Arbejdsmarkedsudvalget 2006-07
KOM (2007) 0046 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
14. marts 2007
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Beskæftigel-
sesministeriets grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og ar-
bejdsmiljø, ”Sundheds- og arbejdsskadestatistikker”, KOM (2007) 46
endelig af 7. februar 2007.
Materialet vil ligeledes blive oversendt til Folketingets Arbejdsmarkeds-
udvalg og Folketingets Sundhedsudvalg.