Europaudvalget 2006-07
KOM (2006) 0690
Offentligt
1446834_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 14.11.2006
KOM(2006) 690 endelig
ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE
Første statusrapport om strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer
{KOM(2006) 689 endelig}
{KOM(2006) 691 endelig}
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE
Første statusrapport om strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer
Resumé
Dette arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene er en direkte opfølgning af
Kommissionens meddelelse fra oktober 2005 "Gennemførelse af Fællesskabets
Lissabon-program: en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" [KOM(2005)
535]. Det ligger desuden i forlængelse af meddelelsen "En strategisk gennemgang af
programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union".
En forenkling af EU-lovgivningen kan i høj grad være med til at forbedre de
lovgivningsmæssige rammer, skabe ajourførte og mere moderne retsregler og begrænse den
administrative byrde. Når der samtidig tages hensyn til udviklingen inden for teknologi, på
markederne og internationalt set, opnår man desuden, at den europæiske økonomi kommer til
at stå stærkere. Kommissionen anser derfor forenkling for at være et meget vigtigt politisk
punkt på dagsordenen for bedre lovgivning.
I overensstemmelse hermed gøres der i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene
status over, hvor langt man er nået med gennemførelsen af den forenkling, der blev igangsat i
oktober 2005, ligesom dokumentet omhandler det igangværende arbejde og de helt nye
initiativer, som vil styrke det rullende forenklingsprogram for perioden 2006-2009. Et af de
vigtigste resultater af forenklingen er, at alle EU-lovgivningsområder gradvis bliver omfattet.
I arbejdsdokumentet gøres der også status over, hvor langt man er nået med kodifikationen af
EU-retten.
I denne første statusrapport beskrives endvidere succeskriterierne for at opfylde
forenklingsmålene, bl.a. faste procedurer, et forbedret interinstitutionelt samarbejde med
Europa-Parlament og Rådet i de afsluttende faser af lovgivningsarbejdet, forøget anvendelse
af selvregulering og samregulering samt forenkling på nationalt niveau, så det sikres, at
fordelene ved forenklingen på EU-niveau ikke forsvinder på grund af nye nationale regler
eller tekniske barrierer.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0003.png
INDLEDNING
I overensstemmelse med de politiske prioriteringer i politikken for bedre lovgivning, der blev
fastsat i marts 2005, vedtog Kommissionen i oktober 2005 en ny strategi for forenkling af de
lovgivningsmæssige rammer
1
. Det overordnede mål med strategien er at forbedre kvaliteten
og effektiviteten af den gældende ret og at fjerne unødvendige byrder for de erhvervsdrivende
og dermed at bidrage til at opfylde målet om at forbedre den europæiske økonomis
konkurrenceevne.
Europa-Parlamentet
2
stillede sig overordnet positivt til Kommissionens program til forenkling
af den gældende EU-ret, og Det Europæiske Råd
3
anmodede Rådet om at prioritere
forenklingsforslag højt i hele lovgivningsproceduren. Samarbejdet med medlovgiverne er
vigtigt, hvis forenklingsforslagene skal føres ud i livet.
I forlængelse af meddelelsen "En strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning
i Den Europæiske Union"
4
gøres der i dette arbejdsdokument fra Kommissionens
tjenestegrene for første gang, siden strategien blev iværksat i oktober 2005, status over
arbejdet. Der gøres også rede for den seneste udvikling med hensyn til at gennemføre målene
i forenklingsstrategien. Arbejdsdokumentet:
er en "statusopgørelse" over gennemførelsen
kodifikationsprocessen, særlig hvad angår:
(1)
(2)
(3)
afsluttede aktioner i det rullende program
igangværende arbejde, der endnu ikke er afsluttet
nye aktioner, som Kommissionen har peget på
af
forenklingsstrategien
og
omhandler de vigtigste succeskriterier for at nå frem til en reel forenkling af de
lovgivningsmæssige rammer, især faste procedurer, snævert samarbejde mellem
EU-institutionerne, øget anvendelse af selvregulering og samregulering samt forenkling på
nationalt plan.
1
2
3
4
Kommissionens meddelelse "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: en strategi
til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" KOM(2005) 535. Forenkling omfatter en
lang række foranstaltninger, herunder ophævelse, kodifikation, omarbejdning og ændring af
retsakter. Kodifikation er nærmere beskrevet i nærværende dokument under punkt 1.2 "Status
over kodifikationsarbejdet". Omarbejdning består i, at der vedtages en ny retsakt, der i én og
samme tekst samler både de indholdsmæssige ændringer, der foretages i en retsakt, og de
bestemmelser i den tidligere retsakt, der forbliver uændrede. Den nye retsakt træder i stedet
for og ophæver den tidligere retsakt.
Europa-Parlamentets beslutning om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige
rammer [ordfører: MEP Giuseppe Gargani, ref.: A6-0080/2006 – PA_TA-PROV
(2006) 0205].
Det Europæiske Råd (15. og 16. december 2005): formandskabets konklusioner.
KOM(2006) 689 endelig.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Det ajourførte rullende program for perioden 2006-2009 indeholder de forenklingsinitiativer,
der er peget på i Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007, og giver et
overblik over Kommissionens bestræbelser på at forenkle de nuværende lovgivningsmæssige
rammer i et flerårigt perspektiv. At forenklingsinitiativer indgår i Kommissionens
lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 for første gang, viser tydeligt, at
forenklingsstrategien prioriteres højt politisk.
Reguleringskulturen er under forandring. For første gang har Kommissionen tilpasset sine
arbejdsmetoder, prioriteringer og ressourcer til forenklingsmålene. Et af de vigtigste resultater
er, at alle politikområder gradvis bliver omfattet.
Det igangværende arbejde til begrænsning af de administrative byrder vil fremover indgå i
forenklingsarbejdet, som for sin del kommer til at bidrage til det fælles mål om at begrænse
omfanget af EU-retten og den nationale lovgivning med 25 % inden 2012, jf. "En strategisk
gennemgang af programmet for bedre lovgivning".
I overensstemmelse hermed vil resultaterne af de omfattende høringer af de berørte parter og
konsekvensanalyserne bidrage til at forbedre kvaliteten af Kommissionens nye forslag og
sætte lovgiverne bedre i stand til at skabe nogle lovgivningsmæssige rammer, som er i fuld
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og i højere grad bidrager til konkurrenceevne,
innovation og vækst. Det forventes, at forenklingsarbejdet herved vil blive lettere fremover.
Der vil løbende blive udarbejdet statusrapporter.
1.
1.1.
STATUS
Status over det rullende forenklingsprogram
I forenklingsstrategien fra oktober 2005 indgår en række forenklingsmetoder. Strategien
omfatter et treårigt rullende forenklingsprogram, hvor der i første omgang for perioden
2005-2008 opregnes omkring 100 initiativer omfattende 220 grundretsakter, som
Kommissionen har til hensigt at forenkle. Listen er blevet til efter omfattende høringer af
medlemsstaterne, virksomhederne og borgerne.
Det er vigtigt, at der løbende foretages en vurdering af den gældende EU-ret, og
Kommissionen har derfor nu peget på yderligere 43 initiativer med forenklingspotentiale for
perioden 2006-2009. Disse indgår i det ajourførte rullende program, som er anført i bilag 1.
Med programmet bekræftes Kommissionens vilje til at arbejde for at begrænse den
administrative byrde, som de lovgivningsmæssige rammer medfører, og til at ajourføre og
modernisere bestemmelserne under hensyn til udviklingen inden for teknologi, på markederne
og internationalt set.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0005.png
1.1.1.
Fremskridt i Kommissionens regi
12 ud af de 14
5
initiativer, der var blevet planlagt for 2005, er blevet afsluttet. For 2006 indgik
der i meddelelsen fra oktober 2005 hele 54 initiativer. 3 nye initiativer er kommet til, 1 er
blevet overført fra 2005, og 1 er blevet fremskyndet fra 2008. Af disse er 15 initiativer indtil
nu blevet vedtaget
6
. Derudover er det for 24 forenklingsforslag blevet bekræftet, at de kan
vedtages inden årets udgang. Disse fremgår af bilag 1. 15 udskydes til 2007/2008. Efter
indgående vurderinger og høringer af de berørte parter udgår 5 initiativer.
Kommissionen har indtil nu vedtaget 27 initiativer ud af 71 for 2005-2006, og over halvdelen
af programmet vil være vedtaget ved udgangen af 2006. Det rullende forenklingsprogram er
blevet afviklet i forskelligt tempo i 2006, alt efter hvor komplekst det pågældende område har
været, og er i nogle tilfælde bagud i forhold til tidsplanen, men nogle initiativer er blevet
vedtaget tidligere end oprindelig planlagt. De forsinkede initiativer er imidlertid næsten alle
bekræftet for 2007.
Det skal understreges, at dette program er langt det mest ambitiøse forenklingsprojekt,
Kommissionen nogen sinde har iværksat. Forenkling er en vanskelig opgave, når fordelene
for virksomheder og borgere skal opvejes mod indsatsen og omkostningerne i forbindelse
med indførelse af nye lovgivningsmæssige rammer. På nogle politikområder kan forenklingen
indebære lovgivningsmæssige reformer. For at overvinde den modstand mod forandringer,
som reformplaner medfører, er der ofte brug for mere tid til at dokumentere de overordnede
makroøkonomiske nettofordele, som de foreslåede ændringer kan medføre.
Desuden kan der ved konsekvensanalyser komme fokus på nye elementer af relevans for de
politiske beslutningstagere, når det drejer sig om at vælge den mest egnede politikløsning
7
.
Gennemførelsen af forenklingsprogrammet ændres i takt med resultaterne af disse
konsekvensanalyser.
Næsten alle de forenklingsforslag, som Kommissionen har forelagt, er til behandling i Rådet
og Europa-Parlamentet. Disse forslag fremgår af bilag 3.
5
6
7
De resterende to - forslagene om strålingsbeskyttelse og landbrugsprodukter og om
edb-reservationssystemer inden for luftfart - er blevet udskudt til henholdsvis 2006 og 2007.
Pr. 27. oktober 2006.
Blandt eksempler på forsinkelser i forenklingsstrategien kan nævnes: a) Den oprindelig
planlagte ophævelse af lovgivningen om edb-reservationssystemer i luftfartssektoren er taget
op til fornyet vurdering, og alle yderligere foranstaltninger er blevet udsat, da der opstod
behov for at foretage yderligere analyser på baggrund af reaktionerne fra både de berørte
parter og Europa-Parlamentet. Helt i overensstemmelse med principperne for bedre lovgivning
besluttede Kommissionen at gennemføre en udvidet konsekvensanalyse for at foretage en
grundigere undersøgelse af de forskellige muligheder, herunder ophævelse eller delvis
liberalisering af de eksisterende bestemmelser, og at høre de berørte parter igen. b) Den
seneste internationale udvikling på energiområdet og den efterfølgende debat om
energisikkerhed foranledigede Kommissionen til at udsætte den planlagte revision af
bestemmelserne om olielagre foreløbig indtil 2008. Kommissionens fremtidige politik på dette
område vil i høj grad afhænge af resultatet af høringen om grønbogen om energipolitik, som
Kommissionen offentliggjorde i marts 2006.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0006.png
Nedenstående eksempler på resultater af forenklingsprocessen viser, at en række områder af
betydning for virksomhederne og borgerne allerede er omfattet af Kommissionens
forenklingsprogram.
Eksempler på forslag vedtaget af Kommissionen:
Moderniseret toldkodeks og e-told
8
:
Omarbejdelse af Fællesskabets toldlovgivning og
indførelse af elektroniske systemer på europæisk plan til dataudveksling mellem offentlige
myndigheder og virksomheder. Der vil blive indført mere smidige og enkle toldprocedurer
og toldregler, toldsystemerne vil blive automatiseret og indbyrdes forbundet, og der vil
blive indført et mere snævert samarbejde mellem alle de myndigheder og organer, der er
involveret i handelen med varer inden for EU, og dette vil gavne den internationale handel.
Miljø
9
: modernisering af rammedirektivet om affald:
– Forenkling af affaldslovgivningen ved præcisering af definitionerne, enklere
bestemmelser og sammenlægning af direktiverne om farligt affald og spildolie.
– Forbedring af genbrugsmarkedet, idet der fastsættes miljøstandarder, hvoraf det
fremgår, hvornår genanvendt affald ikke længere betragtes som affald.
Arbejdstagernes frie bevægelighed
10
Modernisering af de gældende bestemmelser om koordineringen af de
nationale socialsikringsordninger.
Forenklede procedurer for forsikringstagerne og kortere sagsbehandlingstid for
de forskellige organer inden for social sikring (sygdom, arbejdsulykker,
erhvervssygdomme, invaliditet, alderdom, arbejdsløshed og familieydelser) i
forbindelse med behandling af forhold, der går på tværs af grænserne.
Fødevaretilsætningsstoffer
11
Forenkling af lovgivningen om fødevaretilsætningsstoffer ved at indføre én
retsakt, der omfatter principper, procedurer og godkendelse.
Forbedring af procedurerne for ajourføring af Fællesskabets liste over
godkendte fødevaretilsætningsstoffer.
Små og mellemstore virksomheder inden for lægemiddelsektoren
12
: Indførelse af en
forenklet ordning for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, herunder
nedsatte gebyrer, mulighed for udsættelse med betaling af gebyrerne og administrativ og
juridisk bistand ved indgivelse af ansøgninger til Det Europæiske Lægemiddelagentur.
8
9
10
11
12
KOM(2005) 608.
KOM(2005) 667.
KOM(2006) 16.
KOM(2006) 428.
Kommissionens forordning (EF) nr. 2049/2005.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0007.png
Betalingstjenester
13
: Indførelse af forenklede lovgivningsmæssige rammer for
betalingsservice for forbrugere og virksomheder. Forslaget indebærer en forenkling af
lovgivningen (tre direktiver og tre henstillinger bliver afløst af et enkelt sæt bestemmelser),
forenkling af de administrative procedurer for offentlige myndigheder (på EU-plan og på
nationalt plan) og forenkling af de administrative procedurer for private. Med forslaget
indføres der mere gennemsigtighed og klarere og mere koncise informationskrav for
brugere af betalingstjenester og forbrugerne.
Regnskabsregler
14
: Ændring af de gældende regnskabsregler. Medlemsstaterne får med de
nye regler videre rammer for at fritage selskaber fra visse oplysningskrav (ved at hæve
tærsklen for, hvornår oplysningskravet gælder). Dette vil medføre en administrativ
forenkling for mindre virksomheder.
Statistik over erhvervsstrukturer
15
: Med forslaget forenkles udarbejdelsen af
statistikkerne over erhvervsstrukturer, idet 15 obligatoriske variabler udgår (om FoU,
beskæftigelse, energi og finansiel leasing), mens en række andre variabler ikke længere
skal indsamles årligt, men med flere års mellemrum. Samtidig udgår de frivillige variabler.
Desuden er Eurostat ved at udvikle et program til omlægning af
erhvervsstrukturstatistikken, bl.a. ved at hjælpe medlemsstaterne med nye metoder, der kan
begrænse respondentbyrden væsentligt, f.eks. en mere intensiv anvendelse af
administrative data og automatisk elektronisk indberetning af virksomhedsregnskaber.
