Retsudvalget 2006-07
KOM (2006) 0817
Offentligt
1446959_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 20.12.2006
KOM(2006) 817 endelig
2006/0310 (CNS)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)
(forelagt af Kommissionen)
{SEC(2006) 1682}
{SEC(2006) 1683}
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0002.png
BEGRUNDELSE
1. B
AGGRUND FOR FORSLAGET
Begrundelse og formål
Den Europæiske Politienhed (Europol) blev oprettet i 1995 på grundlag af en konvention mellem
medlemsstaterne
1
. Europol var den første organisation, der blev oprettet efter bestemmelserne i
traktaten om Den Europæiske Union. På det tidspunkt var international organiseret kriminalitet
ikke så udbredt, og det europæiske samarbejde om retlige og indre anliggender var stort set
begrænset til TREVI-samarbejdet.
Siden da er der vedtaget omfattende regler på området, herunder instrumenter om oprettelse af
andre instanser gennem rådsafgørelser, f.eks. Eurojust og Det Europæiske Politiakademi
(CEPOL). En af de væsentligste fordele ved en afgørelse frem for en konvention er, at den er
forholdsvis let at tilpasse til ændrede omstændigheder, da den ikke skal ratificeres.
Det er særdeles relevant for Europol som organisation, da erfaringen viser, at der løbende er
behov for at tilpasse retsgrundlaget. Siden oprettelsen af Europol i 1995 er der vedtaget tre
forskellige protokoller i henholdsvis 2000, 2002 og 2003, der indeholder bestemmelser, som vil
gøre Europol betydelig mere effektiv
2
. På nuværende tidspunkt er ingen af disse instrumenter
endnu trådt i kraft, da ikke alle medlemsstaterne har ratificeret dem.
Endvidere har diskussioner om Europols drift vist, at selv når disse tre protokoller er trådt i kraft,
vil det være nødvendigt yderligere at forbedre Europols drift. Det skyldes i nogen grad, at nye
sikkerhedstrusler er dukket op eller blevet forstærket, f.eks. terrortrusler, der giver Europol nye
udfordringer og kræver nye tilgange. Endvidere gør en bedre informationsudveksling og
anvendelse af disponibilitetsprincippet som anført i Haag-programmet det nødvendigt at foretage
en yderligere tilpasning af Europols retlige rammer, samtidig med at der lægges vægt på
effektive bestemmelser om datasikkerhed.
En anden vigtig foreslået ændring er at lade Europol finansiere over Fællesskabets budget. Det
vil ligestille Europol med Eurojust og CEPOL og styrke Europa-Parlamentets rolle, hvad angår
kontrol med Europol, hvorved der sikres øget demokratisk kontrol med Europol på europæisk
niveau. Anvendelse af EU's personalevedtægt vil også betyde en mærkbar forenkling. Dette er i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning
3
.
Formålet med dette forslag er at oprette Europol på grundlag af en rådsafgørelse med alle de
ændringer, der allerede indgår i de tre protokoller, samt at indføre yderligere forbedringer for at
klare de nye udfordringer, Europol står over for.
1
2
3
EFT C 316 af 27.11.1995, s. 1.
EFT C 358 af 13.12.2000, s. 1, EFT C 312 af 16.12.2002, s. 1, EUT C 2 af 6.1.2004, s. 1.
Jf. Europa-Parlamentets beslutning B6-0625/2006 af 30. november 2006 om de fremskridt, EU har gjort
hen imod skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Generel baggrund
Drøftelserne om Europols retsgrundlag er ikke nye. Allerede i 2001 drøftede Rådet muligheden
af at erstatte Europol-konventionen med en rådsafgørelse. Det blev på det tidspunkt besluttet at
behandle spørgsmålet i Det Europæiske Konvent og den efterfølgende regeringskonference, der
udarbejdede forfatningstraktaten. Den nuværende artikel III-276 i forfatningstraktaten udtrykker
den opfattelse af Europols fremtid, som dette forslag er baseret på.
Senest har det østrigske formandskab for Rådet igen sat Europols fremtid på den politiske
dagsorden. Med udgangspunkt i drøftelser på et uformelt møde i Rådet (retlige og indre
anliggender) i januar 2006 efterfulgt af en konference på højt niveau om Europols fremtid i
februar er der arbejdet videre gennem en række møder i gruppen af Formandskabets Venner, hvis
arbejde blev udmøntet i et optionspapir (Rådets dokument 9184/06 rev. 1) med forslag til,
hvordan Europols drift kan forbedres. En række af disse forslag kræver ændringer af Europols
retlige rammer. Disse optioner er blevet nøje gransket i forbindelse med udarbejdelsen af dette
forslag.
Endvidere blev Rådets konklusioner om Europols fremtid drøftet i Rådet, og der blev opnået
enighed på Rådets møde (retlige og indre anliggender) i juni 2006. Disse konklusioner giver
klare politiske retningslinjer om, hvordan der skal arbejdes videre med Europol. Det hedder bl.a.
i konklusion nr. 4: "De kompetente organer i Rådet bør påbegynde arbejdet for at tage stilling til,
hvorvidt og hvordan Europol-konventionen kan erstattes inden den 1. januar 2008 eller snarest
muligt herefter af en rådsafgørelse, som fastlagt i artikel 34, stk. 2, litra c), i traktaten om Den
Europæiske Union, om muligt på grundlag af et konkret initiativ eller forslag".
Eksisterende bestemmelser på området
På nuværende tidspunkt er Europols retlige rammer konventionen om oprettelse af Europol, som
fastslår organisationens kompetence, opgaver og ledelse og indeholder bestemmelser om
organisationens organer, personale og budget. Konventionen indeholder også en række
bestemmelser om databehandling, databeskyttelse og andre emner, herunder om borgernes
rettigheder. Ud over Europol-konventionen er der vedtaget en betydelig mængde afledt ret af
henholdsvis Rådet og Europols styrelsesråd. Der er taget højde for alle disse retlige instrumenter
ved udarbejdelsen af dette forslag.
En vigtig overvejelse i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har været at sikre en smidig
overgang fra den nuværende situation til den nye situation som følge af forslaget. Forslaget
indeholder en række overgangsbestemmelser for at sikre, at processen ikke griber ind i Europols
operative arbejde, og at personalets nuværende rettigheder ikke forringes.
Overensstemmelse med EU's øvrige politikker og målsætninger
Forslaget er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions eksisterende politikker og
målsætninger, herunder målsætningen om at forbedre effektiviteten hos medlemsstaternes
retshåndhævende myndigheder, hvad angår forebyggelse og bekæmpelse af grov kriminalitet.
Ved udarbejdelsen af forslaget er der også taget højde for Kommissionens nylige forslag om
informationsudveksling efter disponibilitetsprincippet og om overholdelse af reglerne om
beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige
samarbejde.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Afgørelsen sikrer ligeledes fuld overholdelse af retten til frihed og sikkerhed, respekt for
privatlivet og familielivet, retten til beskyttelse af personlige oplysninger samt
legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf (artikel 6,
7, 8, 48 og 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).
Behandlingen af personoplysninger i henhold til denne afgørelse vil foregå i overensstemmelse
med Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i
forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i straffesager, og specifikke
bestemmelser i dette udkast til forslag, hvoraf mange allerede findes i Europol-konventionen
.
2. H
ØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE
Høring af interesserede parter
Kommissionen har ikke arrangeret en egentlig høring af de implicerede. Det skyldes, således som
beskrevet ovenfor, at det østrigske formandskab allerede havde gennemført, hvad der kan kaldes
en bred høringsproces på alle niveauer. Denne proces omfattede drøftelser på ministerniveau, i
artikel 36-udvalget (CATS) og med tekniske eksperter, herunder databeskyttelseseksperter. Som
nævnt ovenfor er der blevet taget grundigt højde for resultatet af dette arbejde ved udarbejdelsen
af forslaget.
Indsamling og brug af ekspertise
Der var ikke behov for ekstern ekspertrådgivning.
Konsekvensanalyse
En række alternative valgmuligheder blev overvejet før fremlæggelsen af forslaget.
Det første alternativ var at lade situationen være uændret. Dette alternativ blev afvist på grund af
de klare vanskeligheder, der i øjeblikket er med procedurerne for ændring af Europol-
konventionen. En effektiv europæisk retshåndhævelsesinstans kan ikke fungere optimalt, hvis
ændringer af det grundlæggende retlige instrument først kan træde i kraft flere år efter, at de er
besluttet. Endvidere viste høringerne under det østrigske formandskab, at mange muligheder for
en yderligere forbedring af Europols drift blev støttet af medlemsstaterne.
Et andet alternativ, der imidlertid også blev afvist, var at erstatte Europol-konventionen med en
rådsafgørelse, men samtidig at foreslå en protokol om ophævelse af Europol-konventionen, da
nogle eksperter mente, det var nødvendigt, at en sådan protokol trådte i kraft, før en rådsafgørelse
om Europol kunne træde i kraft. Den største ulempe ved dette alternativ er klart, at en protokol
om ophævelse af Europol-konventionen i sig selv er et instrument, der vil kræve en lang
ratificeringsproces i alle medlemsstaterne.
Efter en grundig juridisk analyse blev det i et arbejdsdokument fra Kommissionen (SEK(2006)
851 af 21. juni 2006) fastslået, hvorfor Kommissionen mener, det er muligt at erstatte Europol-
konventionen med en rådsafgørelse, uden at det er nødvendigt med en protokol om ophævelse af
Europol-konventionen.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Et tredje alternativ ville være at erstatte Europol-konventionen med en rådsafgørelse uden at
angive, at Europol skal finansieres over Fællesskabets budget. Denne finansieringmetode nævnes
imidlertid i artikel 41, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, der som en generel regel
fastslår, at medmindre Rådet træffer anden afgørelse med enstemmighed, afholdes
aktionsudgifter til iværksættelse af afsnit VI over De Europæiske Fællesskabers budget.
Endvidere er midlerne til en sådan finansiering allerede afsat i budgetplanlægningen i de
finansielle rammer 2007-2013.
3. F
ORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
Resumé af den foreslåede foranstaltning
Forslaget har til formål at erstatte Europol-konventionen med en rådsafgørelse. Det indeholder
ændringer af konventionen som følge af de tre protokoller, f.eks. en udvidelse af Europols
mandat og opgaver til at omfatte hvidvaskning af penge, bistand til kriminalitetsforebyggelse,
kriminaltekniske og kriminologiske metoder samt metoder til politimæssig efterforskning,
mulighed for at deltage i fælles efterforskningshold eller anmode medlemsstater om at
gennemføre eller koordinere efterforskninger og bedre information til Europa-Parlamentet.
Ifølge forslaget skal Europol finansieres over De Europæiske Fællesskabers budget, og EU's
personalevedtægt skal finde anvendelse, hvilket i højere grad vil inddrage Europa-Parlamentet i
Europols ledelse og forenkle procedurerne for forvaltning af Europols budget og personale.
For at gøre Europols drift mere effektiv indeholder forslaget forbedringer vedrørende Europols
mandat og opgaver, databehandling og databeskyttelse.
Ændringer af mandat og opgaver:
Forslaget udvider Europols mandat til at omfatte kriminalitet, der ikke er strengt knyttet til
organiseret kriminalitet (artikel 4). Det vil gøre det nemmere for Europol at yde medlemsstaterne
bistand i forbindelse med kriminalitet over grænserne, hvor det ikke fra starten kan fastslås, at
der er tale om organiseret kriminalitet.
Forslaget giver Europol retsgrundlag til at modtage oplysninger fra private instanser i
overensstemmelse med anbefaling nr. 22 i rapporten fra gruppen af Formandskabets Venner
(artikel 5, stk. 1).
Der gives også mulighed for at bistå en medlemsstat i forbindelse med en større international
begivenhed med følger for den offentlige orden (artikel 5, stk. 1, litra f).
Nye værktøjer til informationsbehandling og større effektivitet for de eksisterende:
Europols væsentligste eksisterende værktøjer er Europols informationssystem og analyseregistre.
I det omfang det er nødvendigt for at nå målsætningerne, skal Europol have ret til at administrere
nye værktøjer til informationsbehandling, f.eks. om terrorgrupper eller børnepornografi
(artikel 10). Rådet fastlægger betingelserne for behandling af personoplysninger i sådanne
systemer.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Europol skal bestræbe sig på at sikre, at databehandlingssystemerne er kompatible med
medlemsstaternes databehandlingssystemer og med de databehandlingssystemer, der anvendes af
de EU-instanser, som Europol kan etablere kontakter med. Det vil skabe de tekniske betingelser
for en smidig udveksling af oplysninger, forudsat at de retlige rammer tillader en sådan
udveksling, og uden at det er til skade for de grundlæggende principper for databeskyttelse
(artikel 10, stk. 5).
Europols informationssystem skal være direkte tilgængeligt for de nationale enheder.
Forpligtelsen ifølge artikel 7, stk. 1, i Europol-konventionen til at påvise et behov for en bestemt
efterforskningsopgave for at få fuld adgang via forbindelsesofficeerne blev anset for at være for
tung at anvende i praksis uden at forringe arbejdets effektivitet (artikel 11).
Fristen for at undersøge behovet for fortsat lagring af oplysninger i Europols dataregistre
forlænges fra et år til tre år efter registrering af oplysninger for at lette den administrative byrde
for de analytikere, der arbejder med disse registre (artikel 20). Denne tidsfrist svarer også til den
periode, der er fastsat i artikel 16, stk. 4, hvor det for hvert analyseregister skal besluttes, om det
skal bevares. Når den administrative byrde lettes for analytikerne, betyder det, at de kan fokusere
på deres hovedopgave, som er at udarbejde kriminalitetsanalyser.
Nye bestemmelser vedrørende databeskyttelse:
Behandlingen af personoplysninger i henhold til denne rammeafgørelse vil foregå i
overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af
personoplysninger, der behandles i forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i
straffesager, og specifikke bestemmelser i dette udkast til forslag, hvoraf mange allerede findes i
Europol-konventionen.
Hvis Europol får nye muligheder for at behandle personoplysninger, må en sådan behandling kun
ske efter klare og præcise retsregler, der skal være godkendt af Rådet.
Analyseregistre må højst bevares i tre år. Hvis det er strengt nødvendigt med henblik på formålet
med registret, kan analyseregistre bevares i yderligere tre år efter underretning af styrelsesrådet
og høring af den fælles kontrolinstans (artikel 16).
For at afsløre eventuel uretmæssig adgang til oplysninger vil de kontrolmekanismer, der giver
mulighed for at kontrollere lovligheden af søgninger i alle de automatiserede dataregistre, der
anvendes til behandling af personoplysninger, blive styrket ved at forlænge varigheden for
opbevaring af revisionsdata fra seks måneder til atten måneder (artikel 18).
Databeskyttelsen vil blive styrket gennem udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig, der er helt
uafhængig (artikel 27).
Retsgrundlag
Artikel 30, stk. 1, litra b), artikel 30, stk. 2, og artikel 34, stk. 2, litra c), i traktaten om Den
Europæiske Union.
Subsidiaritetsprincippet
Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse på EU's foranstaltninger.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Målene med forslaget kan af følgende grunde ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af
medlemsstaterne.
Medlemsstaterne har ikke mulighed for alene at oprette en europæisk instans, der skal samordne
deres indsats for bedre at kunne bekæmpe kriminalitet og terror over grænserne, bl.a. gennem en
centraliseret analyse og udveksling af oplysninger.
Forslagets anvendelsesområde er begrænset til at stille de instrumenter til rådighed for Europol,
der sætter organisationen i stand til at bistå og støtte medlemsstaternes retshåndhævende
myndigheder og til at øge Europols muligheder i den henseende.
Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde:
Forslaget er i overensstemmelse med Europol-konventionen begrænset til at regulere de
institutionelle rammer og de databehandlings- og databeskyttelsesforanstaltninger, der er
nødvendige for at sikre, at Europol kan fungere effektivt. Når det er relevant, henvises der til
national ret, der f.eks. regulerer, hvilke oplysninger der kan deles med Europol og på hvilke
betingelser. Proportionalitetsprincippet skal også tages i betragtning ved fastsættelse af Europols
kompetence, der er begrænset til de former for grov kriminalitet, der er opremset i
rammeafgørelsen om en europæisk arrestordre.
Den finansielle byrde, der lægges på Fællesskabet som følge af forslaget, står i et rimeligt forhold
til medlemsstaternes nuværende udgifter til finansiering af Europol. Forslaget vil mindske den
administrative byrde, da det er tilpasset Fællesskabets procedurer, og da
ratifikationsprocedurerne ved ændringer af Europols retlige instrument bortfalder.
Valg af instrumenter
En rådsafgørelse baseret på artikel 34, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union er det
mest hensigtsmæssige instrument til oprettelse af en instans efter afsnit VI i traktaten om Den
Europæiske Union. Da formålet med forslaget ikke er en tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning, er en rammeafgørelse ikke et egnet instrument.
4. B
UDGETMÆSSIGE VIRKNINGER
I de finansielle rammer 2007-2013 er der afsat i alt 334 mio. EUR til at finansiere Europol over
Fællesskabets budget i perioden 2010-2013. Disse tal er i overensstemmelse med Europols
seneste femårige finansieringsplan. Europols årsbudget for 2007 er på næsten 68 mio. EUR. Det
samlede antal ansatte finansieret over dette budget vil i 2007 være på 406.
5. Y
DERLIGERE OPLYSNINGER
Simulering, pilotfase og overgangsperiode
Forslaget indebærer en overgangsperiode.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forenkling
Forslaget indebærer en mærkbar forenkling af de administrative procedurer både på EU-plan og
for de nationale offentlige myndigheder, bl.a. fordi der ikke skal vedtages en række retlige
instrumenter og beslutninger i forbindelse med forvaltning af budget og personale, og fordi
driften bringes i overensstemmelse med almindelig praksis for andre EU-organer og -agenturer.
