer på individuelle
kontorudstyrsprodukter og markedsføring i forbindelse hermed.
2422/2001 (tilpasset)
3. Deltagelse i Energy Star-programmet er frivillig.
3. 4. Kontorudstyrsprodukter, som det fælles logo må anvendes på ifølge tilladelse fra "United
States Environmental Protection Agency" (U.S. EPA), anses for at være i overensstemmelse
med denne forordning, medmindre det modsatte bevises.
2422/2001
4. 5. Medmindre andet er fastsat i fællesskabsbestemmelser om overensstemmelsesvurdering
og overensstemmelsesmærkning og/eller i internationale aftaler mellem Fællesskabet og
tredjelande vedrørende adgang til EF-markedet, kan produkter, der er omfattet af denne
forordning, og som markedsføres i Fællesskabet, testes af Kommissionen eller
medlemsstaterne med henblik på at undersøge, om de opfylder kravene i denne forordning.
Artikel 5
Registrering af programdeltagere
1. Ansøgninger om at blive programdeltager forelægges Kommissionen.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0015.png
2422/2001 (tilpasset)
ny
2. Kommissionen træffer beslutning om at godkende en ansøger som programdeltager efter at
have kontrolleret, at ansøgeren er villig til at overholde retningslinjerne for logobrugere, der
er fastsat i brugere af det
fælles
logo, jf. aftalens bilag B. Kommissionen offentliggør
en ajourført liste over programdeltagere på Internettet
og meddeler den regelmæssigt til
medlemsstaterne.
Artikel 6
Markedsføring og oplysning
1. Kommissionen gør en optimal indsats for i samarbejde med medlemsstaterne og
medlemmerne af Energy Star-Rådet at fremme anvendelsen af det fælles logo ved hjælp af en
passende oplysningsindsats over for forbrugere, leverandører, forhandlere og befolkningen
som helhed.
2. De enkelte medlemsstater søger at sikre, at forbrugere og andre interesserede organer bliver
klar over og har adgang til detaljerede oplysninger om Energy Star-programmet under brug af
alle tilgængelige fællesskabsværktøjer.
3. For at fremme køb af
energieffektive
kontorudstyrsprodukter med det fælles logo
bør Kommissionen og andre EF-institutioner samt andre offentlige myndigheder på nationalt
plan - uden dog at EF-retten, national ret og økonomiske kriterier derved tilsidesættes -
opfordre til at benytte energieffektivitetskrav, som ikke er mindre strenge end Energy Star-
specifikationerne, når de fastlægger krav
med hensyn
til
indkøb af
kontorudstyrsprodukter.
2422/2001
Artikel 7
Andre frivillige energimærkningsordninger
1. Eksisterende og nye frivillige energimærkningsordninger til kontorudstyrsprodukter i
medlemsstaterne kan fungere sideløbende med Energy Star-programmet.
2. Kommissionen og medlemsstaterne påser, at Energy Star-programmet og de nationale
ordninger samt andre mærkningsordninger i Fællesskabet eller i medlemsstaterne i fornødent
omfang koordineres.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0016.png
2422/2001 (ny)
Artikel 8
EF-rådet for Energy Star-programmet
1. Kommissionen opretter et EF-råd for Energy Star-programmet (Energy Star-Rådet), der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, jf. artikel 9, og for andre interesserede parter.
Energy Star-Rådet skal overvåge gennemførelsen af Energy Star-programmet inden for
Fællesskabet og yde Kommissionen råd og støtte, hvor det er hensigtsmæssigt, så den kan
udføre sin rolle som administrationsenhed.
2. Et år efter denne forordnings ikrafttræden og hvert år derefter udarbejder Energi Star-Rådet
en rapport om udbredelsen på markedet af produkter, der benytter det fælles logo, samt om
udviklingen i den til rådighed stående teknologi til mindskelse af energiforbruget.