Lufttransportmarkedet
16
:
Hensigten
med
revisionen
af
den
tredje
lufttransportliberaliseringspakke er at gøre lovgivningen mere læservenlig, idet tre
gældende forordninger samles i én enkelt ny forordning. Der er også tale om en
modernisering og forenkling af de lovgivningsmæssige rammer, og samtidig sikres det, at
lovgivningen bliver anvendt ensartet i de forskellige medlemsstater. I forordningsforslaget
er der endvidere taget hensyn til potentielle konkurrenceforvridninger og -begrænsninger i
nogle dele af markedet. Dette forventes at give flere valgmuligheder for forbrugerne,
lavere takster og mere konkurrence.
1.1.2.
Igangværende arbejde
En række vigtige forenklingsinitiativer med relevans for konkurrenceevnen er blevet
bekræftet for 2006/2007/2008:
Landbrug:
Sammenlægning af de 21 fælles markedsordninger til én enkelt ordning,
hvorved der indføres enklere horisontale lovgivningsmæssige rammer og dermed et enkelt
sæt harmoniserede bestemmelser på de forskellige områder af markedspolitikken som
f.eks. intervention, privat oplagring, toldkontingenter ved import, eksportrestitutioner,
beskyttelsesforanstaltninger,
landbrugsprodukter,
statsstøtte,
meddelelser
og
dataindberetning.
13
14
15
16
KOM(2005) 603.
Direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006.
KOM(2006) 66.
KOM(2006) 396.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0008.png
Miljø:
Gennemgang af direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening
og anden hertil knyttet lovgivning om emissioner fra industrien med henblik på at gøre det
klarere og mere konsistent (blandt andet med hensyn til rapporteringskravene) og at
strømline kravene.
Byggevaredirektivet
med henblik på at præcisere bestemmelserne i det og begrænse den
administrative byrde, særlig for små og mellemstore virksomheder, gennem mere
fleksibilitet ved formuleringen og anvendelsen af tekniske specifikationer, mere fleksible
certificeringsbestemmelser og fjernelse af hindringer for gennemførelsen, der hidtil har
hæmmet skabelsen af et egentligt indre marked for byggevarer.
Statistik:
Lempelse af kravene til de erhvervsdrivende, særlig små og mellemstore
virksomheder, vedrørende indberetning af statistik under hensyn til det igangværende
arbejde med at forbedre den statistiske styring i EU og det endelige resultat af de
igangværende pilotprojekter om måling og reduktion af den administrative byrde.
Mærkning af fødevarer og foder:
Vil gøre mærkningsbestemmelserne klarere og dermed
gøre det muligt for forbrugerne at foretage sikre, sunde og bæredygtige valg på et sagligt
grundlag. Moderniseringen vil også bidrage til et konkurrencefremmende markedsmiljø,
hvor de erhvervsdrivende effektivt kan udnytte mærkningen til at sælge deres produkter.
Forbrugerbeskyttelse:
Rationalisering
og
forenkling
af
hele
forbrugerbeskyttelseslovgivningen
med
det
formål
at
fjerne
eventuelle
uoverensstemmelser, overlapninger, hindringer for det indre marked og
konkurrenceforvridende faktorer.
Kosmetik:
Kosmetikdirektivet blev vedtaget for 30 år siden og er siden blevet ændret over
40 gange. Det er nødvendigt med en omarbejdning, så der skabes større overensstemmelse
og klarhed i teksten. Hermed begrænses de administrative omkostninger ved
gennemførelsen og forvaltningen af direktivet. Den gældende ordning, i henhold til hvilken
afprøvning på dyr gradvis skal forbydes, forbliver uændret.
Bogførings- og regnskabsstandarder:
Virksomhederne i EU får et ajourført sæt
regnskabsstandarder, idet de gældende forordninger
17
, der omfatter over 2 000 sider,
samles i en enkelt og brugervenlig forordning.
Reglerne om biler:
Forslaget om ændring af rammedirektivet om typegodkendelse af
motorkøretøjer vil, når det er blevet vedtaget, indebære:
At EF-direktiver afløses af FN/ECE-regulativer. Med denne forenkling
strømlines bestemmelserne, og overflødige krav forsvinder. Desuden vil den
hjælpe branchen som helhed til at fjerne ikke-toldmæssige hindringer for
handelen, og EU vil kunne bevare sin førende position som udvikler af
internationale standarder. Samtidig får branchen mulighed for hurtigere at
tilpasse sig tekniske fremskridt på internationalt plan.
17
Kommissionens forordninger om godkendelse af internationale regnskabsstandarder og
hermed forbundne fortolkninger.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0009.png
At der i 25 EF-direktiver og FN/ECE-regulativer indføres de tekniske
bestemmelser, der er nødvendige for at give mulighed for prøvning i
producentregi og virtuel prøvning. Hermed bliver det muligt at forenkle
typegodkendelsesproceduren og at holde de lovgivningsmæssige rammer ajour
med den teknologiske udvikling. Virtuel prøvning og prøvning i producentregi
vil fremskynde produktudviklingen og begrænse omkostningerne for både
branchen og forbrugerne. Desuden har Kommissionen stillet forslag om en
generel bestemmelse i direktivet om godkendelse af motorkøretøjer, der skal
give producenterne mulighed for at fungere som prøvningslaboratorier,
forudsat at typegodkendelsesmyndigheden har anerkendt deres faglige
kvalifikationer.
Adgang til vejtransportmarkedet og vejtransporterhvervet:
Omarbejdning af fire
forordninger og et direktiv med henblik på at præcisere og forenkle reglerne om adgang til
erhvervet og markedet og med henblik på at lette håndhævelsen af dem. I omarbejdningen
indgår også bestemmelserne om cabotagekørsel inden for gods- og passagertransport.
Formålet med omarbejdningen er at give mulighed for en harmoniseret anvendelse og
omkostningseffektiv håndhævelse af reglerne, også i international sammenhæng, hvorved
man begrænser konkurrenceforvridning, beskytter etableringsretten og forbedrer
servicekvaliteten og trafiksikkerheden.
Konsolidering af forordningerne og direktiverne efter
den nye metode
18
om markedsføring
af
produkter.
Der
opnås
hermed
konsistente
definitioner,
forenklede
certificeringsprocedurer og et smidigt administrativt samarbejde, hvilket fremmer
afsætningen af produkterne, samtidig med at producenterne beskyttes mod produkter, der
ikke opfylder bestemmelserne.
1.1.3.
Nye initiativer til styrkelse af det rullende forenklingsprogram
På grundlag af det rullende program, der blev iværksat sidste år, styrker Kommissionen sin
forenklingsstrategi med 43
19
nye initiativer i perioden 2006-2009 med det formål:
at fremme innovation og begrænse den administrative byrde, der er forbundet med de
lovgivningsmæssige krav
at begrænse den samlede mængde gældende EU-ret og fremme overgangen til mere
fleksible regler.
18
19
Direktiver efter den nye metode: I disse direktiver fastsættes kun de væsentlige krav af almen
interesse, som produkterne skal opfylde, og der fastsættes således ikke detaljerede
produktspecifikke krav. Producenterne kan vælge forskellige tekniske løsninger og selv vælge,
hvordan de vil dokumentere, at disse løsninger opfylder kravene, f.eks. gennem
standardisering.
De 43 nye initiativer omfatter 3 nye initiativer i 2006, 28 i 2007, 11 i 2008 og 1 i 2009.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0010.png
Som eksempler på nye vigtige initiativer kan nævnes:
Forenkling af reglerne om ændringer af betingelser i markedsføringstilladelser for
lægemidler.
Administrationen af disse regler lægger i øjeblikket beslag på over 60 % af
personaleressourcerne og de økonomiske ressourcer i de afdelinger i
medicinalvirksomhederne, der står for administration af markedsføringstilladelserne. I
nogle tilfælde kan denne byrde være til hinder for innovation, idet den hæmmer indførelse
af ændringer, som kunne være gavnlige for patienterne og samfundet. Procedurerne vil
blive gjort smidigere, så forordningerne om behandling af ændringer af betingelserne i
markedsføringstilladelserne bliver mere enkle, klarere og mere fleksible, uden at det går ud
over folkesundheden og dyresundheden.
Gensidig anerkendelse
20
af varer, der ikke er omfattet af harmoniserede
EU-bestemmelser. Kommissionen er ved at udarbejde et forslag til retsakt om fjernelse af
de tekniske hindringer for varers frie bevægelighed inden for EU. I retsakten fastsættes
dels de nationale myndigheders rettigheder og pligter, dels rettighederne og pligterne for
virksomheder, der i en medlemsstat ønsker at sælge produkter, som fremstilles og/eller
markedsføres lovligt i en anden medlemsstat.
Præcisering af definitionen af
nye fødevarer
og sikkerhedsvurderingsproceduren for disse
samt strømlining af godkendelsesproceduren.
Forenkling af de administrative procedurer på
landbrugsområdet
gennem indførelse af en
række tekniske forenklinger. Der er blevet iværksat en rullende handlingsplan med henblik
på ændring af de retlige bestemmelser, som har umiddelbare konsekvenser for
landmændene, andre erhvervsdrivende og de nationale myndigheder. Ændringerne
vedrører f.eks. landmændenes forpligtelser til at stille dokumentation til rådighed,
medlemsstaternes kontrolforpligtelser, betingelserne for at modtage støtte osv.
Forenkling og forbedring af den
fælles fiskerpolitik
ved hjælp af retlig og administrativ
forenkling i overensstemmelse med den handlingsplan for 2006-2008, som Kommissionen
vedtog i 2005
21
. Handlingsplanen omfatter en række bestemmelser om forvaltning af og
kontrol med fiskeriaktiviteter. Formålet er bl.a. at gøre de lovgivningsmæssige rammer
mere brugervenlige og at begrænse den administrative byrde for fiskerne og dem, der skal
administrere bestemmelserne.
Revision af reglerne om
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.
Der vil blive
mindre behov for forhåndsregulering, og både fleksibiliteten og innovationsmulighederne
vil blive fremmet til gavn for både branchen og borgerne.
Forenkling af proceduren for indførelse af navne på nye fibre ved at lade
tekstilstofdirektiverne
afløse af en enkelt forordning. De kvantitative metoder til måling
af fiberindholdet vil desuden blive overført til standardiseringsproceduren.
20
21
Dette initiativ bidrager også til forenklingsstrategien, men indgår ikke i det rullende
forenklingsprogram.
KOM(2005) 647.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0011.png
Forenkling af de gældende bestemmelser om
legetøj
ved at præcisere de væsentlige
sikkerhedskrav og ved at skabe grundlag for, at de nationale markedstilsynsmyndigheder i
højere grad anvender fælles metoder.
Begrænsning af retsakterne om
metrologi
og
gødning
til kun at omfatte de væsentlige
krav som led i den nye metode. De detaljerede tekniske beskrivelser vil blive afløst af
standarder.
Revision af ordningen for tildeling af
EF-miljømærket
for at:
(a)
skabe en mere erhvervsvenlig ordning, hvor de berørte parter inddrages i
beslutningsprocessen, og hvor der tages hensyn til de små og mellemstore
virksomheders behov
outsource udviklingen af tildelingskriterier til et bestemt organ og
sammenknytte miljømærkeordningen med miljøvenlige offentlige indkøb.
(b)
Omarbejdning af direktivet om afsætning af
frugtplanteformeringsmateriale
og
frugtplanter bestemt til frugtproduktion.
Udarbejdelse af en enkelt retsakt vedrørende arbejdsbetingede
sygdomme i
bevægeapparatet.
Denne retsakt vil omfatte de forskellige gældende minimumskrav
vedrørende sundhed og sikkerhed, f.eks. bestemmelserne om manuel håndtering af byrder
og skærmarbejde.
Alle Kommissionens tjenestegrene vil senest i 2009 have gennemgået de gældende retsakter
på deres område for at kontrollere relevansen af deres retsakter, valget af lovgivningsteknik
og mulighederne for at anvende en af de forenklingsteknikker, der er indeholdt i
forenklingsstrategien fra oktober 2005. Man finder på denne måde frem til, hvor det er
nødvendigt og passende at sætte ind med nye forenklingsinitiativer og dermed en ajourføring
af det rullende program fremover.
1.2.
Status over kodifikationsarbejdet
Kodifikation er et vigtigt led i Europa-Kommissionens indsats for bedre lovgivning. Ved
kodifikation forstås, at bestemmelserne i en gældende retsakt og alle efterfølgende ændringer
til retsakten samles i én enkelt retsakt. Herved begrænses omfanget af EU-retten, og den
bliver mere gennemsigtig, mere brugervenlig og retligt mere entydig.
Det rullende kodifikationsprogram (jf. bilag 2) omfatter omkring 500 retsakter. I alt 52
retsakter er blevet kodificeret
22
og vedtaget og offentliggjort i EUT (38 kommissionsretsakter
og 14 retsakter udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet). 33 retsakter er til behandling hos
den lovgivende myndighed, og 8 retsakter er til skriftlig procedure. I alt 85 retsakter er blevet
færdigbehandlet af Europa-Kommissionen.
22
Pr. 27. oktober 2006.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0012.png
For at nå målet om at afslutte kodifikationsprogrammet inden medio 2008 er der truffet
foranstaltninger til at indhente efterslæbet ved omsætningen af originalteksterne til de nye
EU-sprog. Efterslæbet skyldes, at der er opstået forsinkelser ved oversættelsen af de tekster,
der skal kodificeres på disse sprog.
Der er også truffet foranstaltninger til at stille et så stort antal kodificerede tekster som muligt
til rådighed på bulgarsk, rumænsk, irsk og maltesisk. Dette er gjort ved først og fremmest at
kodificere de retsakter, hvor de relevante oversættelser er færdige.
Derudover har man udarbejdet et program for vedtagelsen af de resterende retsakter, der skal
kodificeres. Formålet er at sikre, at processen er gennemsigtig, og særlig at tilskynde til, at der
laves så få nye ændringer som muligt til de retsakter, der skal kodificeres. Herved
"stabiliseres" den pågældende lovgivning, og forsinkelserne begrænses. Programmet er kun
vejledende, da kodifikationen kun kan gennemføres, hvis de retsakter, der skal kodificeres,
foreligger på alle sprog. Dette spørgsmål berører særlig bulgarsk og rumænsk. Desuden må
kodifikationen udsættes, når der planlægges nye ændringer til disse retsakter. Rækkefølgen af
retsakterne i programmet vil ændre sig i lyset af disse to faktorer.
Det skal også bemærkes, at den lovgivende myndigheds vedtagelse af de kodificerede
retsakter er underlagt bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale om en hurtig
arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster af 20. december 1994.
2.
SUCCESKRITERIER
De lovgivningsmæssige rammer for de europæiske virksomheder og borgere består af flere,
ofte uløseligt forbundne lag af retsakter og bestemmelser, som er udarbejdet på forskellige
niveauer (på internationalt plan
23
, EU-plan samt nationalt, regionalt og lokalt plan). Ingen af
de forskellige lovgivere kan egenhændigt forbedre kvaliteten af denne sammensatte
lovgivning på afgørende vis. En konkret forbedring af kvaliteten af de lovgivningsmæssige
rammer som helhed kræver en beslutsom, sammenhængende og koordineret indsats på alle
lovgivningsniveauer.
2.1.
2.1.1.