Ophævelse af eksisterende lovgivning
Vedtagelse af forslaget vil indebære ophævelse af eksisterende lovgivning.
Omarbejdelse
Forslaget medfører en omarbejdelse.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0009.png
2006/0310 (CNS)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, litra b),
artikel 30, stk. 2, samt artikel 34, stk. 2, litra c),
under henvisning til forslag fra Kommissionen
4
,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet
5
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Oprettelsen af en europæisk politienhed (Europol) blev vedtaget i traktaten om Den
Europæiske Union af 7. februar 1992 og reguleret i en konvention om oprettelse af en
europæisk politienhed (Europol-konventionen)
6
baseret på artikel K.3 i traktaten om Den
Europæiske Union.
Europol-konventionen har været genstand for en række ændringer, der er fastlagt i tre
protokoller, der endnu ikke er trådt i kraft på grund af den langsommelige
ratificeringsproces, som sådanne ændringer medfører. Hvis konventionen erstattes af en
afgørelse, vil det blive lettere at gennemføre de nødvendige ændringer.
En forenkling og forbedring af Europols retlige rammer kan delvis ske ved at oprette
Europol som et EU-agentur finansieret over De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget, idet de generelle regler og procedurer for sådanne organer derefter skal finde
anvendelse på Europol.
De seneste retlige instrumenter om oprettelse af EU-agenturer eller -organer på de
områder, der er omfattet af afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union (Rådets
afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov
kriminalitet
7
og Rådets afgørelse af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske
Politiakademi (CEPOL) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA
8
) har været
rådsafgørelser, da sådanne afgørelser lettere kan tilpasses ændrede omstændigheder og
nye politiske prioriteter.
(2)
(3)
(4)
4
5
6
7
8
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EFT C 316 af 27.11.1995, s. 1.
EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.
EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0010.png
(5)
Når Europol oprettes som et EU-agentur finansieret over De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget, vil det styrke Europa-Parlamentets kontrol med Europol, da Europa-
Parlamentet bliver involveret i vedtagelsen af budgettet.
Når der gælder de samme generelle regler og procedurer for Europol som for andre
organer og agenturer, vil det medføre en administrativ forenkling, således at Europol kan
anvende flere af sine ressourcer på de væsentligste opgaver.
Der kan sikres en yderligere forenkling og forbedring af Europols drift gennem
foranstaltninger, der tager sigte på at give Europol øgede muligheder for at støtte og bistå
medlemsstaternes kompetente retshåndhævende myndigheder uden derved at tillægge de
ansatte i Europol udøvende beføjelser.
En af disse forbedringer er at sikre, at Europol kan bistå medlemsstaternes kompetente
myndigheder med at bekæmpe særlige former for grov kriminalitet uden den nuværende
begrænsning om, at der skal være konkrete indicier for, at der foreligger en kriminel
organisation.
Udpegning af Europol som Den Europæiske Unions kontaktpunkt for bekæmpelse af
forfalskning af euroen berører ikke konventionen om bekæmpelse af falskmøntneri, der
blev undertegnet i Genève den 20. april 1929, og den dertil knyttede protokol.
Europols nationale enheder bør have direkte adgang til alle oplysninger i Europols
informationssystem for at undgå unødvendige procedurer.
Denne afgørelse er i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om
beskyttelse af personoplysninger, der behandles i forbindelse med det politimæssige og
retslige samarbejde i straffesager.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger
9
finder anvendelse på oplysninger behandlet i henhold til fællesskabsret, herunder på
personoplysninger om Europols ansatte.
Der skal udpeges en databeskyttelsesansvarlig, der på uafhængig vis bør sikre, at
behandlingen af personoplysninger er lovlig, og at bestemmelserne i denne afgørelse om
behandling af personoplysninger overholdes, herunder også behandling af
personoplysninger om Europols personale, som er beskyttet af artikel 24 i forordning (EF)
nr. 45/2001.
Ud over at forenkle bestemmelserne om eksisterende databehandlingssystemer bør
Europols muligheder for at indføre og administrere andre databehandlingsværktøjer, som
støtter Europols opgaver, styrkes; sådanne databehandlingsværktøjer bør indføres og
administreres i overensstemmelse med de generelle principper for databeskyttelse, men
også i overensstemmelse med detaljerede regler, som fastsættes af Rådet.
Der bør sikres samarbejde med den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
9
EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(16)
Med henblik på opfyldelsen af Europols funktion, er det hensigtsmæssigt, at
organisationen samarbejder med de europæiske organer og agenturer og derved sikrer en
passende databeskyttelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.
Europol bør også samarbejde med Eurojust og derved sikre en passende databeskyttelse i
overensstemmelse med afgørelsen om organisationens oprettelse.
Europol bør også kunne indgå samsamarbejdsaftaler med Det Europæiske Fællesskabs
eller Den Europæiske Unions organer og agenturer for sammen mere effektivt at kunne
bekæmpe grov kriminalitet, der falder ind under begge parters respektive kompetence, og
undgå dobbeltarbejde.
Europols muligheder for at samarbejde med trejdelande og eksterne instanser bør
rationaliseres for at sikre overensstemmelse med Den Europæiske Unions generelle
politik i den henseende og gennem nye bestemmelser om, hvordan et sådant samarbejde
kan finde sted i fremtiden.
Forvaltningen af Europol bør forbedres gennem forenklede procedurer og en mere generel
beskrivelse af styrelsesrådets opgaver, en begrænsning af antallet af møder i styrelsesrådet
og indførelse af en fælles regel om, at alle beslutninger træffes med totredjedelsflertal.
Det er også ønskeligt at indføre bestemmelser om øget kontrol med Europol gennem
Europa-Parlamentet for at sikre, at Europol forbliver en fuldt ud ansvarlig og
gennemsigtig organisation, dog under hensyntagen til nødvendigheden af at sikre
fortrolighed for operative oplysninger.
Den retlige kontrol med Europol vil ske i overensstemmelse med artikel 35 i traktaten om
Den Europæiske Union.
For at sætte Europol i stand til fortsat at udføre sine opgaver så effektivt som muligt bør
der indføres nøje udformede overgangsforanstaltninger.
Da målene for denne afgørelse, nemlig oprettelsen af et agentur med ansvar for
samarbejdet om retshåndhævelse i Den Europæiske Union, ikke i tilstrækkelig grad kan
opfyldes af medlemsstaterne og derfor, på grund af den påtænkte handlings omfang eller
virkninger, bedre kan gennemføres på EU-plan, kan Rådet vedtage foranstaltninger i
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 2 i traktaten om Den
Europæiske Union og artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne afgørelse ikke videre, end
hvad der er nødvendigt for nå disse mål.
Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper,
som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder -
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
KAPITEL 1 – OPRETTELSE OG OPGAVER
Artikel 1
Oprettelse
1.
2.
Med denne afgørelse oprettes en europæisk politienhed, herefter kaldet "Europol", som
et EU-agentur. Europol får sæde i Haag, Nederlandene.
Europol er retssuccessor for Europol som oprettet ved konventionen udarbejdet på
grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af en
europæisk politienhed (Europol-konventionen).
Artikel 2
Retsevne
1.
2.
Europol har status som juridisk person.
Europol nyder i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som
vedkommende nationale ret tillægger juridiske personer. Europol kan navnlig erhverve
og afhænde fast ejendom og løsøre samt optræde som part i retssager.
Europol har beføjelse til at indgå en hjemstedsaftale med Kongeriget Nederlandene.
Artikel 3
Formål
Formålet med Europol er at støtte og styrke de kompetente nationale myndigheders indsats og
deres gensidige samarbejde inden for forebyggelse og bekæmpelse af grov kriminalitet og
terrorisme. Ved kompetente myndigheder forstås i denne afgørelse alle eksisterende offentlige
instanser i medlemsstaterne, som efter national ret har kompetence med hensyn til forebyggelse
og bekæmpelse af kriminalitet.
Artikel 4
Kompetence
1.
2.
3.
Europols kompetence omfatter grov kriminalitet, hvor to eller flere medlemsstater er
involveret, navnlig organiseret kriminalitet og terrorisme.
Med henblik på denne afgørelse betragtes de former for kriminalitet, der er opført i
bilaget til denne afgørelse, som grov kriminalitet.
Europols kompetence omfatter også hermed forbundne strafbare handlinger. Ved
hermed forbundne strafbare handlinger forstås følgende:
3.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
– strafbare handlinger, der begås for at skaffe midler til at begå handlinger, der
henhører under Europols kompetenceområde
– strafbare handlinger, der begås for at lette eller fuldbyrde udførelsen af handlinger,
der henhører under Europols kompetenceområde
– strafbare handlinger, der begås for at undgå straf for handlinger, der henhører under
Europols kompetenceområde.
4.
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet,
fastlægger Europols prioriteter vedrørende bekæmpelse og forebyggelse af de former for
kriminalitet, der falder ind under Europols kompetenceområde, under hensyntagen til
Den Europæiske Unions prioriteringsmekanismer for Europols kompetence.
Artikel 5
Opgaver
1.
Europols opgaver vil fortrinsvis være følgende:
(a)
indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger og
efterretninger, der fremsendes af medlemsstaternes myndigheder eller tredjelande
eller andre offentlige eller private organer
samordning, tilrettelæggelse og udførelse af efterforskning og operative aktioner,
der gennemføres sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder eller
inden for rammerne af fælles efterforskningshold, eventuelt i samarbejde med
organer i EU eller tredjelande
øjeblikkelig underretning af medlemsstaternes kompetente myndigheder om
oplysninger af relevans for dem og om eventuelle sammenhænge mellem
forskellige strafbare forhold
at lette den politimæssige efterforskning i medlemsstaterne ved at fremsende alle
relevante oplysninger til de nationale enheder
at anmode de kompetence myndigheder i de berørte medlemsstater om at udføre
eller koordinere den politimæssige efterforskning i specifikke sager
at skaffe efterretninger og analytisk støtte til en medlemsstat i forbindelse med en
større international begivenhed, der kræver foranstaltninger til opretholdelse af ro
og orden.
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
2.
De opgaver, der er specificeret i stk. 1, omfatter koordinering af politimæssig
efterforskning af kriminelle aktiviteter udført ved hjælp af internettet, herunder
terrorrelaterede handlinger og distribution af børnepornografi og andet ulovligt
materiale, samt overvågning af internettet for at bidrage til at identificere sådanne
kriminelle handlinger og de personer, der har begået dem.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0014.png
3.
Alle Europols operative aktioner skal foretages i samarbejde og i forståelse med
myndighederne i den eller de medlemsstater, hvis område er berørt. Anvendelse af
tvangsindgreb hører udelukkende ind under de kompetente nationale myndigheder.
Europol har endvidere følgende opgaver:
(a)
at uddybe den specialviden, som medlemsstaternes kompetente myndigheder
bruger i forbindelse med politimæssig efterforskning, og tilbyde rådgivning i
forbindelse med sådanne efterforskninger
at stille strategiske efterretninger til rådighed for derved at lette og fremme en
effektiv og rationel anvendelse af de ressourcer, som på nationalt plan og på EU-
plan er disponible til operativ indsats og støtte til en sådan indsats
at udarbejde trusselsvurderinger og generelle situationsrapporter i relation til
Europols formål, herunder en årlig trusselsvurdering for organiseret kriminalitet.
4.
(b)
(c)
5.
Med henblik på at opfylde formålet i artikel 3 kan Europol endvidere bistå
medlemsstaterne på følgende områder:
(a)
(b)
(c)
(d)
uddannelse af de kompetente myndigheders personale, eventuelt i samarbejde med
Det Europæiske Politiakademi
organisation af og udstyr til disse myndigheder ved at fremme den tekniske
bistand mellem medlemsstaterne
metoder til kriminalitetsforebyggelse
kriminaltekniske og kriminologiske metoder og analyser samt metoder til
politimæssig efterforskning.
6.
Europol skal være kontaktpunkt for den Den Europæiske Union i forhold til tredjelande
og eksterne instanser, hvad angår bekæmpelse af forfalskning af euroen.
Artikel 6
Deltagelse i fælles efterforskningshold
1.
Europols ansatte kan deltage som støttefunktion i fælles efterforskningshold, herunder
hold oprettet i overensstemmelse med artikel 1 i rammeafgørelsen af 13. juni 2002 om
fælles efterforskningshold
10
, i overensstemmelse med artikel 13 i konventionen af
29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions
medlemsstater
11
eller i overensstemmelse med artikel 24 i konventionen af 18. december
1997 om gensidig bistand mellem toldadministrationerne
12
. Europols ansatte kan i
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra b), og de aftaler, der er nævnt i stk. 3, samt
loven i den medlemsstat, hvor det fælles efterforskningshold arbejder, deltage i alle
aktiviteter og udveksle oplysninger med alle medlemmer af det fælles
EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1.
EFT C 197 af 12.7.2000, s. 1.
EFT C 24 af 23.1.1998, s. 2.
10
11
12
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
efterforskningshold, jf. stk. 5. I den forbindelse kan de også foreslå, at nationale
medlemmer af et fælles efterforskningshold anvender specifikke tvangsmidler.
2.
I de tilfælde, hvor der oprettes et fælles efterforskningshold for at behandle sager om
forfalskning af euroen, kan der udpeges en ansat i Europol til at lede efterforskningen,
under lederen af efterforskningsholdets direkte ansvar. Hvis der er meningsforskelle
mellem den ansatte i Europol og holdlederen, er sidstnævntes mening udslagsgivende.
Den administrative gennemførelse af en Europolansats deltagelse i et fælles
efterforskningshold fastsættes i en aftale mellem Europols direktør og de kompetente
myndigheder i de medlemsstater, der deltager i det fælles efterforskningshold, med
deltagelse af de nationale enheder. Reglerne for sådanne aftaler fastsættes af
styrelsesrådet.
Europols ansatte udfører deres opgaver under ledelse af holdlederen under overholdelse
af de betingelser, der er fastsat i den aftale, der er nævnt i stk. 3.
Europols ansatte kan direkte kontakte medlemmerne af det fælles efterforskningshold og
forsyne det fælles efterforskningsholds medlemmer og udsendte medlemmer med
oplysninger i overensstemmelse med denne afgørelse, under hensyntagen til
betingelserne i den aftale, der er nævnt i stk. 3.
I forbindelse med aktiviteter udført af det fælles efterforskningshold er Europols ansatte,
hvad angår strafbare handlinger begået mod dem eller af dem, underkastet gældende lov
for personer med lignende funktioner i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres.
Artikel 7
Anmodninger fra Europol om at indlede efterforskninger
1.
Medlemsstaterne behandler enhver anmodning fra Europol om at indlede, gennemføre
eller koordinere efterforskninger i bestemte sager og giver sådanne anmodninger den
nødvendige opmærksomhed. De skal meddele Europol, om den pågældende
efterforskning indledes.
Hvis de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat beslutter ikke at
efterkomme en anmodning fra Europol, skal de informere Europol om denne beslutning
og om begrundelsen for beslutningen, medmindre de ikke kan angive grundene, fordi:
(a)
(b)
3.
det ville skade væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, eller
det ville bringe gennemførelsen af igangværende efterforskninger eller en persons
sikkerhed i fare.
3.
4.
5.
6.
2.
Svar på anmodninger fra Europol om at indlede, gennemføre eller koordinere
efterforskninger i bestemte sager samt information til Europol om resultaterne af
efterforskningerne fremsendes til Europol via de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne afgørelse og den
relevante nationale lovgivning.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 8
Nationale enheder
1.
Hver medlemsstat opretter eller udpeger en national enhed, som skal varetage de
opgaver, der er anført i denne artikel. Der udpeges i hver medlemsstat en ansat som
leder af den nationale enhed.
Den nationale enhed er forbindelsesleddet mellem Europol og medlemsstaternes
kompetente myndigheder. Medlemsstaterne kan imidlertid tillade direkte kontakter
mellem de udpegede kompetente myndigheder og Europol på betingelser, der fastsættes
af den pågældende medlemsstat, herunder eventuel inddragelse af den nationale enhed.
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de nationale
enheder kan udføre deres arbejde, herunder at de får adgang til relevante nationale data.
De nationale enheder har til opgave:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
5.
uopfordret at meddele Europol de oplysninger og efterretninger, der er nødvendige
for udførelsen af Europols opgaver
at besvare anmodninger fra Europol om oplysninger, efterretninger og rådgivning
at holde disse oplysninger og efterretninger ajour
at udnytte og videregive oplysninger og efterretninger til brug for de kompetente
myndigheder i overensstemmelse med national ret
at anmode Europol om rådgivning, oplysninger, efterretninger og analyser
at videregive oplysninger til Europol med henblik på lagring i Europols databaser
at sørge for, at enhver udveksling af oplysninger med Europol finder sted på
retmæssig vis.
2.
3.
4.
Med forbehold af medlemsstaternes ansvar vedrørende opretholdelse af lov og orden og
sikring af den interne sikkerhed, er en national enhed ikke forpligtet til i en given sag at
videregive oplysninger og efterretninger, hvis videregivelsen:
(a)
(b)
bringer gennemførelsen af en igangværende efterforskning eller en persons
sikkerhed i fare, eller
afslører oplysninger, der henhører under særlige efterretningstjenester eller særlig
efterretningsvirksomhed, der angår statens sikkerhed.
6.
7.
De nationale enheders udgifter til kommunikation med Europol påhviler
medlemsstaterne og afholdes ikke af Europol, bortset fra tilslutningsomkostningerne.
