Europaudvalget 2007
KOM (2007) 0305
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0002.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 1.6.2007
KOM(2007) 305 endelig
2007/0106 (CNS)
Forslag til
RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE
om undertegnelse og midlertidig anvendelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og
Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk
samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber på den ene side og Det Schweiziske
Forbund på den anden side
Forslag til
RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE
om undertegnelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem
De Europæiske Fællesskaber på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden
side
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0003.png
BEGRUNDELSE
1.
Kommissionen ønsker at fortsætte det videnskabelige og teknologiske samarbejde
med Schweiz ved at underskrive og indgå det udkast til aftale om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden
side (aftalen), der er vedhæftet forslaget til Rådets og Kommissionens afgørelse.
Schweiz’ associering til Fællesskabernes rammeprogrammer for forskning og
udvikling (FP) blev påbegyndt ved aftalen om videnskabelig og teknologisk
samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden
side af 21. juni 1999.
1
På grund af aftalens sene ikrafttræden den 1. juni 2002 kunne
fuld associering af Schweiz til det femte rammeprogram ikke opnås.
Aftalen af 1999 blev fornyet med henblik på Schweiz’ deltagelse i det sjette
rammeprogram. Den fornyede aftale blev underskrevet den 16. januar 2004 og
indgået ved Rådets og Kommissionens fælles afgørelse (2006/365/EF/Euratom) af
15. maj 2006. Aftalen trådte i kraft den 16. maj 2006.
2
Denne gang gjorde den
midlertidige anvendelse af aftalen, der startede ved underskrivelsen med juridisk
virkning pr. 1. januar 2004, det muligt for schweiziske forskningsenheder at deltage
fuldt ud i de specifikke programmer og aktioner under hele det sjette
rammeprograms anvendelse.
Aftalen af 16. januar 2004
3
associerede Schweiz til de specifikke programmer i de
sjette rammeprogrammer (EF og Euratom). Artikel 9, stk. 2 i denne aftale indeholdt
bestemmelser om en fornyelse af aftalen, dersom Fællesskaberne vedtog nye
rammeprogrammer.
Den 30. marts 2006 anmodede Det Schweiziske Fællesskab officielt Kommissionen
om at forny ovennævnte aftale med henblik på at blive associeret til de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom for forskning og udvikling (FP7).
Det er i Fællesskabernes interesse at forny aftalen af 2004 for at associere Det
Schweiziske Forbund til det syvende rammeprogram og derved muliggøre en
fortsættelse af det vellykkede videnskabelige og teknologiske samarbejde mellem
parterne og den yderligere integration af Schweiz i Det Europæiske
Forskningsområde.
Derfor foreslog Kommissionen den 3. oktober 2006 Rådet at bemyndige den til at
forhandle om en fornyelse af aftalen med henblik på at associere Det Schweiziske
Forbund til det syvende rammeprogram. Den 18. december 2006 gav Rådet
Kommissionen mandat til at forhandle en fornyelse af aftalen, herunder dens
eventuelle midlertidige anvendelse til at give retlige enheder fra Det Schweiziske
Forbund mulighed for at deltage med status af enheder, der er etableret i et associeret
land i de første indkaldelser af forslag under de syvende rammeprogrammer (FP7).
Forhandlingerne om fornyelsen af aftalen er blevet ført efter de
forhandlingsdirektiver, der var knyttet til Rådets afgørelse af 18. december 2006.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
2
3
EUT L 114, af 30.4.2002, s. 468.
EUT L 32 af 5.2.2004, s. 22, EUT L 135 af 23.5.2006, s. 13.
EUT L 32 af 5.2.2004, s. 23.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0004.png
Forhandlingerne blev afsluttet den 27. februar 2007 med de to parters bemyndigede
repræsentanters parafering af aftaleudkastet i bilaget.
9.
Udkastet til aftale er baseret på de principper om gensidig fordel, gensidige
muligheder for deltagelse i hinandens programmer og aktiviteter inden for de
områder, der er omfattet af aftalen, om undgåelse af diskrimination, effektiv
beskyttelse af intellektuel ejendomsret og retmæssig fordeling af intellektuel
ejendomsret.
