Europaudvalget 2006-07
KOM (2006) 0683
Offentligt
1446827_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 15.11.2006
KOM(2006)683 endelig
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig
udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446827_0002.png
BEGRUNDELSE
1) B
AGGRUNDEN FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Dette forslag vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober
1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det
Europæiske Fællesskab, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 af
8. marts 2004 (i det følgende benævnt "grundforordningen"), i proceduren vedrørende
importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien.
Generel baggrund
Forslaget er fremsat som led i gennemførelsen af grundforordningen og er resultatet af
en undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og
proceduremæssige krav i grundforordningen.
Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Rådets forordning (EF) nr. 74/2004
1
, ændret ved Rådets forordning (EF) nr.
2143/2004
2
og (EF) nr. 122/2006
3
, om indførelse af en endelig udligningstold på
importen til Fællesskabet af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien.
Forslag om at indrømme nye eksportører til Fællesskabet behandling som nye
eksporterende producenter.
Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
Ikke relevant.
2) H
ØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE
Høring af interesserede parter
Ansøgeren og EF-erhvervsgrenen er blevet underrettet om resultaterne af
undersøgelsen og har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger.
Ekspertbistand
Der har ikke været behov for ekspertbistand.
Konsekvensanalyse
Forslaget er udarbejdet som følge af gennemførelsen af grundforordningen.
Grundforordningen foreskriver ikke en analyse af de generelle konsekvenser, men
1
2
3
EUT L 12 af 17.1.2004, s. 1.
EUT L 370 af 17.12.2004, s. 1.
EUT L 22 af 26.1.2006, s. 3.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
indeholder en udtømmende liste over de forhold, der bør evalueres.
3) F
ORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
Resumé af forslaget
Ved forordning (EF) nr. 74/2004 indførte Rådet en endelig udligningstold på importen
til Fællesskabet af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien.
I forbindelse med den oprindelige undersøgelse blev der på grund af det store antal
eksportører/producenter af den pågældende vare i Indien udtaget en stikprøve af de
eksporterende producenter. Der blev fastsat individuelle toldsatser på mellem 4,4 % og
10,4 % for de selskaber, der indgik i stikprøven, mens andre samarbejdsvillige
selskaber uden for stikprøven fik tildelt en toldsats på 7,6 %. Der blev fastsat en
resttoldsats på 10,4 % for selskaber, der enten ikke gav sig til kende, eller som ikke
udviste samarbejdsvilje i forbindelse med undersøgelsen.
I henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 kan indiske
eksportører/producenter, der opfylder betingelserne i artiklen, behandles på samme
måde som de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven ("status som ny
eksportør").
Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 er blevet ændret to gange, nemlig ved Rådets
forordning (EF) nr. 2143/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 122/2006. Ved begge
forordninger blev navnene på selskaber, der eksporterede den pågældende vare med
oprindelse i Indien, og som opfyldte kriterierne i Rådets forordning (EF) nr. 74/2004,
føjet til listen over indiske eksporterende producenter i bilaget til forordningen.
Seks af de 19 indiske eksportører/producenter, der anmodede om at få status som nye
eksportører, fremlagde dokumentation, der ansås for tilstrækkelig til at ændre Rådets
forordning (EF) nr. 74/2004 ved at føje dem til listen over de selskaber, der er omfattet
af den vejede gennemsnitlige told på 7,6 %.
Det foreslås derfor, at Rådet vedtager vedlagte forslag til forordning, der bør
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende så hurtigt som muligt.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret
indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, senest
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 af 8. marts 2004.
Subsidiaritetsprincippet
Forslaget falder ind under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet
finder derfor ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde:
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Foranstaltningens form er beskrevet i ovennævnte forordninger og giver ikke mulighed
for nationale beslutninger.
Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der
pålægges Fællesskabet, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder,
erhvervsdrivende og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til
forslagets mål.
Reguleringsmiddel/reguleringsform
Foreslået retsakt: forordning.
Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde:
Grundforordningen foreskriver ikke alternative muligheder.
4) B
UDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER
Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446827_0005.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig
udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse
mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
4
(i
det følgende benævnt "grundforordningen"),
under henvisning til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 af 13. januar 2004 om
indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i
Indien
5
,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt efter høring af det rådgivende udvalg,
og
ud fra følgende betragtninger:
A. TIDLIGERE PROCEDURE
(1)
Ved forordning (EF) nr. 74/2004 indførte Rådet en endelig udligningstold på importen
til Fællesskabet af sengelinned af bomuld henhørende under KN-kode ex 6302 21 00
(Taric-kode 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (Taric-kode 6302 22 90
19), ex 6302 31 00 (Taric-kode 6302 31 10 90) og ex 6302 32 90 (Taric-kode 6302 32
90 19) med oprindelse i Indien. I betragtning af det store antal samarbejdsvillige
indiske eksporterende producenter af den pågældende vare, blev der i
overensstemmelse med grundforordningens artikel 27 udvalgt en stikprøve, og der
blev fastsat individuelle toldsatser på mellem 4,4 % og 10,4 % for de selskaber, som
indgik i stikprøven, mens andre samarbejdsvillige selskaber, som ikke indgik i
stikprøven, fik tildelt en toldsats på 7,6 %. Der blev fastsat en resttoldsats på 10,4 %
for alle andre selskaber.
Det er fastsat i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 74/2004 (i det følgende benævnt
"den oprindelige forordning"), at hvis en ny eksporterende producent i Indien over for
Kommissionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at det pågældende selskab
ikke eksporterede de i artikel 1, stk. 1, omhandlede varer til Fællesskabet i
EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af
13.3.2004, s. 12).