Faste procedurer for forenklingsarbejdet
Høring af alle parter
Både det oprindelige og det ajourførte rullende forenklingsprogram (2006-2009) er blevet
udviklet på grundlag af de berørte parters og medlemsstaternes høringsbidrag. Deres
erfaringer er uundværlige, når det drejer sig om at udarbejde et meningsfuldt
forenklingsprogram. Tilbundsgående høringer af de berørte parter, gennemgang af hele
politikområder, efterfølgende evaluering af retsakter og ekspertbedømmelser hjælper de
politiske beslutningstagere med at afklare, hvilke problemer der opstår i praksis. Denne
fremgangsmåde letter også de berørte parters efterfølgende accept af den foreslåede
foranstaltning.
23
Inden for f.eks. regnskab, revision, offentlige indkøb og intellektuelle ejendomsrettigheder aftales eller
vedtages der ofte bestemmelser og standarder på internationalt plan.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0013.png
I meddelelsen om forenkling fra oktober 2005
24
blev der bebudet en række specifikke
initiativer:
Som anført i Kommissionens meddelelse om forenkling og bedre regulering inden for den
fælles landbrugspolitik er der blevet udarbejdet en handlingsplan, som blev forelagt på
konferencen "A simple CAP for Europe, a challenge for all" (En forenklet fælles
landbrugspolitik for EU - en udfordring for os alle), der fandt sted i oktober 2006. I denne
handlingsplan gøres der rede for 20 konkrete projekter vedrørende teknisk forenkling
(reduktion af byrder uden at ændre den tilgrundliggende politik), som skal gennemføres
inden 2007. Handlingsplanen markerer indledningen af en løbende forenklingsproces. De
berørte parter og medlemsstaterne opfordres derfor til at fremlægge yderligere forslag til
forenkling.
Handlingsplanen for 2006-2008 med henblik på at forenkle og forbedre den fælles
fiskeripolitik blev vedtaget af Kommissionen i 2005 med fuld opbakning fra EU-
institutionerne og de hørte berørte parter.
Den kommende meddelelse om reducering af indberetningsbyrden, forenkling og
fastsættelse af prioriterede mål inden for fællesskabsstatistikker. I denne meddelelse er der
fastlagt en strategi til yderligere reducering af virksomhedernes statistiske byrde ved at
forenkle statistikkravene inden for udvalgte prioriterede områder og fremme anvendelsen
af statistiske værktøjer og metoder, som vil gøre det lettere at opfylde de statistiske
forpligtelser. Kommissionen vil bl.a. foreslå et envejsrapporteringssystem for Intrastat-data
og et program for omstrukturering af erhvervsstatistikken og vil fortsat arbejde aktivt for at
forenkle det europæiske landbrugsstatistiske system.
Herudover er det i traktatens artikel 138 fastsat, at arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan
skal høres om EU-initiativer på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område
25
.
I nogle tilfælde har Kommissionen taget sine oprindelige hensigter op til fornyet overvejelse
som følge af resultaterne af en høring. Det gælder f.eks. i forbindelse med revisionen af de
lovgivningen om selskabsret og ophavsret, hvor høringen har ført til yderligere initiativer:
Hvad angår selskabsretten agter Kommissionen inden udgangen af indeværende år at
iværksætte et omfattende initiativ til måling af de administrative omkostninger i
forbindelse med selskabsdirektiverne for sammen med medlemsstaterne at kortlægge
mulighederne for at reducere disse omkostninger. Resultaterne af dette projekt vil blive
forelagt i en meddelelse i anden halvdel af 2007.
Hvad angår ophavsretten førte revisionen til en række aktiviteter, herunder en evaluering af
direktivet om ophavsret fra 2001, hvorved der bl.a. blev kortlagt undtagelser fra
anvendelsen af direktivet. Resultaterne af dette projekt forventes at foreligge inden
sommeren 2007.
24
25
Kommissionens meddelelse "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: En strategi til
forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" KOM(2005) 535.
Et nyligt eksempel er høringen i 2005 af arbejdsmarkedets parter om forenklingen af direktiverne om
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for så vidt angår rapporteringskravene og gennemførelsen af
direktiverne.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0014.png
2.1.2.
Sektorspecifikke analyser
I sin foregående meddelelse påpegede Kommissionen behovet for en sektorspecifik tilgang til
forenkling for bedre at vurdere de lovgivningsmæssige rammers betydning for de enkelte
sektorers konkurrenceevne.
Dette arbejde er f.eks. gået i gang på området byggevarer. Det omfatter bl.a. en generel
analyse af de faktorer, der har betydning for bygge- og anlægssektorens konkurrenceevne,
samt specifikke tiltag med henblik på forenkling af direktivet om byggevarer (direktiv
89/106/EØF). Høringen af de berørte parter er i gang, og Kommissionen gennemgår i
øjeblikket deres indlæg.
Inden for motorkøretøjer har højniveaugruppen CARS 21 undersøgt de politikområder, der
har størst betydning for den europæiske bilindustris konkurrenceevne, og udarbejdet en række
anbefalinger.
Herudover foretages der i øjeblikket en undersøgelse af anvendelsen af principperne om bedre
lovgivning inden for rammerne af de nye fora, der er oprettet som opfølgning til meddelelsen
om industripolitikken
26
. Der er i f.eks. taskforcen for konkurrenceevnen i ikt-sektoren og som
led i den politiske dialog om maskinindustrien igangsat en screening af de forskellige
sektorer.
2.1.3.
Igangværende arbejde vedrørende administrative byrder
Som reaktion på konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i juni 2006 og som led i den
fornyede Lissabon-dagsorden med hensyn til konkurrenceevnen vil Kommissionen i
begyndelsen af 2007 iværksætte en storstilet handlingsplan til måling og reduktion af
administrative byrder, som den gældende lovgivning i EU medfører. Denne handlingsplan
skal bygge på erfaringerne i fire medlemsstater (Det Forenede Kongerige, Nederlandene,
Danmark og Tjekkiet), som allerede har fastsat reduktionsmål efter at have gennemført
omfattende basismålinger. I Kommissionens arbejdsdokument om måling af administrative
omkostninger og reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union
27
gøres der rede
for resultaterne af et pilotprojekt vedrørende administrative byrder, som blev gennemført i
2006, og i hvilket man har gennemgået sådanne erfaringer og anvendt dem som grundlag for
det videre arbejde. Det er meningen, at denne proces på mellemlang sigt skal sætte EU-
lovgiveren og medlemsstaterne i stand til på grundlag af kvantificerede data at kortlægge
prioriterede områder, hvor kan ske yderligere forenkling.
I den sammenhæng skal det bemærkes, at der i øjeblikket gennemføres en undersøgelse på
landbrugsområdet vedrørende landmændenes administrative byrder. Denne undersøgelse
vedrører gennemførelsen af reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 og de senere
ændringer heraf. De første resultater vil foreligge i 2007.
26
27
Kommissionens meddelelse "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program - Politiske rammer til
styrkelse af fremstillingsindustrien i EU - mod en mere integreret industripolitisk strategi" [KOM(2005)
474 endelig af 5.10.2005].
KOM(2006) 691 endelig.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0015.png
2.2.
Tæt samarbejde mellem EU-institutionerne
Når Kommissionen leverer forslag til retsakter af høj kvalitet, er det Rådets og Parlamentets
ansvar at færdiggøre forenklingsarbejdet.
22 forenklingsforslag, som Kommissionen har vedtaget, er i øjeblikket til behandling i Rådet
og Europa-Parlamentet (jf. bilag 3). 7 af disse forenklingsinitiativer stammer fra de tidligere
forenklingsprogrammer fra 2003
28
og er endnu ikke færdigbehandlet af lovgiveren. Bilag 3
indeholder en liste over endnu ikke vedtagne forslag, der bl.a. omfatter tekster af stor
betydning for erhvervslivet, f.eks. revision af det sjette momsdirektiv, modernisering af
toldkodeksen, revision af affaldslovgivningen, forenkling af typegodkendelsen af
motorkøretøjer, rationalisering af statistikkerne over erhvervsstrukturer og ophævelse af
kravene til varer i færdigpakninger. At regnskabsdirektivet
29
, der indeholder bestemmelser om
fritagelse af SMV'er, er blevet vedtaget, og at Rådet for nylig er nået til enighed om den
fælles holdning vedrørende varer i færdigpakninger, viser institutionernes fælles vilje til at
forenkle de lovgivningsmæssige rammer.
I april 2006 svarede Europa-Parlamentet på Kommissionens opfordring til at reagere på dens
meddelelse om en forenklingsstrategi fra oktober 2005. Parlamentsudvalgenes holdninger til
det flerårige forenklingsprogram er i høj grad sammenfaldende med Kommissionens
prioriteringer med hensyn til, hvad der skal forenkles.
I maj 2006 vedtog Europa-Parlamentet en række betænkninger om forskellige aspekter af
bedre lovgivning, herunder forenkling
30
. Europa-Parlamentet foreslår bl.a. at indføre en nyt
instrument, parallelt med kodifikation og omarbejdning
31
, for bestemte typer
forenklingsforslag, hvor det vil være en fordel med særligt tilpassede arbejdsmetoder og
hurtigere vedtagelse.
Ved den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning
32
, der trådte i kraft i december 2003,
blev der oprettet en platform til udvikling af samarbejdet mellem de tre institutioner. Den
Tekniske Gruppe på Højt Plan, der er ansvarlig for at følge op på gennemførelsen af den
interinstitutionelle aftale, har regelmæssigt holdt øje med de fremskridt, der sker med hensyn
til f.eks. koordinering og programmering af lovgivningsarbejdet, kvaliteten af lovgivningen
(navnlig konsekvensanalyser), gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivningen og
forenkling. Det har vist sig at være vanskeligt for medlovgiverne at pege på konkrete tiltag,
der kan bidrage til prioritering af forenklingsopgaverne og fremskyndelse af
lovgivningsprocessen.
28
29
30
31
32
Indsatsplanen til ajourføring og forenkling af fællesskabsretten [KOM(2003) 71].
Direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006.
Europa-Parlamentets beslutning om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer
[ordfører: MEP Giuseppe Gargani, ref.: A6-0080/2006 – PA_TA-PROV (2006) 0205]. Samtidig med
beslutningen behandlede Europa-Parlamentet også et af Formandskonferencen godkendt indlæg, der
opsummerer udvalgenes holdninger til det rullende forenklingsprogram, og som også dækker den
interinstitutionelle dimension af forenkling.
Europa-Parlamentet arbejder nu på at ændre sin forretningsorden for omarbejdning og kodifikation.
EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0016.png
Den aftale, der blev indgået mellem institutionerne i december 2005, om en interinstitutionel
fælles indstilling til konsekvensanalyse
33
er et bevis på, at når der er politisk vilje til det, kan
den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning føre til konkrete forbedringer, for så vidt
angår gennemførelsen af bedre lovgivning på interinstitutionelt plan. Når den fælles
indstilling i 2008 tages op til fornyet overvejelse, forventes institutionerne at beslutte, at
medlemsstaternes initiativer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
skal ledsages af konsekvensanalyser.
Kommissionen har meddelt, at den agter at lette den interinstitutionelle beslutningsproces ved
at forbedre programmeringen og synligheden af forenklingsinitiativer gennem:
medtagelse af forenklingsforslag i Kommissionens årlige lovgivnings- og arbejdsprogram,
hvilket allerede er sket i programmet for 2007
fuld udnyttelse af begrundelser til bedre at redegøre for, hvilke forenklingsmål der
forfølges i forslagene. I forenklingsforslag, der er underlagt en konsekvensanalyse, vil
Kommissionen også bestræbe sig på at vurdere virkningerne af forenklingen, herunder med
hensyn til administrative byrder
udvælgelse af forenklingsforslag, der kan anvendes i en pilotundersøgelse vedrørende
mulighederne for at indføre bedre interinstitutionelle arbejdsmetoder i forbindelse med
forenkling.
2.3.
Øget brug af samregulering og selvregulering
Samregulering og selvregulering er eksempler på værktøjer, der under særlige
omstændigheder kan bruges til at gennemføre politikmål med begrænset indgriben fra
lovgiverens side.
F.eks. samarbejder de europæiske standardiseringsorganer og Kommissionen i øjeblikket om
at foreslå nye standardiseringsinitiativer i servicesektoren, som skal fokusere specifikt på det
indre marked. Standarder gør det nemmere for brugerne at sammenligne produkter og priser,
hvilket styrker konkurrencen og øger handelen med tjenesteydelser i EU. Udarbejdelsen af en
handlingsplan for standardisering til fremme af industriens konkurrenceevne - efter en
omfattende høring - og godkendelsen af en beslutning om EF-finansiering vil sætte skub i
standardiseringsaktiviteterne.
Inden for selvregulering har arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan en særlig rolle at
spille, da de har mulighed for at indgå aftaler
34
, der gøres bindende ved et forslag til retsakt
eller gennemføres autonomt. Selvregulering er konsistent med Kommissionens politik til
fremme af virksomhedernes sociale ansvar (VSA). Frivillige initiativer, der gennemføres som
led i den europæiske alliance for VSA, kan tænkes at føre til nye aftaler om selvregulering.
33
34
Bilag til Rådets dokument 2005/14901 af 24. november 2005.
Den "Overenskomst
om sundhedsbeskyttelse af medarbejdere gennem god håndtering og brug af
krystallinske silikater og produkter som indeholder det",
der blev underskrevet i april 2006, er et
vellykket eksempel på selvregulering. Det er en autonom aftale, hvori er angivet en række eksempler på
god praksis med henblik på at minimere arbejdstagernes eksponering for silikatstøv. Den vil efter alt at
dømme bidrage til overholdelsen af de forskellige nationale grænseværdier for erhvervsmæssig
eksponering. Denne aftale, der er forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter fra de berørte brancher, er
den første multisektorielle autonome aftale, der er indgået som led i den europæiske sociale dialog.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0017.png
Sådanne initiativer, der tages af EU-virksomheder i tæt samarbejde med de øvrige berørte
parter, vil sandsynligvis også bidrage til en langt større udbredelse af VSA-praksis i Europa
og den øvrige verden. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Kommissionen har
for bedre at oplyse private aktører, der ønsker at indføre eller forbedre
selvreguleringsordninger, og myndigheder, der er ansvarlige for udformningen af
samreguleringsordninger, oprettet en database over næsten 100 EU-ordninger. Denne
database, der skal være klar til brug i november 2006, indeholder bl.a. oplysninger om de
typer problemer, der har ført til udvikling af EU-selvregulerings- eller
samreguleringsordninger, om, hvilke mål disse forfølger, og om organisatoriske aspekter. Det
vil dermed blive meget nemmere at kortlægge god og dårlig praksis.
2.4.
2.4.1.
Forenkling på nationalt plan
Forenklingen af EU-lovgivningen skal forplante sig til det nationale plan
Arbejdet med forenkling på EU-plan skal have fuld opbakning fra medlemsstaterne, så det
sikres, at fordelene ved enklere lovgivningsmæssige rammer på fællesskabsplan ikke
forsvinder på grund af nye nationale regler eller tekniske barrierer. Et stigende antal
medlemsstater følger allerede trop, men der fortsat er plads til forbedringer. Et eksempel
herpå er opretholdelsen af statistiske krav på nationalt plan, selv om EU-lovgivningen er
blevet forenklet.
