Ministeren

 

J.nr.

 

 

  

Den 7. november 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 19 ad L 55 - Forslag til

lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

 

 

Spørgsmål 19

Har ministeren lavet beregninger over, hvor store omkostninger det vil give samfundet at benytte naturbeskyttelseslovens kapitel 2 a i det omfang, der ikke kan fastsættes begrænsende vilkår med hjemmel i lovforslaget eller anden lovgivning, som omtalt i ministerens bemærkning i høringsnotatet L 55 - Bilag 1, side 34?

 

Svar

Som det fremgår af lovforslaget (side 27, spalte 1) tager dette lovforslag ikke forskud på eventuelt ændrede målsætninger for vand og natur ifølge miljømålsloven, men vil, indtil disse foreligger, videreføre amternes nuværende beskyttelsesniveau bortset fra nye krav til ammoniakemissionen på en sådan måde, at det bliver ensartet på tværs af de administrative grænser. De nye miljøgodkendelser vil efter 2009 bidrage til at gennemføre vand- og naturplanerne. De generelle regler er primært blevet til i forbindelse med vandmiljøplanerne, senest ved VMP III-aftalen fra april 2004.

 

Det er min vurdering, at det generelt fastsatte beskyttelsesniveau som beskrevet i lovforslaget normalt vil være tilstrækkeligt til at leve op til forpligtelserne efter Habitatdirektivet. Hvis det efter en konkret vurdering ikke vurderes at være tilfældet, kan der med hjemmel i lovforslagets § 29, stk. 2, fastsættes supplerende vilkår.

 

Hvis der ikke i husdyrloven eller anden lovgivning er hjemmel til at forhindre, at en tilladt eller i øvrigt lovlig aktivitet påvirker et Natura 2000-område væsentligt, vil indgreb skulle ske efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 2 a eller tilsvarende bestemmelser i skovloven.

 

Det er på nuværende tidspunkt, hvor vand- og naturplanerne endnu ikke foreligger, ikke muligt at lave beregninger over, hvor store omkostninger indgreb efter naturbeskyttelseslovens kapitel 2 a, vil kunne indebære.