Dok.:

<<JM.DOKUMENT_FILNAVN>>JTS41007<</JM.DOKUMENT_FILNAVN>>

<DOCUMENT_START>Oversigt over de væsentligste konsekvenser af forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) (L 165)

 

Emne

Gældende ret

Foreslåede regler

Forældelsesfristernes begyndelsestidspunkt (§ 2)

Den 5-årige frist efter 1908-loven regnes fra forfalds­tidspunktet for fordringen, mens den 20-årige frist regnes fra stiftelsestidspunktet.

Alle frister regnes som udgangspunkt fra forfalds­tidspunktet.

De almindelige forældelsesfrister (§ 3)

En 5-årig forældelsesfrist med mulighed for suspension kombineret med en absolut frist på 20 år.

En 3-årig forældelsesfrist med mulighed for suspension kombineret med en absolut frist på 10 år, dog 30 år for personskade- og miljøskadekrav.

Lønkrav (§ 4)

En 5-årig forældelsesfrist med mulighed for suspension kombineret med en absolut frist på 20 år.

En 5-årig forældelsesfrist med mulighed for suspension kombineret med en absolut frist på 10 år.

Gældsbreve, domme mv. (§ 5)

En 20-årig forældelsesfrist.

En 10-årig forældelsesfrist.

Pengelån og ubevilligede overtræk (§ 6)

En 20-årig forældelsesfrist, dog for renter en 5-årig forældelsesfrist med mulighed for suspension kombineret med en absolut frist på 20 år.

En 10-årig forældelsesfrist, dog for renter en 3-årig forældelsesfrist med mulighed for suspension kombineret med en absolut frist på 10 år.

Indlån i pengeinstitutter mv. (§ 7)

En 20-årig forældelsesfrist.

En 20-årig forældelsesfrist, dvs. en videreførelse af gældende ret.

Retten til en løbende ydelse, f.eks. pension eller livrente (§ 8)

En 20-årig forældelsesfrist.

En 10-årig forældelsesfrist.

En fordring mod en værge, som tilkommer en person under værgemål, og som udspringer af værgens tilsidesættelse af sine forpligtelser som værge (§ 9)

En 20-årig forældelsesfrist, der regnes fra stiftelsestidspunktet. 

Kravet er undergivet de almindelige forældelsesfrister, jf. § 3, der dog først regnes fra værgemålets ophør.


 


Krav, som udspringer af en fuldmægtigs, et bestyrelsesmedlems mv. tilsidesættelse af sine forpligtelser (§ 10)

En 5-årig forældelsesfrist med mulighed for suspension kombineret med en absolut frist på 20 år.

Fordringen forældes tidligst, når der er forløbet 3 år efter det betroede hvervs ophør.

Kreditors krav mod en kautionist (§ 11)

Kravet forældes efter de regler, der gælder for forældelse af fodringen mod hovedskyldneren.

Den gældende retstilstand videreføres.

Regreskrav mellem solidarisk hæftende skyldnere (§ 12)

En 5-årig forældelsesfrist, der regnes fra tidspunktet, da kravet blev gjort gældende over for den regresberettigede, med mulighed for suspension kombineret med en absolut frist på 20 år, der regnes fra stiftelsestidspunktet. I visse tilfælde vil krav alene være undergivet den 20-årige forældelsesfrist.

Den regresberettigede indtræder i fordringshaverens retsstilling, dog forældes kravet tidligst et år efter forældelsesfristen blev afbrudt af fordringshaveren, opfyldt af den regresberettigede mv.

Erstatning eller godtgørelse til den forurettede i anledning af et strafbart forhold (§ 13)

20 år efter skadelidtes kundskab.

Tidligst 1 år efter straffesagens afgørelse eller skyldneren vedtagelse af bøde eller anden strafferetlig sanktion.

Fordringshaverens ukendskab til skyldnerens opholdssted eller lignende hindring (§ 14)

Ukendskab til skyldnerens opholdssted suspenderer forældelsesfristen, mens suspension i andre tilfælde kun i begrænset omfang er blevet accepteret.

Forældelse indtræder som udgangspunkt tidligst et år efter, at fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til skyldnerens opholdssted, henholdsvis efter hindringens ophør.

Afbrydelse af forældelsen (§§ 15-19)

Den 20-årige forældelsesfrist efter Danske Lov 5-14-4 kan afbrydes ved påmindelse, mens den 5-årige frist efter 1908-loven skal afbrydes ved erkendelse eller retslige skridt. Retslige skridt inkluderer kreditorforfølgning, f.eks. anmodning om foretagelse af udlæg.

Muligheden for afbrydelse ved påmindelse afskaffes. I øvrigt videreføres den gældende retstilstand, dog med den tilføjelse, at en offentlig myndigheds pålæg til en skyldners arbejdsgiver om lønindeholdelse også afbryder forældelsesfristen.

Foreløbig afbrydelse af forældelsen (§§ 20-22)

Der gælder ikke i dag regler om, at visse skridt medfører en foreløbig afbrydelse af forældelse. Dog kan et retsligt skridt, der ikke fører til forlig, realitetsafgørelse mv. bevare sin fristafbrydende virkning, hvis det forfølges uden ufornødent ophold.

De foreslåede regler om foreløbig afbrydelse medfører, at der, når en ”foreløbig” foranstaltning finder sted inden forældelsesfristens udløb, indrømmes en tillægsfrist på 1 år efter foranstaltningens ophør. ”Foreløbige” foranstaltninger omfatter bl.a. foretagelse af retslige skridt, der ikke fører til fører til forlig eller realitetsafgørelse, indbringelse for administrativ myndighed eller Folketingets Ombudsmand, indbringelse for privat klagenævn, indledning af forhandlinger, herunder under medvirken af en uafhængig tredjemand (”udenretslig mægling”).

Virkningerne af forældelse (§§ 23-25)

---

Den gældende retstilstand videreføres. Dog foreslås det, at retten til fyldestgørelse i håndpant, bortset fra håndpant i ejerpantebreve, bevares, selvom den bagvedliggende fordring forældes, hvilket muligvis er en ændring af gældende ret.

Forældelsesreglernes ufravigelighed (§ 26)

Forældelsesreglerne kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for skyldner.

Den gældende retstilstand videreføres, og endvidere bestemmes, at loven som udgangspunkt heller ikke kan fraviges til skade for fordringshaver, når denne er forbruger, og skyldneren er erhvervsdrivende.

Forholdet til særlige forældelsesregler i anden lovgivning (§ 28)

Retstilstanden er ikke ganske afklaret. Spørgsmålet om de almindelige forældelsesregler supplerer specielle forældelsesregler beror på en konkret fortolkning.

Der opstilles en formodning for, at de specielle forældelsesregler i anden lovgivning suppleres af de almindelige forældelsesregler.