Lederne af de nationale enheder mødes regelmæssigt for at bistå Europol med
rådgivning enten på eget initiativ eller efter anmodning fra direktøren eller
styrelsesrådet.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 9
Forbindelsesofficerer
1.
Hver national enhed udstationerer mindst én forbindelsesofficer ved Europol.
Medmindre andet er fastsat i denne afgørelse, er forbindelsesofficererne underlagt den
udsendende medlemsstats nationale ret.
Uden at det berører artikel 8, stk. 4 og 5, er det forbindelsesofficerernes opgave:
(a)
(b)
(c)
(d)
at videregive oplysninger fra de udsendende nationale enheder til Europol
at videresende oplysninger fra Europol til de udsendende nationale enheder
at samarbejde med Europols ansatte ved at fremskaffe oplysninger og rådgive, og
at udveksle oplysninger fra deres nationale enheder med andre medlemsstaters
forbindelsesofficerer.
2.
De bilaterale udvekslinger efter litra d) kan også vedrøre kriminalitet, der ligger ud over
Europols kompetence, hvis det er tilladt efter national ret.
3.
4.
5.
6.
7.
Artikel 34 finder tilsvarende anvendelse på forbindelsesofficerernes virke.
Forbindelsesofficerernes rettigheder og forpligtelser over for Europol fastsættes af
styrelsesrådet.
Forbindelsesofficererne nyder de privilegier og immuniteter, der er nødvendige, for at de
kan udføre deres opgaver i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4.
Europol sikrer, at forbindelsesofficererne er fuldt ud informeret om og inddraget i alle
Europols aktiviteter, i det omfang det er foreneligt med deres stilling.
Europol stiller vederlagsfrit de lokaler, som er nødvendige for forbindelsesofficerernes
arbejde, til rådighed for medlemsstaterne i Europol-bygningen. Alle andre udgifter i
forbindelse med udstationeringen af forbindelsesofficerer afholdes af de udsendende
medlemsstater, herunder også udgifter til forbindelsesofficerernes udstyr, medmindre
styrelsesrådet under opstillingen af Europols budget i et specifikt tilfælde træffer anden
afgørelse.
KAPITEL II - INFORMATIONSBEHANDLINGSSYSTEMER
Artikel 10
Informationsbehandling
1.
I det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine målsætninger, behandler Europol
oplysninger og efterretninger, herunder personoplysninger, i overensstemmelse med
denne afgørelse. Europol opretter og vedligeholder Europols informationssystem som
nævnt i artikel 11, og de analyseregistre, der er nævnt i artikel 14.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
3.
Europol kan behandle oplysninger med henblik på at fastslå, om oplysningerne er
relevante for organisationens opgaver og kan indgå i et af informationssystemerne.
Når Europol har til hensigt at oprette andre databehandlingssystemer end Europols
informationssystem som nævnt i artikel 11 eller de analyseregistre, der er nævnt i
artikel 14, fastlægger Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af
Europa-Parlamentet, de betingelser, der gælder for Europol på dette område. Disse
betingelser vedrører navnlig adgang til og brug af oplysningerne, samt tidsfrister for
lagring og sletning af sådanne oplysninger, under hensyntagen til de principper, der er
nævnt i artikel 26.
I overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i stk. 3, træffer styrelsesrådet efter
forslag fra direktøren beslutning om oprettelse af databehandlingssystemer som nævnt i
stk. 3. Før styrelsesrådet træffer beslutning, skal det høre den fælles kontrolinstans, der
er nævnt i artikel 33.
Europol bestræber sig på at sikre, at databehandlingssystemerne er kompatible med
medlemsstaternes databehandlingssystemer, navnlig de databehandlingssystemer, der
anvendes af de fællesskabs- og EU-instanser, som Europol kan etablere kontakter med
ifølge artikel 22, gennem anvendelse af bedste praksis og åbne standarder.
Artikel 11
Europols informationssystem
4.
5.
1.
Europol vedligeholder Europols informationssystem. Europols informationssystem skal
med henblik på søgning være umiddelbart tilgængeligt for de nationale enheder,
forbindelsesofficererne, Europols direktør, vicedirektører og sikkerhedsgodkendte
ansatte.
Europol sikrer, at denne afgørelses bestemmelser om informationssystemets drift
overholdes. Europol er ansvarlig for, at informationssystemet fungerer teknisk og
driftsmæssigt korrekt og træffer navnlig alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at
de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 20, 28, 30 og 34 vedrørende
informationssystemet, gennemføres forskriftsmæssigt.
I de enkelte medlemsstater er den nationale enhed ansvarlig for kommunikationen med
informationssystemet. Den har bl. a. ansvaret for de sikkerhedsforanstaltninger, der er
nævnt i artikel 34, vedrørende det databehandlingsudstyr, som anvendes på den
pågældende medlemsstats område, for opdatering i overensstemmelse med artikel 20 og
for den forskriftsmæssige gennemførelse af denne afgørelse i enhver anden henseende i
det omfang, det kræves efter medlemsstatens love, administrative bestemmelser og
procedurer.
Artikel 12
Indholdet i Europols informationssystem
2.
3.
1.
Europols informationssystem må kun anvendes til at behandle oplysninger, der er
nødvendige for udførelsen af Europols opgaver. De registrerede oplysninger skal
vedrøre:
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(a)
personer, der i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale ret
mistænkes for at have begået eller gjort sig medskyldige i en strafbar handling, der
henhører under Europols kompetence, eller som er dømt for en sådan strafbar
handling
personer, om hvem der ifølge den berørte medlemsstats nationale ret er en alvorlig
formodning om vil begå strafbare handlinger, som henhører under Europols
kompetence.
(b)
2.
Personoplysninger som omhandlet i stk. 1 må kun omfatte følgende:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
efternavn, pigenavn, fornavne og eventuelt kaldenavn eller påtaget navn
fødselsdato og fødested
nationalitet
køn
om nødvendigt, andre kendetegn, som kan tjene til at identificere personen,
herunder særlige fysiske kendetegn, som er uforanderlige og objektive.
3.
Ud over de i stk. 2 omhandlede oplysninger kan Europols informationssystem også
anvendes til at behandle følgende yderligere oplysninger vedrørende de personer, der er
nævnt i stk. 1:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
strafbare handlinger, påståede strafbare handlinger og sådanne (påståede)
handlingers gerningstidspunkt og gerningssted
midler, som er benyttet ved strafbare handlinger, eller som vil kunne benyttes
de sagsbehandlende tjenestesteder og deres journalnumre
mistanke om medlemskab af en kriminel organisation
tidligere straffe, hvis de vedrører strafbare handlinger, der henhører under
Europols kompetence
den part, der har registreret oplysningerne.
Sådanne oplysninger kan også registreres, selv om de endnu ikke indeholder
personoplysninger. Hvis Europol selv registrerer oplysninger, tilføjes der foruden
journalnummeret også kildeangivelse.
4.
Yderligere oplysninger om de personer, der er omhandlet i stk. 1, som Europol og de
nationale enheder besidder, kan på anmodning videregives til enhver national enhed
eller Europol. De nationale enheders videregivelse af oplysninger foregår under
overholdelse af national ret.
Hvis sagen mod den pågældende person indstilles endeligt, eller hvis vedkommende
frikendes, skal de oplysninger, som denne afgørelse vedrører, slettes.
5.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 13
Adgang til informationssystemet
1.
Retten til direkte at registrere oplysninger og foretage søgning i informationssystemet er
forbeholdt de nationale enheder, forbindelsesofficererne, Europols direktør,
vicedirektører og sikkerhedsgodkendte ansatte. Europol har adgang til oplysninger, hvis
det er nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver i en konkret sag. De nationale
enheders og forbindelsesofficerernes adgang sker i overensstemmelse med de love,
administrative bestemmelser og procedurer, som gælder for den part, der foretager
søgningen, medmindre denne afgørelse indeholder andre bestemmelser.
Kun den part, der har registreret de pågældende oplysninger, må ændre, rette eller slette
dem. Hvis en anden part har grund til at antage, at oplysninger, som omhandlet i
artikel 12, stk. 2, er ukorrekte eller ønsker at supplere dem, meddeles dette straks til den
part, der har foretaget registreringen. Den part, der har foretaget registreringen, skal
straks kontrollere meddelelsen og om nødvendigt straks ændre, supplere, rette eller slette
oplysningerne.
Hvis der er lagret oplysninger vedrørende en person i medfør af artikel 12, stk. 3, kan
alle parter registrere yderligere oplysninger som nævnt i samme stykke. Hvis disse
registrerede oplysninger klart er indbyrdes modstridende, rådfører de pågældende parter
sig med hinanden.
Hvis en part har til hensigt at slette alle de oplysninger, der er registreret om en given
person i medfør af artikel 12, stk. 2, og hvis der af andre parter er registreret oplysninger
i medfør af artikel 12, stk. 3, om vedkommende person, overgår det
databeskyttelsesretlige ansvar og retten til at ændre, supplere, rette og slette disse
oplysninger, jf. artikel 12, stk. 2, til den part, der som den anden har registreret
oplysninger i medfør af i artikel 12, stk. 3, om vedkommende person. Den part, der
ønsker, at oplysningerne slettes, underretter den part, som det databeskyttelsesretlige
ansvar overgår til.
Den part, der foretager søgning, registrering eller ændringer i informationssystemet, er
ansvarlig for, at dette sker på lovlig vis. Den pågældende part skal kunne identificeres.
Videregivelsen af oplysninger mellem de nationale enheder og de kompetente
myndigheder i medlemsstaterne sker i overensstemmelse med national ret.
Ud over de nationale enheder og personer, der er nævnt i stk. 1, kan de kompetente
myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget i den henseende også søge i Europols
informationssystem i overensstemmelse med deres love, administrative bestemmelser og
procedurer, medmindre denne afgørelse indeholder andre bestemmelser. Resultatet af
søgningen vil imidlertid kun vise, om de ønskede oplysninger er lagret i Europols
informationssystem. Der er kun adgang til yderligere oplysninger via den nationale
enhed.
Oplysninger om de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med
stk. 6, samt efterfølgende ændringer, skal sendes til Rådets Generalsekretariat, der
offentliggør oplysningerne i Den Europæiske Unions Tidende.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 14
Analyseregistre
1.
Hvis det er nødvendigt for at nå målsætningerne, kan Europol lagre, ændre og anvende
oplysninger om strafbare handlinger, der er omfattet af Europols kompetence, herunder
oplysninger om dermed forbundne strafbare handlinger, jf. atikel 4, stk. 3, i
analyseregistre. Sådanne analyseregistre kan indeholde oplysninger om følgende
personkategorier:
(a)
(b)
(c)
de personer, der er nævnt i artikel 12, stk. 1
personer, der kunne blive indkaldt som vidner i forbindelse med efterforskning af
de pågældende strafbare handlinger eller i en efterfølgende straffesag
personer, der har været offer for en af de pågældende strafbare handlinger, eller
om hvem omstændighederne giver grund til at antage, at de kan blive offer for en
sådan strafbar handling
kontakt- og ledsagepersoner, samt
personer, som kan give oplysninger om de pågældende strafbare handlinger.
(d)
(e)
Indsamling, lagring og behandling af de oplysninger, der er omhandlet i Rådets
rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i
forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i straffesager, er kun tilladt,
hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til det pågældende dataregisters formål, og hvis
disse oplysninger supplerer andre personoplysninger, der er registreret i samme
dataregister. Det er forbudt at udvælge en særlig personkategori udelukkende på
grundlag af de oplysninger, der er nævnt artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse
2007/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i forbindelse med det
politimæssige og retslige samarbejde i straffesager, og derved overtræde ovennævnte
bestemmelser om formål.
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet,
vedtager gennemførelsesbestemmelser for analyseregistre, der indeholder yderligere
oplysninger, navnlig vedrørende karakteren af de personoplysninger, der er nævnt i
denne artikel, og bestemmelserne om datasikkerhed og intern kontrol med anvendelsen
heraf.
2.
Analyseregistre oprettes i analyseøjemed, dvs. indsamling, behandling eller anvendelse
af oplysninger med det formål at bistå ved politimæssig efterforskning. Hvert
analyseprojekt giver anledning til at oprette en analysegruppe med deltagelse af:
(a)
(b)
analytikere og andre ansatte ved Europol, der udpeges af Europols direktør
forbindelsesofficerer og/eller eksperter fra de medlemsstater, der har leveret
oplysningerne, eller som er berørt af analysen, jf. stk. 4.
Kun analytikerne har beføjelse til at registrere data i det pågældende register og ændre
oplysningerne. Alle deltagerne kan hente oplysninger i registret.
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
Efter anmodning fra Europol eller på eget initiativ videregiver de nationale enheder med
forbehold af artikel 8, stk. 5, alle oplysninger til Europol, som er nødvendige med
henblik på det pågældende analyseregister. De nationale enheder kan under hensyn til de
pågældende oplysningers følsomhed sende dem direkte til analysegrupperne på den mest
hensigtsmæssige måde via eller uden om vedkommende forbindelsesofficer. Europol
oplyser de nationale enheder om, i hvilket format de ønsker at modtage de fremsendte
oplysninger.
Hvis en analyse er af generel og strategisk karakter, har samtlige medlemsstater gennem
deres forbindelsesofficerer og/eller eksperter fuld adgang til resultaterne deraf, bl.a. de
rapporter, Europol udarbejder.
Hvis en analyse drejer sig om specifikke tilfælde, der ikke vedrører samtlige
medlemsstater, og den har et direkte operativt formål, deltager repræsentanter for
følgende medlemsstater:
(a)
de medlemsstater, hvorfra de oplysninger, der har ført til beslutningen om at
oprette analyseregistret, eller som er direkte berørt af oplysningerne, stammer,
eller de medlemsstater, som analysegruppen på et senere tidspunkt opfordrer til at
deltage i arbejdet, fordi de ligeledes bliver berørt
de medlemsstater, der ved søgning i indeksfunktionen, jf. artikel 15, bliver klar
over, at de har behov for at få kendskab til bestemte oplysninger, og som gør dette
gældende på de betingelser, der er fastsat i stk. 5.
4.
(b)
5.
De dertil bemyndigede forbindelsesofficerer gør behovet for at få adgang til
oplysningerne gældende. Hver medlemsstat udpeger og bemyndiger et begrænset antal
forbindelsesofficerer med henblik herpå. Listen over disse tilstilles styrelsesrådet.
For at dokumentere behovet for at få adgang til oplysningerne, jf. stk. 4, udarbejder
forbindelsesofficeren en skriftlig begrundelse, som påtegnes af den myndighed, han
hører under i sit land, og sendes til alle deltagerne i analysen. Vedkommende kan
herefter uden videre deltage i den igangværende analyse.
Hvis analysegruppen har indvendinger mod, at forbindelsesofficeren deltager uden
videre, udsættes den pågældendes deltagelse i analysearbejdet i det tidsrum, det tager at
gennemføre en forligsprocedure, som skal have følgende tre faser:
(a)
analysedeltagerne bestræber sig på at nå til enighed med den forbindelsesofficer,
der har gjort sit behov for at få kendskab til bestemte oplysninger gældende; de har
en frist på højst otte dage
hvis de ikke når til enighed, mødes cheferne for de pågældende nationale enheder
samt Europols ledelse inden for de efterfølgende tre dage for at forsøge at nå til
enighed
hvis der fortsat er uenighed, skal de berørte parters repræsentanter i Europols
styrelsesråd afholde møde inden otte dage. Hvis den berørte medlemsstat ikke
frafalder sit krav om at få adgang til oplysningerne, besluttes det ved konsensus,
om den kan deltage.
(b)
(c)
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
6.
Det er alene den medlemsstat, der videregiver en oplysning til Europol, der bedømmer
oplysningens følsomhed og ændringer heri, og som kan beslutte, hvordan oplysningen
skal behandles. Videregivelse eller operativ anvendelse af fremsendte oplysninger
besluttes af den medlemsstat, der har fremsendt oplysningerne til Europol. Hvis det ikke
kan afgøres, hvilken medlemsstat der har fremsendt oplysningerne til Europol, træffes
beslutningen om videregivelse eller operativ anvendelse af deltagerne i analysen. En
medlemsstat eller en ekspert, som får adgang til en igangværende analyse, må hverken
videregive eller anvende oplysninger uden forudgående samtykke fra de medlemsstater,
der først og fremmest er berørt.
Som en undtagelse fra stk. 6 skal Europol, hvis det på tidspunktet for registrering af
oplysninger i et analyseregister konstateres, at oplysningerne vedrører en person eller en
genstand, om hvilke en anden medlemsstat eller tredjepart har indsendt oplysninger, der
allerede findes i dataregistret, straks underrette de berørte medlemsstater og tredjeparter
om den konstaterede forbindelse, jf. artikel 17.
Europol kan opfordre eksterne eksperter, jf. artikel 22 og 23, til at deltage i en
analysegruppes aktiviteter, hvis:
(a)
der er indgået en aftale mellem Europol og tredjeparten, der indeholder de
nødvendige bestemmelser om udveksling af oplysninger, herunder fremsendelse af
personoplysninger, samt om fortrolighed for de udvekslede oplysninger
det er i medlemsstaternes interesse, at der deltager eksperter fra tredjeparten
tredjeparten er direkte berørt af analysearbejdet, og
alle deltagerne er enige om at lade tredjepartens eksperter deltage i
analysegruppens aktiviteter.
7.
8.
(b)
(c)
(d)
Hvis analyseprojektet vedrører svig eller andre ulovlige aktiviteter, der påvirker De
Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, opfordrer Europol eksperter fra Det
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig til at deltage i analysegruppen.
Deltagelse af tredjeparters eksperter i en analysegruppes aktiviteter kræver en aftale
mellem Europol og tredjeparten. Reglerne for sådanne aftaler fastsættes af
styrelsesrådet.
