Erhvervsudvalget 2006-07
KOM (2006) 0926
Offentligt
1447038_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 22.12.2006
KOM(2006) 926 endelig
2006/0293 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om ændring af
Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om
visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), for så
vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447038_0002.png
2006/0293 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om ændring af
Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om
visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), for så
vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47,
stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
1
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
2
,
efter proceduren i traktatens artikel 251
3
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Ifølge direktiv 85/611/EF
4
skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse
med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere
vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission
5
.
Afgørelse 1999/468/EF blev ændret ved afgørelse 2006/512/EF, som indfører en
forskriftsprocedure med kontrol, der skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af
generelle gennemførelsesforanstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter proceduren i traktatens
artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere med
nye ikke-væsentlige bestemmelser.
(2)
1
2
3
4
5
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF
(EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9).
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006,
s. 11).
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447038_0003.png
(3)
I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles
erklæring
6
om afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter, som allerede er trådt i
kraft, tilpasses efter de gældende procedurer. Erklæringen indeholder en liste over
retsakter, som bør tilpasses snarest muligt, herunder direktiv 2001/107/EF. For at
tilpasse dette direktiv, bør direktiv 85/611/EØF ændres.
Kommissionen bør bl.a. have beføjelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til
gennemførelse af direktiv 85/611/EØF i overensstemmelse med afgørelse 1999/468
for at vedtage tekniske ændringer, der præciserer definitionerne, og sikre en ensartet
anvendelse af direktiv 85/611/EØF i hele Fællesskabet, og for at bringe terminologi og
rammedefinitioner i overensstemmelse med efterfølgende retsakter om
investeringsinstitutter og beslægtede spørgsmål. Da der er tale om generelle
foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv
85/611/EØF, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.
Direktiv 85/611/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
Eftersom de ændringer, der skal foretages i direktiv 85/611/EØF, er tilpasninger af
teknisk art, som kun vedrører udvalgsprocedurerne, er der intet krav om, at de skal
gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage
bestemmelser herom -
(4)
(5)
(6)
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
Artikel 53a og 53b i direktiv 85/611/EØF affattes således:
"Artikel 53a
Kommissionen vedtager tekniske ændringer af direktivet på følgende områder:
a) præcisering af definitionerne for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv
overalt i Fællesskabet
b) justering af terminologien i og formuleringen af definitionerne i overensstemmelse
med efterfølgende retsakter om investeringsinstitutter og beslægtede spørgsmål.
Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i
direktivet, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 53b, stk. 2.
6
EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447038_0004.png
Artikel 53b
1.
Kommissionen bistås af Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er oprettet ved
Kommissionens afgørelse 2001/528/EF
7
, i det følgende benævnt "udvalget".
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8."
Artikel 2
Dette direktiv træder i kraft på [...]dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Artikel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
7
EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45.
DA
4
DA