Europaudvalget 2005-06, Det Udenrigspolitiske Nævn 2005-06
2732 - RIA Bilag 6, UPN Alm.del Bilag 108
Offentligt
281645_0001.png
Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen
Dato
Kontor:
Sagsnr.:
Dok.:
19. maj 2006
Det Internationale Kontor
2006-3061/1-0019
CDH41231
Supplerende samlenotat vedrørende de sager der forventes behandlet på rådsmødet (retlige
og indre anliggender) og mødet i de blandede udvalg på ministerniveau med deltagelse hen-
holdsvis af Norge og Island og af Schweiz den 1.-2. juni 2006.
Side:
2-7
Dagsordenspunkt 28
Fremlæggelse af Michel Barniers rapport. B-
punkt, Justitsministeriet, forventes sat op dagsor-
den for rådsmødet med henblik på en orientering
fra formandskabet).
Slotsholmsgade 10
DK 1216 København K
Telefon: + 45 33 92 33 40
Telefax: + 45 33 93 35 10
E-post: jm@jm.dk
Internet: http://www.jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Dagsordenspunkt 28; Fremlæggelse af Michel Barniers rapport
Nyt notat.
Resumé:
Tidligere EU-Kommissær og fransk udenrigsminister Michel Barnier er af Formandskabet og
Kommissionen blevet anmodet om at udarbejde en rapport vedr. EU’s evne til at reagere på kriser
til brug for Det Europæiske Råds møde i juni 2006. Det er fortsat uafklaret, hvorledes formandska-
bet vil inddrage Barniers rapport i formandskabets DER-rapport. Målet med rapporten er på den
baggrund at skabe konkrete målsætninger for at styrke EU’s reaktionsevne ved katastrofer samt
større synlighed og deraf udvise europæisk solidaritet til katastroferamte EU-medlemsstater og lan-
de uden for EU. Der stilles i rapporten bl.a. forslag om oprettelse af en europæisk civilbekyttelses-
styrke samt etablering af et civilt sikkerhedsråd i EU-regi.
1.
Baggrund
Arbejdet med at styrke EU’s evne til at reagere hurtigt og effektivt i katastrofe- og konfliktsituatio-
ner har været tillagt prioritet af det østrigske EU-formandskab. Formandskabet og Kommissionen
har bl.a. på den baggrund bedt tidligere EU-Kommissær og fransk udenrigsminister Michel Barnier
om at udarbejde en rapport vedr. EU’s evne til at reagere på kriser til brug for Det Europæiske Råds
møde i juni 2006. Barnier fremlagde sin rapport for kommissionsformanden samt for den østrigske
forbundskansler Wolfgang Schüssel den 9. maj 2006. Efterfølgende er rapporten blevet offentlig-
gjort og præsenteret for medlemslandene under det fælles møde for EU’s forsvars- og udenrigsmi-
nistre den 15. maj 2006.
Det er fortsat uafklaret, hvorledes formandskabet vil inddrage Barniers rapport i formandskabets
DER-rapport.
2.
Indhold
Overordnet set tager rapporten udgangspunkt i, hvordan EU kan blive bedre til at reagere på kata-
strofer som f.eks. tsunamien i Asien og jordskælvet i Pakistan. Sådanne tiltag kræver ifølge Barnier
bl.a. øget koordination på det humanitære og konsulære område. Endvidere finder Barnier, at EU's
operationelle evne til at analysere kriser må styrkes. Målet med rapporten er på den baggrund at
skabe konkrete målsætninger for at styrke EU’s reaktionsevne ved katastrofer samt større synlighed
og deraf udvise europæisk solidaritet til katastroferamte EU-medlemsstater og lande uden for EU.
-
2
-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
281645_0003.png
Rapporten består af 12 forslag, som skal implementeres over fire år frem til 2010. Forslagene er af
forskellig karakter og falder inden for en række områder, herunder bl.a. civilbeskyttelse, humanitær
bistand, det konsulære område og terrorisme.
Der ventes til rådsmødet vedr. retlige og indre anliggende alene givet en præsentation af rapporten.
Det er ikke for indeværende klart, hvorledes formandskabet vil inddrage rapportens samlede anbe-
falinger i relation til DER-mødet i juni 2006.
Rapporten indeholder en række forslag om:
- Etablering af en civilbeskyttelsesstyrke, fortsat udbygning af en fælles mekanisme, der sikrer en
hurtigere reaktionsevne i katastrofe- og krisesituationer, samt udbygning af Kommissionens over-
vågnings- og informationscenter under civilbeskyttelsesmekanismen (MIC).