Oplysninger om aftaler mellem Europol og tredjeparter skal sendes til den fælles
kontrolinstans, der er nævnt i artikel 33, der kan fremsætte de bemærkninger, den måtte
finde nødvendige, til styrelsesrådet.
Artikel 15
Indeksfunktion
1.
Europol udarbejder en indeksfunktion for de oplysninger, der er lagret i
analyseregistrene.
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Europols direktør, vicedirektører, behørigt sikkerhedsgodkendte ansatte i Europol,
forbindelsesofficerer og behørigt sikkerhedsgodkendte ansatte i de nationale enheder har
adgang til indeksfunktionen. Indeksfunktionen skal være udformet således, at den
person, der bruger den, på grundlag af oplysningerne tydeligt ser, om et analyseregister
indeholder oplysninger, der er relevante for den pågældende persons opgaver.
Adgangen til indeksfunktionen defineres således, at det er muligt at fastslå, om en
oplysning er lagret i et analyseregister, men samtidig således at det ikke er muligt at
foretage sammenkædninger eller drage yderligere konklusioner med hensyn til registrets
indhold.
De nærmere regler for indeksfunktionens indretning fastsættes af styrelsesrådet efter
samråd med den fælles kontrolinstans.
Artikel 16
Instruks om oprettelse af et analyseregister
3.
4.
1.
For hvert analyseregister skal Europol i en instruks om oprettelse af registret fastlægge
følgende:
(a)
(b)
(c)
(d)
registrets betegnelse
formålet med registret
den personkreds, man agter at lagre oplysninger om
typen af oplysninger, der skal lagres, og de oplysninger, der er omhandlet i
artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af
personoplysninger, der behandles i forbindelse med det politimæssige og retslige
samarbejde i straffesager, som er strengt nødvendige
den generelle situation, der har ført til instruksen om at oprette registret
deltagerne i analysegruppen på det tidspunkt, hvor registret blev oprettet
betingelserne for videregivelse af de lagrede personoplysninger, herunder til
hvilke modtagere og efter hvilken procedure
en frist for, hvornår oplysningerne gennemgås, og hvor længe de må lagres
registreringsmetode (logning).
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
2.
Styrelsesrådet og den fælles kontrolinstans, der er nævnt i artikel 33, underrettes straks
om instruksen om at oprette registret af Europols direktør og får tilsendt sagsakterne.
Den fælles kontrolinstans kan over for styrelsesrådet fremsætte de bemærkninger, den
måtte finde nødvendige. Europols direktør kan anmode den fælles kontrolinstans om at
fremsætte bemærkningerne inden for en given tidsfrist.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
Styrelsesrådet kan når som helst anmode Europols direktør om at ændre en instruks om
at oprette eller lukke et analyseregister. Styrelsesrådet beslutter, hvornår en sådan
ændring eller lukning skal have virkning.
Analyseregistre må højst bevares i tre år. Før den treårige periode udløber, skal Europol
imidlertid vurdere, om der er behov for at bevare registret. Når det er strengt nødvendigt
med henblik på formålet med registret, kan Europols direktør beslutte at opretholde det i
en ny treårig periode. Styrelsesrådet og den fælles kontrolinstans, jf. artikel 33, skal
straks underrettes af Europols direktør om de forhold i sagsakten, der gør en fortsættelse
strengt nødvendig. Den fælles kontrolinstans kan fremsætte alle bemærkninger, der
skønnes nødvendige, til styrelsesrådet. Europols direktør kan anmode den fælles
kontrolinstans om at fremsætte bemærkningerne inden for en given frist. Stk. 3 finder
anvendelse.
4.
KAPITEL III - FÆLLES BESTEMMELSER OM BEHANDLING
AF OPLYSNINGER
Artikel 17
Underretningspligt
Med forbehold af bestemmelserne i artikel 14, stk. 6 og 7, underretter Europol straks de enkelte
nationale enheder samt på disses anmodning deres forbindelsesofficerer om de oplysninger, som
vedrører den enkelte medlemsstat, og om de konstaterede sammenhænge mellem strafbare
handlinger, der henhører under Europols kompetence. Oplysninger og efterretninger om andre
alvorlige strafbare handlinger, som Europol får kendskab til under udførelsen af sine opgaver,
kan ligeledes videregives.
Artikel 18
Bestemmelser om kontrol med søgninger
Europol indfører passende kontrolmekanismer med henblik på kontrol af lovligheden af
søgninger i alle de dataregistre, der anvendes til behandling af personoplysninger.
De således indsamlede oplysninger må kun anvendes til dette formål af Europol og af de
kontrolinstanser, der er nævnt i artikel 32 og 33, og skal slettes efter atten måneder, medmindre
oplysningerne stadig er nødvendige for en igangværende kontrol. Styrelsesrådet fastsætter de
nærmere bestemmelser for sådanne kontrolmekanismer efter høring af den fælles kontrolinstans.
Artikel 19
Regler for brug af oplysninger
1.
Personoplysninger fra Europols informationssystem videregives eller anvendes
udelukkende af medlemsstaternes kompetente myndigheder til at forebygge og
bekæmpe de former for kriminalitet, der henhører under Europols kompetence, samt til
at bekæmpe andre former for grov kriminalitet. Europol anvender kun oplysningerne til
at udføre sine opgaver.
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Hvis den medlemsstat eller den tredjepart, der har videregivet oplysningerne, gør
opmærksom på særlige begrænsninger i brugen af bestemte oplysninger i den
pågældende medlemsstat eller hos den pågældende tredjepart, skal disse begrænsninger
også overholdes af brugeren, bortset fra det særlige tilfælde, hvor der i henhold til
national ret skal gøres undtagelser fra begrænsninger i brugen af oplysningerne til fordel
for de retshåndhævende myndigheder, lovgivningsinstanser eller andre uafhængige
instanser, der er oprettet ved lov og har til opgave at kontrollere de kompetente nationale
myndigheder. I sådanne tilfælde anvendes oplysningerne først efter forudgående høring
af den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne, og der skal i videst muligt
omfang tages hensyn til denne stats interesser og synspunkter.
Brug af oplysningerne til andre formål eller af andre myndigheder end de nationale
kompetente myndigheder kan kun finde sted efter forudgående tilladelse fra den
medlemsstat, der har videregivet oplysningerne, for så vidt som denne medlemsstats
nationale ret tillader det.
Artikel 20
Frister for lagring og sletning af oplysninger i dataregistre
3.
1.
Europol lagrer kun oplysninger i dataregistre, så længe det er nødvendigt for udførelsen
af Europols opgaver. Senest tre år efter registreringen skal det undersøges, om det er
nødvendigt fortsat at opbevare de pågældende oplysninger. Den enhed, der har foretaget
registreringen, gennemgår de oplysninger, der er lagret i informationssystemet, og
sørger for sletning. Europol gennemgår de oplysninger, som er lagret i Europols øvrige
dataregistre, og sørger for sletning. Senest tre måneder inden udløbet af fristen for
gennemgang af de oplysninger, som medlemsstaterne har registreret, underretter
Europol automatisk medlemsstaterne om fristens udløb.
Ved gennemgangen kan de enheder, som er omhandlet i stk. 1, tredje punktum, beslutte
fortsat at lagre de pågældende oplysninger indtil næste gennemgang, hvis lagringen
stadig er nødvendig for udførelsen af Europols opgaver. Hvis det besluttes ikke at lagre
de pågældende oplysninger længere, slettes de automatisk.
Hvis en medlemsstat i sine nationale dataregistre sletter oplysninger, der er videregivet
til Europol, og som er lagret i Europols øvrige dataregistre, underretter den Europol
derom. Europol skal i så fald slette de pågældende oplysninger, medmindre Europol har
en videre interesse i dem, der bygger på efterretninger, som er mere vidtgående end
dem, den pågældende medlemsstat er i besiddelse af. Europol underretter
medlemsstaten, hvis det besluttes fortsat at lagre de pågældende oplysninger.
Oplysningerne slettes dog ikke, hvis sletningen ville skade væsentlige interesser for den
registrerede. I så fald anvendes de udelukkende med den registreredes samtykke.
2.
3.
4.
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 21
Adgang til nationale og internationale databaser
Hvis Europol i henhold til Den Europæiske Unions, internationale eller nationale retlige
instrumenter har ret til at foretage datasøgning i andre nationale eller internationale
informationssystemer, må Europol indhente personoplysninger ad denne vej, hvis det er
nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver. Bestemmelserne i Den Europæiske Unions,
internationale eller nationale retlige instrumenter regulerer Europols adgang til og brug af disse
oplysninger, i det omfang de fastsætter strengere regler for adgang og brug end denne afgørelse.
Europols anvendelse af sådanne oplysninger må ikke være i modstrid med denne afgørelse.
KAPITEL IV – FORBINDELSER MED PARTNERE
Artikel 22
Forbindelser med andre organer og agenturer med tilknytning til Det Europæiske Fællesskab og
Den Europæiske Union
1.
Hvis det er relevant for udførelsen af Europols opgaver, kan Europol oprette og
vedligeholde et samarbejde med de organer og agenturer, der er oprettet af eller på
grundlag af traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og traktaten om
Den Europæiske Union. Sådanne forbindelser kan sikres gennem samarbejdsaftaler i
overensstemmelse med stk. 2.
Europol opretter og vedligeholder navnlig et tæt samarbejde med følgende institutioner,
instanser, agenturer og kontorer, når det er nødvendigt i individuelle sager med henblik
på at forebygge og bekæmpe strafbare handlinger, der falder ind under Europols
kompetence:
(a)
(b)
(c)
(d)
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-
medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
Den Europæiske Centralbank
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).
Personoplysninger må kun behandles, hvis det er nødvendigt af hensyn til den
lovformelige udførelse af opgaver, der falder ind under modtagerens
kompetenceområde.
2.
Europol kan indgå samarbejdsaftaler med de institutioner, instanser, agenturer og
kontorer, der er nævnt i stk. 1. Sådanne samarbejdsaftaler kan vedrøre udveksling af
operative, strategiske og tekniske oplysninger, herunder personoplysninger, og
koordinering af aktiviteter og kan foreskrive følgende:
(a)
regelmæssig høring, bl.a. om arbejdsprogrammer og strategier for at opnå synergi,
og om alle forhold af fælles interesse
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0028.png
(b)
(c)
samordning og samarbejde vedrørende aktiviteter, herunder efterforskning og
operative aktioner
betingelser for, at andre organer eller agenturer kan deltage i indsamling, lagring,
behandling, analyse og udveksling af oplysninger og efterretninger, herunder
deltage i eller støtte analyseregistre, eller modtage oplysninger og resultater fra
sådanne registre.
3.
Uden at det berører bestemmelserne i stk. 1 og 2, kan Europol direkte udveksle
oplysninger, herunder personoplysninger med OLAF på samme måde som de
kompetente myndigheder i medlemsstaterne ifølge artikel 7, stk. 2, i den anden protokol
til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
13
.
Europol etablerer og vedligeholder et tæt samarbejde med Eurojust for i fællesskab at
gøre bekæmpelsen af grov kriminalitet mere effektiv, hvilket falder ind under begge
parters respektive kompetence, og for at undgå dobbeltarbejde. Europol underretter
Eurojust, når Europol fremsætter en anmodning om at indlede efterforskninger.
Europol etablerer og opretholder et tæt samarbejde med Det Europæiske Politiakademi
(CEPOL). Samarbejdet med CEPOL indebærer gensidig høring og bistand vedrørende
uddannelse, støtte til organisation af kurser eller andre uddannelsestiltag, gennemførelse
af fælles uddannelsesaktiviteter og personalets deltagelse i kurser organiseret af den
anden part og udveksling af ikke-personlige oplysninger.
Artikel 23
Forbindelser med eksterne instanser
4.
5.
1.
Hvis det er relevant for udførelsen af Europols opgaver, skal Europol oprette og
vedligeholde samarbejdsrelationer med eksterne instanser med ansvar for forebyggelse
og bekæmpelse af kriminalitet, herunder:
(a)
(b)
(c)
(d)
tredjelandes offentlige instanser
internationale organisationer og de offentligretlige instanser, der henhører under
dem
andre offentligretlige institutioner, der er oprettet på grundlag af en aftale mellem
to eller flere lande, og
Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (Interpol).
2.
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet,
fastlægger en liste over eksterne instanser, jf. stk. 1, litra a), b) og c), som Europol kan
oprette samarbejdsrelationer med.
13
EFT C 221 af 19.7.1997, s. 12.
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
Hvis det er nødvendigt for at udføre opgaverne, kan Europol indgå administrative aftaler
med de eksterne instanser, der er nævnt i stk. 1 og 2. Sådanne aftaler skal navnlig
omhandle udveksling af strategiske ikke-personlige oplysninger. Personoplysninger
videregives kun i overensstemmelse med artikel 24.
Artikel 24
Videregivelse af personoplysninger til eksterne instanser
1.
Europol kan videregive lagrede personoplysninger til eksterne instanser, jf. artikel 23,
stk. 1, på de betingelser, der er fastsat i stk. 4 i denne artikel, såfremt:
(a)
(b)
det er nødvendigt i de enkelte tilfælde for at forebygge eller bekæmpe kriminalitet,
der henhører under Europols kompetence, og
Den Europæiske Union har indgået en international aftale med de pågældende
tredjelande, internationale organisationer eller eksterne instanser, der giver
mulighed for at videregive sådanne oplysninger på grundlag af en vurdering af,
om den pågældende instans sikrer en tilstrækkelig høj databeskyttelse
2.
Som en undtagelse fra stk. 1 kan Europol videregive personoplysninger til eksterne
instanser, jf. artikel 23, stk. 1, på de betingelser, der er fastsat i stk. 4, hvis Europols
direktør mener, at videregivelse af oplysninger er absolut nødvendig for at beskytte de
pågældende medlemsstaters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols
målsætninger eller forebygge en umiddelbart forestående alvorlig fare i forbindelse med
kriminalitet eller terror. Direktøren for Europol skal under alle omstændigheder vurdere
det databeskyttelsesniveau, der gælder for den pågældende instans, og opveje dette
databeskyttelsesniveau mod disse interesser.
Før der videregives personoplysninger i medfør af stk. 2, skal spørgsmålet om, hvorvidt
den
pågældende
eksterne
organisation
sikrer
et
tilstrækkeligt
højt
databeskyttelsesniveau, vurderes af direktøren på grundlag af alle de forhold, som spiller
en rolle ved videregivelsen af personoplysninger, herunder:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
oplysningernes art
formålet med oplysningerne
varigheden af den planlagte behandling
de generelle eller specifikke bestemmelser om databeskyttelse, der gælder for den
eksterne instans
hvorvidt den eksterne instans har aftalt særlige betingelser for de oplysninger,
Europol har anmodet om.
3.
4.
Hvis Europol har modtaget de omhandlede personoplysninger fra en medlemsstat,
videregiver Europol kun oplysninger til eksterne instanser, hvis den pågældende
medlemsstat giver sit samtykke hertil. Medlemsstaten kan med henblik på en sådan
videregivelse give sit forudgående samtykke, som kan være generelt eller betinget. Et
sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Hvis oplysningerne ikke stammer fra en medlemsstat, skal Europol sikre sig, at
videregivelsen:
(a)
(b)
5.
ikke vil kunne forhindre en medlemsstats forskriftsmæssige udførelse af opgaver,
der henhører under dens kompetence
ikke bringer en medlemsstats sikkerhed eller offentlige orden i fare eller på anden
måde risikerer at skade den.
Europol er ansvarlig for, at videregivelsen er lovlig. Europol skal registrere
videregivelsen i henhold til denne artikel og begrundelsen herfor. Der gives kun
tilladelse til videregivelse, hvis modtageren giver tilsagn om, at oplysningerne kun vil
blive anvendt til det formål, hvortil de er blevet videregivet. Dette gælder ikke Europols
videregivelse af personoplysninger som følge af en anmodning fra en ekstern instans.
Artikel 25
Gennemførelsesbestemmelser for Europols forbindelser
1.
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet,
fastlægger gennemførelsesbestemmelserne for forbindelserne mellem Europol og de
instanser, der er nævnt i artikel 23, stk. 1, herunder for Europols videregivelse af
personoplysninger til sådanne eksterne instanser.
Styrelsesrådet fastlægger gennemførelsesbestemmelser for Europols forbindelser med
organer og agenturer med tilknytning til Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske
Union, jf. artikel 22, herunder for udveksling af personoplysninger mellem Europol og
sådanne organer og agenturer. Før styrelsesrådet træffer beslutning høres den fælles
kontrolinstans.
2.
KAPITEL V – DATABESKYTTELSE OG DATASIKKERHED
Artikel 26
Databeskyttelsesniveau
Uden at det berører specifikke bestemmelser i denne afgørelse, overholder Europol principperne i
Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i
forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i straffesager, ved indsamling,
behandling og brug af personoplysninger. Europol overholder disse principper i forbindelse med
indsamling, behandling og brug af personoplysninger, herunder i forbindelse med ikke-
automatiserede oplysninger i form af registre, dvs. strukturerede personoplysninger, der er
tilgængelige ifølge specifikke kriterier.
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 27
Databeskyttelsesansvarlig
1.
Europol udpeger en databeskyttelsesansvarlig, som skal være ansat i Europol. Denne
person er direkte under styrelsesrådets ledelse. Den databeskyttelsesansvarlige modtager
ikke instrukser fra nogen side ved udførelsen af sine opgaver.