Kommissionen har derfor i nogle nylige forslag om ophævelse af retsakter medtaget en
bestemmelse om gensidig anerkendelse for at undgå, at der opstår nye handelshindringer som
følge af ophævelsen af de pågældende EU-retsakter. Forslaget om varer i færdigpakninger
sigter f.eks. mod at forebygge handelshindringer, der skyldes opretholdelsen af nationale krav.
For at beslutningen om at ophæve EU-lovgivningen om sortering af råtræ kan få den tilsigtede
virkning, skal den ligeledes følges op på samme måde i hele EU. National lovgivning, der
henviser til direktivet, skal ændres i overensstemmelse hermed, og medlemsstaterne skal
sikre, at tekniske ændringer gennemføres hurtigt og klart.
Europæiske virksomheder, der ønsker at udøve virksomhed i en anden medlemsstat,
underlægges alt for ofte administrative (kontrol-)procedurer. I nogle tilfælde bidrager
traktatens bestemmelser til forenkling af transaktionerne i det indre marked. Kommissionen
gør sit til at reducere sådanne byrder ved at håndhæve EF-traktatens artikel 28 om frie
varebevægelser, navnlig ved at overvåge udkast til national lovgivning.
I 2007 vil Kommissionen tage fat på integreringen af markedet for forsvarsmateriel med det
formål at lette de uforholdsmæssigt store byrder, der hæmmer EU-virksomhedernes
konkurrenceevne på dette område. De årlige omkostninger i forbindelse med tilladelser til
import/eksport inden for EU af militærudstyr anslås nemlig til 238,90 mio. EUR for
virksomheder og myndigheder. I praksis gives der dog næsten aldrig afslag på anmodninger
om tilladelse
35
.
35
Endelig rapport fra UNISYS "Intra-Community circulation of defence related products", februar 2005.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0018.png
2.4.2.
Undgåelse af overregulering
Når man undersøger de nationale bestemmelser til gennemførelse af fællesskabsdirektiver,
finder man mange eksempler på tekniske krav, mærkningskrav, frister,
godkendelsesprocedurer og andre administrative krav, som de nationale myndigheder har lagt
oven i EU-lovgivningen (overregulering). De lovgivningsmæssige rammer for EU's
virksomheder kan kun forbedres, hvis de initiativer, der tages på EU-plan, suppleres af
relevante tiltag på nationalt plan.
Dette bekræftes fra anden side, f.eks. af en undersøgelse
36
, der er foretaget for nylig for en
national sammenslutning af SMV'er. Ifølge denne undersøgelse kan en udvidelse af det
oprindelige
anvendelsesområde
for
direktiver
i
forbindelse
med
gennemførelsesforanstaltninger hæmme små virksomheders produktivitet betydeligt og
dermed fjerne penge fra vigtige kilder til vækst og beskæftigelse. Overregulering kan desuden
stille nationale virksomheder dårligt i konkurrencen med andre lande.
Dette støtter Kommissionens hensigt - som anført i meddelelsen fra oktober 2005 - om at
udnytte potentialet for forenkling bedre ved at anvende forordninger i stedet for direktiver, når
det er relevant. Direktiv 91/414/EØF er således blevet afløst af en forordning om
markedsføring af plantebeskyttelsesprodukter, hvilket er et konkret eksempel på dette skift i
reguleringspraksis.
2.4.3.
Nationale reformprogrammer
De fleste lovgivningskrav og gennemførelsesforanstaltninger opstår på nationalt plan.
De nationale reformprogrammer er en del af den nye styringsstruktur i strategien for vækst og
beskæftigelse (Lissabon-strategien). I disse programmer gøres der rede for politikkerne for
økonomisk reform på nationalt plan med udgangspunkt i EU's retningslinjer. De har derfor
stor betydning for forbedringen af erhvervsklimaet i EU. Alle medlemsstaterne har reageret på
retningslinjerne for bedre lovgivning og medtaget foranstaltninger til fremme af bedre
lovgivning i deres nationale reformprogrammer.
På nuværende stadium har ni medlemsstater iværksat forenklingsprogrammer med forskellige
ambitionsniveauer som led i disse nationale reformprogrammer. Det er imidlertid meget
vigtigt, at EU's forenklingsprogram suppleres af tiltag inden for forenkling i alle
medlemsstater og på alle lovgivningsniveauer. I den af Kommissionen udarbejdede note til
Udvalget for Økonomisk Politik om fremme af bedre lov
givning
37
og rapporten om
konkurrenceevnen 2006 finder man de vigtigste konklusioner vedrørende gennemførelsen af
bedre lovgivning på medlemsstatsplan samt en mere detaljeret beskrivelse af de fremskridt,
der er hidtil er opnået på dette område.
36
37
Federation of Small Businesses i Det Forenede Kongerige: "Burdened by Brussels or the UK?
Improving the implementation of EU Directives". (Forfattere: Sarah Schaefer og Edward Young). I
dette projekt analyseres gennemførelsen af otte direktiver i britisk ret. Der afdækkes flere eksempler på
overregulering, især i forbindelse med direktivet om hvidvaskning af penge og direktivet om
forsikringsformidling.
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, Bruxelles den 18. oktober 2006.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0019.png
Eksempler på nationale initiativer:
Reduktion af administrative omkostninger: I 17 medlemsstater er man bevidst om
nødvendigheden af at undersøge, hvilke omkostninger der pålægges virksomhederne, og
disse medlemsstater har iværksat målingsaktiviteter. Nogle har fastsat kvantitative mål for
reduktion af administrative omkostninger (f.eks. 20 eller 25 % inden 2010). Initiativer til
støtte for dette projekt er f.eks. e-forvaltning, one-stop-shops
38
eller centrale
registreringskontorer, begrænsning af skatte- og afgiftslovgivningen, forenkling af
administrative procedurer i forbindelse med beskæftigelse og selvstændig virksomhed eller
initiativer på tværs af offentlige myndigheder.
E-forvaltning og ikt-løsninger til reducering af bureaukratiet i offentlige myndigheder:
oprettelse af portaler med lovgivning og formularer (forespørgsler, indberetningsværktøjer
osv.), øget udbud af bredbånd.
Gennemgang af lovgivning for at sikre, at målene stadig er gyldige: forenkling af
arbejdsretten, formidling af god reguleringspraksis i hele den offentlige sektor, cost-
benefit-analyse af lovgivningen, oprettelse af et forum for erhvervslovgivning, hvor berørte
parter drøfter de byrder, der pålægges virksomhederne, overordnede principper for god
lovgivning, herunder nødvendighed, proportionalitet, subsidiaritet, gennemsigtighed,
ansvarliggørelse, tilgængelighed og enkelhed.
Forenkling af forpligtelser, forvaltning og indsendelse af oplysninger i forbindelse med
beskatning, især i form af one-stop-shops for virksomheder, SMV'er og borgere samt
reform af selskabs- og kapitalindkomstskatten.
Forenkling af momsforpligtelser, f.eks. fjernelse af skattemæssige hindringer for aktiviteter
på tværs af grænserne ved at indføre bestemmelser, der tillader skattelettelser for bidrag til
pensionsordninger i EU-medlemsstaterne, hvilket vil komme både migranter og
grænseoverskridende tjenesteydere til gode.
Forbedring af gennemførelsen af lovgivningen om det indre marked for at kunne udnytte
dets fordele fuldt ud.
SMV'er: bedre adgang til finansiering, reducering af indberetningskrav, oprettelse af en
webbaseret one-stop-shop for nyetablerede SMV'er.
Fælles ikrafttrædelsesdatoer
39
.
Udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og peer reviews har afgørende
betydning for forbedringen af de lovgivningsmæssige rammer. Kommissionen letter dette
arbejde gennem gruppen på højt plan vedrørende bedre lovgivning og gennem Lissabon-
processen.
38
39
One-stop-shops: Administrative ærinder behandles ét enkelt sted, hvilket giver øget effektivitet, gavner
SMV'er, er overførbart og giver resultater, der kan kvantificeres.
Formålet med fælles ikrafttrædelsesdatoer er at hjælpe virksomhederne til at forberede sig på ny
lovgivning og øge opmærksomheden om indførelsen af nye eller ændrede krav. Ved kun at operere med
f.eks. to mulige ikrafttrædelsesdatoer for ny lovgivning håber man, at virksomhederne ikke blot vil være
mere opmærksomme på nye eller ændrede forpligtelser, men også i højere grad overholde lovgivningen.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0020.png
Medlemsstaterne og regionerne skal tilskyndes til at samarbejde om udviklingen af god
praksis, f.eks. gennem BEST-initiativet
40
.
3.
KONKLUSION
Vi ser nu de første resultater af denne forenklingsstrategi, der er kernen i initiativet om bedre
lovgivning.
Kommissionen er fast besluttet på at gå videre med arbejdet og indfri sine tilsagn om at
bidrage til stærke lovgivningsmæssige rammer gennem et udvidet og ambitiøst rullende
program.
For at vi kan nå vores fælles mål, skal Rådet og Europa-Parlamentet engagere sig yderligere
og føre forenklingsarbejdet videre til de afsluttende faser.
Medlemsstaterne skal også gøre deres del af arbejdet. De bør udveksle bedste praksis og
gennemføre forenklingsprogrammer.
40
Taskforcen for forenkling af erhvervsklimaet (BEST) blev oprettet i 1997 med deltagelse af
repræsentanter for erhvervslivet og de offentlige myndigheder i medlemsstaterne. BEST havde til
opgave at udarbejde en uafhængig rapport om metoder til forbedring af lovgivningen og fjernelse af
unødvendige hindringer for europæiske virksomheders udvikling, herunder især små og mellemstore
virksomheder (SMV'er). BEST-ekspertgruppen har kortlagt initiativer inden for bedste praksis (f.eks.
fremme af one-stop-shops, risikobaseret lovgivning), som er gennemført i forskellige lande, således at
andre kan tage ved lære af deres erfaringer. Risikobaseret lovgivning sigter mod at koncentrere
lovgivningen (og de omkostninger, der påløber for virksomhederne) om de aktiviteter, der er forbundet
med den største risiko for folkesundheden eller miljøet.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0021.png
Annex 1
Simplification Rolling programme (2006-2009)
Type of
simplification
action
2006
1
2
3
4
Single Common Market Organisation
Reform fruit and vegetable common market organisation
State aid in the agricultural sector
Recast
Revision
Revision
Recast of 21 Regulations into 1 horizontal common market
organisations instrument
Revision of 1 Regulation to improve competitiveness in the Fruit &
vegetable sector.
Reduction from 7 to 3 texts governing state aid in the agricultural
sectors.
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
Description of scope and objectives
Title of action
Parcel size of coupled payments (agricultural direct
support)
Use of set-aside land in case of exceptional climatic
conditions
Revision
Amendment of Commission Regulation (EC) No 796/2004. The
objective is to include landscape elements in the area eligible for
support.
Amendment of Commission Regulation (EC) No 795/2004 to
specify that Member States will have the possibility to decide
themselves that there is an exceptional climatic condition which
justifies the use of set aside land for grazing purposes.
Amendment of Commission Regulation (EC) No 1973/2004 to
ease the eligibility conditions and the administrative procedures
to be followed to receive support for the production of energy
crops.
X
5
Revision
X
6
Energy crops support conditions
Revision
X
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0022.png
Title of action
7
8
Codification of 2 Directives on employee protection in the
event of the insolvency of their employer
Recast of 1 Regulation on Maximum Residue Limits
(MRLs) of veterinary medicinal products in foodstuffs of
animal origin
Type of
simplification
action
Codification
Recast
Codification
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
Recast to:
- Reduce the number of lists of substances,
- Enhance transparency in the assessment procedure,
- Ensure compliance with international trade standards.
It will provide incentives to ensure availability of veterinary medicinal
products for food-producing animals, and ensure consistency with
parallel review of the legislation on control of residues in foodstuffs of
animal origin.
Clarification and improvement of the management of fishing
authorizations and to introduce IT tools (“fishing authorisations
permits”).
Recast into a single document.
Codification
Repeal
Review of the 2 Directives. (consultations with stakeholders have
confirmed the significant of the two Directives)
Codification
9
Revision of 1 regulation on fishing authorisation permits
Revision
10
11
12
13
Recast of 3 Regulations
regarding the European
Recast
Codification
Repeal
fisheries fund
Codification of the acquis related to the Community trade
mark
Repeal of 1 Directive on freedom to provide services in
respect to public procurement activities
Review of 2 Directives regulating the professions involved Review
in the trade, distribution and use of toxic products
Codification of 7 Directives on securities (UCITS acquis)
Codification
14
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0023.png
Title of action
15
Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning
indirect taxes on the raising of capital
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
The proposal aims at simplifying and modernising the existing
Community legislative framework in the area of indirect taxes on the
raising of capital and to provide for a phasing out of capital duty. It also
reinforces the prohibition on creating or levying other similar taxes.
Recast, notably to remove Annex 3 of this Regulation (list of customs
offices in which products listed in Annexe 1 may be declared for free
circulation in the Community).
Codification
16
Recast of 1 Regulation on radioprotection and agricultural
products
Codification of 1 Regulation on radioactive contamination
of feeding stuffs after a nuclear accident
Codification of 2 Regulations on imports of agricultural
products following the Chernobyl accident
Recast
17
Codification
18
Codification
Codification
19
20
Codification of 1 Directive on maritime transport regarding Codification
seafarers training
Simplification of the Rail Safety Directive and extension of Revision
the competence of the European Railway Agency
Codification of 1 Directive on roadworthiness tests for
motor vehicles and trailers
Codification
Codification
The objective is to simplify the process of certification for railway
undertakings and the rail industry. This will be achieved through an
extension of the competences of the European Railway Agency – ERA.
Codification of the basic act and its four Commission Directives
adapting it technical progress, and possible simplification (pending the
findings of an ongoing study to be completed by the end of 2006)
Recast: new directive or regulation and, at the same time, discontinue
the translation and publication of the Annexes in all Community
languages (± 900 pages per mode).
21
22
Recast of 2 Directives on the transport of dangerous goods
by road
Recast
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0024.png
Title of action
23
24
Repeal of 2 Directives on requirements for safety advisers
for on the transport of dangerous goods
Recast of Statutes & Rules on nuclear energy supply
contracts (Euratom Supply Agency)
Type of
simplification
action
Repeal
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
Repeal: The corresponding provisions are already incorporated in
existing international agreements
Recast: Procedures for approving supply contracts will be simplified.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0025.png
Title of action
Type of
simplification
action
2007
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
25
Proposal for a Council Regulation on common market
organisation of wine
Revision
The reform of the common market organisation for wine aims mainly:
- To increase the competitiveness of the EU's wine producers;
- To create a wine regime that operates through clear, simple rules that
ensure balance between supply and demand; and
- To create a wine regime that preserves the best traditions of EU wine
production and reinforces the social and environmental fabric of rural
areas.
Report with appropriate legislative proposals on the implementation of
the cross compliance mechanisms of Council Regulation (EC) NO
1782/2003 establishing common rules for direct support schemes
The objective of this initiative is to define the conditions, procedures
and control methods in the co-financing of information programmes
and the promotion of agricultural goods, both within the Internal
Market and with regard to third countries. This initiative translates into
a reduction of current regime on the promotion of agricultural products.