EUT L 12 af 17.1.2004, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 122/2006 (EUT L 22 af 26.1.2006,
s. 3).
(2)
4
5
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446827_0006.png
undersøgelsesperioden (1. oktober 2001 til 30. september 2002) ("det første
kriterium"), at det ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksportører
eller producenter i Indien, som er genstand for de ved forordningen indførte
antisubsidieforanstaltninger ("det andet kriterium"), og at selskabet faktisk har
eksporteret de pågældende varer til Fællesskabet efter den undersøgelsesperiode, der
ligger til grund for foranstaltningerne, eller har indgået en uigenkaldelig
kontraktmæssig forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde til Fællesskabet
("det tredje kriterium"), kan artikel 1, stk. 3, i nævnte forordning ændres ved at tildele
den nye eksporterende producent den toldsats, der gælder for de samarbejdsvillige
selskaber, der ikke indgik i stikprøven, dvs. 7,6 %.
(3)
Den oprindelige forordning er blevet ændret to gange ved ændringsforordninger,
nemlig ved Rådets forordning (EF) nr. 2143/2004
6
og Rådets forordning (EF) nr.
122/2006
7
. Ved begge forordninger blev navnene på selskaber, der eksporterede den
pågældende vare med oprindelse i Indien, og som over for Kommissionens
tjenestegrene havde godtgjort, at de opfyldte kriterierne i Rådets forordning (EF) nr.
74/2004, føjet til listen over indiske eksporterende producenter i bilaget til
forordningen.
B. ANMODNINGER FRA NYE EKSPORTØRER/PRODUCENTER
(4)
19 indiske selskaber har siden offentliggørelsen af den foregående ændringsforordning
ansøgt om at blive indrømmet samme status som de samarbejdsvillige selskaber, der
deltog i den oprindelige undersøgelse, men som ikke indgik i stikprøven ("status som
ny eksportør").
De 19 ansøgere var:
Ansøgende selskab
B.K.S Textiles Private Limited
By
Coimbatore
(5)
Indian Arts & Crafts Syndicate
New Delhi
(IACS)
Mittal International
Esskay International
Opera Clothing
Govindji Trikamdas & Co.
Navnitlal Private Limited
Tulip Exim
Aarthi - A1 – Traders
Panipat
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Karur
6
7
EUT L 370 af 17.12.2004, s. 1.
EUT L 22 af 26.1.2006, s. 3.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446827_0007.png
Anjani Synthetics Limited
Home Concepts
Siyaram Silk Mills Limited
Ramlaks Exports Pvt. Ltd.
Oracle Exports
Sellon Dynamics
Synthesis Home Textiles
Devtara Industries
Summer India Textile Mills
Prathishta Weaving and Knitting
(6)
Ahmedabad
New Delhi
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Karur
Muradnagar
Salem
Coimbatore
Fire af de indiske selskaber, der anmodede om status som ny eksportør, besvarede ikke
det spørgeskema, der skulle vise, om de overholdt bestemmelserne i artikel 2 i Rådets
forordning (EF) nr. 74/2004, og deres anmodninger måtte derfor afvises.
Ét selskab sendte spørgeskemaet tilbage to gange, begge gange ufuldstændigt udfyldt
og med modstridende oplysninger. Der blev sendt et tredje spørgeskema til selskabet,
som ikke blev sendt tilbage, og det var derfor ikke muligt for selskabet at bevise, at det
opfyldte kriterierne for at få status som ny eksporterende producent. Dette selskabs
anmodning blev derfor afvist.
De resterende 14 selskaber indsendte fuldstændigt besvarede spørgeskemaer og kom
derfor i betragtning til indrømmelse af status som ny eksportør.
Den dokumentation, der blev fremlagt af seks af de ovennævnte indiske
eksportører/producenter, anses som fyldestgørende for, at de kan tildeles toldsatsen på
7,6 %, der gælder for de samarbejdsvillige selskaber, der ikke indgik i stikprøven, og
de føjes derfor til listen over eksportører/producenter i bilaget (i det følgende benævnt
"bilaget") til Rådets forordning (EF) nr. 74/2004, som ændret ved Rådets forordning
(EF) nr. 2143/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 122/2006.
De resterende otte selskabers ansøgninger om indrømmelse af status som ny
eksporterende producent blev afvist af følgende grunde:
Syv selskaber fremlagde ikke dokumentation for, at de havde eksporteret den
pågældende vare til Fællesskabet efter undersøgelsesperioden eller havde indgået
uigenkaldelige kontraktmæssige forpligtelser til at eksportere væsentlige mængder af
den pågældende vare til Fællesskabet.
Ét selskab er forretningsmæssigt forbundet med et selskab, der allerede er opført i
listen i den oprindelige forordning, og førstnævnte selskabs ansøgning om
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446827_0008.png
indrømmelse af status som ny eksportør blev derfor afvist, da det ikke opfyldte det
andet kriterium i den oprindelige forordnings artikel 2.
(13)
De selskaber, der ikke fik tildelt status som nye eksportører, blev underrettet om
grundene til denne afgørelse og fik mulighed for at tilkendegive deres synspunkter
skriftligt.
Alle argumenter og indlæg fra de interesserede parter er blevet undersøgt og taget i
betragtning, når det var berettiget –
(14)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Følgende selskaber føjes til listen over producenter i Indien i bilaget til Rådets forordning
(EF) nr. 74/2004:
Selskab
Indian Arts and Crafts Syndicate
M/s. Opera Clothing
Anjani Synthetics Limited
Ramlaks Exports Pvt Ltd
By
New Delhi
Mumbai
Ahmedabad
Mumbai
Oracle Exports Home Textiles Pvt
Mumbai
Ltd
Summer India Textile Mills (P) Ltd
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Salem
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
8
DA