Den databeskyttelsesansvarlige har bl.a. følgende opgaver:
(a)
på uafhængig vis sikre, at bestemmelserne i denne afgørelse om behandling af
personoplysninger, herunder behandling af personoplysninger om Europols
personale, overholdes på korrekt vis
sikre, at der føres en skriftlig fortegnelse over videregivelse og modtagelse af
personoplysninger i overensstemmelse med denne afgørelse
sikre, at de registrerede efter anmodning informeres om deres rettigheder i henhold
til denne afgørelse
samarbejde med de ansatte i Europol, der har ansvaret for procedurer, uddannelse
og rådgivning om databehandling.
2.
(b)
(c)
(d)
3.
4.
Den databeskyttelsesansvarlige skal ved udførelsen af sine opgaver have adgang til alle
de oplysninger, Europol behandler, og til alle Europols lokaler.
Hvis den databeskyttelsesansvarlige mener, at bestemmelserne i denne afgørelse om
behandling af personoplysninger ikke er overholdt, skal han underrette direktøren.
Hvis direktøren ikke inden for en rimelig tidsfrist har løst problemet med en
uregelmæssig behandling, underretter den databeskyttelsesansvarlige styrelsesrådet, der
skal kvittere for modtagelse af oplysningerne
Hvis styrelsesrådet ikke inden for en rimelig tidsfrist har løst problemet med en
uregelmæssig behandling, underretter den databeskyttelsesansvarlige den fælles
kontrolinstans.
5.
Styrelsesrådet vedtager yderligere gennemføresesbestemmelser vedrørende den
databeskyttelsesansvarlige. Disse gennemførelsesbestemmelser vedrører navnlig
udnævnelse og afskedigelse af den databeskyttelsesansvarlige og dennes hverv, opgaver
og beføjelser.
Artikel 28
Databeskyttelsesansvar
1.
Ansvaret for oplysninger behandlet af Europol, navnlig for lovligheden af indsamling,
videregivelse til Europol og registrering samt oplysningernes korrekthed og ajourføring
og lagringsfristens overholdelse påhviler:
(a)
den medlemsstat, der har registreret eller videregivet de pågældende oplysninger
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(b)
2.
Europol, for så vidt angår oplysninger modtaget fra tredjepart, eller som er
resultatet af Europols analysearbejde.
Endvidere er Europol ansvarlig for alle behandlede oplysninger fra det tidspunkt, hvor
det besluttes at registrere oplysningerne i et af de automatiserede eller ikke-
automatiserede dataregistre. Oplysninger, som Europol har videresendt, men som endnu
ikke indgår i et af Europols dataregistre, forbliver under den fremsendende parts
databeskyttelse. Det er imidlertid Europols opgave at sikre, at oplysningerne, indtil de er
lagret i et dataregister, kun er tilgængelige for bemyndigede Europol-ansatte med
henblik på at fastslå, om de kan behandles af Europol, eller for bemyndigede ansatte hos
den part, der har leveret oplysningerne. Hvis Europol efter en sådan vurdering har grund
til at formode, at de leverede oplysninger er ukorrekte eller ikke længere er aktuelle,
underretter Europol den part, der har leveret oplysningerne.
Europol lagrer oplysningerne på en sådan måde, at det kan konstateres, hvilken
medlemsstat eller tredjepart der har videregivet dem, eller om de er resultatet af
Europols analysearbejde.
Artikel 29
Den registreredes rettigheder
3.
1.
Enhver person har ret til adgang til egne personoplysninger, som er behandlet af
Europol, eller til at få sådanne oplysninger kontrolleret på de betingelser, der er fastlagt i
denne artikel.
Enhver person, der ønsker at benytte sig af sine rettigheder ifølge denne artikel, kan
gratis fremsætte en anmodning i den henseende i en hvilken som helst medlemsstat til
den myndighed, som den pågældende medlemsstat har udpeget i den henseende. Denne
myndighed skal uden ophør henvende sig til Europol, og under alle omstændigheder
senest en måned efter modtagelse.
Anmodningen skal behandles af Europol inden for en frist på tre måneder fra
modtagelsen i overensstemmelse med denne artikel og de love og administrative
procedurer, der gælder i den medlemsstat, hvor anmodningen fremsættes.
Adgang til personoplysninger nægtes, hvis:
(a)
(b)
(c)
en sådan adgang kan skade en af Europols aktiviteter
en sådan adgang kan skade en national efterforskning, som Europol deltager i
en sådan adgang kan skade tredjeparts rettigheder og friheder.
2.
3.
4.
5.
Europol hører de berørte medlemsstaters kompetente retshåndhævende myndigheder, før
der træffes beslutning om at give adgang. Adgang til oplysninger i analyseregistre
kræver enighed mellem Europol, de medlemsstater, der deltager i analysen, og den eller
de medlemsstater, der er direkte berørt af videregivelsen af sådanne oplysninger. Hvis
en medlemsstat nægter at give adgang til personoplysninger, skal den underrette Europol
om afslaget og begrunde det.
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
6.
Hvis en eller flere medlemsstater eller Europol har tilkendegivet deres modstand mod en
persons adgang til egne personoplysninger, underretter Europol den pågældende om, at
der er foretaget kontrol uden at anføre forhold, som kan afsløre, om Europol har
registreret personoplysninger om den pågældende.
Artikel 30
Rettelse og sletning af oplysninger
1.
Enhver har ret til at anmode Europol om, at fejlagtige oplysninger vedrørende den
pågældende rettes eller slettes. Hvis det enten som følge af udøvelsen af denne ret eller
på anden måde viser sig, at oplysninger, som lagres hos Europol, og som er blevet
videregivet af eksterne instanser, eller som er resultatet af Europols analysevirksomhed,
er ukorrekte, eller at registrering og lagring af dem er i strid med denne afgørelse, skal
Europol rette eller slette dem.
Hvis oplysninger, som er ukorrekte eller behandlet i strid med denne afgørelse, er
videregivet direkte til Europol af en medlemsstat, har denne pligt til at rette eller slette
dem i samarbejde med Europol.
Hvis ukorrekte oplysninger er videregivet på anden passende vis, eller hvis fejlene i
oplysningerne fra medlemsstaterne skyldes fejl i registreringen eller en registrering, der
er i strid med bestemmelserne i denne afgørelse, eller hvis fejlene skyldes, at Europol
har registreret dem, accepteret dem eller lagret dem forkert eller i strid med
bestemmelserne i denne afgørelse, skal Europol rette eller slette oplysningerne i
samarbejde med de berørte medlemsstater.
I de i stk. 1, 2 og 3, nævnte tilfælde skal medlemsstater eller eksterne instanser, som har
modtaget de pågældende oplysninger, straks underrettes. De modtagende medlemsstater
skal ligeledes rette eller slette dem.
Europol underretter den pågældende om, at rettelsen eller sletningen af de oplysninger,
der vedrører ham, er blevet foretaget. Hvis den pågældende ikke er tilfreds med
Europols svar, eller hvis han ikke har fået svar inden for en frist på tre måneder, kan han
indbringe sagen for den fælles kontrolinstans.
Artikel 31
Klager
2.
3.
4.
5.
1.
Europol skal i sit svar på en anmodning om kontrol af eller adgang til oplysninger, eller
en anmodning om rettelse og sletning af oplysninger, underrette ansøgeren om, at han
kan indgive klage til den fælles kontrolinstans, hvis han ikke er tilfreds med afgørelsen.
Vedkommende kan ligeledes indgive klage til den fælles kontrolinstans, hvis han ikke
har modtaget svar på sin anmodning inden for de tidsfrister, der er fastlagt i artikel 29 og
30.
Hvis ansøgeren indgiver klage til den fælles kontrolinstans, behandles den af denne
instans.
2.
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
Når klagen vedrører adgang til oplysninger, der er registreret i Europols
informationssystem af en medlemsstat, træffer den fælles kontrolinstans afgørelse i
overensstemmelse med national ret i den medlemsstat, som har modtaget anmodningen.
Den fælles kontrolinstans hører først den nationale kontrolinstans eller den kompetente
retsmyndighed i den medlemsstat, oplysningen stammer fra. Den nationale
kontrolinstans eller den kompetente retsmyndighed foretager derefter de nødvendige
undersøgelser, bl. a. for at konstatere, om afgørelsen om at afslå anmodningen er truffet
i overensstemmelse med gældende national ret. I bekræftende fald træffes afgørelsen,
der kan gå så vidt som til at afslå anmodningen om udlevering, af den fælles
kontrolinstans i tæt samarbejde med den nationale kontrolinstans eller den kompetente
retsmyndighed.
Hvis klagen vedrører adgang til oplysninger, som Europol har lagret i Europols
informationssystem, oplysninger lagret i analyseregistre eller i andre systemer oprettet af
Europol med henblik på behandling af personoplysninger i medfør af artikel 10, og hvis
der fortsat er indvendinger fra Europol eller en medlemsstat, kan den fælles
kontrolinstans kun tilsidesætte sådanne indvendinger med et flertal på to tredjedele af
sine medlemmer efter at have hørt Europol eller den berørte medlemsstat. Hvis der ikke
er et sådant flertal, meddeler den fælles kontrolinstans ansøgeren afslaget uden at anføre
forhold, som kan afsløre, om der er registreret personoplysninger om ansøgeren.
Når klagen vedrører kontrol af oplysninger, der er registreret i Europols
informationssystem af en medlemsstat, sikrer den fælles kontrolinstans sig, at de
nødvendige undersøgelser er foretaget på korrekt vis i tæt samarbejde med den nationale
kontrolinstans i den medlemsstat, der har registreret oplysningerne. Den fælles
kontrolinstans meddeler ansøgeren, at der er foretaget de nødvendige undersøgelser,
uden at anføre forhold, som kan afsløre, om der er registreret personoplysninger om
ansøgeren.
Når klagen vedrører kontrol af oplysninger, der er registreret i Europols
informationssystem af Europol, eller oplysninger, der er lagret i analyseregistrene, sikrer
den fælles kontrolinstans sig, at Europol har foretaget de nødvendige undersøgelser på
korrekt vis. Den fælles kontrolinstans meddeler ansøgeren, at der er foretaget de
nødvendige undersøgelser, uden at anføre forhold, som kan afsløre, om der er registreret
personoplysninger om ansøgeren.
Artikel 32
Den nationale kontrolinstans
4.
5.
6.
1.
Hver medlemsstat udpeger en national kontrolinstans, som har til opgave uafhængigt og
i overensstemmelse med national ret at overvåge lovligheden af den pågældende
medlemsstats registrering, søgning samt videregivelse uanset form af personoplysninger
til Europol samt at sikre sig, at den registreredes rettigheder ikke krænkes herved. Med
henblik herpå har kontrolinstansen via de nationale enheder eller forbindelsesofficererne
adgang til de oplysninger, som medlemsstaten har registreret i Europols
informationssystem eller i andre systemer oprettet af Europol med henblik på
behandling af personoplysninger i medfør af artikel 10 i overensstemmelse med de
gældende nationale procedurer.
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
For at kunne udføre kontrollen skal de nationale kontrolinstanser have adgang til lokaler
og sagsakter hos de respektive forbindelsesofficer ved Europol.
I overensstemmelse med gældende nationale procedurer kontrollerer den nationale
kontrolinstans endvidere de aktiviteter, som den nationale enhed og
forbindelsesofficeren udfører, for så vidt disse vedrører beskyttelsen af
personoplysninger. Den nationale kontrolinstans skal også holde den fælles
kontrolinstans informeret om alle foranstaltninger, der træffes i relation til Europol.
2.
Enhver kan anmode den nationale kontrolinstans om at kontrollere, at registreringen hos
og videregivelsen til Europol af personoplysninger om vedkommende selv uanset form
samt medlemsstaternes søgninger sker lovligt.
Denne ret udøves i overensstemmelse med gældende lovgivning i den medlemsstat, hvor
anmodningen fremsættes.
Artikel 33
Den fælles kontrolinstans
1.
Der oprettes en uafhængig fælles kontrolinstans, som har til opgave i overensstemmelse
med denne afgørelse at overvåge Europols virksomhed for at sikre, at registrerede
personers rettigheder ikke krænkes ved lagring, behandling og anvendelse af
oplysninger, som Europol er i besiddelse af. Den fælles kontrolinstans kontrollerer
endvidere, at videregivelsen af oplysninger, som stammer fra Europol, er lovlig. Den
fælles kontrolinstans består af højst to medlemmer eller repræsentanter, som eventuelt
bistås af suppleanter, fra hver national kontrolinstans, som har de nødvendige
kvalifikationer og udnævnes for fem år af hver medlemsstat. Hver delegation råder over
én stemme ved afstemninger.
Den fælles kontrolinstans udpeger en formand af sin midte.
Medlemmerne af den fælles kontrolinstans må ikke modtage instruktioner fra nogen
myndighed under udøvelsen af deres hverv.
2.
Europol bistår den fælles kontrolinstans med udførelsen af dennes opgaver. Europol skal
således især:
(a)
(b)
(c)
3.
give kontrolinstansen alle de oplysninger, den anmoder om, indsigt i alle
dokumenter og sagsakter samt adgang til oplysninger, der er lagret i registret
give kontrolinstansen fri adgang til alle sine lokaler på et hvilket som helst
tidspunkt
gennemføre den fælles kontrolinstans' afgørelser i klagesager.
Den fælles kontrolinstans har kompetence til at undersøge anvendelses- og
fortolkningsproblemer, der måtte opstå i tilknytning til Europols arbejde med at
behandle og anvende personoplysninger, til at undersøge problemer, der måtte opstå i
forbindelse med den uafhængige kontrol, som medlemsstaternes nationale
kontrolinstanser har foretaget, eller som vedrører udøvelse af retten til information, samt
DA
35
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
til at udarbejde harmoniserede forslag med henblik på fælles løsninger af de
foreliggende problemer.
4.
Enhver kan anmode den fælles kontrolinstans om at undersøge, om de oplysninger om
vedkommende, som Europol er i besiddelse af, er indsamlet, lagret, behandlet og
anvendt på lovlig vis.
Hvis den fælles kontrolinstans konstaterer, at der ved lagring, behandling eller
anvendelse af personoplysninger er handlet i strid med denne afgørelse, fremsætter den
alle de bemærkninger, den finder nødvendige, over for Europols direktør og anmoder
om at få svar inden for en fastsat frist. Direktøren holder styrelsesrådet underrettet om
hele forløbet. Hvis den fælles kontrolinstans ikke er tilfreds med direktørens svar på
anmodningen, henviser den fælles kontrolinstans sagen til styrelsesrådet.
Med henblik på udførelsen af sine opgaver og for at bidrage til en mere konsekvent
anvendelse af regler og procedurer for databehandling samarbejder den fælles
kontrolinstans i det omfang, det er nødvendigt, med andre kontrolinstanser og med den
europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.
Den fælles kontrolinstans udarbejder regelmæssigt en beretning om sin virksomhed, der
omfatter både egne aktiviteter og de nationale kontrolinstansers aktiviteter, for så vidt de
vedrører Europol. Beretningen forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet.
Styrelsesrådet får forinden lejlighed til at afgive en udtalelse, som vedlægges
beretningen.
Den fælles kontrolinstans beslutter, om dens beretning skal offentliggøres eller ej, og i
givet fald hvordan.
8.
Den fælles kontrolinstans fastsætter sin forretningsorden med totredjedelsflertal og
fremsender den til Rådet med henblik på godkendelse. Rådet træffer afgørelse med
kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet.
Den fælles kontrolinstans opretter af sin midte et udvalg sammensat af et medlem fra
hver medlemsstat, som har stemmeret. Udvalget skal med alle passende midler behandle
klager, jf. artikel 31. Hvis parterne anmoder om det, høres de af udvalget, eventuelt
bistået af deres rådgivere. Afgørelser truffet inden for denne ramme er endelige for alle
de berørte parter.
Den fælles kontrolinstans kan endvidere nedsætte en eller flere kommissioner.
Den fælles kontrolinstans høres om den del af Europols budget, som vedrører
kontrolinstansen. Dens udtalelse vedlægges det pågældende budgetforslag.
Den fælles kontrolinstans bistås af et sekretariat, hvis opgaver fastsættes i
forretningsordenen.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
DA
36
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 34
Datasikkerhed
1.
Europol træffer de nødvendige tekniske og administrative foranstaltninger til at sikre
gennemførelsen af denne afgørelse. Foranstaltningerne betragtes som nødvendige, hvis
de dermed forbundne udgifter står i passende forhold til det tilstræbte sikkerhedsniveau.
Med henblik på Europols databehandling træffer hver medlemsstat og Europol
foranstaltninger for:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
at forhindre, at uautoriserede får adgang til det udstyr, der benyttes til behandling
af personoplysninger (fysisk adgangskontrol)
at forhindre, at datamedier kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af
uautoriserede personer (kontrol med datamedier)
at forhindre uautoriseret registrering af oplysninger samt uautoriseret adgang til,
ændring eller sletning af registrerede personoplysninger (kontrol med lagring)
at forhindre, at databehandlingssystemerne kan benyttes af uautoriserede personer
ved hjælp af datatransmissionsudstyr (brugerkontrol)
at sikre, at autoriserede personer, hvad angår brugen af et databehandlingssystem,
kun får adgang til de oplysninger, som henhører under deres kompetence
(adgangskontrol)
at sikre, at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke myndigheder der kan
videregives personoplysninger via datatransmissionsudstyr (kontrol med
videregivelse)
at det kan efterprøves og fastslås, hvilke personoplysninger der er blevet
registreret i databehandlingssystemerne, hvornår og af hvem (kontrol med
registrering)
at forhindre uautoriseret søgning, kopiering, ændring eller sletning af
personoplysninger i forbindelse med videregivelse af oplysninger eller transport af
datamedier (kontrol med transport)
at sikre, at de anvendte systemer i tilfælde af teknisk forstyrrelser straks kan
genetableres (genopretning), og
at sikre, at systemet fungerer fejlfrit, at indtrufne fejl straks meldes (pålidelighed),
og at lagrede oplysninger ikke bliver forkerte som følge af fejlfunktioner i
systemet (integritet).