Støtte til den civile beskyttelsesstyrke gennem regional tilstedeværelse.
- Etablering af et råd for civilbeskyttelse (”Civil Security Council”) og styrkelse af rådet for gene-
relle anliggender og eksterne forbindelser.
- En enstrenget model for en sammenlægning af civilbeskyttelse og humanitære indsatser.
- Et fælles integreret europæisk tilgang til håndtering af kriser.
- Etablering af seks regionale enheder til EU’s krisestyring.
- Et klart præventivt informationsystem for EU-borgere der skal ud at rejse.
- Nærmere vurdering og fordeling vedr. konsulære ressourcer.
- Etablering af fælles flyvende udrykningshold på det konsulære område.
- Oprettelse af europæiske konsulater i 4 zoner; Caribien, Balkan, Indiske Ocean og Vestafrika.
- En europæisk konsulær kodeks
- Etablering eller styrkelse af de eksisterende nationale ressourcer vedr. bioterrorisme (laboratorier)
samt i forbindelse med identifikation af omkomne.
Uddybende om forslag på civilbeskyttelsesområdet:
Forslag om etablering af en europæisk civilbeskyttelsesstyrke (”European civil protection
force”) samt udbygning af Kommissionens overvågnings- og informationscenter (MIC).
Udgangspunktet er, at civilbeskyttelsesstyrken vil skulle handle som én enhed. Barnier fore-
slår i forbindelse med oprettelse af civilbeskyttelsesstyrken en række initiativer iværksat:
-
Større grad af specialisering på kapaciteterne af de enkelte medlemsstater, som kan
oprettes som moduler.
Anskaffelse af 4-5 store transportfly for hurtig frembringelse af assistance.
-
-
3
-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
281645_0004.png
-
Opgradering eller mulig erstatning af det nuværende monitorerings- og informati-
onscenter (MIC) i Bruxelles med et nyt operationscenter.
Oprettelse af et nyt fælles træningsinstitut for civilbeskyttelse og humanitær bistand.
Etablering af fælles uniformering med EU-flag, opstillet ved siden af det nationale
flag samt påskriften ”Europe Aid”. Det er hensigten hermed, at EU-borgerne klart
skal kunne se, at det er EU som aktør, der udøver hjælp.
-
-
Såfremt der ikke vil kunne opnås enighed blandt medlemsstaterne om civilbeskyttelsesstyr-
ken foreslår Barnier, at i hvert fald otte medlemsstater bør kunne gå videre med forslaget.
Finansiering af styrken foreslås at ske med 10 pct. af EU’s solidaritetsfond eller via ECHO-
budgettet (Kommissionens humanitære kontor).
Forslag om etablering af et råd for civilbeskyttelse og styrkelse af rådet for generelle anlig-
gender og eksterne forbindelser.
For at sikre en bedre koordination i forbindelse med interne og eksterne kriser foreslås etab-
leret et råd for civilbeskyttelse (”Civil Security Council”) bestående af bl.a. EU-
formandskabet, formanden for EU-Kommissionen, EU’s Høje Repræsentant og berørte
medlemsstater.
Under en krise vil dette råd skulle sikre koordination mellem forskellige operationelle tiltag
samt forestå informationsformidling til medlemsstaterne. Det vil bl.a. skulle sikre igangsæt-
telsen af de beredskabsplaner, der udarbejdes af MIC. Samtidig vil rådet for civilbeskyttelse
én gang årligt skulle udarbejde en rapport til forelæggelse for Rådet (generelle anliggender
og eksterne forbindelser) vedr. EU’s evne til katastroferespons, herunder vedr. humanitær
bistand og civilbeskyttelse. Ifølge Barnier bør den politiske kontrol således fortsat ligge i rå-
det for generelle anliggender og eksterne relationer. Foruden drøftelse i Rådet vil rapporten,
ifølge Barnier, kunne forelægges EU-Parlamentet til drøftelse.
Forslaget om en enstrenget model for en sammenlægning af civilbeskyttelse og humanitære
indsatser.
Der peges i rapporten på, at der i dag eksisterer to forskellige indgange til EU-systemet i
forbindelse med Unionens katastroferespons: én indgang vedr. civilbeskyttelse og én ind-
gang vedr. humanitære indsatser. Det fremhæves på den baggrund, at der er et behov for at
-
4
-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
281645_0005.png
etablere en enstrenget model (”one stop shop”) for en sammenlægning af civilbeskyttelse og
humanitære indsatser.
