Arbejdsmarkedsudvalget 2006-07
KOM (2007) 0046 Bilag 2
Offentligt
356280_0001.png
Notat
Folketingets Europaudvalg
Kopi:
Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
ACH/AT
RMH/JAIC
Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø,
”Sundheds- og arbejdsskadestatistikker”, KOM(2007) 46 endelig, af 7.
februar 2007
1.
Resumé
Formålet med forslaget er at skabe fælles rammer for udarbejdelsen af Fæl-
lesskabsstatistikker vedrørende folkesundhed og arbejdsmiljø. Forslaget har-
moniserer indberetningerne af data på disse områder og gør den i dag frivilli-
ge leverance af data obligatorisk. Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med
Europa-Parlamentets og Rådets program for Fællesskabets indsats inden for
folkesundhed (2003-2008) og Rådets resolution om en ny fællesskabsstrategi
for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2002-2006). Gennemføres for-
slaget i sin nuværende form, vil det bl.a. betyde, at Danmark skal øge svarbyr-
den for erhvervslivet, for så vidt angår anmeldelse af arbejdsulykker.
2.
Baggrund
Medlemsstaterne har i en årrække indberettet data til Eurostat til brug for eu-
ropæisk statistik. På sundhedsområdet indberettes data vedrørende befolknin-
gens sundhedstilstand, sundhedspleje og dødsårsager. På arbejdsskadeområ-
det indberettes data om anmeldte arbejdsulykker og erhvervsbetingede syg-
domme. Indberetningerne er baseret på såkaldte "gentleman agreements",
hvor medlemsstaterne på frivillig basis har indgået aftaler med Eurostat om at
levere bestemte data.
Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for indberetning af data vedrørende befolk-
ningens sundhedstilstand, sundhedspleje og dødsårsager. I praksis er arbejdet
med undersøgelser af befolkningens sundhedstilstand dog uddelegeret til Sta-
tens Institut for Folkesundhed.
Arbejdstilsynet varetager indberetningen af data vedrørende arbejdsulykker,
og indberetning af data vedrørende erhvervsbetingede lidelser varetages af
Arbejdsskadestyrelsen.
Kommissionen ønsker at harmonisere indberetningerne og dermed grundlaget
for produktion af Fælleskabsstatistikker, og har derfor udarbejdet nærværende
forslag.
6. marts 2007
Sag nr. 7123-0020
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
356280_0002.png
3.
Hjemmelsgrundlag
Forslagets retsgrundlag er traktatens artikel 285 om udarbejdelse af fælles-
skabsstatistikker
1
. Forslaget skal vedtages i form af en forordning efter proce-
duren om fælles beslutningstagen i henhold til traktatens artikel 251.
4.
Nærhedsprincippet
Kommissionen har som begrundelse for fremsættelse af forslaget i henhold til
nærhedsprincippet anført, at udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over folke-
sundhed og arbejdsmiljø ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemssta-
terne, og at Kommissionen på grundlag af en fællesskabsretsakt bedre kan ko-
ordinere den nødvendige harmonisering af statistiske oplysninger på fælles-
skabsplan. Derimod ser Kommissionen det som medlemsstaternes opgave at
indsamle oplysninger og udarbejde sammenligelige nationale data. Kommissi-
onen anfører, at Fællesskabet derfor kan træffe foranstaltninger i overens-
stemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. Traktatens artikel 5.
Regeringen finder det relevant at handle på fællesskabsplan, da der ikke på an-
den måde kan etableres fælles rammer for en systematisk produktion af Fæl-
lesskabsstatistikker.
Det er derfor Regeringens vurdering, at Kommissionens forslag er i overens-
stemmelse med nærhedsprincippet.
5.
Formål og indhold
Formålet med forslaget er, at etablere fælles rammer for udarbejdelsen af Fæl-
lesskabsstatistikker vedrørende folkesundhed og arbejdsmiljø. Forslaget har-
moniserer indberetningerne af data på disse områder og gør den i dag frivillige
leverance af data obligatorisk.
Forslaget omfatter fem statistikområder, tre inden for folkesundhed (Befolk-
ningens sundhedstilstand, Sundhedsplejesektoren, Dødsårsager) og to inden
for arbejdsmiljø (Arbejdsulykker, Erhvervssygdomme). De særlige indberet-
ningskrav er specificeret i særlige bilag.
Forslaget pålægger medlemsstaterne at indberette data, således som de i gene-
relle vendinger er specificeret i særlige bilag for hvert af de fem statistikområ-
der, til Kommissionen (Eurostat). Data skal indberettes årligt, dog skal data
vedrørende sundhedstilstand indberettes hvert femte år. Samtidigt med indbe-
retningen skal der fremsendes beskrivelse af data (metadata), herunder kilder
til data, dækningsgrad mv. Endelig skal medlemsstaterne hvert femte år frem-
s. 2/6
1
Artikel 285:
”1. Med forbehold af artikel 5 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Cen-
tralbanker og Den Europæiske Centralbank, vedtager Rådet i henhold til fremgangsmåden i
artikel 251 foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker, hvor det er nødvendigt for, at Fæl-
lesskabet kan udøve sin virksomhed.
2. Udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker skal være karakteriseret ved upartiskhed, pålide-
lighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og de statistiske op-
lysningers fortrolighed; den må ikke medføre uforholdsmæssigt store byrder for erhvervsli-
vet.”
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
356280_0003.png
sende to rapporter om datakilder og -kvalitet for henholdsvis folkesundheds-
og arbejdsmiljøstatistikkerne.
Ifølge forslaget udarbejder Kommissionen manualer, retningslinier eller vej-
ledninger om begreber, metoder og rammerne for statistikkerne. Disse foran-
staltninger til gennemførelse af forordningen skal vedtages i overensstemmelse
med forskriftsproceduren med kontrol i form af Kommissionsforordninger. I
den forbindelse bistås Kommissionen af den Statistiske Programkomite. Det er
Kommissionens hensigt, at de allerede eksisterende vejledninger, der er udar-
bejdet i de respektive Kommissions-arbejdsgrupper for de fem statistik-
områder, bliver videreført som Kommissionsforordninger. Hvis der konstate-
res behov for nye data eller for bedre kvalitet af eksisterende data, skal Kom-
missionen iværksætte pilotundersøgelser med frivillig deltagelse af medlems-
staterne, før der stilles nye forslag.
Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse
2
om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for fol-
kesundhed (2003-2008) og Rådets resolution
3
om en ny fællesskabsstrategi for
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2002-2006), der bl.a. opfordrer
Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere bestræbelserne for at
harmonisere statistikkerne om arbejdsulykker og erhvervssygdomme. For at nå
disse mål har Kommissionen set det som en nødvendighed at skabe et stati-
stikgrundlag, der er baseret på en retsakt frem for det i forvejen eksisterende
frivillige indberetningssystem.
6.
Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal udtale sig i henhold til traktatens artikel 251 vedr.
proceduren om fælles beslutningstagen. Der foreligger endnu ingen udtalelse
fra Europa-Parlamentet.
7.
Gældende dansk ret og konsekvenser herfor
Der findes ingen eksisterende dansk lovgivning på området, der pålægger
Danmark at indberette data til Kommissionen. Det er dog en forudsætning for
en sådan indberetning, at der tilvejebringes danske data for de pågældende
fem områder. Der findes danske regler for indberetning (anmeldelse) til nati-
onale myndigheder:
Statistikker inden for folkesundhed:
Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, giver Indenrigs- og
sundhedsministeren bemyndigelse til indsamling af data til Landspati-
entregisteret fra de offentlige
sygehuse.
Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og
om sundhedsfaglig virksomhed og bekendtgørelse nr. 986 af 8. de-
cember 2003 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspati-
entregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker,
giver Indenrigs- og sundhedsministeren ret til at fastsætte regler til
indsamling af data til Landspatientregisteret på private sygehuse.
2
s. 3/6
Europa-Parlamentes og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002.
3
Rådets resolution nr. 2002/C161/01 af 3. juni 2002.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
s. 4/6
Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, samt bekendtgørelse nr.
1046 af 20. oktober 2006 om
dødsattester
og tilhørende vejledning i
udfyldelse af dødsattester giver Sundhedsstyrelsen ret til at fastsætte
regler om modtagelse af dødsattester
Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, giver endvidere Sund-
hedsstyrelsen ret til at fastsætte regler til indsamling af data til regi-
stre, hvor Sundhedsstyrelsen i henhold til Sundhedsloven skal følge
sundhedsforholdene.
Dette omfatter sygehuse samt alle andre sund-
hedsleverende enheder, offentlige som private.
Indberetningskravet til Eurostat omfattet af forordningsforslaget samt
følgende Kommissionsforordninger omhandlende Sundhedsstatistik-
kerne vurderes at kunne honoreres indenfor den eksisterende danske
lovgivning på området.
Statistikker inden for arbejdsmiljø:
Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 33 af 20. januar 2003 om
anmeldelse af
arbejdsulykker
mv. til Arbejdstilsynet skal arbejdsgi-
vere inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og
forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, så-
fremt ulykken eller forgiftningstilfældet har medført uarbejdsdygtig-
hed i en dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Andre end ar-
bejdsgivere kan anmelde arbejdsulykker, herunder skadelidte selv,
fagforeninger, læger og tandlæger eller andre.
Ifølge Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 931 af 5. november
2003 skal en
arbejdsulykke,
der antages at kunne begrunde krav på
ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, snarest og senest 9 dage efter
skadens indtræden anmeldes til virksomhedens forsikringsselskab el-
ler til Arbejdsskadestyrelsen.