2.
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
DA
37
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
KAPITEL VI - ORGANISATION
Artikel 35
Europols organer
Europol har følgende organer:
(a)
(b)
styrelsesrådet
direktøren.
Artikel 36
Styrelsesrådet
1.
Styrelsesrådet består af en delegation fra hver medlemsstat og en fra Kommissionen.
Hver medlemsstats delegation har én stemme. Kommissionens delegation har tre
stemmer, bortset fra vedtagelsen af budgettet og arbejdsprogrammet, hvor den har seks
stemmer.
Formandskabet for styrelsesrådet varetages af repræsentanten for den medlemsstat, der
varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.
Direktøren deltager i styrelsesrådets møder uden stemmeret.
Medlemmer af styrelsesrådet og direktøren kan lade sig ledsage af eksperter.
Styrelsesrådet holder møde mindst to gange om året og højst fire gange om året. Der kan
indkaldes til yderligere møder i hastetilfælde, som besluttes af formanden.
Styrelsesrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Styrelsesrådet træffer beslutning med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer.
Styrelsesrådet skal:
(a)
(b)
(c)
(d)
føre tilsyn med direktørens embedsførelse
træffe beslutninger eller gennemførelsesbestemmelser i overensstemmelse med
bestemmelserne i denne afgørelse
vedtage gennemførelsesbestemmelser for Europols personale efter forslag fra
direktøren og efter Kommissionens godkendelse
vedtage finansforordningen og udnævne en regnskabsfører i overensstemmelse
med Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 og efter høring af
Kommissionen
vedtage en liste med mindst tre kandidater til stillingen som direktør, der skal
fremlægges for Rådet efter høring af Kommissionen
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(e)
DA
38
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(f)
9.
være ansvarlig for alle andre opgaver, som Rådet måtte pålægge styrelsesrådet,
bl.a. i gennemførelsesbestemmelser til denne afgørelse.
Styrelsesrådet vedtager hvert år:
(a)
(b)
et forslag til budgetoverslag og det foreløbige budgetforslag, der skal fremlægges
for Kommissionen, herunder stillingsfortegnelsen og det endelige budget
et arbejdsprogram for Europols fremtidige aktiviteter under hensyntagen til
medlemsstaternes operative behov og følgerne heraf for budgettet og Europols
personale, efter Kommissionen har afgivet udtalelse
en almindelig beretning om Europols aktiviteter i det forløbne år.
(c)
Disse dokumenter fremsendes til Rådet til godkendelse. Rådet fremsender dem til
Europa-Parlamentet til information.
10.
Styrelsesrådet kan, hvis det er strengt nødvendigt, beslutte at oprette arbejdsgrupper, der
skal udarbejde anbefalinger, udvikle og foreslå strategier eller udføre rådgivende
opgaver, som styrelsesrådet finder nødvendige. Styrelsesrådet udarbejder regler for
arbejdsgruppernes oprettelse og arbejde.
Styrelsesrådet udøver de beføjelser, der er fastsat i artikel 38, stk. 3, i forhold til
direktøren, uden at det berører artikel 37, og den databeskyttelsesansvarlige som nævnt i
artikel 27.
De rådsafgørelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 4, artikel 10, stk. 3, artikel 14, stk. 1,
artikel 23, stk. 2, artikel 25 stk. 1, artikel 33, stk. 8 og artikel 39, stk. 1, udarbejdes af
styrelsesrådet.
Styrelsesrådet hører den fælles kontrolinstans, der er nævnt i artikel 33, i forbindelse
med udarbejdelsen af de afgørelser, der er nævnt i artikel 10, stk. 3, artikel 14, stk. 1, og
artikel 25, stk. 1.
Artikel 37
Direktøren
1.
Europol ledes af en direktør, der udnævnes af Rådet, som træffer afgørelse med
kvalificeret flertal, fra en liste med mindst tre kandidater forelagt af styrelsesrådet, for en
periode på fire år, der kan forlænges én gang.
Direktøren bistås af vicedirektører, som udnævnes for en periode på fire år, der kan
forlænges én gang, i overensstemmelse med proceduren i stk. 1. Vicedirektørernes
opgaver fastlægges nærmere af direktøren.
Styrelsesrådet fastlægger regler for udvælgelse af kandidater til stillingen som direktør
eller vicedirektør. Sådanne regler skal, før de træder i kraft, godkendes af Rådet, der
træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Direktøren er ansvarlig for:
11.
12.
13.
2.
3.
4.
DA
39
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
5.
6.
7.
udførelsen af de opgaver, som er tildelt Europol
den løbende administration
udøvelse af beføjelserne i artikel 38, stk. 3, over for de ansatte
korrekt udarbejdelse og gennemførelse af styrelsesrådets afgørelser
udarbejdelse af det foreløbige budgetforslag, den foreløbige stillingsfortegnelse og
udkastet til arbejdsprogram
gennemførelse af Europols budget
regelmæssig underretning af styrelsesrådet om gennemførelsen af de prioriteter,
som Rådet har fastsat, samt om Europols forbindelser udadtil
alle andre opgaver, denne afgørelse eller styrelsesrådet pålægger denne.
Direktøren står til ansvar for sin embedsførelse over for styrelsesrådet.
Direktøren repræsenterer Europol i retlig henseende.
Direktøren og vicedirektørerne kan afskediges ved en afgørelse, som Rådet træffer med
kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet efter udtalelse fra styrelsesrådet.
Styrelsesrådet fastsætter de regler, der skal anvendes i sådanne tilfælde. Reglerne skal,
før de træder i kraft, godkendes af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal
efter høring af Europa-Parlamentet.
Artikel 38
Personale
1.
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, ansættelsesvilkårene for de
øvrige ansatte i Fællesskaberne og de bestemmelser, som De Europæiske Fællesskabers
institutioner i fællesskab har vedtaget med henblik på anvendelse af denne vedtægt og
disse ansættelsesvilkår, gælder for Europols direktør, vicedirektører og personale i
Europol, der ansættes efter denne afgørelses ikrafttrædelse.
Med henblik på anvendelsen af Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af
29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige
midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen er Europol et agentur
ifølge artikel 1a, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
De beføjelser, som vedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser, som
ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte tillægger den myndighed, der er beføjet til at
indgå kontrakter, udøves af Europol over for de ansatte og direktøren i
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 36, stk. 11, og artikel 37, stk. 4, litra c),
i denne afgørelse.
2.
3.
DA
40
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4.
Europols personale ansættes i overensstemmelse med de regler, der fremgår af stk. 1.
Personalet ansættes som tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte.
Fællesskabsinstitutionerne kan udstationere tjenestemænd i Europol som midlertidigt
personale.
Medlemsstaterne kan udsende nationale eksperter til Europol. I den henseende vedtager
styrelsesrådet de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger.
5.
KAPITEL VII - TAVSHEDSPLIGT
Artikel 39
Klassificering
1.
Europol og medlemsstaterne sikrer ved passende foranstaltninger, at klassificerede
oplysninger, som tilvejebringes på grundlag af denne afgørelse eller udveksles med
Europol, beskyttes. I den henseende vedtager Rådet, der træffer afgørelse med
kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet, passende klassificeringsregler.
Sådanne regler skal indeholde bestemmelser om de tilfælde, hvor Europol kan udveksle
klassificerede oplysninger, med tredjeparter.
I tilfælde, hvor Europol pålægger en person følsomme opgaver, forpligter de respektive
medlemsstater sig til efter anmodning fra Europols direktør at foretage
sikkerhedsundersøgelser af deres egne statsborgere i overensstemmelse med de
nationale bestemmelser og til at bistå hinanden hermed. Den myndighed, der har
kompetence i henhold til de nationale bestemmelser, meddeler alene resultatet af
sikkerhedsundersøgelsen til Europol. Resultaterne er bindende for Europol.
Medlemsstaterne og Europol må kun betro særligt kvalificerede og sikkerhedsgodkendte
personer at arbejde med databehandling hos Europol. Styrelsesrådet vedtager reglerne
for sikkerhedsgodkendelse af Europols ansatte. Styrelsesrådet holdes regelmæssigt
informeret af direktøren om resultatet af sikkerhedskontrollen af Europols personale.
Artikel 40
Tavshedspligt
1.
Europols direktør, medlemmerne af styrelsesrådet, vicedirektørerne, ansatte ved Europol
og forbindelsesofficererne skal afholde sig fra enhver handling og offentlig
meningstilkendegivelse, der vil kunne skade Europols anseelse eller virksomhed.
Europols direktør, medlemmerne af styrelsesrådet, vicedirektørerne, ansatte ved Europol
og forbindelsesofficererne samt enhver, som udtrykkeligt har fået pålagt tavshedspligt,
eller som har adgang til klassificerede oplysninger, må ikke afsløre faktiske forhold eller
oplysninger, som de får kendskab til i medfør af deres stilling eller som led i deres virke
hverken offentligt eller over for uvedkommende. Dette gælder dog ikke for faktiske
forhold og oplysninger, som ikke er klassificeret. Tavshedspligten gælder også efter
ophøret af den pågældendes tjenesteperiode, tjenestekontrakt eller virke.
Tavshedspligten i medfør af første punktum meddeles den pågældende af Europol, og
2.
3.
2.
DA
41
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
der gøres opmærksom på de strafferetlige følger af overtrædelse deraf. Meddelelsen af
tavshedspligten føres til protokol.
3.
Europols direktør, medlemmerne af styrelsesrådet, vicedirektørerne, ansatte ved
Europol, forbindelsesofficererne samt de personer, som er pålagt tavshedspligt i henhold
til stk. 2, må ikke uden at underrette direktøren eller styrelsesrådet, hvis det drejer sig
om direktøren, inden- eller udenretsligt fremsætte udtalelser eller afgive erklæringer om
forhold og anliggender, som de er blevet bekendt med i medfør af deres stilling eller
som led i deres virke.
Direktøren eller styrelsesrådet henvender sig til de retshåndhævende instanser eller
enhver anden kompetent instans for at sikre, at de nødvendige foranstaltninger i
overensstemmelse med den nationale ret træffes. Sådanne foranstaltninger kan enten
være at få fastsat nærmere regler for afgivelse af vidneudsagn, som kan sikre
oplysningernes fortrolige karakter, eller, for så vidt det er tilladt ifølge national ret, at
afslå at meddele oplysningerne, hvis beskyttelsen af Europols eller en medlemsstats
grundlæggende interesser gør det påkrævet.
Hvis det ifølge medlemsstatens ret er muligt at afslå at vidne, skal de personer, der er
nævnt i stk. 2, der indkaldes som vidner, have behørig tilladelse til at vidne. Tilladelsen
gives af direktøren, og hvis det er ham selv, der er indkaldt som vidne, af styrelsesrådet.
Hvis en forbindelsesofficer indkaldes som vidne i forbindelse med oplysninger, han har
modtaget fra Europol, gives tilladelsen efter samtykke fra den medlemsstat, hvor den
pågældende forbindelsesofficer er hjemmehørende. Pligten til at søge tilladelse gælder
også efter ophøret af den pågældendes tjenesteperiode, tjenestekontrakt eller virke.
Endvidere skal der, hvis det viser sig, at vidneudsagnet kan komme til at omfatte
oplysninger og efterretninger, som en medlemsstat har videregivet, eller som klart
berører en medlemsstat, indhentes en udtalelse fra denne medlemsstat, inden tilladelsen
gives.
Tilladelsen til at vidne kan kun afslås i det omfang, det er nødvendigt for at sikre
Europols eller den eller de berørte medlemsstaters højerestående interesser, som bør
beskyttes.
4.
Medlemsstaterne behandler enhver krænkelse af tavshedspligten, jf. stk 2 og 3, som en
krænkelse af sine retsregler om overholdelse af tavshedspligt og beskyttelse af
klassificeret materiale.
De sørger for, at disse regler og bestemmelser ligeledes gælder for deres egne ansatte,
som i forbindelse med deres aktivitet har kontakt med Europol.
DA
42
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
KAPITEL VIII – BUDGETBESTEMMELSER – OVERVÅGNING
OG EVALUERING
Artikel 41
Budget
1.
Uden at det berører andre former for indkomst, består Europols indtægter af et tilskud
fra Fællesskabet opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen for
Kommissionen) fra og med 1. januar 2010.
Europols udgifter omfatter omkostninger til personale, administration, infrastruktur og
drift.
Direktøren udarbejder et udkast til overslag over Europols indtægter og udgifter for det
kommende regnskabsår og forelægger det for styrelsesrådet sammen med en foreløbig
stillingsfortegnelse. Stillingsfortegnelsen skal indeholde både faste og midlertidige
stillinger og udstationerede nationale eksperter og anføre antal, grad og kategori for det
personale, der er beskæftiget i Europol i det pågældende regnskabsår.
Indtægter og udgifter skal balancere.
Styrelsesrådet vedtager udkastet til overslag, herunder den foreløbige stillingsfortegnelse
ledsaget af det foreløbige arbejdsprogram og fremsender disse til Kommissionen senest
den 31. marts hvert år. Hvis Kommissionen har indsigelser mod udkastet til overslag,
meddeler den styrelsesrådet dette inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.
Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter benævnt
"budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions
budget.
På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den
Europæiske Unions almindelige budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse
med stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der ydes over det almindelige budget, og den
forelægger disse for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.
Budgetmyndigheden godkender bevillingerne i form af tilskud til Europol og
stillingsfortegnelsen i forbindelse med godkendelsen af Den Europæiske Unions
almindelige budget.
Styrelsesrådet vedtager Europols budget og stillingsfortegnelse. De bliver gældende, når
Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. De skal om
nødvendigt tilpasses løbende gennem vedtagelse af et revideret budget.
Enhver ændring af budgettet, herunder af stillingsfortegnelsen, skal følge den procedure,
der er fastlagt i stk. 5-9.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DA
43
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
11.
Styrelsesrådet underretter snarest muligt budgetmyndigheden om eventuelle projekter,
som den har til hensigt at gennemføre, og som kan få væsentlige finansielle følger for
finansieringen af Europols budget, navnlig projekter, som vedrører fast ejendom, såsom
leje eller køb af lokaler. Den underretter Kommissionen herom. Hvis en af
budgetmyndighedens parter meddeler, at den har til hensigt at afgive udtalelse,
fremsendes udtalelsen til styrelsesrådet i løbet af seks uger fra datoen for underretning
om projektet.
Artikel 42
Gennemførelse af og kontrol med budgettet
1.
2.
Direktøren gennemfører Europols budget.
Senest den 28. februar efter hvert afsluttet regnskabsår sender Europols regnskabsfører
det foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den
økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører.
Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for
institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (finansforordning).
Senest den 31. marts efter hvert afsluttet regnskabsår sender Kommissionens
regnskabsfører Europols foreløbige regnskab ledsaget af beretningen om
budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten.
Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning sendes tillige til
Europa-Parlamentet og Rådet.
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til Europols foreløbige regnskab
opstiller direktøren, i henhold til finansforordningens artikel 129, på eget ansvar
Europols endelige regnskab og sender det til styrelsesrådet med henblik på udtalelse.
Styrelsesrådet afgiver udtalelse om Europols endelige årsregnskab.
Senest den 30. juni det efterfølgende regnskabsår sender direktøren det endelige
årsregnskab sammen med styrelsesrådets udtalelse til Kommissionen, Revisionsretten,
Europa-Parlamentet og Rådet.
Det endelige årsregnskab offentliggøres.
Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes
bemærkninger. Der sendes kopi heraf til styrelsesrådet.
Efter henstilling fra Rådet meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år n+2
direktøren for Europol decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DA
44
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0045.png
Artikel 43
Finansiel bestemmelse
De finansielle bestemmelser for Europol vedtages af styrelsesrådet efter høring af
Kommissionen. De må ikke fravige bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af
23. december 2002
14
, medmindre det er nødvendigt for Europols drift. Der kræves forudgående
samtykke fra Kommissionen for at vedtage regler, der fraviger bestemmelserne i forordning (EF,
Euratom) nr. 2343/2002. Budgetmyndigheden informeres om disse fravigelser.
Artikel 44
Overvågning og evaluering
Direktøren opretter et evalueringssystem for at få oplysninger om effektiviteten og nytten af de
opgaver, der udføres af Europol.
Inden for fem år efter, at denne afgørelse har fået virkning, og derefter hvert femte år bestiller
styrelsesrådet en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne afgørelse samt de
aktiviteter, som Europol har udført.
Hver evaluering skal indeholde en vurdering af følgerne af denne afgørelse og Europols nytte,
relevans og effektivitet. Styrelsesrådet præciserer opgaven nærmere i samråd med
Kommissionen.
På grundlag heraf udarbejder styrelsesrådet en rapport med evalueringens resultater og
anbefalinger. Denne rapport fremsendes til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet og
offentliggøres.
KAPITEL IX – DIVERSE BESTEMMELSER
Artikel 45
Regler for adgang til Europols dokumenter
På grundlag af et forslag fra direktøren vedtager styrelsesrådet senest seks måneder efter, at
denne afgørelse har fået virkning, regler for aktindsigt i Europols dokumenter under hensyntagen
til de principper og begrænsninger, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1049/2001
15
.
14
15
EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
DA
45
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0046.png
Artikel 46
Sprog
1.
Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område
16
, finder anvendelse
på Europol.
Det oversættelsesarbejde, der er nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver,
varetages af EU-institutionernes Oversættelsescenter.