I forbindelse med fornyelsen af aftalen om videnskabelig og teknisk samarbejde, der
associerer Schweiz med rammeprogrammerne, er udkastet til aftalen baseret på de
principper, der var fastlagt i den foregående aftale, især for så vidt angår Schweiz’
bidrag til rammeprogrammets budget. Den er dog tilpasset for at tage hensyn til de
syvende rammeprogrammers særlige karakteristika.
Den tager specielt højde for Schweiz’ eventuelle deltagelse i de retlige
konstruktioner, der skabes i henhold til Artiklerne 169 og 171 i EF-traktaten med
forbehold for de regler (Rådets og Europa-Parlamentets afgørelser og Rådets
forordninger), der vil blive vedtaget med henblik på etablering af sådanne retlige
konstruktioner, og under forudsætning af at disse regler bliver gældende i Schweiz.
Aftalen indeholder en bestemmelse om, at Forskningsudvalget Schweiz-
Fællesskabet, i hvilket Kommissionen i henhold til rammeaftale om videnskabeligt
og teknologisk samarbejde af 1987 repræsenterer Fællesskaberne, skal afgøre,
hvorvidt disse regler kan anvendes i Schweiz.
Desuden indeholder aftalen en bestemmelse om at Forskningsudvalget Schweiz-
Fællesskabet efter anmodning kan identificere de regioner i Schweiz, der opfylder de
kriterier, der er indeholdt i artikel 5, stk. 1 i Rådets forordning (EF) Nr. 1083/2006
4
og derfor kan være egnede regioner, der kan nyde godt af forskningsinitiativer i
henhold til arbejdsprogrammet “forskningspotentiale” i henhold til det specifikke
“kapacitetsprogram”. Som følge af det syvende rammeprograms ikrafttræden og
fordi de associerede stater yder årlige bidrag til de respektive budgetter og som følge
af den periode, der er nødvendig til forhandlingen af denne fornyelse, foreslås det at
denne aftale skal træde i kraft den 1. januar 2007 og at den finder midlertidig
anvendelse fra denne dato med forbehold for undertegnelse på en senere dato.
11.
Endelig aftalte repræsentanterne for de to parter at vedhæfte en slutakt til aftalen, der
indeholder følgende fælles og unilaterale erklæringer fra de to parter:
fælleserklæring fra de kontraherende parter om en tæt dialog med hensyn til
gennemførelsen af de nye konstruktioner, der implementerer artiklerne 169 og
171 i EF-traktaten
Rådets erklæring vedrørende schweizisk deltagelse i udvalg
Fællesskabernes erklæring vedrørende behandling af EU-forskere i Schweiz i
henhold til denne aftale
eErklæring fra den schweiziske regering.
10.
12.
Den foreslåede beslutning om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen
skal også etablere de konstruktioner, der er nødvendige for, at aftalen kan virke
effektivt lige fra starten. Derfor indeholder artikel 3 i den foreslåede afgørelse også
4
EUT L 210 af 31.7.2006, s.25.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0005.png
en bemyndigelse til, at Kommissionen i Forskningsudvalget Schweiz-Fællesskaberne
kan vedtage Fællesskabernes stilling mht. beslutninger i henhold til artikel 2, stk. 1
vedrørende anvendeligheden i Schweiz af de regler for etablering af retlige
konstruktioner, der skabes i henhold til artikel 169 og 171 i EF-traktaten og
vedrørende beslutninger i henhold til artikel 6, stk. 2 i aftalen om identifikation af
regioner med forskningspotentiale.
13.
Den foreslåede beslutning om indgåelse af aftalen fastslår i artikel 3, at denne aftale
ikke skal fornys, hvis en af de aftaler, der er indgået mellem EF og Schweiz den 21.
juni 1999 inden for syv specifikke politiske områder, opsiges. Ved forhandling og
indgåelse af disse aftaler har EF gjort det klart, at alle syv områder hang sammen.
5
Da Schweiz i 2009 vil træffe beslutning om videreførelse af aftalen om fri
bevægelighed for personer, der er en del af pakken, skal den oprindelige
sammenkædning mellem alle de politiske områder, der er omfattet af denne
aftalepakke, genoprettes.
