Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København K

Dato             20. februar 2007

J. nr.           200-8

  

 

Trafikudvalget har i brev af 6. februar 2007 stillet mig følgende spørgsmål 20, som jeg hermed skal besvare.

 

Spørgsmål nr.  20:

 

"Ministeren bedes tilsende udvalget høringssvarene fra Konkurrencestyrelsen samt andre høringssvar til lovforslaget, som ikke tidligere er blevet fremsendt til udvalget, fordi ministeren har betragtet dem som interne høringssvar. Ministen bedes samtidigt oplyse, om disse høringssvar har givet eller giver anledning til at tage initiativ til ændringer af lovforslaget og hvis ikke bedes dette begrundet.”

Svar:

Jeg skal henvise til mit brev af 8. februar 2007 til Trafikudvalget om oversendelse af høringssvar fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til Udvalget.

I denne konkrete sag har jeg besluttet mig for at vedlægge samtlige interne høringssvar, som Transport- og Energiministeriet har modtaget. Jeg går således videre end normal praksis.

Høringssvar fra de forskellige ministerier indgår naturligvis i regeringens forberedelse af et lovforslag, og er genstand for drøftelser mellem de relevante ministerier.

Når et lovforslag fremsættes, er det den samlede regering, som står bag, og lovforslaget om ændring af luftfartsloven er godkendt på regeringsmøde. Der er således også enighed mellem Transport- og Energiministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, som Konkurrencestyrelsen hører under, om dette lovforslag.

Med venlig hilsen

 

 

Flemming Hansen