The four Regulations (two of the Council and two of the Commission)
will be halved into one Council Regulation and one Commission
implementing measure.
Redrafting of Art 25 of Commission Regulation (EC) N° 1291/2000
will clarify that (for reasons of efficiency) the electronic versions of
certificates referred to in Art. 19 may be submitted to the issuing body
instead of to the importer / exporter.
X
26
Cross compliance report and relevant legislative proposals
for direct support schemes under the common agricultural
policy
Council regulation on information and promotion actions
for agricultural products
Revision
27
Recast
28
Amendment of the rules concerning applications for export Revision
licenses (agricultural products)
X
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0026.png
Title of action
Type of
simplification
action
Revision
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
X
29
Commission Regulation (EC) No 917/2004 on beekeeping
The objective is to give Member States greater flexibility to adapt
financial allocations, allowing better realisation of the programme and
benefiting production and marketing conditions in this sector.
Commission autonomous act
The objective is to amend the rules concerning proof of import in the
system of differentiated export refunds (Articles 16 and 17 of
Commission Regulation (EC) No 800/1999). Commission autonomous
act
The proposal concerns the harmonisation of operative events and
exchange rates in the different CAP sectors, relating to amounts, prices
and aids to be converted in euros or in another national currency of
Member States. The repeal of certain sectoral regulations and
modification of Regulation (EC) NO 2808/98 in order to use a single
exchange rate instead of an average rate for amounts are under
consideration. Commission autonomous act
The objective is to replace multiple sectoral rules by horizontal ones
and simplify management mechanisms through the modification of
periodic agricultural instruments relating to:
- Allocation of quantities for import tariff quotas;
- Tendering procedures for export refunds;
- Tendering procedures for public storage;
- Fixing of export refunds (including respect of WTO commitments).
Commission autonomous act
30
Commission Regulation (EC) No 800/1999 on proof of
import for differentiated refunds(agricultural products)
Revision
X
31
Commission Regulation (EC) No 2808/98 and
implementing rules of Regulation (EC) No 2799/98
(operative events and exchange rates)
Revision
X
32
Simplification of standard periodic agricultural instruments Revision
X
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0027.png
Title of action
Type of
simplification
action
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
X
33
Horizontal rules for private storage of agricultural products Revision
The aim is to replace multiple sectoral rules by horizontal ones and
simplify management mechanisms relating to the private storage of
agricultural products. It is planned to carry out a legal review of the
existing sectoral provisions with a view to eliminating unnecessary
provisions and to harmonising the system of private storage, and to
adopt a horizontal regulation for the rules concerning private storage.
Commission autonomous act
The existing implementing Regulation (EC) No 2295/2003 will be
redrafted to take into account the changes introduced by the new
Council Regulation (EC) No 1028/2006. Commission autonomous act
The aim is to replace multiple sectoral rules and simplify management
mechanisms relating to tendering procedures concerning export refunds
for certain agricultural products, through the adoption of a horizontal
regulation for the tendering procedure concerning export refunds for
certain agricultural products. Commission autonomous act
The aim is to replace multiple sectoral rules by horizontal ones and
simplify management mechanisms relating to import tariff quotas
managed by a system of import licences (excepted bananas) by means
of a legal review of the existing sectoral provisions with a view to
eliminating unnecessary provisions and to harmonising regulations
opening the import tariff quotas. Commission autonomous act
The objective is to amend the implementing Regulation to reduce
obligations for non-processors (farmers and downstream sector) under
the regulation and to remove obsolete provisions. Commission
autonomous act
34
Commission Regulation (EC) No 2295/2003 on egg
labelling
Horizontal rules on tender procedures for export refunds
for certain agricultural products
Revision
X
35
Revision
X
36
Horizontal rules on import tariff quotas managed through a Revision
system of import licences (agricultural products)
X
37
Commission Regulation (EC) No 382/2005 on the
C
ommon organisation of the market in dried fodder
Revision
X
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0028.png
Title of action
Type of
simplification
action
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
38
General block exemption Regulations on the application of Revision
Arts 87 and 88 of the EC Treaty to regional aid, SME,
R&D, environmental aid, employment, training
The new General block exemption Regulation (GBER) will cover areas
already covered by existing block exemptions concerning training,
employment, SME, and new areas like innovation, environment, risk
capital and regional aid.
State aid covered by this GBER will not have to be notified to the
Commission. The GBER will gather all provisions concerning State aid
exempted from the notification obligation in one single document and
by increasing the number of cases exempted from prior notification,
thereby reducing the administrative burden for MS.
A more effective execution of recovery decisions by Member States
has been identified as a priority objective in the State aid action plan
This notice should provide guidance to Member States on how they
should ensure that the Commission’s recovery decisions are properly
executed
The implementing regulation provides guidance to Member States on a
number of specific State aid procedural aspects (notification,
calculation of recovery interests, reporting).
The objective is to
- Adapt the Regulation to accommodate the increased use of electronic
exchanges between the Commission and the Member States;
- Revise provisions regarding the recovery interests to bring them into
line with economic reality;
- Revise the annual reporting requirements for transparency and
monitoring purposes.
X
39
Notice on the execution of recovery decisions
Revision
40
Implementing regulation, state aids procedural aspects
Recast
X
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0029.png
Title of action
Type of
simplification
action
Repeal
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
X
41
Repeal of Council Decision 85/368/EEC on a system for
the comparability of vocational education and training
(VET) qualifications
Revision of Directive 2001/23/EC 'Transfer of
Undertakings'
Following the adoption of the draft Recommendation of the Council
and the EP on a European Qualifications Framework COM(2006)479,
the Decision has become outdated and is no longer sustainable, notably
because of the rapid development of qualifications.
The objective is to clarify the application of the Directive to cross
border operations and to introduce any amendments that are justified,
after consulting Member States and social partners, on the basis of the
Commission report of 2006.
Codification.
42
Revision
X
43
Codification of Directive 89/655/CEE and its amendments, Codification
Directives 95/63/EC and 2001/45/EC, concerning the
health and safety minimum requirements for the use of
work equipment at work
Revision of Directive 88/378/EC on the safety of toys
Revision
44
The main policy objectives are the simplification of the current
legislation, the improvement on the safety of toys by clarifying
essential safety requirements, the improvement in the functioning of the
Internal Market by developing conditions for a better common
approach by national market surveillance authorities in the
implementation of the legislation in force.
The proper functioning of the single market in the European Union
requires common standards limiting the emission of atmospheric
pollutants from motor vehicles. The proposal will apply to heavy-duty
vehicles.
The main objective of the proposal is to lay down the Euro VI limits for
pollutant emissions.
The proposal will repeal four directives.
X
45
Proposal for Regulation of EP and Council on type
approval of heavy-duty vehicles and engines with respect
to their emissions (Euro VI proposal)
Revision and
repeal
X
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0030.png
Title of action
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
46
Simplification of Council Directive 76/768/EEC on
Cosmetic Products
Recast of Directive 89/106/EEC on Construction Products
The purpose of this proposal is to recast legislation on cosmetics
products, as part of a more general simplification strategy concerning
goods.
The purpose of this proposal is to clarify the scope and the objectives of
the existing Directive and to simplify the implementing mechanisms,
ensuring proper functioning of the internal market for construction
products, while avoiding constraints and obligations, e.g. administrative
costs, which are disproportionate to the benefits to be expected.
This Directive has become obsolete. The applicable standard specified
in the Annex dates back to 1979. It is intended to broaden the scope of
Directive 93/42/EC on medical devices which currently only addresses
medical devices for human beings to veterinary devices.
The objectives is to improve the current legal framework related to
industrial emissions, and to streamline the interaction between the
various legislation, while not altering the underlying principles and the
level of ambition of the present legal framework.
As regards the scope of the present initiative, it includes reviewing the
Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and
control (IPPC) and related industrial emissions legislation (Directive
2001/80/EC on large combustion plants, Directive 2000/76/EC on the
incineration of waste, Directive 1999/13/EC on the use of organic
solvents in certain activities and installations).
X
47
Recast
48
Repeal of Directive 84/539/EEC on electro-medical
equipment used in human or veterinary medicine
Repeal
49
Review of existing legislation on industrial emissions
Recast
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0031.png
Title of action
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
X
50
Revision of Regulation (EC) No 1980/2000 on a revised
Community eco-label award scheme
The objective is to create a more business friendly system by
involvement of key stakeholders in the decision making process,
outsource routine criteria development to a dedicated body, link Eco-
label closely with Green Procurement and reduce the procedural burden
for the Commission. The changes will focus on the substance with
special attention for the needs of SMEs, the institutional set up and the
links to other policy instruments in particular Green Public
Procurement.
The objective is to raise attractiveness for SMEs by reduction of the
administrative burden for companies, simplify access to EMAS for
company-clusters and reduce procedural requirements by cutting red
tape. The changes will focus on the substance with special attention for
the needs of SMEs, the institutional set up and the links to other policy
instruments in particular Green Public Procurement
The objective is to simplify the current legislation related to the waste
from the titanium dioxide industry (78/176/EEC, 82/883/EEC,
92/112/EEC) based on other existing legislation, deleting obsolete
provisions, while keeping the same level of environmental protection.
This initiative includes reviewing and clarifying the interaction with
Directive 96/61/EC (IPPC).
51
Revision of the Regulation (EC) 761/2001 allowing
voluntary participation by organisations in a Community
eco-management and audit scheme (EMAS)
Recast
52
Review of the Directives on waste from the titanium
dioxide industry
Recast
X
53
Development of the Shared Environmental Information
System (SEIS)
Communication Communication outlining the vision, objectives, actions and timetable
for the development of the Shared Environmental Information System.
Recast/revision
It will be accompanied or followed by appropriate legislative proposals
to streamline the environmental reporting.
X
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0032.png
Title of action
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
54
Recast of Council Regulation (EC) No 850/98 and its
modifications (8) for the conservation of fishery resources
through technical measures for the protection of juveniles
of marine organisms
New legislative proposals amending the regulatory
framework for electronic communications networks and
services
Major revision of current technical measures in order to reduce their
complexity and number, reinforce consistency and provide for simpler
procedures for later updating and revision. More enforceable technical
measures will be established in close cooperation with stakeholders.
The main objective of the legislative proposals is to enhance the ability
of the current framework to deliver on its initial objectives by
proposing adaptations that take account of experience to date and
expected market and technological changes in the future. The creation
of a competitive single market for electronic communications services
and networks in Europe with corresponding benefits for citizens is the
ultimate aim.
There is no need or justification for mandating specific retail services.
In the public consultation on the 2006 review, it is proposed that the
concept be removed altogether by legislative amendment of the
Universal Service Directive.
Policy initiative linked to previous actions in radio spectrum policy.
Directive 87/372 is reaching obsolescence. A new Commission
Decision pursuant to Decision 676/2002/EC will regulate the use of the
900 MHz band in the EU.
The objective is to update and revision of the existing Commission
Regulation (following targeted and wide stakeholder consultations).
The update of the CPV Regulation is necessary to maintain an efficient
and simple procurement system that is easily applied for both suppliers
and bidders
X
55
Revision
56
Repeal of Decision 2003/548/EC on Leased Lines
Repeal
X
57
Repeal of Directive 87/372/EC on the frequency bands to
be reserved for cellular digital band-based mobile
communications
Revision of Regulation (EC) No 2195/2002 on the
Common Procurement Vocabulary (CPV)
Repeal
X
58
Revision
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0033.png
Title of action
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
59
Proposal for a directive on the solvency of insurance
companies (Solvency II)
In line with similar developments in the banking sector and following
international developments in solvency, risk management and
accounting, the new solvency regime aims at the protection of
policyholders and beneficiaries. It will improve the competitiveness of
EU insurers and provide for a better allocation of capital resources,
without causing significant market disruptions and impeding innovation
in the insurance industry.
Revision of the Novel Food Regulation is needed to clarify the
legislation after removal of GM food from the scope, create a more
favourable environment for innovation for the food industry and
facilitate internal and external trade. This will:
-Tighten and streamline the authorisation procedure for novel/new
foods and thus make it more predictable for the applicants.
-Tailor the safety assessment to different types of foods allowing foods
with safe history of use outside the EU to enter the EU more easily than
is presently the case.
-Take into account new technologies with an impact on food (e.g.
nanotechnology, animal cloning).
Recast, modernisation and replacement of the directives to amend the
existing feed labelling requirements, to extend the non-exclusive list of
feed materials and to align the authorisation procedures with principles
and provisions set out in the General Food Law.
X
60
Revision of Regulation (EC) No 258/97 on novel foods
Recast
61
Revision of the existing legislation on feed labelling and
authorisation/withdrawal procedure of feed materials
(Directives 79/373/EEC, 96/25/EC, 82/471/EEC and
93/74/EEC)
Recast
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0034.png
Title of action
Type of
simplification
action
Revision and
repeal
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
62
Revision of existing Regulation on general food labelling
and nutrition labelling
The key objective is to update the current rules on general food and
nutrition labelling, taking into account the experience gained in
applying Directives 2000/13/EC and 1990/496/CEC. There is a need to
ensure that there is legislation that meets consumers’ needs, is not too
burdensome for the industry, and that can adapt to a continually
changing market. This requires a new approach that strikes a balance
between flexibility and prescription and between action at the national
and EU level.
The proposed Regulation will repeal the above mentioned Directives
and will clarify and simplify the laws on general food and nutrition
labelling.
Amendments concern inter alia a new definition of marketing, as well
as technical measures which will be adopted based on an appropriate
evaluation and on technical and scientific progress.
Two objectives can be identified:
- To clarify and simplify the regulatory framework in which business
operates;
- To improve the legislation based on technical and scientific progress
and to the new marketing environment in line with the new CAP.
X
63
Revision of Directive 92/34/EEC on the marketing of fruit
plant propagating material and fruit plants intended for
fruit production
Recast
64
Review of the Timeshare Directive (94/47/EC)
Revision
The objective is to enhance legal certainty for consumers. Level
playing field for business as traders marketing and selling the new
products in the market will have to comply with the same rules as
“traditional timeshare”. Update of the list of requirements for the
prospectus and the contract will provide for modernisation. The scope
is extended to bring under the Directive other long-term holiday
products which have been developed since the adoption of the current
directive.
X
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0035.png
Title of action
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
65
Rules of Origin (based on the Community Customs Code)
The objective is to simplify the rules of origin by proposing new rules
which will determine the position in negotiation on GSP as well as in
the context of the new Economic Partnership Agreements with the ACP
countries.
The current provisions are out of date and at the very least need to be
modernised. The overall legal and regulatory environment in which the
industry operates does not keep pace with the evolution of the industry
and conflicts with the bias towards vertical integration. Companies are
thus prevented from further refining their economic and legal structures
to increase their competitiveness. Changes should be directed towards
modernising the rules, ensuring their consistency with established
policy objectives and reducing the need to seek clarification through
litigation.
Simplification and modernisation of requirements and computerisation
of the procedures by:
- modernizing and simplifying the provisions of the directive wherever
possible
- integrating into the directive judgements of the ECJ as well as
guidelines of the excise committee
- adapting the directive to support the computerisation of procedures
for the movement of excise products under suspension of excise duty
(the EMCS project).