Anmeldelse sker samtidigt til de to styrelser og skal ske elektronisk el-
ler på særlige papir blanketter, og skal indeholde de oplysninger, der
fremgår af blanketten (elektronisk eller papir).
Vedtages forslaget samt heraf følgende Kommissionsforordninger i
sin nuværende form vil det betyde, at Danmark ikke kan honorere
indberetningskravet til Eurostat med hensyn til antallet af oplysninger
om de enkelte ulykkestilfælde. Det vil derfor være nødvendigt at øge
oplysningskravet (svarbyrden) i forbindelse med virksomhedernes
anmeldelse af arbejdsulykker.
Ifølge Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 950 af 26. no-
vember 2003 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde
arbejdsbe-
tingede lidelser
til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen skal læ-
ger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mis-
tanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet
arbejdsbetinget lidelse eller på anden måde har pådraget sig helbreds-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
mæssige ulemper af skadelige påvirkninger i arbejdet, anmelde dette
til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.
Anmeldelse sker samtidigt til de to styrelser og skal ske elektronisk el-
ler på særlige papir blanketter, og skal indeholde de oplysninger, der
fremgår af blanketten (elektronisk eller papir).
Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien,
miljøet eller beskyttelsesniveauet
Statsfinansielle konsekvenser
Forslaget har ingen væsentlige konsekvenser for EU’s budget.
Vedtages forslaget som det foreligger, vil det betyde ændrede indberetnings-
krav til EU. Forslaget udstikker rammerne for hvilken type oplysninger, der
skal indberettes for hvert af de fem statistikområder. De nærmere datakrav
fastsættes i følge forslaget i en efterfølgende komitéprocedure.
Det er Kommissionens hensigt, at de detaljerede retningslinier, manualer og
vejledninger, der allerede er udarbejdet eller har været under udarbejdelse un-
der den frivillige indberetningsordning, får status af Kommissionsforordnin-
ger. Da flere af de heri beskrevne datakrav, især for så vidt angår arbejdsulyk-
ker, ligger ud over det, Danmark i øjeblikket er i stand til at levere af data, vil
disse ændrede indberetningskrav medføre behov for ændring af registrerings-
og IT-systemer.
Samfundsøkonomiske konsekvenser
Forslaget har ingen administrative konsekvenser for det offentlige (samfunds-
økonomiske konsekvenser).
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget fastsætter, at medlemsstaterne årligt skal indberette data på de enkel-
te statistikområder, for så vidt angår befolkningens sundhedstilstand dog hvert
femte år. Statistikkerne for arbejdsulykker baserer sig på anmeldelser fra virk-
somhederne. Når indberetningskravet øges i forhold til status quo, indebærer
forslaget derfor øgede administrative omkostninger i form af øget svarbyrde
for erhvervslivet. Det omfatter bl.a. øget informationsindsamling og -
indberetning (anmeldelse) af denne information.
Forslaget vurderes ikke at medføre en væsentlig omstillingsbyrde for erhvervs-
livet. Det er lovpligtigt for arbejdsgiveren at anmelde arbejdsulykker. Den
øgede svarbyrde i form af svar på 3 ekstra spørgsmål vurderes at være ca. 5
minutter pr. anmeldelse. Der anmeldes ca. 44.000 arbejdsulykker om året. Den
samlede forøgelse af svarbyrden vurderes derfor at være ca. 3.600 timer om
året. Der er ca. 17.000 virksomheder, der anmelder arbejdsulykker om året.
9.
Høring
Forslaget vil blive sendt i høring i EU-Specialudvalget for Arbejdsmarked og
Sociale Forhold samt en række offentlige myndigheder og andre organisatio-
ner med frist til den 26. marts 2007.
8.
s. 5/6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen finder det positivt at indføre et regelsæt, der opstiller fælles stan-
darder for statistikker inden for sundheds- og arbejdsskadeområderne og er
således ikke imod en formalisering af samarbejdet på disse områder. Regerin-
gen finder, at det er vigtigt at have sammenlignelige europæiske data til både
fællesskabsformål og nationale formål. Europæisk harmonisering af statistik-
ker ved komitéprocedure på Kommissionsniveau bør fokusere på definitioner,
metodologi og klassifikationer. Indførelse af nye datakrav bør derimod kun
kunne gennemføres ved revision af forordningen ved fælles beslutningstagen
af Europa-Parlamentet og Rådet.
11. Generelle forventninger til alle landes holdninger
De fleste medlemsstater støtter generelt forslag om harmonisering af europæi-
ske statistikker på de pågældende områder, men har på nuværende tidspunkt
flere bemærkninger til og indvendinger imod forslaget.
Indvendingerne imod forslaget går dels på forslagets detaljeringsgrad, idet fle-
re lande søger mere stringens og større detaljering af de parametre, der skal
indberettes, dels på Kommissionens implementeringsbeføjelser. Endelig efter-
søger flere lande en mere dybdegående analyse fra Kommissionens side af de
administrative byrder ved forslaget.
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
s. 6/6