5
Rådets og Kommissionens afgørelse vedrørende aftalen om videnskabelig og teknisk samarbejde af
4. april 2002 vedrørende indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (2002/306/EF,
Euratom), EUT L 114, 30.4.2002, s. 1, og meddelelse fra Kommissionen om de fremtidige relationer til
Schweiz, KOM(93) 486 endelig, 1. oktober 1993.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forslag til
RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE
om undertegnelse og midlertidig anvendelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og
Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk
samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber på den ene side og Det Schweiziske
Forbund på den anden side
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -
OG
KOMMISSIONEN
FOR
DE
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 170
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig
artikel 101,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Kommissionen har på Fællesskabernes vegne forhandlet en aftale om videnskabeligt
og teknologisk samarbejde med Det Schweiziske Forbund, der også indeholder
bestemmelser om midlertidig anvendelse af aftalen pr. 1. januar 2007. Midlertidig
anvendelse vil gøre det muligt for schweiziske enheder at deltage i første indkaldelse
af forslag i henhold til det syvende rammeprogram.
Forhandlingerne førte til vedhæftede aftale, der blev paraferet den 27. februar 2007.
Det er nødvendigt at underskrive den aftale, Kommissionen har forhandlet med
henblik på dens eventuelle indgåelse på et senere tidspunkt -
(2)
(3)
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
1.
Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den person, der er beføjet til
på Det Europæiske Fællesskabs vegne med forbehold for senere indgåelse at
undertegne aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det
Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og
Det Schweiziske Forbund på den anden side og slutakten.
Formanden for Kommissionen bemyndiges herved til at udpege den person, der er
beføjet til på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne med forbehold for
senere indgåelse at undertegne aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde
mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på
den anden side og slutakten.
Teksten til aftalen er vedhæftet denne afgørelse.
2.
3.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0007.png
Artikel 2
Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og
Den Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den
anden side anvendes midlertidigt.
Artikel 3
1.
Kommissionen vedtager Fællesskabernes holdning i Forskningsudvalget Schweiz-
Fællesskaberne, der er nedsat ved rammeaftale om videnskabeligt og teknisk
samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber og Det Schweiziske Forbund
6
med
hensyn til beslutninger i henhold til aftalens artikel 2, stk. 1, om anvendeligheden i
Schweiz af reglerne for etablering af retlige konstruktioner oprettet i henhold til
artikel 169 og 171 i EF-traktaten.
Kommissionen vedtager Fællesskabernes holdning i Forskningsudvalget Schweiz-
Fællesskaberne, der er nedsat ved rammeaftale om videnskabeligt og teknisk
samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber og Det Schweiziske Forbund med
hensyn til beslutninger i henhold til aftalens artikel 6, stk. 2, og 6, stk. 3, der
identificerer regioner i Schweiz, der kan være kvalificerede regioner, der kan nyde
godt af forskningsinitiativer i henhold til arbejdsprogrammet "forskningspotentiale"
under det specifikke "kapacitetsprogram".
Artikel 4
Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den […]
2.
På Rådets vegne
Formand
6
EFT L 313 af 22.11.1985.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0008.png
2007/0106 (CNS)
Forslag til
RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE
om undertegnelse på vegne af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem
De Europæiske Fællesskaber på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden
side
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -
OG
KOMMISSIONEN
FOR
DE
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 170
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig
artikel 101,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Kommissionen har på Fællesskabernes vegne forhandlet en aftale om videnskabeligt
og teknologisk samarbejde med Det Schweiziske Forbund, der også muliggør
midlertidig anvendelse af den fornyede aftale.
Denne aftale er underskrevet af parternes repræsentanter den …………i Bruxelles
med forbehold for senere indgåelse.
aftalen skal godkendes -
(2)
(3)
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber
og Det Schweiziske Forbund godkendes herved på vegne af Det Europæiske Fællesskab og
Det Europæiske Atomenergifællesskab
7
.
Artikel 2
Formanden for Rådet, på vegne af Det Europæiske Fællesskab, og formanden for
Kommissionen, på vegne af Det Europæiske Atomenergifællesskab, foretager den
underretning, der er indeholdt i aftalens artikel 14.