Artikel 47
Underretning af Europa-Parlamentet
Formanden for styrelsesrådet og direktøren kan give møde i Europa-Parlamentet for at drøfte
generelle spørgsmål vedrørende Europol.
Artikel 48
Bekæmpelse af svig
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om
undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
17
finder
anvendelse på Europol.
Europol tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der
foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og indfører straks
passende bestemmelser, som finder anvendelse på Europols direktør, vicedirektører og personale.
Artikel 49
Hjemstedsaftale
Bestemmelserne om Europols placering i hjemstedsstaten og de ydelser, som hjemstedsstaten
skal præstere, samt de nærmere regler, der skal gælde i Europols hjemstedsstat for Europols
direktør, medlemmerne af styrelsesrådet, vicedirektørerne, Europols personale og de
pågældendes familiemedlemmer, fastlægges i en hjemstedsaftale, som efter godkendelse i
styrelsesrådet indgås mellem Europol og Kongeriget Nederlandene.
Artikel 50
Privilegier og immuniteter
1.
Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder
for Europols direktør, vicedirektører og personale i øvrigt.
2.
16
17
EFT 17 af 6.10.1958, s. 385. Senest ændret ved tiltrædelsesakten fra 2003.
EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
DA
46
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Den immunitet, der er nævnt i stk. 1, indrømmes ikke i forbindelse med officielle
handlinger, der udføres som led i de opgaver, der følger af Europols deltagelse i fælles
efterforskningshold.
Bestemmelserne om privilegier og immuniteter, jf. bilag II, finder anvendelse på
Europol og på medlemmerne af styrelsesrådet.
Kongeriget Nederlandene og de øvrige medlemsstater aftaler for de øvrige
medlemsstaters udstationerede forbindelsesofficerer og deres familiemedlemmer de
privilegier og immuniteter, der er nødvendige for, at forbindelsesofficererne kan udføre
deres opgaver i Europol tilfredsstillende.
Artikel 51
Ansvar som følge af ulovlig eller urigtig behandling af oplysninger
3.
4.
1.
Medlemsstaterne er ansvarlige i overensstemmelse med national ret for skader, der
påføres en person på grund af retligt eller faktisk ukorrekte oplysninger, som er lagret
eller behandlet af Europol. Den skadelidte kan kun kræve erstatning af den medlemsstat,
hvor skaden er sket, og skal rette sin anmodning om erstatning til den pågældende
medlemsstats retshåndhævende myndigheder i overensstemmelse med national ret. En
medlemsstat kan ikke fritages for det ansvar, den i henhold til sin nationale lovgivning
har over for en skadelidt person, med henvisning til, at en anden medlemsstat har
videregivet ukorrekte oplysninger.
Hvis de retligt eller faktisk ukorrekte oplysninger skyldes en fejlagtig videregivelse eller
en manglende opfyldelse af pligter i henhold til denne afgørelse fra en eller flere
medlemsstaters side, eller at Europol har lagret eller behandlet oplysningerne ulovligt
eller ukorrekt, skal Europol eller den eller disse medlemsstater efter anmodning
godtgøre den udbetalte erstatning i medfør af stk. 1, medmindre den medlemsstat, på
hvis område skaden er sket, har anvendt oplysningerne i modstrid med denne afgørelse.
En eventuel tvist mellem denne medlemsstat og Europol eller en anden medlemsstat om
det principielle i godtgørelsen eller selve beløbet skal forelægges for styrelsesrådet, der
afgør sagen.
Artikel 52
Andre former for ansvar
2.
3.
1.
2.
Europols ansvar i kontraktforhold fastlægges efter den nationale lov, der finder
anvendelse på den pågældende kontrakt.
For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, er Europol uanset et eventuelt ansvar
efter artikel 51 forpligtet til at erstatte skader, som er forvoldt af Europols direktør,
vicedirektører, medlemmer af styrelsesrådet eller de ansatte under udøvelsen af deres
hverv, uanset de forskellige procedurer for skadeserstatningskrav, der findes i henhold
til medlemsstaternes lovgivning.
Skadelidte kan kræve, at Europol undlader at foretage en handling eller omstøder en
allerede foretaget handling.
3.
DA
47
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0048.png
4.
Spørgsmålet om, hvilken national domstol i de enkelte medlemsstater der har
kompetence til at behandle tvister angående Europols ansvar i medfør af denne artikel,
afgøres under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000
om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det
civil- og handelsretlige område
18
.
Artikel 53
Ansvar i forbindelse med Europols deltagelse i fælles efterforskningshold
1.
Den medlemsstat, på hvis område Europols ansatte forårsager skade i forbindelse med
aktiviteter efter artikel 6 som led i deres deltagelse i operative foranstaltninger, skal
genoprette en sådan skade på de betingelser, der gælder for skade forårsaget af Europols
egne ansatte.
Medmindre der aftales andet med den pågældende medlemsstat, skal Europol fuldt ud
godtgøre beløb, som denne medlemsstat har udbetalt til ofre eller personer, der er
berettiget på deres vegne, for den skade, der er nævnt i stk. 1. En eventuel tvist mellem
denne medlemsstat og Europol om princippet for eller beløbets størrelse henvises til
styrelsesrådet, der afgør sagen.
2.
KAPITEL X - OVERGANGSBESTEMMELSER
Artikel 54
Generel retssuccession
1.
2.
Denne afgørelse påvirker ikke retskraften af aftaler indgået af Europol som oprettet ved
Europol-konventionen før denne afgørelses ikrafttrædelse.
Stk. 1 gælder navnlig den hjemstedsaftale, der er indgået på grundlag af artikel 37 i
Europol-konventionen, samt aftaler mellem Kongeriget Nederlandene og de øvrige
medlemsstater indgået på grundlag af artikel 41, stk. 2, i Europol-konventionen og alle
internationale aftaler, herunder bestemmelser deri om informationsudveksling, og
kontrakter indgået af Europol, erstatningsansvar pålagt Europol og ejendomme
erhvervet af Europol, således som oprettet ved Europol-konventionen.
Artikel 55
Direktør og vicedirektører
1.
Direktøren og vicedirektørerne, der er udnævnt på grundlag af artikel 29 i Europol-
konventionen, fortsætter i den resterende embedsperiode som direktør og vicedirektører,
jf. artikel 37 i denne afgørelse. Hvis deres embedsperiode udløber inden for et år efter
denne afgørelses ikrafttrædelse, forlænges deres embedsperiode automatisk til et år efter
datoen for denne afgørelses ikrafttrædelse.
18
EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
DA
48
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0049.png
2.
Hvis direktøren eller en eller flere vicedirektører ikke ønsker at handle i
overensstemmelse med stk. 1, udpeger styrelsesrådet en midlertidig direktør eller
eventuelt en midlertidig vicedirektør for en periode på højst 18 måneder, indtil der kan
foretages de udnævnelser, der er foreskrevet i artikel 37, stk. 1 og 2.
Artikel 56
Personale
1.
2.
Som en fravigelse fra artikel 38 vil alle ansættelseskontrakter indgået af Europol som
oprettet ved Europol-konventionen før denne afgørelses ikrafttrædelse blive opfyldt.
Alle medlemmer af personalet med ansættelseskontrakt som nævnt i stk. 1 får mulighed
for at indgå en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige
ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF)
nr. 259/68
19
, på de forskellige trin ifølge stillingsfortegnelsen. I den henseende
gennemføres der senest to år efter denne afgørelses ikrafttrædelse af den myndighed, der
er bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter, en intern udvælgelsesprøve
udelukkende for det personale, der var ansat i Europol, før denne afgørelses
ikrafttrædelse, for at kontrollere kompetence, effektivitet og integritet hos dem, der skal
ansættes. Godkendte ansøgere vil blive tilbudt en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i
forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68.
Europols personalevedtægt
20
finder fortsat anvendelse på medlemmer af personalet, der
ikke er ansat i overensstemmelse med stk. 2. Som en fravigelse af kapitel 5 i Europols
personalevedtægt finder den årlige procentvise løntilpasning, der fastsættes af Rådet
ifølge artikel 65 i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber,
anvendelse på Europols personale.
Artikel 57
Budget
3.
1.
Dechargeproceduren for budgetter udarbejdet på basis af artikel 35, stk. 5, i Europol-
konventionen gennemføres i overensstemmelse med finansforordningen vedtaget på
grundlag af artikel 35, stk. 9, i Europol-konventionen.
Alle udgifter som følge af forpligtelser indgået af Europol i overensstemmelse med
finansforordningen vedtaget på basis af artikel 35, stk. 9, i Europol-konventionen før
denne afgørelses ikrafttrædelse, og som på det tidspunkt endnu ikke er betalt, dækkes
over budgettet for Europol som oprettet ved denne afgørelse.
2.
19
20
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1, senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 31/2005 (EFT L 8 af 12.1.2005,
s. 1).
EFT C 26 af 30.1.1999, s. 23.
DA
49
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
Inden udløbet af en periode på ni måneder efter denne afgørelses ikrafttrædelse,
fastsætter styrelsesrådet det beløb, der dækker de udgifter, der er nævnt i stk. 2. Et
tilsvarende beløb finansieret af de akkumulerede overskud på budgetter godkendt efter
artikel 35, stk. 5, i Europol-konventionen overføres til det første budget, der opstilles i
henhold til denne afgørelse, og udgør en formålsbestemt indtægt til at dække disse
udgifter.
Hvis overskuddene ikke er tilstrækkelige til at dække de udgifter, der er nævnt i stk. 2,
sikrer medlemsstaterne den nødvendige finansiering på grundlag af Europol-
konventionen.
4.
Resten af overskuddene på budgetter godkendt på basis af artikel 35, stk. 5, i Europol-
konventionen betales tilbage til medlemsstaterne. Det beløb, der skal betales tilbage til
hver af medlemsstaterne, beregnes på basis af medlemsstaternes årlige bidrag til
Europols budgetter, jf. artikel 35, stk. 2, i Europol-konventionen.
Tilbagebetalingen til medlemsstaterne skal foretages senest tre måneder efter det beløb,
der dækker udgifterne i stk. 2, er fastsat, og dechargeproceduren for budgetterne, der er
godkendt ifølge artikel 35, stk. 5, i Europol-konventionen, er afsluttet.
Artikel 58
Foranstaltninger, der skal gennemføres før ikrafttrædelsen
1.
Styrelsesrådet, der er oprettet på grundlag af Europol-konventionen, og direktøren, der
er udnævnt på grundlag af denne konvention, samt den fælles kontrolinstans, der er
oprettet på grundlag af Europol-konventionen, skal forberede vedtagelsen af følgende
instrumenter:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
regler og forpligtelser for forbindelsesofficererne, jf. artikel 9, stk. 4
regler for analyseregistrene, jf. artikel 14, stk. 1, tredje afsnit
regler for Europols internationale forbindelser, jf. artikel 25, stk. 1
regler for Europols forbindelser til Det Europæiske Fællesskabs og Den
Europæiske Unions organer og agenturer, jf. artikel 25, stk. 2
regler om gennemførelse af personalevedtægten, jf. artikel 36, stk. 8, litra c)
regler for udvælgelse og afskedigelse af direktøren og vicedirektørerne, jf.
artikel 37, stk. 3 og 7
regler om klassificering, jf. artikel 39, stk. 1
finansielle bestemmelser, jf. artikel 43.
2.
Med henblik på vedtagelse af de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, litra a), d), e) og
h), sammensættes styrelsesrådet som fastsat i artikel 36, stk. 1. Styrelsesrådet vedtager
disse foranstaltninger i overensstemmelse med proceduren i de bestemmelser, der
henvises til i stk. 1, litra a), d), e) og h).
DA
50
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Rådet vedtager de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, litra b), c), f) og g), i
overensstemmelse med proceduren i stk. 1, litra b), c), f) og g).
KAPITEL XI - AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel 59
Gennemførelse
Medlemsstaterne skal sikre, at deres nationale lovgivning er i overensstemmelse med denne
afgørelse [senest 18 måneder efter dens vedtagelse].
Artikel 60
Udskiftning
Denne afgørelse erstatter Europol-konventionen og protokollen vedrørende Europols privilegier
og immuniteter, medlemmerne af Europols organer, vicedirektørerne og Europols ansatte pr.
1. januar 2010.
Artikel 61
Ophævelse
Alle bestemmelser om gennemførelse af Europol-konventionen ophæves med virkning fra den
1. januar 2010.
Artikel 62
Ikrafttrædelse og anvendelse
1.
2.
Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2010. Artikel 58 og 59 finder anvendelse fra
ikrafttrædelsesdatoen.
DA
51
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0052.png
BILAG I
Former for kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2:
Følgende lovovertrædelser som defineret i medlemsstaternes lovgivning
betragtes som grov kriminalitet:
– deltagelse i en kriminel organisation
– terrorisme
– menneskehandel
– seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
– ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
– ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer
– korruption
– svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle
interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De
Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
– hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold
– falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen
– internetkriminalitet
– miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig
handel med truede plantearter og træsorter
– menneskesmugling
– forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse
– ulovlig handel med menneskevæv og -organer
– bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning
– racisme og fremmedhad
– organiseret eller væbnet tyveri
– ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande
DA
52
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
– bedrageri
– afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning
– efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter
– forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske
dokumenter
– forfalskning af betalingsmidler
– ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer
– ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer
– handel med stjålne motorkøretøjer
– voldtægt
– forsætlig brandstiftelse
– strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols
straffemyndighed
– skibs- eller flykapring
– sabotage.
DA
53
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0054.png
BILAG II
Privilegier og immuniteter for Europol og medlemmer af styrelsesrådet:
1) Fritagelse for retsforfølgning og fritagelse for ransagning, beslaglæggelse,
rekvisition, konfiskation og for en hvilken som helst anden form for
fuldbyrdelsesforanstaltning
1. Europol er fritaget for retsforfølgning for ansvar ifølge artikel 51 i denne afgørelse som
følge af ulovlig eller urigtig behandling af oplysninger.
2. Europols ejendom, midler og aktiver er, uanset hvor de befinder sig på
medlemsstaternes område, og uanset hvem der er i besiddelse af dem, fritaget for
ransagning, beslaglæggelse, rekvisition, konfiskation eller en hvilken som helst anden
form for fuldbyrdelsesforanstaltning.
2) Arkivernes ukrænkelighed
Europols arkiver er ukrænkelige, uanset hvor på medlemsstaternes område de befinder
sig, og uanset hvem der er i besiddelse af dem. Ved Europols arkiver forstås alle registre,
korrespondance, dokumenter, manuskripter, computer- og mediedata, fotografier, film,
video- og lydoptagelser, som Europol eller et medlem af personalet ejer eller er i
besiddelse af, og alt andet materiale, som både direktøren og styrelsesrådet er enige om
skal indgå i Europols arkiver.
3) Fritagelse for skatter og afgifter
1. Inden for rammerne af sine officielle aktiviteter er Europol, organisationens aktiver,
indtægter og øvrige ejendom fritaget for alle direkte skatter.
2. Europol er fritaget for indirekte skatter og afgifter, der indgår i prisen for fast ejendom,
løsøre og tjenesteydelser, der erhverves til tjenestebrug og indebærer store udgifter.
Fritagelsen kan gives i form af tilbagebetaling.
3. Varer, der i henhold til dette punkt er købt uden merværdiafgift eller punktafgifter, må
ikke sælges eller på anden måde afhændes, medmindre det sker på betingelser, der er
aftalt med den medlemsstat, der har indrømmet fritagelsen.
4. Der indrømmes ingen fritagelse for skatter og afgifter, som udgør betaling for
specifikke tjenesteydelser.
4) Fritagelse for restriktioner på finansielle aktiver
Europol er ikke underlagt nogen finanskontrol, bestemmelser, krav om anmeldelse, for så
vidt angår finansielle transaktioner eller moratorieordninger af nogen art og kan frit
DA
54
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
a) købe valuta af enhver art gennem autoriserede kanaler samt ligge inde med den og
afhænde den
b) have konti i enhver valuta.
DA
55
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5) Faciliteter og immuniteter med hensyn til kommunikation
1. Medlemsstaterne skal tillade Europol at kommunikere frit og uden særlig tilladelse til
alle officielle formål og skal beskytte Europols ret hertil. Europol skal have ret til at
anvende koder og til at sende og modtage officiel korrespondance og andre officielle
meddelelser med kurér eller i forseglede postsække, med samme privilegier og
immuniteter som diplomatforsendelser.
2. Europol skal, i det omfang det er foreneligt med den internationale
telekommunikationskonvention af 6. november 1982, med hensyn til sine officielle
meddelelser behandles på en måde, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne
giver enhver anden international organisation eller regering, herunder sådanne
regeringers diplomatiske repræsentationer, for så vidt angår prioriteret behandling af
meddelelser ved hjælp af post, kabel, telegraf, telex, radio, tv, telefon, fax, satellit og
andre kommunikationsmidler.
6) Indrejse, ophold og udrejse
Medlemsstaterne letter, når det er nødvendigt, indrejse, ophold og udrejse for medlemmer
af Europols styrelsesråd i forbindelse med udøvelsen af deres hverv. Dette forhindrer
ikke, at der kan kræves passende bevis for, at personer, der påberåber sig den i dette
punkt omhandlede behandling, er medlemmer af Europols styrelsesråd.
7) Privilegier og immuniteter for medlemmer af Europols styrelsesråd
Medlemmer af Europols styrelsesråd omfattes af følgende immuniteter:
a) fritagelse for retsforfølgning for mundtlige og skriftlige ytringer samt handlinger
foretaget i embeds medfør, også selv om de berørte personer ikke længere er medlemmer
af Europols styrelsesråd, jf. dog afgørelsens artikel 40
b) ukrænkelighed for alle deres officielle papirer og dokumenter samt andet officielt
materiale.
