Dato:           

Kontor:         Sundhedspolitisk kt.

J.nr.:            

Sagsbeh.:   tfp

Fil-navn:       Dokument 2

 


Besvarelse af spørgsmål nr. 119 (L 50), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sund­hedsministeren den 23. november 2006

 

Spørgsmål 119:

"Har alle offentlige sygehuse skabt sikkerhed for, at de læger, der både er ansat på sygehuset og har bijob på privat sygehus/privat klinik, ikke selv kan henvise patienter til behandling i privat regi, da dette vil kunne medføre habilitetsproblemer?"

 

Svar:

Omfanget og arten af sygehuslægers bibeskæftigelse må naturligvis ikke give anledning til interesse- eller habilitetsmæssige konflikter bl.a. i forbindelse med henvisning af patienter til private sygehuse, klinikker m.v. efter det udvidede, frie sygehusvalg. 

 

Ud fra dette synspunkt har Amtsrådsforeningen, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre Læger indført retningslinjer, som skal sikre mod sammenblanding af lægernes offentlige hverv og deres privatøkonomiske interesser. Grundlaget for retningslinjerne er de regler om bibeskæftigelse, som findes i tjenestemandsregulativet, funktionærloven og en aftale mellem Amtsrådsforeningen, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre Læger om cheflægers, overlægers og afdelingslægers oplysningspligt ved bibeskæftigelse.

 

Det følger bl.a. heraf, at ledende overlæger og specialeansvarlige overlæger ikke bør have bibeskæftigelse hos private sygehuse, klinikker m.v., der behandler patienter efter det udvidede, frie sygehusvalg, hvis dette indebærer en interessekonflikt i forhold til hovedbeskæftigelsen. Endvidere må lægens indsats i hovedstillingen hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt påvirkes negativt af eventuel bibeskæftigelse, og viderehenvisning af patienter til behandling i privat regi må ikke placeres hos personer, som har en økonomisk og/eller ansættelsesmæssig interesse i de pågældende private sygehuse og klinikker.

 

Af aftalen om chef­lægers, overlægers og afdelingslægers oplysningspligt ved bibeskæftigelse følger det endvidere, at lægerne er forpligtet til på eget initiativ at underrette ansættelsesmyndigheden om karakteren og omfanget af bibeskæftigelse bl.a. ved private sygehuse og lignende institutioner.

 

Såfremt der opstår interesse- eller habilitetskonflikter i forhold til lægernes hovedbeskæftigelse ved sygehusene, har amterne – og fremover regionerne - en pligt til at gribe ind.

 

Det er op til det enkelte amt at indføre ordninger, som i praksis sikrer mod interesse- og habilitetskonflikter, fx via central visitation af patienter efter det udvidede, frie sygehusvalg. En sådan central visitation er allerede indført mange steder.