7
For aftalens tekst henvises til EUT L xxxx.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 3
1.
2.
Denne aftale vedrører de syv aftaler, der er underskrevet med Schweiz den
21. juni1999 og indgået ved Rådets afgørelse den 4. april 2002.
Den fornys ikke, hvis de aftaler, der er henvist til i afsnit 1, er blevet opsagt.
Udfærdiget i Bruxelles, den […]
På Rådets vegne
Formand
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0010.png
BILAG
AFTALE
om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem
Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab
på den ene side
og Det Schweiziske Forbund
på den anden side
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,
som handler på vegne af Det Europæiske Fællesskab,
og
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,
(i det følgende benævnt "Kommissionen"),
der handler på vegne af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
(under ét i det følgende benævnt "Fællesskaberne"),
på den ene side
og
DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRÅD,
der handler på vegne af Det Schweiziske Forbund, i det følgende benævnt "Schweiz",
på den anden side,
(i det følgende benævnt "Parterne") -
SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:
De nære forbindelser mellem Schweiz og Fællesskaberne er til fordel for parterne.
Videnskabelig og teknologisk forskning har stor betydning for Fællesskaberne og for Schweiz
og parterne har gensidig interesse i at samarbejde på dette område for at udnytte ressourcerne
bedre og undgå unødige overlapninger.
Schweiz og Fællesskaberne gennemfører forskningsprogrammer inden for områder af fælles
interesse.
Fællesskaberne og Schweiz har interesse i at samarbejde om disse programmer til parternes
gensidige fordel.
Det er i parternes interesse at tilskynde til deres forskningsenheders gensidige adgang til
forskningsmæssige og teknologiske aktiviteter i Schweiz på den ene side og til
Fællesskabernes rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling på den anden
side.
Det Europæiske Atomenergifællesskab og Schweiz indgik i 1978 en samarbejdsaftale på
området kontrolleret termonuklear fusion og plasmafysik (i det følgende benævnt
"Fusionsaftalen").
Parterne indgik den 8. januar 1986 en rammeaftale om videnskabelig og teknisk samarbejde,
der trådte i kraft den 17. juli 1987 (i det følgende benævnt "Rammeaftalen").
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0011.png
Artikel 6 i rammeaftalen fastsætter, at samarbejdet i henhold til rammeaftalen skal
gennemføres på grundlag af hensigtsmæssige aftaler.
Fællesskaberne og Schweiz undertegnede den 16. januar 2004 en aftale om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde
8
, der har været anvendt midlertidigt siden 1. januar 2004 og trådte i
kraft den 16. maj 2006.
Den nævnte aftales artikel 9, stk. 2 fastsætter fornyelse af aftalen med henblik på deltagelse i
nye flerårige rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling på betingelser der
fastsættes ved fælles overenskomst.
Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og
demonstration (2007 til 2013) (i det følgende benævnt "det syvende rammeprogram EF") blev
vedtaget ved afgørelse 1982/2006/EF
9
og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1906/2006
10
og ved Rådets afgørelser 2006/971/EF
11
, 2006/972/EF
12
, 2006/973 EF
13
,
2006/974 EF
14
og 2006/975 EF
15
og Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratom)
syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007 til 2011),
som også bidrager til realiseringen af det europæiske forskningsrum, blev vedtaget ved Rådets
afgørelse 2006/970/Euratom
16
, Rådets forordning (Euratom) nr. 1908/2006
17
og Rådets
afgørelser 2006/976/Euratom
18
og 2006/977/Euratom
19
(i det følgende benævnt "de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom").
Denne aftale og aktiviteter i medfør af aftalen berører på ingen måde medlemsstaternes
beføjelser til at gennemføre bilaterale aktiviteter sammen med Schweiz inden for videnskab,
teknologi, forskning og udvikling og til efter omstændighederne at indgå aftaler herom, jf.
dog de relevante bestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber -
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
Artikel 1
Genstand
1.
Schweiz deltager i gennemførelsen af de syvende rammeprogrammer i EF og
Euratom i deres helhed på de betingelser og vilkår, der er fastlagt i denne aftale, uden
at dette berører bestemmelserne i fusionsaftalen.