8) Undtagelser fra immuniteter
Den immunitet, som gives medlemmerne af styrelsesrådet, omfatter ikke civile
erstatningssøgsmål fra tredjemand for skade, herunder personskade eller dødsfald som
følge af en trafikulykke forårsaget af den pågældende person.
9) Beskyttelse
Medlemsstaterne skal - på direktørens begæring - træffe alle rimelige foranstaltninger i
henhold til deres nationale love for at sikre den nødvendige beskyttelse af medlemmerne
af Europols styrelsesråd, hvis sikkerhed er i fare på grund af deres tjeneste ved Europol.
10) Ophævelse af immuniteter
DA
56
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1. Privilegier og immuniteter efter disse bestemmelser indrømmes i Europols interesse og
ikke til personlig fordel for de pågældende. Europol og de personer, der er omfattet af
disse privilegier og immuniteter, har pligt til i alle andre sammenhænge at overholde
medlemsstaternes love og forskrifter.
2. Direktøren skal ophæve immuniteten for Europol i tilfælde, hvor immuniteten vil
kunne hindre, at retfærdigheden sker fyldest, og hvor det kan ske uden skade for Europols
interesser. For så vidt angår medlemmerne af Europols styrelsesråd, har de respektive
medlemsstater i konventionen kompetence til at ophæve immuniteter. Direktøren skal
ophæve immuniteten for medlemmerne af styrelsesrådet i tilfælde, hvor immuniteten vil
kunne hindre, at retfærdigheden sker fyldest, og hvor det kan ske uden skade for Europols
interesser.
3. Når Europols immunitet som omhandlet i punkt 1.2 er blevet ophævet, gennemføres
ransagninger og beslaglæggelser efter kendelse fra medlemsstaternes retlige myndigheder
i tilstedeværelse af Europols direktør eller en af denne delegeret person i
overensstemmelse med de regler om tavshedspligt, der er fastsat i denne afgørelse, eller
som gælder i medfør heraf.
4. Europol samarbejder til enhver tid med medlemsstaternes relevante myndigheder for at
lette retsplejen og forhindrer misbrug af de privilegier og immuniteter, der indrømmes i
overensstemmelse med disse bestemmelser.
5. Såfremt en kompetent myndighed eller en retsinstans i en medlemsstat mener, at der er
sket misbrug af et privilegium eller en immunitet, som er indrømmet i henhold til disse
bestemmelser, skal den medlemsstat, der kan ophæve immuniteten i henhold til stk. 2,
efter anmodning, konsultere de kompetente myndigheder for at afgøre, hvorvidt et sådant
misbrug har fundet sted. Hvis konsultationerne ikke giver et tilfredsstillende resultat for
begge parter, skal spørgsmålet løses efter proceduren i punkt 11.
11) Bilæggelse af tvister
1. Tvister om afslag på ophævelse af Europols immunitet eller immuniteten for et
medlem af Europols styrelsesråd behandles af Rådet efter procedurerne i afsnit VI i
traktaten om Den Europæiske Union med henblik på bilæggelse.
2. Hvis en tvist ikke kan bilægges, fastlægger Rådet med enstemmighed de nærmere
retningslinjer for bilæggelse af den pågældende tvist.
DA
57
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0058.png
LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum.
As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to
its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the
Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific
Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items
below.
1.
NAME OF THE PROPOSAL:
Proposal for a
COUNCIL DECISION
establishing the European Police Office
(EUROPOL)
2.
ABM / ABB FRAMEWORK
Policy area: Area of Freedom, Security and Justice (titre 18)
Activity: Security and safeguarding liberties (chapitre 18.05)
3.
3.1.
BUDGET LINES
Budget lines (operational lines and related technical and administrative
assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :
18 05 02: Europol
3.2.
Duration of the action and of the financial impact:
From 2010 onwards
(expected date of adoption and entry into force of the decision is 2008 but the
decision will only take effect after the adoption of implementing measures, by
2010)
3.3.
Budget
line
Budgetary characteristics (add
rows if necessary)
:
Type of expenditure
New
EFTA
contribution
Contributions
from applicant
Heading in
financial
DA
58
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0059.png
countries
18 05 02
perspective
No
[3a…]
Non-
comp
Diff
21
/
22
NO
NO
NO
4.
4.1.
4.1.1.
SUMMARY OF RESOURCES
Financial Resources
Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)
EUR million (to 3 decimal places)
Expenditure type
Section
no.
2010
2011
2012
2013
n+4
n+5
and
later
Total
Operational expenditure
23
Commitment
Appropriations (CA)
Payment
(PA)
Appropriations
8.1
a
b
82
82
83
83
84
84
85
85
334
334
Administrative expenditure within reference amount
24
Technical
&
administrative assistance
(NDA)
8.2.4
c
TOTAL REFERENCE AMOUNT
Commitment
Appropriations
Payment
Appropriations
a+c
b+c
82
82
83
83
84
84
85
85
334
334
Administrative expenditure not included in reference amount
25
Human resources and
associated
expenditure
(NDA)
Administrative costs, other
than human resources and
associated
costs,
not
included in reference amount
8.2.5
d
0.234
0.234
0.234
0.234
0.936
8.2.6
e
0.020
0.020
0.020
0.020
0.080
21
22
23
24
25
Differentiated appropriations.
Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA.
Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.
Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.
DA
59
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0060.png
(NDA)
Total indicative financial cost of intervention
TOTAL CA including cost
of Human Resources
TOTAL PA including cost
of Human Resources
a+c+
d+e
b+c
+d+
e
82.254
82.254
83.254
83.254
84.254
84.254
85.254
85.254
335.016
335.016
Co-financing details
If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify
which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table
below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of
the co-financing):
EUR million (to 3 decimal places)
Co-financing body
Year
n
f
a+c
+d+
e+f
n+1
n+2
n+3
n+4
n + 5
and
later
Total
……………………..
TOTAL CA including
co-financing
4.1.2.
Compatibility with Financial Programming
Proposal is compatible with existing financial programming.
Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial
perspective.
Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional
Agreement
26
(i.e. flexibility instrument or revision of the financial
perspective).
4.1.3.
Financial impact on Revenue
Proposal has no financial implications on revenue
Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:
NB: All details and observations relating to the method of calculating the
effect on revenue should be shown in a separate annex.
26
See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.
DA
60
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0061.png
EUR million (to one decimal place)
Prior to
action
Situation following action
Budget line
Revenue
[Year
n-1]
[Yea [n+1] [n+2] [n+3 [n+4] [n+5]
27
r n]
]
a) Revenue in absolute terms
b) Change in revenue
Δ
(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate
number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)
4.2.
Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) –
see detail under point 8.2.1.
2010
2011
2012
2013
n+4
n+5
and
later
Annual requirements
Total number of human
resources
2
2
2
2
See also attached establishment plan and indication of contract staff needs
5.
CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES
Details of the context of the proposal are required in the Explanatory
Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include
the following specific complementary information:
5.1.
Need to be met in the short or long term
Europol exists since 1995. Its objectives are to support and strengthen action by the
competent authorities of the Member States and their mutual co-operation in preventing
and combating serious crime and terrorism. The competence of Europol shall cover
serious crime affecting two or more Member States, in particular organised crime and
terrorism.
The forms of crime to be regarded as serious crime (as laid down in the Annex to this
Decision) are in line with the list provided for in the European Arrest warrant. It includes
participation in a criminal organisation, terrorism, trafficking in human beings, sexual
exploitation of children and child pornography, illicit trafficking in narcotic drugs and
psychotropic substances, illicit trafficking in weapons, munitions and explosives,
27
Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.
DA
61
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
corruption, fraud, including that affecting the financial interests of the European
Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of
the European Communities' financial interests, laundering of the proceeds of crime,
counterfeiting currency, including of the Euro, computer-related crime, environmental
crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant
species and varieties, facilitation of unauthorised entry and residence, murder, grievous
bodily injury, illicit trade in human organs and tissue, kidnapping, illegal restraint and
hostage-taking, racism and xenophobia, organised or armed robbery, illicit trafficking in
cultural goods, including antiques and works of art, swindling, racketeering and
extortion, counterfeiting and piracy of products, forgery of administrative documents and
trafficking therein, forgery of means of payment, illicit trafficking in hormonal
substances and other growth promoters, illicit trafficking in nuclear or radioactive
materials, trafficking in stolen vehicles, rape, arson, crimes within the jurisdiction of the
International Criminal Court, unlawful seizure of aircraft/ships, sabotage.
PRESENT TASKS:
Europol has the following principal tasks:
(1)
the collection, storage, processing, analysis and exchange of information
and intelligence forwarded particularly by the authorities of the Member
States or third countries or bodies;
the coordination, organisation and implementation of investigative and
operational action carried out jointly with the Member States’ competent
authorities or in the context of joint investigation teams, where appropriate
in liaison with Eurojust;
to notify the competent authorities of the Member States without delay of
information concerning them and of any connections identified between
criminal offences;
to aid investigations in the Member States by forwarding all relevant
information;
to ask the competent authorities of the Member States concerned to
conduct or coordinate investigations in specific cases;
to provide intelligence and analytical support to a Member State in
connection with a major international event with a public order policing
impact.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Europol also has the following additional tasks:
(1)
to develop specialist knowledge of the investigative procedures of the
competent authorities in the Member States and to provide advice on
investigations;
DA
62
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(2)
to provide strategic intelligence to assist with and promote the efficient
and effective use of the resources available at national and at Union level
for operational activities and support of such activities;
to prepare threat assessments and general situation reports related to its
objective, including a yearly organised crime threat assessment.
(3)
Europol may in addition assist Member States in particular in the following
areas:
(1)
(2)
(3)
(4)
NEW TASKS
The tasks performed today especially Analysis work files and exchange of intelligence
are to be developed and more targeted to specific needs of law enforcement cooperation.
The involvement of Europol in joint investigation teams should be enhanced as well.
In addition, Europol will have the new possibility to establish additional systems for
processing personal data other than the Europol Information System or the Analysis
Work Files.
Europol now relies (for 2007) on a budget of 68 million euros – still based on
intergovernmental financing– which is distributed as follows (cf. OJ C 180, 2.8.2006):
Personnel:
Other (administrative) expenditure:
Meetings mainly of the management
- incl. staff cost for 915.000 euros -
Information technology:
TOTAL 2007
board):
41 435 000
6 559 000
4 190 000
15 710 000
67 894 000
training of members of their competent authorities, where appropriate in
cooperation with Cepol;
organisation and equipment of those authorities through facilitating the
provision of technical support between the Member States;
crime prevention methods;
technical and forensic methods and analysis, as well as investigative
procedures.
The staff number amounts to 406 persons. Due to the specific activity of Europol, most
part of the expenses is related to staff costs. In the financial framework an amount of 82
DA
63
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0064.png
million has been entered for Europol. This corresponds to an average increase of 6% a
year.
5.2.
Value-added of Community involvement and coherence of the proposal
with other financial instruments and possible synergy
The replacement of the Convention by a Decision will simplify any amendment
of Europol's framework by avoiding a lengthy ratification process. Application
of EU staff regulations will avoid yearly burdensome procedures for the revision
of the conditions of work and salaries of the staff. The Commission's role should
also be enhanced in the decision making process as regards the work programme
and the setting of priorities to Europol.
The chairman of the Management Board and the Director may appear before the
European Parliament with a view to discuss general questions relating to
Europol (presently it is the Chair, who may be accompanied by the Director).
This will enhance the democratic control over Europol.
5.3.
Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the
context of the ABM framework
The main outputs are the collection, storage and analysis of data and the
management of information system. Relevant indicators are the number of
analysis work files opened and the amount of data exchanged by the member
states.
Europol shall also be involved in joint investigation teams. The number of
operations conducted and the number of disrupted crimes, seizures or arrests are
indicators of this activity.
Europol also produces intelligence products, threat assessments and general
situation reports, including a yearly organised crime threat assessment.
In addition Europol will provide technical support to the Member States, will
develop training, crime prevention methods, forensic methods and analysis.
5.4.
Method of Implementation (indicative)
Show below the method(s)
28
chosen for the implementation of the action.
ٱ
Centralised Management
ٱ
Directly by the Commission
28
If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments"
section of this point.
DA
64
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0065.png
ٱ
Indirectly by delegation to:
ٱ
ٱ
Executive Agencies
Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185
of the Financial Regulation
National public-sector bodies/bodies with public-service
mission
ٱ
ٱ
Shared or decentralised management
ٱ
ٱ
With Member states
With Third countries
ٱ
Joint management with international organisations (please specify)
Relevant comments:
6.
6.1.
MONITORING AND EVALUATION
Monitoring system
The Director will establish a monitoring system in order to collect indicators the
effectiveness and efficiency of the duties performed within Europol.
6.2.
6.2.1.
Evaluation
Ex-ante evaluation
The need for a change to Europol’s legal framework was recognised in the
Hague Programme of 2004. At that time, the expectation still was that the
Constitutional Treaty would enter into force and redefine Europol’s framework,
mandate and tasks.
The Friends of the Presidency issued an option paper on the improvement
needed.
The conclusion of the impact assessment was that even under the present Treaty
a series of improvement is necessary, starting from the transformation of the
Europol Convention into a Council Decision, together with EU financing and
EU staff rules and 2/3 majority voting in the Management Board. On the
operational side, main improvements needed include new processing tools (like
databases), widening of possibilities for Europol to support Member States,
direct access to national law enforcement databases and the introduction of a
data protection officer.
DA
65
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0066.png
6.2.2.
Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned
from similar experiences in the past)
Work conducted in 2006 by the successive Presidencies on the future of Europol
led to the adoption of Council conclusions in June 2006
and discussion on draft
conclusions in December 2006.
They underline the need to replace the
Convention by a Decision
and support EU financing and EU staff rules.
6.2.3.
Terms and frequency of future evaluation
At the end of each year the Management board shall submit an annual report to
the Commission, the Council and the European Parliament in conformity with
Article 9(1).
Within five years after this Decision takes effect and every five years thereafter,
the Governing Board shall Commission an independent external evaluation of
the implementation of this Decision as well as of the activities carried out by
Europol.
Each evaluation shall assess the impact of this Decision, the utility, relevance,
effectiveness and efficiency of Europol. The Management Board shall issue
specific terms of reference in agreement with the Commission.
On this basis it will issue a report including the evaluation findings and
recommendations. This report shall be forwarded to the Commission, the
European Parliament and the Council and shall be made public.
7.
A
NTI
-
FRAUD MEASURES
The financial rules applicable to Europol shall be adopted by the Management Board
after having consulted the Commission. They may not depart from Commission
Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 23 December 2002
29
on the framework
Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC,
Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of
the European Communities
30
, unless specifically required for Europol’s operation and
with the Commission’s prior consent. The budgetary authority shall be informed of these
derogations.
The Director shall implement Europol’s budget.
1.
By 1 March at the latest following each financial year, Europol’s accounting
officer shall communicate the provisional accounts to the Commission’s
accounting officer together with a report on the budgetary and financial
OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.
OJ L 227, 19.8.2006, p. 3.
29
30
DA
66
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
management for that financial year. The Commission’s accounting officer shall
consolidate the provisional accounts of the institutions and decentralised bodies
in accordance with Article 128 of Council Regulation (EC, Euratom) No
1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general
budget of the European Communities (Financial Regulation).
2.
By 31 March at the latest following each financial year, the Commission’s
accounting officer shall forward Europol’s provisional accounts to the Court of
Auditors, together with a report on the budgetary and financial management for
that financial year. The report on the budgetary and financial management for
that financial year shall also be forwarded to the European Parliament and the
Council.
On receipt of the Court of Auditors’ observations on Europol’s provisional
accounts, pursuant to Article 129 of the Financial Regulation, the Director shall
draw up Europol’s final accounts under his own responsibility and forward them
to the Management Board for an opinion.
The Management Board shall deliver an opinion on Europol’s final accounts.
By 1 July of the following year at the latest, the Director shall send the final
accounts, together with the opinion of the Management Board, to the
Commission, the Court of Auditors, the European Parliament and the Council.
The final accounts shall be published.
The Director shall send the Court of Auditors a reply to its observations by 30
September at the latest. He or she shall also send this reply to the Management
Board.
Upon a recommendation from the Council, the European Parliament shall,
before 30 April of year n + 2, give a discharge to the Director of Europol in
respect of the implementation of the budget for year n.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DA
67
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0068.png
8.
8.1.
DETAILS OF RESOURCES
Objectives of the proposal in terms of their financial cost
Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)
(Headings of Objectives, actions
and outputs should be provided)
Type
of
output
Av.
cost
Year 2010
n
No.
outputs
Total
cost
2011
2012
2013
Year
n+4
Total
cost
No.
outputs
Total
cost
Year n+5 and
later
No.
outputs
Total
cost
TOTAL
No.
outputs
Total
cost
No.
outputs
Total
cost
No.
outputs
No.
outputs
Total
cost
OPERATIONAL OBJECTIVE
31
:
support
and
strengthen action by the
Member States and their
mutual
co-operation
in
preventing
and
combating
serious crime and terrorism.
Action 1 :
collection , exchange and
analysis of information.
Analysis Work Files - Output 1
Europol Information System -
Output 2
Action 2 :
Intelligence and other support
products including databases.
Output 1
TOTAL COST
10
60
82
10
-60
10
83
60
10
84
60
85
240
334
30
20
30
20
30
20
30
20
It is too soon to give a reliable breakdown of cost between the outputs. Moreover the number of outputs is a raw estimation.
31
As described under Section 5.3.
DA
68
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446959_0069.png
8.2.
8.2.1.
Types of
post
Administrative Expenditure
Number and type of human resources
Staff to be assigned to management of the action using existing and/or
additional resources (number
of posts/FTEs)