Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København K

Dato             24. november 2006

J. nr.           200-8

  

 

Trafikudvalget har i brev af 7. november 2007 (L 36 – bilag 4) stillet mig følgende spørgsmål 7, som jeg hermed skal besvare.

 

Spørgsmål nr. 7:

 

"Ministeren bedes kommentere henvendelse af 5. november 2006 fra Anne Kristensen Cook, jf. L 36 – bilag 4."

 

Svar:

 

I henvendelsen af 5. november 2006 fra Anne Kristensen Cook skriver hun, at hun er afhængig af en billig flyrute til England fra Aarhus Lufthavn, og hun frygter, at priserne vil stige som følge af det fremsatte lovforslag om regulering af luftfartstaksterne.

Betalingen til lufthavnene fastsættes i dag i såkaldte takstregulativer, der for hver enkelt lufthavn godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Området er således allerede reguleret i dag. Problemet har været, at der reelt ingen sanktionsmulighed er over for de lufthavne, der ikke efterlever takstregulativerne f. eks. gennem ydelse af ulovlige rabatter til udvalgte luftfartsselskaber.

Lovforslaget er ikke et indgreb mod hverken Ryanair, lovlig prisdifferentiering eller mod, at der under visse omstændigheder ydes tilskud til luftfartsselskaber, men alene mod lufthavne, der giver ulovlige rabatter.

Det er sundt med konkurrence, og som det blev understreget i regeringens luftfartspolitiske strategi ”Dansk luftfart 2015” fra november 2005 ser jeg gerne størst mulig konkurrence i luftfarten.  Liberaliseringen af luftfartssektoren har betydet en mangfoldighed af ruter og lavere priser, hvilket er kommet forbrugerne til gode. Flyrejser er således ikke længere forbeholdt forretningsrejsende og den mere velstillede del af befolkningen, hvilket er en positiv og ønskværdig udvikling.

Konkurrencen skal dog foregå på fair og lige vilkår. Det er i den forbindelse væsentligt at sikre, at luftfartsselskaberne behandles ens i lufthavnene, herunder betaler samme takster for samme ydelse.

Lovforslaget påvirker ikke lufthavnenes muligheder for lovlig prisdifferentiering, og de vil også kunne yde tilskud til luftfartsselskaber, så længe det ligger inden for rammerne af statsstøttereglerne.  Lovændringen betyder udelukkende, at i de tilfælde, hvor der gives rabatter i strid med takstreglerne, så kan lufthavnene straffes med bøde.

Sigtet med lovforslaget er således at fremme fair og sund konkurrence, hvilket i sidste ende kommer forbrugerne til gode i form af et stort udbud og øget priskonkurrence.

Det er jo ikke mindst p.g.a. indsatsen for at øge konkurrencen i de sidste 10-15 år, at vi har oplevet den store vækst i luftfartsøkonomien og de markant faldende priser på langt de fleste ruter.

 

Med venlig hilsen

 

 

Flemming Hansen