66
Modernisation of VAT provisions relating to financial
services including insurance
Revision
67
Revision of Directive 92/12/EEC on general arrangements
for products subject to excise duty and holding, movement
and monitoring of such products
Recast
DA
35
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0036.png
Title of action
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
X
68
Revision of Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a
Community regime for the control of dual-use items and
technology
The proposal provides for enlarging the scope of controls by extending
them, under specific circumstances, to transit and brokering of dual use
items. This enlargement of the scope of controls is compensated by the
creation of a level playing field for exporters aiming at reducing the
current distortions of competition between EU exporters which
originate from MS different practices. A number of measures will
simplify the work for:
– Community administrations (for example improved system of sharing
denials using a template provided by the Commission, a comitology
procedure for changes to the annexes and for the adoption of guidelines
for the implementation of the Recast Regulation);
– private entities (harmonisation of the conditions of use of export
authorisations and their format, e-systems for the management of
licence applications, replacement of intra-Community transfer
authorisations by pre-notification of transfers by EU suppliers of those
dual use goods whose intra-EC trade is currently under control ).
69
Recast of Directives 96/26/EC and 98/76/EC on the
conditions of admission to the occupation of road haulage
and road passenger transport operators
Recast
The objective is to ensure a harmonised application of the rules, a clear
understanding of what is required, maintain mutual recognition of
qualifications, protect the right of establishment, rationalise the market,
improve service quality and road safety.
The amendment of existing rules will strengthen, clarify and simplify
the application of the three qualitative criteria of good repute, financial
standing and professional competence, by which operators gain
admission to the occupation.
DA
36
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0037.png
Title of action
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
70
Recast of conditions of access to road transport market
(Regulations (EC) No 881/92, 684/92, 3118/93, 12/98 and
484/2002)
The objective is to ensure a harmonised application of the rules, a clear
understanding of what is required, protect the right of establishment,
rationalise the market, improve service quality and road safety.
The amendment of existing rules to strengthen, clarify and simplify the
access to the market, conditions for cabotage and the applicability of
driver attestation to EU drivers.
Regulation (EC) No 2299/89 was adopted in a market context where
almost all airline bookings were made via computerised reservation
systems (CRS) and where most CRS were owned and controlled by
airlines. With the divestment of most airlines and the development of
alternative distribution channels, the market context has changed and
the regulation now seems to be standing in the way of an efficient
functioning of the market.
The main policy objective is to increase market efficiency by giving
more room to market forces. Increased competition in the sector should
allow to improve the quality of services offered and to reduce the
distribution costs in the air transport sector.
71
Revision of Regulation (EC) No 2299/89 on a code of
conduct for computerised reservation systems
Revision
DA
37
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0038.png
Title of action
Type of
simplification
action
2008
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
72
73
74
Direct Payments Health Check in the Common
Agricultural Policy
Proposal to simplify Directives on information and
consultation of workers (conditional)
Revision
Recast
Report with appropriate legislative proposals on the implementation of
Council Regulation (EC) No 1782/2003
Scope and objectives to be refined in light of 2007 report on Directive
2002/14 and further discussions with Member States.
The objective is to integrate the provisions of both Council Directive
90/269/EEC on the minimum health and safety requirements for the
manual handling of loads and Council Directive 90/270/EEC on the
minimum health and safety requirements for work with display screen
equipment into a new legislative instrument. (depending on the result of
the consultation of the social partners a proposal for a new Directive)
EC Regulation 883/2004 modernises and simplifies the coordination of
social security systems. Its predecessor, Regulation 1408/71, was
extended to third country nationals through Regulation 859/03. The
proposed Regulation will achieve the same aim and replace Regulation
859/03. This Regulation will result in fewer administrative costs for
Member States.
The objective of the proposal is to complete the Annexes of Regulation
883/2004. EC Regulation 883/2004 modernises and simplifies the
coordination of social security systems. It is necessary for these
Annexes to be completed for Regulation 883/2004 to apply.
Codification
X
Recast
Community initiative on work-related musculoskeletal
disorders
(follow-up of the second phase of consultation of the social
partners)
75
Proposal for a Council Regulation extending the provisions Revision and
of EC Regulation n° 883/2004 and its implementing
repeal
Regulation to nationals of third countries (who are not
already covered by those provisions on the basis of their
nationality)
Revision of Regulation of the European Parliament and of
the Council completing the Annexes of EC Regulation
n°883/2004
Revision
X
76
X
77
Codification of Directive 83/477/CEE and its amendments, Codification
directives 91/382/CEE and 2003/18/CE into a single text
(protection of workers against the risks of exposure to
asbestos at work)
DA
38
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0039.png
Title of action
78
Recast of two directives concerning Medical Devices and
human blood and human plasma
Type of
simplification
action
Recast
Description of scope and objectives
The purpose is to recast into a Regulation::
- Directive 2000/70/EC on medical devices incorporating stable
derivates of human blood or human plasma,
- and Directive 2001/104/EC on medical devices.
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
79
Recast and adapt market authorisation procedures of
directives concerning Medical Devices and active
implantable medical devices
Recast
The purpose is to recast into a Regulation:
- Directive 90/385/EEC relating to active implantable medical devices;
- and Directive 93/42/EEC on medical devices.
This is part of a more general simplification strategy concerning goods.
80
Revision of Regulation (EC) No 1085/2003 concerning the Revision
examination of variations to the terms of a marketing
authorisation for medicinal products for human use and
veterinary medicinal products falling within the scope of
Council Regulation (EC) No 2309/93
Revision of Regulation (EC) No 1084/2003 concerning the Revision
examination of variations to the terms of a marketing
authorisation for medicinal products for human use and
veterinary medicinal products granted by a competent
authority of a Member State
Moving towards the UN/ECE system of vehicle approval
legislation
Recast
The objective is to reduce the administrative burden for industry by
streamlining the circumstances obliging industry to file applications for
variations of human and veterinary medicinal products.
X
81
The objective is to reduce the administrative burden for industry by
streamlining the circumstances obliging industry to file applications for
variations of human and veterinary medicinal products.
X
82
Replacing the Community
acquis
in the field of motor vehicles with
international regulations at UN_ECE level
This will be followed by the repeal of numerous EU Directives.
DA
39
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0040.png
Title of action
83
Revision of 3 Directives on textiles
Type of
simplification
action
Revision
Description of scope and objectives
The objective is to replace these Directives by a Regulation and
simplify procedures for Member States, companies and the
Commission. It will provide for shorter period of time for adoption of
new fibre names. Quantitative methods will be transferred to the
standardisation process Commission autonomous act
The objective is to provide for a coherent legal framework for legal
metrology. Commission autonomous act
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
X
84
Extension of the scope of Directive 2004/22/EC on
measuring instruments and repeal 8 “old approach”
metrology Directives (75/33/EEC, 76/765/EEC,
76/766/EEC, 71/317/EEC, 74/148/EEC, 86/217/EEC,
71/347/EEC, 71/349/EEC)
Recast of 4 Directives on Pressure vessels and equipments
Repeal
X
85
Recast
The objective is to recast these Directives into one legal instrument by
implementing the revised regulatory approach to technical
harmonisation.
This instrument is meant to adapt sectoral Directives to the horizontal
instrument to be adopted in 2006 and would cover sectors not already
specifically addressed in the simplification programme.
The introduction of virtual / self testing will reduce costs and
administrative burden of present producers. Virtual and self testing will
speed up product development and reduce costs for both industry and
consumers.
The recast of Directive 70/156/EEC will empower the Commission to
adopt the necessary modifications via comitology.
Simplification as part of an overall assessment of the effectiveness of
the present framework in the light of new technical and scientific
developments which might require new issues to be addressed or
possibly strengthened..
86
Legal instrument setting sector-specific adaptations to New Recast
Approach revision
Commission Directive relating to self testing and to virtual Recast
testing, with a view to simplify the type-approval
procedure with respect to ten separate directives. The list of
Directive is published as Annex I to the CARS 21 Final
Report
Review of Regulation (EC) No 2037/2000 on substances
that deplete the ozone layer
Recast
87
88
DA
40
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0041.png
Title of action
89
Type of
simplification
action
Description of scope and objectives
Review based on the experience of the application of the Directives and
based on the development of the state of technology, experience gained
environmental requirements and the functioning of the internal market.
The review shall, as appropriate, be accompanied by proposals for
revision of relevant provisions of these Directives.
Simplification of Intrastat with a view to alleviate the statistical
reporting of economic operators, in particular SMEs, taking into
account the outcome of the ongoing pilot project of administrative costs
and a future feasibility study to analyse workability of a collection
system limited to one flow.
The objective is to modernise the procedures and facilitate a better
enforcement by alleviating the burden and constraints for the industry
and public administrations and increasing the use of IT tools to reduce
reporting obligations.
All aspects related to the control and monitoring of fisheries activities
(declaration of catches, tolerance margins, landing declaration,
transport, localisation of the fleet, etc.) will be simplified
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
Revision of both Directive 2002/95/EC on the restriction of Revision
the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment and Directive 2002/96/EC on waste
electrical and electronic equipment (WEEE)
Revision of Regulation (EC) No 638/2004 on Community
statistics relating to the trading of goods between Member
States
Revision
90
91
Recast of Regulation (EC) No 2847/93 establishing a
control system applicable to the common fisheries policy
Recast
92
Codification or recast of company law Directives
Codification
Codification
Reduction
of Report on outcome of measurement of administrative costs originating
administrative
from company law directives. Could lead to simplification and recast
costs
DA
41
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0042.png
Title of action
93
Revision of the accounting
acquis
Type of
simplification
action
Reduction of
administrative
costs
Revision
Description of scope and objectives
Revision of the accounting
acquis
to:
– simplify and update accounting rules under fourth and seventh CLD’s
for SME’s.
– consolidate all Commission Regulations on IAS/IFRS/SIC/IFRIC in
force in the EU (this could lead to the abrogation of six Regulations)
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
94
Revision of the Consumer Protection
acquis
(8 Consumer
Protection Directives)
Codification
The overall aim of the revision of the
acquis,
is to simplify and
improve the coherence of the consumer regulatory framework and thus
enhance legal certainty both for consumers and business.
The legal instrument will be a combination of codification and repeal of
parts of existing directives and enactment of new rules. The most likely
regulatory action, depending on the final outcome of the review, will be
a mixed approach to the revision of the
acquis.
This will consist of a
horizontal instrument, underpinned whenever required by vertical
solutions.
DA
42
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0043.png
Title of action
95
Proposal for a Council Directive amending Directive
77/388/CEE as regards the VAT treatment of public
authorities and the exemptions for certain activities in the
public interest
Type of
simplification
action
Revision
Description of scope and objectives
The proposal aims at ensuring a more harmonised and neutral VAT
system.
Harmonisation is necessary as, due to certain options and vague
definitions, the practical application of the provisions related to public
authorities varies widely among Member States creating differences in
the VAT treatment of public authorities between Member States.
Neutrality has to be achieved as distortions of competition between the
public and the private sector and several economic inefficiencies as
well as tax avoidance schemes are the main disadvantages of the
current rules.
Consolidation of the legal text and adoption of simplified procedures
relating to exemption from withholding tax.
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
96
Council Directive 2003/49/EC on a common system of
taxation applicable to interest and royalty payments made
between associated companies of different Member States
as amended
Recast of Regulation (EC) No 3821/85 on recording
equipment in road transport
Recast of Regulation (EC) No 725/2004 on ship and port
facility security
Review of the "first railway package" following the 2006
report on its implementation (Communication
accompanied by a proposal to modify/recast existing acts,
notably Directives 91/440/CEE and 2001/14/CE)
Codification
97
98
Recast
Recast
Recast
Recast
99
Recast
In the light of the above-mentioned report, it is necessary to take on
board, where possible in the form of a "railway code", the totality of the
relevant legislation with the aim to improve its readability and clarify
certain points (notably with regard to the independence of vital
functions)
X
DA
43
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0044.png
Title of action
100 Revision of Council Directive 94/56/EC establishing the
fundamental principles governing the investigation of civil
aviation accidents and incidents and of Directive
2003/42/EC on occurrence reporting in civil aviation
Type of
simplification
action
Revision
Description of scope and objectives
The objective is to modernise Directive 94/56/EC following the advice
of the Group of Experts established by EC Decision 2003/425. In
addition it will build upon Directive 2003/42/EC in order to create a
minimum set of centralised functions, including a data base to allow
appropriate entities to carry out trend analysis or other studies.
Potential repeal of:
- Council Directive 91/670/EEC on mutual acceptance of personnel
licences for the exercise of functions in civil aviation
-Council Regulation (EC) No 3922/91 on the harmonisation of
technical requirements and administrative procedures in the field of
civil aviation.
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
X
101 Mutual acceptance of personnel licences and harmonisation Recast
of technical requirements in civil aviation
102 Recast of Directive 96/98 on marine equipment
Recast
To ensure the free movement of marine equipment within the Single
Market while ensuring the highest level of safety and environment
protection.
The objectives are to:
- Produce a consolidated text following the successive amendments of
the Directive;
- Improve the functioning of the Directive's system by addressing the
existing shortcomings;
- Adapt, if and as necessary, to the ongoing revision of the New
Approach.
DA
44
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0045.png
Title of action
103 Revision of the Emergency Oil Stock Systems
Recast of Directive 68/414/EEC to minimum stocks; repeal
of 68/416/EEC Council Decision; recast of Directive
72/425/EEC; recast of Directive 73/238/EEC; repeal of
77/706/EEC Council Decision; repeal of 79/639/EEC
Commission Decision and recast of Directive 98/93/EC
104 Recast of the framework Directive 92/75/EC on the
compulsory energy labelling of domestic appliances
105 Recast of the Community regulatory framework regarding
the transport of radioactive material
Type of
simplification
action
Revision and
repeal
Description of scope and objectives
The objective of this revision is to achieve better security of oil supply
by providing for an integrated EU emergency mechanism which will be
able to secure the integrity of supplies of oil products in case of supply
disruptions and to contribute to the transparency of oil markets by
increasing the visibility of stocks.
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
Recast
Impact Assessment will be launched in October 2006 to evaluate the
opportunity to extend the scope of the directive beyond domestic
appliances.
Currently at Community level more than 30 Directives, Regulations,
recommendations govern the transport of radioactive material. Based
on the work of an expert group, harmonisation will lead to
simplification of rules and procedures.
Once the International Commission on Radiological Protection will
have issued new recommendations (mid-2007), Directive
96/29/Euratom will be revised taking into account operational
experience and consolidating the existing
acquis.
X
Recast
106 Revision of the basic safety standards (2006-2007) to
reflect the new ICRP Recommendation (2007) and to
strengthen the Community legislation
Recast of 10 acts on radioprotection into a single
Commission act: Euratom Council Directives 89/618,
90/641, 92/3, 96/29, 97/43, 2003/122 and 1493/93;
Euratom Commission decision 93/552, and Commission
recommendations 90/143 and C (2001)4580.
Recast
DA
45
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0046.png
Title of action
107 Commission Decision amending the Annex to Directive
90/377 concerning a Community procedure to improve the
transparency of gas and electricity prices charged to
industrial end-users
Type of
simplification
action
Revision
Description of scope and objectives
The draft Decision concerns the methodology for collecting statistics.
There are also significant simplifications to the methodology including
the removal of data submission at local level and a reduction in the
number of categories of consumer. These will reduce the reporting
burden without losing very much in terms of the comprehensiveness of
coverage.
