Departementet

Holmens Kanal 22

1060 København K

 

Tlf. 3392 9300

Fax. 3393 2518

E-mail sm@sm.dk

 

EAN/ J.nr. 2007-2443

Folketingets Lovsekretariat

 

 

 

 

 

Dato: 2. maj 2007

 

 

 

Under henvisning til Folketingets brev af 17. april 2007 følger hermed socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. S 4169, stillet af René Skau Björnsson.

 

­

 

 

Spørgsmål nr. S 4169:

 

”Vil ministeren oplyse, hvilke årsager der er til de mange udsættelser af lejemål i Århus i 2006?”

 

 

Svar:

 

I 2006 gennemførte Domstolsstyrelsen i samarbejde med Socialministeriet en spørgeskemaundersøgelse om de gennemførte fogedforretninger med udsættelse af lejere fra lejemål. Undersøgelsen omfattede fogedforretninger, som blev gennemført i perioden maj til august 2006 i fem udvalgte byretter, deriblandt Århus.

 

I 60 ud af 62 indberettede sager fra retten i Århus er den direkte årsag til fogedforretningen angivet som betalingsmisligholdelse. I en enkelt sag er årsagen an­givet som tilsidesættelse af husorden og for en enkelt sag er angivet anden årsag. Det kan på den baggrund konkluderes, at langt de fleste af udsættelserne i Århus i 2006 skyldtes manglende betaling af husleje m.v., og at kun en meget lille del skyldtes overtrædelser af husorden eller andet.

 

De bagvedliggende årsager til udsættelsessagerne vil blive undersøgt i en SFI-undersøgelse, jf. min besvarelse af spørgsmål S 4168.

 

 

Eva Kjer Hansen

 

/  Lise Nielsen