Europaudvalget 2006-07
KOM (2006) 0634
Offentligt
1446779_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 26.10.2006
KOM(2006) 634 endelig
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltninger
vedrørende import af silicium med oprindelse i Den Russiske Føderation
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446779_0002.png
BEGRUNDELSE
1) B
AGGRUNDEN FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Forslaget vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december
1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det
Europæiske Fællesskab, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 af 21.
december 2005 (i det følgende benævnt "grundforordningen"), i proceduren
vedrørende importen af silicium med oprindelse i Den Russiske Føderation efter en
interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr.
384/96.
Generel baggrund
Forslaget er udarbejdet som led i gennemførelsen af grundforordningen og som resultat
af en undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og
proceduremæssige krav i grundforordningen.
Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Der er ingen gældende bestemmelser på området.
Ikke relevant.
2) H
ØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE
Høring af interesserede parter
Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
Interesserede parter, der er berørt af proceduren, har allerede haft mulighed for at
forsvare deres interesser i forbindelse med undersøgelsen i overensstemmelse med
grundforordningen.
Ekspertbistand
Der var ikke brug for ekspertbistand.
Konsekvensanalyse
Forslaget er udarbejdet som følge af gennemførelsen af grundforordningen.
Grundforordningen foreskriver ikke en analyse af de generelle konsekvenser, men
indeholder en udtømmende liste over de forhold, der bør evalueres.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3) F
ORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
Resumé af forslaget
Den 5. april 2006 indledte Kommissionen, ved en meddelelse offentliggjort i
Den
Europæiske Unions Tidende
(EUT C 82 af 5.4.2006, s. 64), en delvis
interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af
silicium med oprindelse i Den Russiske Føderation.
Anmodningen om undersøgelse blev indgivet af en russisk eksporterende producent af
silicium, Sual Kremny Ural LLC og den forretningsmæssigt forbundne virksomhed
("ansøgeren"), og var begrænset til fastsættelsen af den gældende dumpingmargin.
Den 29. maj 2006 trak ansøgeren formelt sin anmodning tilbage.
Da det ikke af oplysningerne i ansøgerens anmodning fremgår, at afslutningen af den
igangværende undersøgelse ikke er i Fællesskabets interesse, foreslås det hermed, at
Rådet afslutter den igangværende undersøgelse og bibeholder den nuværende
antidumpingtoldsats for så vidt angår ansøgeren.
Det foreslås derfor, at Kommissionen vedtager det vedlagte forslag til Rådets
forordning med henblik på videresendelse til Rådet og efterfølgende offentliggørelse i
Den Europæiske Unions Tidende.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod
dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab,
senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 af 21. december 2005.
Subsidiaritetsprincippet
Forslaget falder ind under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet
finder derfor ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget opfylder proportionalitetsprincippet af følgende grunde:
Foranstaltningens form er beskrevet i ovennævnte grundforordning og giver ikke
mulighed for nationale beslutninger.
Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der
pålægges Fællesskabet, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder,
erhvervsdrivende og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til
forslagets mål
Reguleringsmiddel/Reguleringsform
Foreslået middel: forordning.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grund:
Andre midler ville ikke være egnede, fordi der i grundforordningen ikke er fastsat
andre muligheder.
4) B
UDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER
Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446779_0005.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltninger
vedrørende import af silicium med oprindelse i Den Russiske Føderation
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse
mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (i det
følgende benævnt "grundforordningen")
1
, særlig artikel 11, stk. 3,
under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af Det Rådgivende Udvalg,
og
ud fra følgende betragtninger:
1.
1.1
(1)
PROCEDURE
Tidligere undersøgelser og gældende foranstaltninger
Ved Rådets forordning (EF) nr. 2229/2003
2
, blev der pålagt en endelig
antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Den Russiske Føderation.
Den endelige antidumpingtold vedrørende importen fra virksomheden SKU LLC,
Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Ural, Rusland og den forretningsmæssigt forbundne
virksomhed ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk, Rusland er på 22,7 %. Kommissionen
har ved afgørelse 2004/445/EF
3
godtaget det af ansøgeren fremsatte tilsagn.
Anmodning om interimsundersøgelse
Den 6. februar 2006 modtog Kommissionen en anmodning om en delvis
interimsundersøgelse i medfør af artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96
af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er
medlemmer af Det Europæiske Fællesskab4 (i det følgende benævnt
"grundforordningen"), for så vidt angår antidumpingforanstaltninger vedrørende
importen af silicium med oprindelse i Den Russiske Føderation.
1.2
(2)
1
2
3
4
EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af
23.12.2005, s. 17).