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
X
DA
46
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0047.png
Title of action
Type of
simplification
action
2009
Description of scope and objectives
Additional
initiative to
COM
(2005) 535
108 Commission Directive repealing 38 Directives on Motor
Vehicles
Repeal
Once the recast of Council Directive 70/156/EEC on the approximation
of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor
vehicles and their trailers has been adopted, a set of UN/ECE
Regulations on motor vehicles can be made mandatory (step 1) in view
of repealing 38 parallel Directives (step 2). The list of Directives to be
repealed is published as Annex 1 to the CARS 21 Final Report. The
recast of Directive 70/156/EEC will also empower the Commission to
proceed to the necessary repeals via comitology.
The purpose of the Fertiliser Regulation is to guarantee to the farmer
the nutrient content of the fertiliser. For this purpose, the technical
Annexes of the Regulation give detailed technical specifications of a
larger number of nutrient test methods. The objective of the
simplification is to:
- Replace 150 pages of the Annexes containing detailed descriptions of
text methods with standards
- Have therefore greater compliance with WTO by use of international
standards
Commission autonomous act
X
109 Simplification of Regulation (EC) No 2003/2003 on
fertilizers
Revision
DA
47
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0048.png
Annex 2
Codification rolling programme – SEC(2006) 1220
* Acts forming part of the Commission's Simplification Programme
1
The order of priority of the acts in the list will be subject to the availability of the texts in all languages, in particular Bulgarian and Romanian, and to amendments
foreseen to the act being codified.
Title
SECTION 1: ACTS PENDING BEFORE THE COUNCIL OR THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL
Legal Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Regulation 845/72 laying down special measures to encourage silkworm rearing
Regulation 2730/75 on glucose and lactose
Regulation 2759/75 on the common organization of the market in pig meat
Regulation 2075/92 on the common organization of the market in raw tobacco
Decision 2000/24 granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects outside
the Community
Art. 308
Art. 36 and 37
Art. 36 and 37
Art. 181a
Directive 73/23 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain Art. 95
voltage limits
Directive 93/31 on stands for two-wheel motor vehicles (amended proposal)
Directive 93/32 on passenger hand-holds on two or three-wheel motor vehicles (amended proposal)
Directive 93/94 relating to the space for mounting rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles
Directive 78/659 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life
Directive 79/923 on the quality required of shellfish waters
Directive 90/219 on the contained use of genetically modified micro-organisms
Directive 96/61* concerning integrated pollution prevention and control
Art. 95
Art. 95
Art. 95
Art. 175(1)
Art. 175(1)
Art. 175(1)
Art. 175(1)
DA
48
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0049.png
Title
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Legal Base
Regulation 1588/90 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the statistical Office of the European Art. 285
Communities
Decision 91/115 establishing a committee on monetary, financial and balance of payments statistics
Regulation 3880/91 on the submission of nominal catch statistics by Member States in the north-east Atlantic
Directive 92/100 * on rental right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property
Directive 93/98 * harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights
Directive 69/466 on control of San José Scale
Directive 84/450 concerning misleading and comparative advertising
Art. 37 and 94
Art. 95
The treaty: decision sui
generis
Art. 285
Directive 88/344 on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs Art. 95
and food ingredients
Directive 89/398 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses
Decision 90/638 laying down Community criteria for the eradication and monitoring of certain animal diseases
Directive 91/629 laying down minimum standards for the protection of calves
European Parliament and Council Directive 98/27 on injunctions for the protection of consumers' interests
Art. 95
Treaty and Dec. 90/424
(Art. 24)
Art. 37
Art. 95 and 251
Directive 78/1035 on the exemption from taxes on imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third Art. 93
countries
Regulation 3911/92 on the export of cultural goods
Decision 73/391 on consultation and information procedures in credit matters
Art. 133
Art.133
Regulation 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Art. 133
Union's Stabilisation and Association process
Directive 62/2005 on the establishment of common rules for international transport (carrying of goods by road for hire or reward)
Art. 71(1) and 251
DA
49
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0050.png
Title
31
32
33
34
Legal Base
Decision 62/403 instituting a procedure or prior examination and consultation in respect of certain laws, regulations and Art. 71(1) and 251
administrative provisions concerning transport proposed in Member States
Regulation 4060/89 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland Art. 251
waterway transport
Directive 92/14 on the limitation of the operation of aeroplanes covered by Annex 16 to the Convention on International Civil Art. 80(2)
Aviation
Directive 95/18 on the licensing of railway undertakings
Art. 71
Title
SECTION 2: ADOPTION BETWEEN 15 SEPTEMBER 2006 AND 31 DECEMBER 2006
(a) EP/Council acts
35
36
37
38
39
40
41
42
Regulation 1601/91 laying down general rules on the definition,
description and presentation of aromatized wines
Legal Base
Art. 37 and 97
Directive 80/987 * on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the Art. 251
insolvency of their employer
Directive 83/477 * on the protection of employees against the risk of exposure to asbestos at the workplace
Directive 89/655 * on the minimum health and safety requirements for the use of equipment
Art. 251
Art. 251
Directive 74/151 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain parts and characteristics of wheeled Art. 95
agricultural or forestry tractors
Directive 74/347 on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision and windscreen wipers for
wheeled agricultural or forestry tractors
Directive 93/29 on identification of controls, tell-tales and
indicators for two or three-wheel motor vehicles
Regulation 837/90 concerning statistical information to be supplied by the Member States on cereals production
Art. 95
Art. 251
DA
50
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0051.png
Title
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Legal Base
Regulation 2597/95 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the Art. 285
north Atlantic
Directive 85/611 * on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective Art. 47(2)
investment in transferable securities – CITS
Directive 89/104* First Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trademarks
Regulation 40/94 * on the Community trade mark
Directive 77/504 on pure-bred breeding animals of the bovine species
Directive 91/630 laying down minimum standards for the protection of pigs
Art. 95
Art. 308
Art. 37 and 94
Art. 37
Directive 76/308 on mutual assistance for the recovery of claims resulting from operations forming part of the system of financing the Art. 93 and 94
EAGGF, and of the agricultural levies and customs duties
Directive 83/183 on tax exemptions applicable to permanent imports from a Member State of the personal property of individuals
Art. 93
Directive 90/377 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial Art. 284
end-users
Directive 96/96 * on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their
trailers
(b) Commission acts
Regulation 1054/73 on detailed rules for aid in respect of silkworms
Regulation 109/80 on the application of the lowest rate of export refund for certain products in the eggs and poultryment sectors
Regulation 2319/89 on minimum quality requirements for Williams and Rocha pears in syrup and in natural fruit juice eligible for the
production aid scheme
Regulation 2742/90 laying down detailed rules for the application of Regulation 2204/90
Regulation 2825/93 laying down detailed rules for the application of Regulation 1766/92 as regards the fixing and granting of adjusted
refunds in respect of cereals exported in the form of certain spirit drinks
Regulation 1432/94 laying down detailed rules for the application in the pigmeat sector of the import arrangements provided for in
Regulation 774/94
Art. 71
53
54
55
56
57
58
DA
51
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0052.png
Title
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Regulation 562/2000 laying down detailed rules for the application of Regulation 1254/1999
Regulation 2723/87 laying down special detailed rules for the application of the system of export refunds on cereals exported in the
form of pasta products falling within heading No 19.03 of the CCT
Decision 79/491 laying down a code and standard rules for the transcription into a machine-readable form of the data of the basic
surveys of areas under vines
Regulation 908/2000 laying down detailed rules for calculating aid granted by member States to producer organisations in the
fisheries and aquaculture sector
Regulation 1886/2000 laying down detailed rules for the application of Regulation 104/2000 as regards the extension to non-members
of certain rules adopted by producers’ organisations in the fisheries sector
Directive 95/44 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in
Annexes I to V to Directive 77/93 may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial
or scientific purposes and for work on varietal selections
Directive 96/5 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children
Regulation 3954/87 * concerning maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs
Regulation 737/90 * concerning imports of agricultural products after the Chernobyl accident
Directive 2001/25 * concerning the minimum level of training of seafarers
Legal Base
Art. 31 Euratom
Art. 133
Art. 80(2)
DA
52
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0053.png
Title
SECTION 3 : ADOPTION BETWEEN 1 JANUARY 2007 AND 30 APRIL 2007
(a) EP/Council acts
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Regulation 79/65 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural
holdings
Regulation 234/68 on the establishment of a common organization of the market in live trees and other plants, bulbs, roots and the
like, cut flowers and ornamental foliage
Regulation 315/68 fixing quality standards for flowering bulbs, corms and tubers
Regulation 316/68 fixing quality standards for fresh cut flowers and fresh ornamental foliage
Regulation 827/68 on the common organisation of the market in certain products listed in Annex II to the Treaty
Regulation 2782/75 on the production and marketing of eggs for hatching and of farmyard poultry chicks
Regulation 1017/68 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway
Directive 75/321 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment of wheeled agricultural or
forestry tractors
Directive 77/536 on the approximation of the laws of the Member States relating to the roll-over protection structures of wheeled
agricultural or forestry tractors
Legal Base
Art. 37(2)
Art. 36 and 37
Treaty Council
Regulation 234/68
Treaty Council
Regulation 234/69
Art. 36 and 37
Art. 37
Art. 71, 83 and 251
Art. 95
Art. 95
Directive 78/764 on the approximation of the laws of the Member States relating to the drivers seat on wheeled agricultural or forestry Art. 95
tractors
Directive 80/181 on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement
Regulation 959/93 concerning statistical information to be supplied by Member States on crop products other than cereals
Regulation 2018/93 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic
Directive 68/151 * on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by
Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such
safeguards equivalent throughout the Community
Directive 80/777 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral
waters
Art. 95
Art. 251
Art. 285
Art. 251
Art. 95
DA
53
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0054.png
Title
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Directive 90/539 on animal health conditions governing intra-Community trade in and imports from the third countries of poultry and
hatching eggs
Directive 92/12 on general arrangements for products subject to excise duty
Regulation 3911/92 on the export of cultural goods
Regulation 519/94 on common rules for imports from third countries
Regulation 3285/94 on the common rules for imports
Directive 94/55 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road
Directive 96/49 relating to the transport of dangerous goods by rail
(b) Commission acts
Decision 83/471 relating to the Community Inspection Committee on the application of the classification scale for carcases of adult
bovine animals
Regulation 2622/71 on procedures for the importation of rye from Turkey
Regulation 2968/79 laying down detailed rules for the provision of administrative assistance in connection with the export of soft
ripened cow's milk cheeses eligible for special treatment on import into a non-member country
Regulation 2973/79 laying down detailed rules for the application of granting of assistance for the export of beef and veal products
which may benefit from a special import treatment in a third country
Regulation 32/82 laying down the conditions for granting special export refunds for beef and veal
Regulation 563/82 laying down detailed rules for the application of Regulation 1208/81 for establishing the market prices of adult
bovine animals on the basis of the Community scale for the classification of carcases
Regulation 1964/82 laying down the conditions for granting special export refunds on certain cuts of boned meat of bovine animals
Regulation 2213/83 laying down quality standards for onions and witloof chicory
Regulation 2388/84 on special detailed rules for the application of export refunds in the case of certain preserved beef and veal
products
Art. 37
Art. 93
Legal Base
Art. 133
Art. 133
Art. 133
Art. 71
Art. 71
amendment pending
amendment pending
amendment pending
100 Regulation 1591/87 laying down quality standards for cabbages, Brussels sprouts, ribbed celery, spinach and plums
101 Regulation 1677/88 laying down quality standards for cucumbers
102 Regulation 1014/90 laying down detailed implementing rules on the definition, description and presentation of spirit drinks
DA
54
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0055.png
Title
103 Regulation 2921/90 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk
104 Regulation 1538/91 introducing detailed rules for implementing Regulation 1906/90
105
106
107
Regulation 1518/95 laying down detailed rules for the application of Regulations 1418/76 and 1766/92 as regards the import and
export system for products processed from cereals and rice
Regulation 2051/96 laying down certain detailed rules for granting of assistance for the export of beef and veal which may benefit
from a special import treatment in Canada
Regulation 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for
frozen buffalo meat
Legal Base
108 Regulation 2288/97 laying down marketing standards for garlic
109 Regulation 1396/98 laying down procedures for applying Regulation 779/98 in the poultrymeat sector
110 Regulation 730/1999 laying down the marketing standard for carrots
111 Regulation 1455/1999 laying down the marketing standard for sweet peppers
112 Regulation 2377/1999 laying down the marketing standards for asparagus
113 Regulation 2561/1999 laying down the marketing standard for peas
114 Regulation 2789/1999 laying down the marketing standard for table grapes
115 Regulation 851/2000 laying down the marketing standard for apricots
116 Regulation 912/2001 laying down the marketing standard for beans
117 Regulation 1508/2001 laying down the marketing standard for onions
118 Regulation 1543/2001 laying down the marketing standard for lettuces and curled-leaved and broad-leaved (Batavian) endives
119 Regulation 1615/2001 laying down the marketing standard for melons
120 Regulation 1799/2001 laying down the marketing standard for citrusfruit
121 Regulation 2396/2001 laying down the marketing standard applicable to leeks
122 Regulation 843/2002 laying down the marketing standard for strawberries
123 Regulation 1284/2002 laying down the marketing standard for hazelnuts in shell
124 Directive 80/723 on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings
amendment pending
DA
55
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0056.png
Title
125
126
127
Regulation 4056/87 laying down the methods of analysis and other technical provisions necessary for the implementation of
Regulation 3035/80
Regulation 4154/87 laying down the methods of analysis and other technical provisions necessary for the implementation of
Regulation 3033/80
Directive 94/54 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for
in Directive 2000/13
Legal Base
Title
SECTION: ADOPTION BETWEEN 1 MAY 2007 AND 31 AUGUST 2007
(a) EP/Council acts
128 Regulation 2729/75 on the import levies on mixtures of cereals, rice and broken rice
129
130
Regulation 2783/75 on the common system of trade for ovalbumin and lactalbumin
Regulation 3220/84 determining the Community scale for grading pig carcases
Legal Base
Art. 26, 87, 88, 89 and
following, 308
Treaty and Council
Regulation 2759/75
Art. 37
131 Regulation 386/90 on the monitoring carried out at the time of export of agricultural products receiving refunds or other amounts
132
133
Regulation 2204/90 laying down additional general rules on the common organization of the market in milk and milk products as
regards cheese
Regulation 2137/92 concerning the Community scale for the classification of carcases of ovine animals and determining the
Community standard quality of fresh or chilled sheep carcases
Art. 37
Art. 36 and 37
Art. 83
Art. 83
134 Regulation 1254/1999 on the common organization of the market in beef and veal
135 Regulation 3976/87 on the application of Article 85 (3) to agreements in the air transport sector
136
Regulation 479/92 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted
practices between liner shipping companies (consortia)
DA
56
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0057.png
Title
137
138
139
140
Directive 72/306 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of
pollutants from diesel engines for use in vehicles
Directive 74/346 on the approximation of the laws of the Member States relating to rear view mirrors for wheeled agricultural or
forestry tractors
Art. 95
Legal Base
Directive 76/114 on the approximation of the laws of the Member States relating to statutory plates and inscriptions for motor vehicles Art. 95
and their trailers, and their location and method of attachment
Directive 76/760 on the approximation of the laws of the Member States relating to the rear registration plate lamps for motor vehicles Art. 95
and their trailers
Art. 94
Art. 95
Art. 95
Art. 95
Art. 95
Art. 95
Art. 95
Art. 95
Art. 96
Art. 95
Art.95
Art. 95
Directive 77/311 on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver perceived noise level of wheeled
agricultural or forestry tractors
