Besvarelse af spørgsmål nr.<DOCUMENT_START> 5 af 26. marts 2007 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) (L 165).

 

Spørgsmål:

 

”Ministeren bedes tilsende udvalget en oversigt, som på overskuelig vis i en parallelopstilling sammenholder de væsentligste punkter i lovforslaget med gældende retstilstand.”

 

Svar:

 

Der vedlægges en oversigt over de væsentligste konsekvenser af lovfor­slaget.