Undervisningsminister Bertel Haarders skriftlige svar til medlem af Folketinget Martin Henriksen (DF) på spørgsmål af 13. november 2006 (nr. S 773)

 

 

”Mener ministeren, at sammensætningen af timerne i folkeskolen er tilrettelagt hensigtsmæssigt, eller kunne man ikke forestille sig, at drenge måske har brug for mere idræt og fysisk udfoldelse end piger?”

 

Svar (endeligt):

Ifølge folkeskolelovens § 5 er idræt et obligatorisk fag på alle klassetrin. Alle elever er således sikret undervisning i idræt fra 1.-9. klasse. Endvidere påhviler det skolelederen, jf. § 18, at sikre, at klasselæreren og klassens øvrige lærere planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever.

 

Folkeskoleloven rummer efter min mening den fornødne fleksibilitet til at kunne tilgodese de behov, drenge måtte have for fysisk udfoldelse. Dette kan for eksempel ske gennem holddannelse i idrætsundervisningen, hvor drenge og piger undervises separat. Herudover kan skolen tilgodese drengenes behov for fysisk udfoldelse fx gennem indretningen af skolegården.

 

 

 


Bertel Haarder