Directive 78/933 on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light signalling
devices on wheeled agricultural or forestry tractors
Directive 79/533 on the approximation of the laws of the Member States relating to the coupling device and the reverse of wheeled
agricultural or forestry tractors
Directive 79/622 on the approximation of the laws of the Member States relating to the roll-over protection structures of wheeled
agricultural or forestry tractors
Directive 80/720 on the approximation of the laws of the Member States relating to the operating space, access to the driving position
and the doors and windows of wheeled agricultural or forestry tractors
Directive 87/402 on roll-over protection structures mounted in front drivers seat on narrow track wheeled agricultural and forestry
tractors
141 Directive 76/765 on the approximation of the laws of the Member States relating to alcoholmeters and alcohol hydrometers
142
143
144
145
146
147 Directive 86/298 on rear-mounted roll-over protection structures of narrow track wheeled agricultural and forestry tractors
148
149 Directive 89/106 an the approximation of the laws of the Member States relating to construction products
150 Directive 90/384 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to non-automatic weighting instruments
151 Directive 90/396 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gazeous fuels
152 Directive 93/92 on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles
DA
57
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0058.png
Title
153 Directive 79/409 on the conservation of wild birds
154
Regulation 1210/90 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and
Observation Network
Legal Base
Art. 175(1)
Art. 175
Art. 285
Art. 251
Art. 251
Art. 251
155 Regulation 3037/90 on the statistical classification of economic activities in the European Community
156 Decision 96/411 on improving Community agricultural statistics
157
Directive 72/166 * on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use
of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability
158 Directive 78/855 * concerning mergers of public limited liability companies
159
Directive 84/5 * on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use Art. 251
of motor vehicles
Art. 95
Directive 91/496 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from Art. 37
third countries
Art.37
Directive 83/181 determining the scope of Article 14(1)(d) of Directive 77/388 as regards exemption from value added tax on the final Art. 93 and 94
importation of certain goods
Art. 94
Art. 133
Art. 133
Art. 71
160 Directive 91/250 * on the legal protection of computer programs
161
162 Directive 92/102 on the identification and registration of animals
163
164 Directive 90/434 on the common system of taxation applicable to mergers of companies of different Member States
165 Regulation 2603/69 establishing common rules for exports
166 Regulation 520/94 establishing a Community procedure for administering quantitative quotas
167 Directive 76/135 on reciprocal recognition of navigability licences for inland waterway vessels
(b) Commission acts
168 Decision 88/566 listing the products referred to in the second subparagraph of Article 3(1) of Regulation 1898/87
169
Regulation 467/67 fixing the conversion rates, the processing costs and the values of the by-products for the various stages of rice
processing
170 Regulation 2237/77 on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
DA
58
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0059.png
Title
171
Regulation 1552/80 laying down detailed rules for the provision of administrative assistance in connection with the export of certain
cheeses eligible for special treatment on import into Australia
Legal Base
172 Regulation 1859/52 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
173 Regulation 1898/87 on the protection of designations used in marketing of milk and milk products
174
Regulation 344/91 laying down detailed rules for applying Council Regulation 1186/90 to extend the scope of the Community scale
for the classification of carcases of adult bovine animals
Regulation 2342/92 on imports of pure-bred breeding animals of the bovine species from the third countries and the granting of export
refunds thereon
175 Regulation 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries
176
177 Regulation 461/93 laying down detailed rules for the Community scale for the classification of carcases of ovine animals
178 Regulation 2131/93 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies
179
Regulation 1267/94 applying the agreements between the European Union and third countries on the mutual recognition of certain
spirit drinks
amendment pending
180 Regulation 2019/94 on imports of residues from the manufacture of starch from maize from the USA
181 Regulation 1445/95 on rules of application for import and export licences
182
183
Regulation 1501/95 laying down certain detailed rules for the application of Regulation 1766/92 on the granting of export refunds on
cereals and the measures to be taken in the event of disturbance on the market in cereals
Regulation 1598/95 laying down detailed rules for the application of the arrangements for additional import duties in the milk and
milk products sector
Regulation 2449/96 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for products covered by CN codes
0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19 originating in certain third countries other than Thailand
amendment pending
184 Regulation 1249/96 on the rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation 1784/2003
185
186 Regulation 2497/96 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector the agreement with Israel
187 Regulation 577/97 laying down certain detailed rules for the application of Regulations 2991/94 and 1898/87
188 Regulation 831/97 laying down marketing standards applicable to avocados
DA
59
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0060.png
Title
189 Regulation 2331/97 on special conditions for granting export refunds on certain pigmeat products
190 Regulation 790/2000 laying down the marketing standard for tomatoes
191
Regulation 883/2001 laying down detailed rules for implementing Regulation 1493/1999 as regards trade with third countries in
products in the wine sector
Legal Base
192 Directive 88/301 on competition in the markets in telecommunications terminal equipment
Regulation 80/2001 laying down detailed rules for the application of Regulation 104/2000 as regards notifications concerning
193 recognition of producer organisations, the fixing of prices and intervention within the scope of the common organisation of the market
in fishery and aquaculture products
194 Directive 93/10 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film
195
Decision 94/63 drawing up a provisional list of third countries from which Member States authorize imports of semen, ova and
embryos of the ovine, caprine and equine species, ova and embryos of the porcine species
196 Directive 94/39 establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
197 Directive 95/31 laying down specific criteria of purity concerning sweeteners for use in foodstuffs
198 Directive 96/77 laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners
199
200
201
202
Decision 2001/106 establishing a model for the lists of units approved by Member States for intra-Community trade in live animals,
semen and embryos
Decision 2000/585 laying down animal and public health conditions and veterinary certifications for imports of wild and farmed game amendment pending
meat and rabbit meat from third countries
Decision 2001/618 on additional guarantees in intra-Community trade of pigs relating to Aujeszky's disease and criteria to provide
information on this disease
Decision 2000/666 laying down the animal health requirements and the veterinary certification for the import of birds, other than
poultry and the conditions for quarantine
Regulation 805/1999 laying down certain measures for implementing Regulation 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to
promote inland waterway transport
203 Regulation 752/93 laying down provisions for the implementation of Regulation 3911/92
204
DA
60
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0061.png
Title
SECTION 5: ADOPTION BETWEEN 1 SEPTEMBER 2007 AND 31 DECEMBER 2007
(a) EP/Council acts
205 Regulation 2771/75 on the common organization of the market in eggs
206 Regulation 2777/75 on the common organization of the market in poultry meat
207
Regulation 1906/90 on certain marketing standards for poultry
Legal Base
Art. 36 and 37
Art. 36 and 37
Treaty and Council
Regulation 2777/75
Art. 36 and 37
Art. 95 - amendment
pending
Art. 95
Art. 95.
Art. 95
208 Regulation 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
209
210
211
212
213
Directive 74/152 on the approximation of the laws of the Member States relating to the maximum design speed of and load platforms
for wheeled agricultural or forestry tractors
Directive 71/316 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for both measuring
instruments and methods of metrological control
Directive 75/322 on the approximation of the laws of the Member States relating to the suppression of radio interference produced by
sparkignition engines fitted to wheeled agricultural or forestry tractors
Directive 78/25 on the approximation of the laws of the Member States relating to the colouring matters which may be added to
medicinal products
Directive 79/532 on the approximation of the laws of the Member States relating to the component type-approval of lighting and light Art. 95
signalling devices on wheeled agricultural or forestry tractors
Art. 95
Art. 95
Art. 95
Art. 251
Art. 95
Art. 37 and 133
Art. 95
214 Directive 80/1268 on the approximation of the laws of the Member States relating to the fuel consumption of motor vehicles
215 Directive 87/404 on simple pressure vessels
216 Directive 89/173 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
217 Directive 93/7 on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State
218 Directive 93/34 on statutory markings for two or three-wheel motor vehicles
219
Regulation 3448/93 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural
products
220 European Parliament and Council Directive 96/74 on textile names
DA
61
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0062.png
Title
221 Regulation 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
222
Regulation 3605/93 on the application of the Protocol on the excessive deficit procedure to the treaty establishing the European
Community
Regulation 1172/95 on the statistics relating to the trading of goods by the Community and its Member States with non-member
countries
Legal Base
Art. 175(1)
Art. 104(14)
Art. 285
Art. 285
Art. 285
Art. 285
Art. 62(2)
Art. 37
Art. 37
Art. 37
Art. 37
223 Directive 95/64 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
224
225 Regulation 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community
226 Regulation 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road
227 Regulation 1683/95 on a uniform format for visas
228 Decision 90/424 on expenditure in the veterinary field
229 Directive 66/401 on the marketing of fodder plant seed (amended proposal)
230 Directive 66/402 on the marketing of cereal seed (amended proposal)
231 Directive 68/193 on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine
232
Directive 89/556 on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of Art. 37
domestic animals of the bovine species
Art. 37
Art. 37
Art. 37
Art. 37
Art. 80(2) and 251
Art. 37
Directive 90/429 laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of
domestic animals of the porcine species
233 Directive 90/426 on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae
234
235 Directive 91/68 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals
236 Directive 92/35 laying down control rules and measures to combat African horse sickness
237
238
Directive 92/65 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova
and embryos not subject to animal health requirements
Directive 92/118 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of
products not subject to the said requirements
DA
62
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0063.png
Title
239
240
Directive 2000/29 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant
products and against their spread within the Community
European Parliament and Council Regulation 2001/999 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain
transmissible spongiform encephalopathies
Art. 37
Legal Base
Art. 152(4)(b)
Art. 94
Art. 71 and 251
241 Directive 77/799 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation
242 Directive 95/50 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road
243
Decision 96/1692 of the European Parliament and of the Council on Community guidelines for the development of the trans-European Art. 156
transport network
Art. 80(2)
(b) Commission acts
244 Directive 98/18 on safety rules and standards for passenger ships
245 Regulation 1351/72 on the recognition of producer groups for hops
246 Regulation 776/73 on registration of contracts and communication of data with respect to hops
247 Regulation 584/75 laying down detailed rules for the application of the system of tendering for export refunds on rice
248 Decision 85/377 establishing a Community typology for agricultural holdings
249 Regulation 2220/85 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products
250 Regulation 120/89 laying down common detailed rules for the application of export levies and charges on agricultural products
251 Regulation 3444/90 laying down detailed rules for granting private storage aid for pigmeat
252 Regulation 3446/90 laying down detailed rules for granting private storage aid for sheepmeat and goatmeat
253 Regulation 3447/90 on special conditions for the granting of private storage aid for sheepmeat and goatmeat
254 Regulation 3002/92 laying down common detailed rules for verifying the use and/or destination of products from intervention
255
Regulation 3515/92 laying down common detailed rules for the application of Regulation 1055/77 on the storage and movements of
products brought in by an intervention agency
256 Regulation 1756/93 fixing the operative events for the agricultural conversion rate applicable to milk and milk products
257 Regulation 2273/93 determining the intervention centres for cereals
DA
63
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0064.png
Title
258
259
260
261
262
263
264
265
266
Regulation 1429/95 on implementing rules for export refunds on products processed from fruit and vegetables other than those
granted for added sugars
Regulation 1591/95 laying down detailed rules for the application of export refunds to glucose and glucose syrup used in certain
products processed from fruit and vegetables
Regulation 1839/95 laying down detailed rules for the application of tariff quotas for imports of maize and sorghum into Spain and
imports of maize into Portugal
Regulation 996/97 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within
CN code 0206 29 91
Regulation 1081/1999 opening and providing for the administration of tariff quotas for imports of bulls, cows and heifers other than
for slaughter of certain Alpine and mountain breeds
Regulation 2771/1999 laying down detailed rules for the application of Regulation 1255/1999 as regards intervention on the market in
butter and cream
Regulation 2799/1999 laying down detailed rules for applying Regulation 1255/1999 as regards the grant of aid for skimmed milk and
skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder
Regulation 824/2000 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies and laying down methods of
analysis for determining the quality of cereals
Regulation 1291/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance
fixing certificates for agricultural products
Regulation 2584/2000 establishing a system for the communication of information on certain supplies of beef, veal and pigmeat by
road to the territory of the Russian Federation
Regulation 2707/2000 laying down rules for applying Regulation 1255/1999 as regards Community aid for supplying milk and certain
milk products to pupils in educational establishments
Regulation 245/2001 laying down detailed rules for the application of Regulation 1673/2000 on the common organization of the
markets in flax and hemp
Legal Base
267 Regulation 1622/2000 on the Community code of oenological practices
268
269
270
271 Decision 82/43 relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men
272 Decision 98/385 on rules for implementing Directive 95/64 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
DA
64
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0065.png
Title
273
274
Decision 86/109 limiting the marketing of seed of certain species of fodder plants and oil and fibre plants to seed which has been
officially certified as 'basic seed' or 'certified seed'
Decision 94/467 laying down health guarantees for the transport of equidae from one third country to another in accordance with
Article 9 (1) (c) of Directive 91/496
Legal Base
275 Directive 95/45 laying down specific purity criteria concerning colours for use in foodstuffs
276
Decision 97/10 on additional guarantees in relation to the temporary admission and imports into the Community of registered horses
from South Africa
amendment pending
277 Directive 95/12 implementing Directive 92/75 with regard to energy labelling of household washing machines
278 Directive 97/17 implementing Directive 92/75 with regard to energy labelling of household dishwashers
DA
65
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446834_0066.png
Title
SECTION 6 : ADOPTION DURING FIRST HALF OF 2008
(a) EP/Council acts
279
Regulation 1784/77 concerning the certification of hops
Legal Base
Treaty + Regulation
1952/2005
Legal base unclear
Art. 37
Art. 36 and 37 -
amendment pending
amendment pending
amendment pending
amendment pending
Art. 95
Art. 95 - amendment
pending
280 Regulation 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the EAGGF
281 Regulation 4045/89 on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the EAGGF
282 Regulation 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products
283
284
285
Regulation 1673/2000 on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre
Decision 77/270/Euratom empowering the Commission to issue Euratom loans for the purpose of contributing to the financing of
nuclear power stations
Decision 77/271/Euratom on the implementation of Decision 77/270/Euratom empowering the Commission to issue Euratom loans
for the purpose of contributing to the financing of nuclear power stations
Directive 76/763 on the approximation of the laws of the Member States relating to passenger seats for wheeled agricultural or
forestry tractor
Directive 77/537 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of
pollutants from diesel engines for use in wheeled agricultural or forestry tractors
286 Regulation 2728/94 establishing a Guarantee Fund for external actions
287
288
289
290
Directive 86/297 on the approximation of the laws of the Member States relating to power take-offs of wheeled agricultural or forestry Art. 95 - amendment
tractors and their protection
pending
Directive 86/415 on the installation, location operation and identification of the controls of wheeled agricultural or forestry tractors
Art. 95 - amendment
pending
Art. 95
Art. 95 - amendment
pending
291 Directive 89/686 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment
292
Directive 90/385 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices
DA
66
DA