Schweiziske retlige enheder kan deltage i alle specifikke programmer under de
syvende rammeprogrammer EF og Euratom.
2.
Schweiziske retlige enheder kan deltage i alle aktiviteter i De Europæiske
Fællesskabers Fælles Forskningscenter, for så vidt en sådan deltagelse ikke er
omfattet af stk. 1.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
EUT L 32 af 5.2.2004, s. 22.
EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 243.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 272.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 368.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 60.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 1.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 404.
EUT L 400 af 30.12.2006, s. 434.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
Retlige enheder hjemmehørende i Fællesskaberne, herunder Det Fælles
Forskningscenter, kan deltage i forskningsprogrammer og/eller -projekter i Schweiz
inden for emner, der svarer til emnerne for programmerne under de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom.
Ved "retlig enhed" forstås i denne aftale enhver fysisk eller juridisk person, der er
oprettet i overensstemmelse med den for dens hjemsted gældende nationale ret eller
fællesskabsretten, og som har status som retssubjekt og i eget navn kan påtage sig
forpligtelser og erhverve rettigheder. Sådanne enheder omfatter bl.a. universiteter,
forskningsorganer, industrivirksomheder – herunder også små og mellemstore
virksomheder – og fysiske personer.
Artikel 2
Samarbejdsformer og -virkemidler
4.
Samarbejdet omfatter følgende:
1.
Deltagelse af retlige enheder hjemmehørende i Schweiz i alle særprogrammer under
de syvende rammeprogrammer EF og Euratom på de betingelser og vilkår, der er
fastsat i reglerne for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse
både i Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration og i Det Europæiske Atomenergifællesskabs indsats
inden for forskning og uddannelse.
Hvis Fællesskabet iværksætter implementering af artikel 169 og 171 i EF-traktaten,
skal Schweiz have lov til at deltage i de retlige konstruktioner, der oprettes i henhold
til disse bestemmelser med forbehold for de regler, der vedtages for etablering af
sådanne retlige enheder og således at disse regler bliver gældende i Schweiz.
Schweiz/Fællesskabernes forskningsudvalg afgør om sådanne regler kan anvendes i
Schweiz.
Retlige enheder hjemmehørende i Schweiz skal kunne deltage i indirekte aktioner på
grundlag af artikel 169 og 171 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab.
2.
3.
Schweiz" finansielle bidrag til programbudgetterne for gennemførelse af de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom som omhandlet i artikel 5, stk. 2.
Deltagelse af retlige enheder hjemmehørende i De Europæiske Fællesskaber i
schweiziske forskningsprogrammer og/eller -projekter, der er vedtaget af
Forbundsrådet om emner, der svarer til emnerne i de syvende rammeprogrammer EF
og Euratom, på de vilkår og betingelser, der er fastlagt i de respektive schweiziske
bestemmelser og efter samtykke fra partnerne i det specifikke projekt og det
tilsvarende schweiziske programs ledelse. Retlige enheder hjemmehørende i De
Europæiske Fællesskaber, der deltager i schweiziske forskningsprogrammer og/eller
-projekter, afholder deres egne omkostninger, herunder deres forholdsmæssige andel
af projektets administration og generelle ledelse.
Ud over den regelmæssige oversendelse af information og dokumentation
vedrørende gennemførelsen af de syvende rammeprogrammer EF og Euratom og de
schweiziske programmer og/eller projekter kan samarbejdet omfatte følgende:
(a)
jævnlig udveksling af synspunkter om retningslinjer og prioriteringer inden for
forskningspolitik og -planlægning i Schweiz og Fællesskaberne;
4.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(b)
(c)
udveksling af synspunkter om fremtidsudsigterne for og videreudviklingen af
samarbejdet;
regelmæssig udveksling af information om gennemførelsen af
forskningsprogrammer og –projekter i Schweiz og Fællesskaberne og om
resultaterne af et arbejde, der gennemføres som led i denne aftale;
fælles møder;
besøg og udveksling af forskningsmedarbejdere, ingeniører og teknikere;
jævnlige kontakter og opfølgning mellem program- og projektledere fra
Schweiz og Fællesskaberne;
ekspertdeltagelse i seminarer, symposier og workshopper.
