Europaudvalget 2005-06
2703 - landbrug og fiskeri
Offentligt
250692_0001.png
N O T AT
14. februar 2006
J.nr.
Ref. ssj/ca/ptr
Område 3
Side 1/2
”Ministeren bedes oversende et uddybende notat om medlemslandenes muligheder i dag
for at påbyde selskaber en bestemt iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, her-
under eventuelle ændringer som følge af Kommissionens forslag til biomassehandlings-
plan, jf. KOM (2005) 0628.”
Svar:
EU’s brændstofkvalitetsdirektiv, 98/70/EF ændret ved direktiv 2003/17/EF regulerer en række
egenskaber ved og indhold af enkelte brændstoffer til transport. I Danmark er direktivet im-
plementeret ved bekendtgørelse nr. 884 af 3. november 2003 om kvaliteten af benzin, diesel-
olie og gasolie til brug i motorkøretøjer (brændstofbekendtgørelsen).
I brændstofkvalitetsdirektivets artikel 5 står der
”Ingen medlemsstat må forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af brændstoffer, der er i
overensstemmelse med direktivets krav.”
Med den nuværende udformning af brændstofkvalitetsdirektivet kan den enkelte medlemsstat
derfor ikke fastsætte krav om tilsætning af biobrændstoffer til benzin og diesel.
EU-Kommissionen har imidlertid gjort gældende, at den enkelte medlemsstat kan kræve, at
den samlede mængde brændstoffer, leverandørerne afsætter til det nationale marked, omfatter
en minimumsmængde biobrændstoffer – forudsat at medlemsstaterne ikke specificerer, hvil-
ken form for blanding dette mål skal nås ved. Leverandørerne skal altså i givet fald kunne
vælge, om de vil opfylde forpligtelsen ved at sælge biobrændstofferne i ren form og/eller ved
tilsætning til benzin eller diesel i forskellige blandingsforhold. Når denne forudsætning er
opfyldt, finder Kommissionen ikke, at en sådan forpligtelse ville hindre den frie bevægelighed
for varer i det indre marked.
I sin nuværende udformning rummer brændstofkvalitetsdirektivet en overgrænse for den
mængde ethanol, der må tilsættes almindelig benzin på 5 pct. efter volumen, hvilket på grund
af ethanols lavere energiindhold svarer til 3,2 pct. efter energiindhold, som er målestokken i
biobrændstofdirektivet. Tilsætning af ethanol kan i øvrigt skabe problemer med at overholde
kravet til benzinens damptryk, som er miljømæssigt begrundet.
Der må gerne sælges ethanol-benzin blandinger med et større indhold af ethanol, men de må
ikke benævnes som almindelig benzin. Et eksempel er E85 bestående af 85 pct. ethanol og 15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
pct. benzin efter volumen, som i Sverige sælges fra et net af tankstationer til anvendelse
i biler, der er konstrueret til køre på både E85 og almindelig benzin.
Brændstofkvalitetsdirektivet rummer ingen bestemt overgrænse for tilsætning af biodiesel til
diesel, så længe brændstofblandingen i øvrigt overholder dieselspecifikationerne i direktivet.
Imidlertid har den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, defineret en standard for
diesel (EN590) og for benzin (EN228), som fastlægger alle egenskaber, der har relevans for
kvaliteten af brændstofferne. EN590 rummer en overgrænse på 5 pct. efter volumen af den
mængde biodiesel, der må tilsættes diesel, hvilket svarer til 4,6 pct. efter energiindhold. I
praksis sælges i Danmark kun diesel (og benzin), der overholder CEN standarderne.
Såfremt man anvender diesel med et større indhold af biodiesel end 5 pct. efter volumen i en
almindelig dieselbil, vil man for mange køretøjer komme ud for, at fabriksgarantien ikke læn-
gere gælder.
EU-Kommissionens biomassehandlingsplan, KOM (2005) 0628, rummer ikke konkrete lov-
givningsinitiativer, men det tilkendegives, at Kommissionen i 2006 vil behandle spørgsmålet
om påbud til brændstofleverandørerne om salg af biobrændstoffer som alternativ til afgifts-
fordele til biobrændstoffer. Desuden vil Kommissionen revurdere brændstofkvalitetsdirektivet
og undersøge fordele og ulemper ved at lempe restriktionerne på tilsætning af biobrændstoffer
på forskellige måder.
Vedrørende biobrændstoffer til transport har EU-Kommissionen den 8. februar 2006 fulgt op
på den generelle biomassehandlingsplan med en særlig biobrændstofstrategi, KOM (2005) 34.
Heri gentager Kommissionen sin tilkendegivelse af, at den i 2006 vil revurdere restriktionerne
på tilsætning af biobrændstoffer.
Side 2/2