3. 2. Kommissionen påser, at Energy Star-Rådet i sit arbejde i videst muligt omfang i
forbindelse med de enkelte grupper af kontorudstyrsprodukter på en afbalanceret måde
inddrager alle relevante interessegrupper, f.eks. producenter, detailforhandlere, importører,
miljøgrupper og forbrugerorganisationer.
2422/2001
4. 3. Kommissionen fastsætter Energy Star-Rådets forretningsorden, idet den tager hensyn til
synspunkter, der fremsættes af medlemsstaternes repræsentanter i dette råd.
2422/2001 (ny)
Kommissionen holder Europa-Parlamentet og Rådet orienteret om aktiviteterne i Energy Star-
Rådet.
2422/2001 (tilpasset)
Artikel 9
Nationale repræsentanter
De enkelte medlemsstater udpeger alt efter, hvad der er hensigtsmæssigt, nationale
energipolitiske eksperter, myndigheder eller personer, i det følgende benævnt "nationale
repræsentanter", der skal varetage de opgaver, som er fastsat i denne forordning. Hvis der
udpeges mere end en national repræsentant, fastlægger medlemsstaten de pågældende
repræsentanters beføjelser og de krav til koordinering, der gælder for dem.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0017.png
2422/2001 (tilpasset)
Artikel 10
Arbejdsplan
Kommissionen udarbejder efter høring af Energy Star-Rådet en arbejdsplan, der er i
overensstemmelse med målene i artikel 1, senest seks måneder efter, at denne forordning er
trådt i kraft, og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet. Arbejdsplanen omfatter en
strategi for udvikling af Energy Star-programmet, som gældende for de efterfølgende tre år
indeholder:
2422/2001
a) målene for de forbedringer af energieffektiviteten - under hensyntagen til behovet for høje
krav til forbruger- og miljøbeskyttelse - og den indtrængen på markedet, som Energy Star-
programmet tager sigte på på EU-plan,
b) en ikke udtømmende liste over de kontorudstyrsprodukter, der først og fremmest bør indgå
i Energy Star-programmet,
2422/2001 (ny)
skitseforslag til oplysningskampagner, fremstød og andre nødvendige foranstaltninger
2422/2001
c) forslag til koordinering og samarbejde mellem Energy Star-programmet og andre frivillige
energimærkningsordninger i medlemsstaterne.
2422/2001 (tilpasset)
ny
Arbejdsplanen tages regelmæssigt op til revision
mindst en gang om året. Den
offentliggøres.
, første gang senest tolv måneder efter forelæggelsen for Europa-
Parlamentet og Rådet og derefter en gang om året.
Artikel 11
Forberedende procedurer med henblik på revision af tekniske kriterier
1. Med henblik på at forberede revisionen af
de fælles
specifikationerne og af de
kontorudstyrsproduktgrupper, der omfattes af aftalens bilag C, foretager
iværksætter
Kommissionen
foranstaltningerne i stk. 2, 3 og 4
følgende, inden den forelægger et
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0018.png
udkast til forslag eller svarer US EPA i henhold til de procedurer, der er fastsat i aftalen og i
Rådets afgørelse ...
17
. 2001/469/EF af 14. maj 2001 om indgåelse på Det Europæiske
Fællesskabs vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Staters
regering om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr(9):
1. 2. Kommissionen kan anmode Energy Star-Rådet om at fremsætte forslag til revision af
aftalen
eller af de fælles specifikationer for et produkt. Kommissionen kan forelægge
Energy Star-Rådet et forslag om revision af de fælles specifikationer og revision af aftalen
. Energy Star-Rådet kan også fremsætte forslag til Kommissionen på eget initiativ.
2422/2001
2. 3. Kommissionen rådfører sig med Energy Star-Rådet, når den modtager et forslag til
revision af aftalen fra U.S. EPA.