Artikel 3
Tilpasning
(d)
(e)
(f)
(g)
Samarbejdet kan tilpasses og udbygges på et hvilket som helst tidspunkt efter fælles
overenskomst mellem parterne.
Artikel 4
Rettigheder og pligter i tilslutning til intellektuel ejendomsret
1.
Retlige enheder hjemmehørende i Schweiz, som deltager i Fællesskabernes
forskningsprogrammer, har med hensyn til ejendomsret, udnyttelse og formidling af
informationer og intellektuel ejendom, der fremkommer som følge af en sådan
deltagelse, de samme rettigheder og pligter som retlige enheder hjemmehørende i
Fællesskaberne, jf. dog bilag A og gældende lovgivning. Denne bestemmelse finder
ikke anvendelse på de resultater, der fremkommer som følge af projekter, der er
påbegyndt forud for denne aftales midlertidige anvendelse.
Retlige enheder hjemmehørende i Fællesskaberne, som deltager i schweiziske
forskningsprogrammer og/eller -projekter som omhandlet i artikel 2, stk. 3, har med
hensyn til ejendomsret, udnyttelse og formidling af informationer og intellektuel
ejendom, der fremkommer som følge af en sådan deltagelse, samme rettigheder og
pligter som retlige enheder hjemmehørende i Schweiz, jf. dog bilag A og gældende
lovgivning.
Artikel 5
Finansielle bestemmelser
1.
Schweiz betaler ikke bidrag i forbindelse med forpligtelser, som Fællesskaberne har
indgået i henhold til den syvende rammeaftale EF og Euratom inden den midlertidige
anvendelse af denne aftale – samt de hermed forbundne betalinger. Schweiz"
finansielle bidrag i forbindelse med dets deltagelse i gennemførelsen af de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom fastsættes i forhold til og som tillæg til det beløb,
der hvert år er til rådighed på Den Europæiske Unions almindelige budget til
forpligtelsesbevillinger til dækning af Kommissionens finansielle forpligtelser i
tilslutning til enhver form for arbejde, der er nødvendigt for gennemførelse,
forvaltning og drift af de programmer og aktiviteter, der er omfattet af denne aftale.
Den proportionalitetsfaktor, der danner grundlag for Schweiz’ bidrag til de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom, men ikke fusionsprogrammet, fremkommer ved
at udregne forholdet mellem Schweiz' bruttonationalprodukt, angivet i
2.
2.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0014.png
markedspriser, og summen af Den Europæiske Unions medlemsstaters
bruttonationalprodukter angivet i markedspriser. Det schweiziske bidrag til
fusionsprogrammet beregnes fortsat på basis af den relevante aftale. Dette forhold
udregnes på grundlag af EUROSTATs seneste statistiske oplysninger vedrørende
samme år, der er til rådighed på det tidspunkt, hvor det foreløbige forslag til Den
Europæiske Unions budget for samme år offentliggøres.
3.
Betingelserne for Schweiz’ finansielle bidrag er fastlagt i Bilag B.
Artikel 6
Forskningsudvalget Schweiz/Fællesskaberne
1.
Forskningsudvalget Schweiz/Fællesskaberne, der er nedsat i rammeaftalen,
overvåger og vurderer denne aftale og påser at den gennemføres på tilfredsstillende
måde. Alle spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen eller fortolkningen af denne
aftale indbringes for udvalget.
Udvalget kan efter anmodning fra Schweiz identificere de regioner i Schweiz, der
opfylder de kriterier, der er indeholdt i Artikel 5, stk. 1 i Rådets forordning (EF) Nr.
1083/2006
20
og derfor kan være egnede regioner, der kan nyde godt af
forskningsinitiativer i henhold til arbejdsprogrammet “forskningspotentiale” i
henhold til det specifikke “kapacitetsprogram”.
Udvalget kan beslutte at ændre de henvisninger til fællesskabsakter, der er anført i
bilag C.
Artikel 7
Deltagelse
1.
Uden at dette berører bestemmelserne i artikel 4 har retlige enheder hjemmehørende i
Schweiz, som deltager i de syvende rammeprogrammer EF og Euratom, samme
kontraktlige rettigheder og forpligtelser som enheder hjemmehørende i
Fællesskaberne.