EUT L 339 af 24.12.2003, s. 3.
EUT L 127 af 29.4.2004, s. 114.
EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af
23.12.2005, s. 17).
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446779_0006.png
(3)
Anmodningen om undersøgelse blev indgivet af virksomheden SKU LLC, Sual-
Kremny-Ural, Kamensk, Ural, Rusland og den forretningsmæssigt forbundne
virksomhed ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk, Rusland, ("ansøgeren"), og var
begrænset at omfatte fastsættelsen af dumpingmargenen for så vidt angår ansøgeren.
Anmodningen indeholdt prima facie-bevis, hvoraf det fremgik, at de omstændigheder,
der lå til grund for indførelsen af foranstaltningerne havde ændret sig, og at disse
ændringer var af vedvarende art.
Kommissionen offentliggjorde derfor en meddelelse (i det følgende benævnt
"indledningsmeddelelsen") i
Den Europæiske Unions Tidende
5
om indledning af en
delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af
silicium med oprindelse i Den Russiske Føderation, og som i øjeblikket henhører
under KN-kode 2804 69 00.
Kommissionen underrettede officielt ansøgeren, repræsentanterne for eksportlandet og
sammenslutningen af EF-producenter om indledningen af undersøgelsen. De berørte
parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om
at blive hørt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen, og der blev
sendt spørgeskemaer til ansøgeren.
Undersøgelsesperioden omfattede perioden fra den 1. april 2005 til den 31. marts
2006.
TILBAGETRÆKNING AF ANMODNINGEN
INTERIMSUNDERSØGELSEN
OG
AFSLUTNING
AF
(4)
(5)
(6)
(7)
2.
(8)
(9)
Den 29. maj 2006, dvs. inden besvarelsen af spørgeskemaet, trak ansøgeren formelt
sin klage tilbage.
Det blev overvejet, om det trods tilbagetrækningen var berettiget at fortsætte
undersøgelsen på eget initiativ. Da anmodningen imidlertid var blevet trukket tilbage
på et tidligt tidspunkt i undersøgelsen, forelå der ikke oplysninger om den aktuelle
undersøgelsesperiode, og der forelå heller ikke foreløbige resultater, der ville have
gjort det muligt på det tidspunkt at fortsætte undersøgelsen.
Det fremgår ikke af oplysningerne i ansøgerens anmodning, at afslutningen af den
igangværende undersøgelse ikke er i Fællesskabets interesse.
Alle interesserede parter blev informeret om hensigten med hensyn til at afslutte den
igangværende procedure. Én interesseret part hævdede, at ansøgeren fortsat
eksporterede den pågældende vare til Fællesskabets til dumpingpris, og at
undersøgelsen derfor burde fortsættes. Det bør imidlertid bemærkes, at afslutningen af
denne undersøgelse ikke vil bevirke en ophævelse af de allerede gældende
antidumpingforanstaltninger, der har til formål at genetablere en situation med fair
handel. Derfor måtte denne påstand afvises.
To andre interesserede parter ønskede også, at undersøgelsen skulle fortsættes, så
foranstaltningerne kunne ophæves i betragtning af en påstået forsyningsmangel i
EUT C 82 af 5.4.2006, s. 64.
(10)
(11)
(12)
5
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Fællesskabet. Dette argument er imidlertid uden for omfanget af denne undersøgelse,
der er begrænset til en ny vurdering af dumpingmargenen for så vidt angår én
eksportør. Derfor ville en videreførelse af undersøgelsen under ingen omstændigheder
ændre omfanget af de foranstaltninger, der er gældende for andre eksportører.
Spørgsmålet om forsyningsmangel vil derfor ikke kunne behandles i undersøgelsen på
ikke-diskriminerende vis.
(13)
Det konkluderes derfor, at den nuværende interimsundersøgelse af de definitive
antidumpingforanstaltninger vedrørende importen til Fællesskabet af silicium med
oprindelse i Den Russiske Føderation bør afsluttes. De gældende
antidumpingforanstaltninger over for ansøgeren bør bibeholdes uden indvirkning på
varigheden af disse foranstaltninger -
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
1.
Den delvise interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning
(EF) nr. 384/96 af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af silicium
med oprindelse i Den Russiske Føderation i medfør af Rådets forordning (EF) nr.
2229/2003, afsluttes herved.
De gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende SKU LLC, Sual-Kremny-
Ural, Kamensk, Ural, Rusland og ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk, Rusland,
bibeholdes.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den, […].
2.
På Rådets vegne
[…]
Formand
DA
7
DA