2422/2001 (tilpasset)
ny
3. Når Energy Star-Rådet afgiver udtalelse til Kommissionen, bør det tage hensyn til
resultaterne af feasibility- og markedsundersøgelser og til eksisterende teknologi, der kan
reducere energiforbruget.4. Kommissionen lægger i den forbindelse særlig vægt på strenge
fælles
specifikationer af høj kvalitet
på et ambitiøst niveau
, jf. aftalens
artikel I, stk. 4,
under hensyntagen til den til rådighed stående teknologi til
med sigte på
at
mindskelse af energiforbruget som omhandlet i Energi Star-Rådets rapport, jf. artikel 8,
stk. 2,
under hensyntagen til den til rådighed stående teknologi
og de dermed
forbundne omkostninger.
Artikel 12
Overvågning af markedet og bekæmpelse af misbrug
2422/2001
1. Det fælles logo må kun anvendes i forbindelse med produkter, der er omfattet af aftalen, og
som er i overensstemmelse med retningslinjerne for logobrugere, der er fastsat i aftalens bilag
B.
2422/2001 (tilpasset)
2. Forkert eller vildledende reklame eller anvendelse af et mærke eller logo, der kan føre til
forveksling med det fælles logo, der indføres ved denne forordning, er forbudt.
17
EFT 172 af 26.6.2001, s. 1EUT […].
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0019.png
3. Kommissionen sikrer den korrekte brug af det fælles logo ved at iværksætte eller
koordinere de aktioner, der er beskrevet i aftalens artikel VIII, stk. 2, 3 og 4. Medlemsstaterne
træffer passende foranstaltninger for at sikre, at denne forordning overholdes på deres eget
område og orienterer Kommissionen. Medlemsstaterne kan indgive oplysninger om
programdeltagere og andre organer, der ikke overholder denne forordning, til Kommissionen,
som derefter træffer de indledende foranstaltninger.
Artikel 13
Gennemførelse
Medlemsstaterne underretter senest tolv måneder efter, at denne forordning er trådt i kraft,
Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at sikre, at forordningen overholdes.
Artikel 14 13
Revision
Før aftalens parter drøfter forlængelse af aftalen i overensstemmelse med dennes artikel XII,
vurderer Kommissionen Energy Star-programmet på baggrund af erfaringerne med
anvendelsen af det.
Kommissionen udarbejder inden den 15. januar 2005 en rapport om energieffektivitet på
markedet for kontorudstyr i Fællesskabet, der giver en evaluering af programmet og om
nødvendigt foreslår yderligere foranstaltninger vedrørende programmet, og forelægger den for
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten behandler resultaterne af dialogen mellem EU og
USA og undersøger navnlig, om Energy Star-specifikationerne er effektive nok.
Artikel 14
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 2422/2001 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende
forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilaget.
2422/2001 (tilpasset)
Artikel 15
Afsluttende bestemmelser
Denne forordning træder i kraft tredive dage
på tyvendedagen
efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Fællesskabers Unions Tidende.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0020.png
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
2422/2001 (tilpasset)
Bilag
ENERGY STAR LOGO
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446724_0021.png
BILAG [udfyldes senere]
Forordning (EF) nr. 2422/2001
Artikel 6, stk. 1
Artikel 6, stk. 2
Artikel 6, stk. 3
Artikel 8, stk. 2
Artikel 8, stk. 3
Artikel 8, stk. 4
Artikel 8, stk. 5
Artikel 10, tredje led
Artikel 10, fjerde led
Artikel 10, andet afsnit, sidste punktum
-
Artikel 11, stk. 3
-
Artikel 13
Artikel 14, første afsnit
Artikel 14, andet afsnit
-
Bilag
Denne forordning
-
-
Artikel 6
-
Artikel 8, stk. 2
Artikel 8, stk. 3
-
-
Artikel 10, litra c)
-
Artikel 10, andet afsnit, sidste punktum
-
Artikel 11, stk. 3
-
Artikel 13
-
Artikel 14
-
________________
DA
21
DA