J.nr. SNS-201-00045

 

Den 20. november 2006

 

 


 

 

 

 

 

 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 786 stillet af folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S)

 

 

Spørgsmål

»Vil ministeren som øverste ansvarlige minister straks stoppe den underbetaling af de polske skovarbejdere, der finder sted i Buderupholm Skovdistrikt?«

 

Svar

Skov- og Naturstyrelsen løser arbejdsopgaverne i skovene i kraft af 540 fastansatte skovarbejdere og ved at udlicitere en del af den samlede opgavemængde. Alle skovarbejdere er på overenskomst med 3F, og Skov- og Naturstyrelsen har derfor ikke ansat underbetalt arbejdskraft.

 

Klipning af pyntegrønt i statens skove foretages dels af egne folk og dels af danske eller udenlandske virksomheder. For de udenlandske virksomheders vedkommende sker det f.eks. i form af en salgsaftale, hvor klipning og pakning af pyntegrøntet indgår som en del af virksomhedens ydelse. De udenlandske virksomheder foretager ofte en videreforædling, når pyntegrøntet er transporteret til virksomhedens hjemland.

 

Omfanget af udlicitering varierer meget og afhænger bl.a. af skovdistrikternes bemanding og opgaver i øvrigt. For tiden har Skov- og Naturstyrelsen kontrakter med ca. 10 virksomheder, der helt eller delvist anvender udenlandsk arbejdskraft.

 

Netop for at imødegå en potentiel problemstilling med underbetalt udenlandsk arbejdskraft hos virksomheder, der udfører opgaver for Skov- og Naturstyrelsen, har styrelsen i foråret indarbejdet en klausul om løn- og arbejdsvilkår. Det sker på grundlag af ILO-konvention nr. 94 (International Labour Organization) om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

 

Virksomheden forpligter sig dermed til at sikre, at virksomhedens ansatte i Danmark oppebærer løn- og arbejdsvilkår, som i henhold til sædvanlige vilkår er gældende for den pågældende type af arbejde på den egn, hvor arbejdet udføres. Langt hovedparten af kontrakterne indeholder omtalte klausul om løn- og arbejdsvilkår. Enkelte kontrakter er flerårige og indgået før Skov- og Naturstyrelsen indførte klausulen. Styrelsen har ved en fejl indgået nogle aftaler om salg af mindre partier pyntegrønt med en enkelt dansk virksomhed, hvor arbejdsklausulen ikke er indarbejdet. Når kontrakterne udbydes igen vil klausul om løn- og arbejdsvilkår naturligvis være indarbejdet i samtlige kontrakter.

 

Den aktuelle sag om salg af pyntegrønt som selvklip på Buderupholm Statsskovdistrikt er omfattet af arbejdsklausulen.

 

I tilknytning til klausulen rummer kontrakten mulighed for at Skov- og Naturstyrelsen kan kræve dokumentation for de faktiske løn- og arbejdsvilkår. Dette er også sket i den aktuelle sag, hvor styrelsen allerede fredag den 10. november sendte et påkrav om udlevering af dokumentation. Virksomheden har nu frem til den 20. november til at udlevere den efterspurgte dokumentation for hver enkelt af sine medarbejdere. Sanktionsmuligheden er i yderste konsekvens at kontrakten ophæves med øjeblikkelig virkning.

 

Hvis den dokumentation, Skov- og Naturstyrelsen modtager giver anledning til det, vil styrelsen naturligvis skride ind.