En sammentænkning af disse to områder vil ifølge Barnier styrke EU’s katastrofeindsatser
og tillige sikre, at der i forhold til FN alene er ét kontaktpunkt i EU.
Forslag om en fælles integreret europæisk tilgang til håndtering af kriser.
Der stilles i rapporten endvidere forslag om en fælles tilgang til håndtering af kriser fra start
til slut, herunder vedr. etablering af en autonom og operativ EU-kapacitet til kriseovervåg-
ning (”early warning”).
Forslaget inkluderer også en fælles tilgang til en forebyggende indsats, overgang fra kata-
strofe- til genopbygningsbistand, koordination med FN, mv. Kommissionen og Rådssekreta-
riatet foreslås i tæt samarbejde at skulle forestå konsolideringen af evalueringen af situatio-
nen. Det er endvidere hensigten, at medlemsstaterne kan bistå med eksperter. Det foreslås
desuden, at der skal etableres en gruppe af europæiske eksperter til udsendelse til humanitæ-
re katastrofer.
Forslag om etablering af seks regionale enheder til EU’s krisestyring.
Rapporten stiller forslag om etablering af seks regionale enheder i Afrika, Asien og Latin-
amerika til håndtering EU’s krisestyring. Enhederne skal koordinere tæt med den eksiste-
rende ECHO-tilstedeværelse (dvs. gennem EU’s humanitære nødhjælpsorganisation) og
konsultere med Rådssekretariatet. Hver delegation skal ifølge rapporten forstærkes med ek-
sperter indenfor hhv. civilbeskyttelse, politisk krisestyring, logistik og projektledelse.
Det er hensigten, at modellen i givet fald vil skulle gennemføres med en indledende pilotfa-
se. Det foreslås videre, at chefen for delegationen skal have en myndighed til ”forstærket
koordination” af indsatsen.
3.
Gældende dansk ret
Muligheden for international civilbeskyttelsesbistand fremgår af beredskabslovens § 3:
”Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet i fredstid i
tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på eller udgør en overhængende fare for perso-
ner, ejendom eller miljøet.”
-
5
-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
En vurdering af konsekvenserne af eksisterende lovgivning er ikke mulig på det foreliggende
grundlag og afhænger af, hvorledes rapportens anbefalinger kommer til at indgå i det nuværende og
kommende EU-formandskabers arbejde.
4.
Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser
Gennemførelse af rapportens anbefalinger kan forventes at have økonomiske konsekvenser. Ni-
veauet herfor vil afhænge af, hvorledes rapportens anbefalinger kommer til at indgå i det nuværende
og kommende EU-formandskabers arbejde, og kan derfor ikke fastsættes på nuværende tidspunkt.
5.
Høring
Rapporten er sendt i høring i EU Specialudvalget på civilbeskyttelsesområdet.
6.
Nærhedsprincippet
Nærhedsprincippet har indgået som en parameter i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.
7.
Andre landes kendte holdninger
Generelt tegnes et billede af støtte blandt medlemsstaterne til en styrkelse af samordningen mellem
områderne civilbeskyttelse og det humanitære område. En række lande, herunder Storbritannien,
Tyskland og Sverige, fremhæver dog samtidig skepsis i forhold til etablering af nye EU-
mekanismer eller kapaciteter.
Mange medlemsstater forholder sig afventende i forhold til, hvorledes det østrigske formandskab vil
inddrage Barniers rapport i formandskabets egen rapport, som skal fremlægges ved Det Europæiske
Råds møde i juni 2006.
-
6
-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
8. Foreløbig generel dansk holdning
Fra dansk side kan man hilse rapporten velkommen og ser frem til de videre drøftelser.
Man kan endvidere fra dansk side støtte de overordnede målsætninger om at styrke EU’s effektivitet
og evne til forebyggelse i forbindelse med katastrofer og kriser. Generelt bør tiltag på dette område
kunne dokumentere merværdi i forhold til allerede eksisterende strukturer og initiativer på civilbe-
skyttelsesområdet.
9. Europa-Parlamentet
Sagen har ikke været forelagt for Europa-parlamentet.
10.
Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde samt EU Specialudvalget på
civilbeskyttelsesområdet
EU Specialudvalget på civilbeskyttelsesområdet har på sit møde den 17. maj 2006 fået en mundtlig
orientering om rapporten ligesom rapporten er sendt i høring i EU Specialudvalget på civilbeskyt-
telsesområdet.
11.
Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg.
-
7
-