Dato:            22. november 2006

Kontor:         Lægemiddelkontoret

J.nr.:             2006-1307-2

Sagsbeh.:   KST

Fil-navn:       L 51 - spørgsmål nr. 11 - svar.doc

 


Besvarelse af spørgsmål nr. 11 (L 51) som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sund­hedsministeren den 15. november 2006

 

Spørgsmål 11:

"En afgørende forudsætning for lovforslagets bestemmelser om lovlige reklame- og markedsføringsaktiviteter på apoteket er, at der kan konstateres en ”fair markedspris”. Vil ministeren tage initiativ til, at der udarbejdes vejledende prislister for disse reklame- og markedsføringsaktiviteter, eller på anden vis definere, hvorledes en ”fair markedspris” skal vurderes?"

 

Svar:

I overensstemmelse med det indgåede forlig om en handlingsplan på medicinområdet er det er et krav, at betalingen for en reklame- og markedsføringsaktivitet på et apotek svarer til markedsværdien af apotekets ydelse.

 

Udarbejdelse af vejledende prislister for apotekers og apotekskæders markedsføringsaktiviteter er ikke en del af forliget, og jeg finder det ikke nødvendigt med sådanne centralt fastsatte maksimalpriser for at sikre balance i de ydelser, der udveksles imellem henholdsvis apoteker og leverandører.

 

For at skabe størst mulig gennemsigtighed skal apotekerne derimod fremover postere og specificere alle modtagne beløb for markedsføringsaktiviteter på særlige konti i apoteksregnskaberne. Derudover indføres krav om udarbejdelsen af ledelseserklæring samt gennemførelse af særlige revisionshandlinger vedrørende apotekers markedsføringsaktiviteter, herunder reklameaktiviteter. Det vil bl.a. indgå i revisionens opgaver, at revisionen skal afstemme opgørelsen af modtagne ydelser vedrørende apotekets markedsføringsaktiviteter i forhold til regnskabsmaterialets bilag. Revisionen skal endvidere gøre bemærkning herom, hvis den finder grundlag for at antage, at der er modtaget ydelser, der ligger uden for rammerne af de gældende regler og markedsføringsaktiviteter, herunder reklame, for lægemidler.