Vilkårene for indsendelse og evaluering af forslag og for tildeling og indgåelse af
tilskudsaftaler og/eller kontrakter under Fællesskabernes programmer er de samme
for retlige enheder hjemmehørende i Schweiz som for retlige enheder
hjemmehørende i Fællesskaberne.
Retlige enheder hjemmehørende i Schweiz er kvalificerede til at opnå lån udstedt af
EIB til støtte for forskningsformål, der er indeholdt i det syvende rammeprogram EF.
Når der udvælges bedømmere og uafhængige eksperter til Fællesskabernes
programmer for forskning og teknologisk udvikling tages et passende antal
schweiziske eksperter i betragtning, idet der tages højde for de færdigheder og den
viden, der er relevant for de opgaver, de får tildelt.
Retlige enheder hjemmehørende i Fællesskaberne kan deltage på samme vilkår og
betingelser som schweiziske program- og/eller projektpartnere i schweiziske
forskningsprogrammer som omhandlet i artikel 2, stk. 3, jf. dog artikel 1, stk. 3,
artikel 2, stk. 3 og artikel 4, stk. 2 og bestående retsforskrifter og administrative
bestemmelser. De schweiziske myndigheder kan gøre deltagelse af en eller flere
2.
3.
2.
3.
4.
5.
20
EUT L 210 af 31.07. 2006, s. 25.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
retlige enheder hjemmehørende i Fællesskaberne i et projekt betinget af, at mindst én
schweizisk enhed deltager heri samtidig.
Artikel 8
Mobilitet
Hver af parterne forpligter sig til i overensstemmelse med bestående regler og gældende
aftaler at tillade indrejse og ophold af forskere, der i Schweiz og i Fællesskaberne deltager i
de af denne aftale omfattede aktiviteter, og som - for så vidt det er nødvendigt for
gennemførelsen af den pågældende aktivitet - er ledsaget af et begrænset antal medlemmer af
deres forskningspersonale.
Artikel 9
Revision og fremtidigt samarbejde
1.
Skulle Fællesskaberne revidere eller udvide deres forskningsprogrammer, kan denne
aftale revideres eller udvides på de betingelser, der vedtages ved fælles
overenskomst. Parterne udveksler på forhånd oplysninger og synspunkter om alle
sådanne revisioner eller udvidelser samt om alle andre anliggender, der direkte eller
indirekte påvirker Schweiz' samarbejde inden for de områder, som er omfattet af de
syvende rammeprogrammer EF og Euratom. Schweiz underrettes om det præcise
indhold af de reviderede eller udvidede programmer senest to uger efter, at de er
vedtaget af Fællesskaberne. I tilfælde af revision eller udvidelse af
forskningsprogrammerne kan Schweiz opsige denne aftale med seks måneders
varsel. Et sådant varsel eller oplysning om, at denne aftale agtes opsagt eller udvidet,
gives inden tre måneder efter at Fællesskaberne har truffet afgørelse herom.
Vedtager Fællesskaberne nye flerårige rammeprogrammer for forskning og
teknologisk udvikling, kan denne aftale fornys eller genforhandles efter fælles
overenskomst mellem parterne. Parterne udveksler i forskningsudvalget
Schweiz/Fællesskaberne oplysninger og synspunkter om forberedelserne til sådanne
programmer eller andre igangværende eller fremtidige forskningsaktiviteter.
Artikel 10
Forbindelse til andre internationale aftaler
1.
Denne aftales bestemmelser berører ikke fordele i henhold til andre internationale
aftaler, der er bindende for en af parterne, og i henhold til hvilke fordelene heraf
alene forbeholdes retlige enheder hjemmehørende på den pågældende parts område.
En retlig enhed hjemmehørende i et andet land, der er associeret til det syvende
rammeprogram EF (associeret land) har de samme rettigheder og pligter i henhold til
denne aftale som retlige enheder hjemmehørende i et medlemsland, dog forudsat at
det associerede land hvori enheden er hjemmehørende har accepteret at give retlige
enheder fra Schweiz samme rettigheder og forpligtelser.
Artikel 11
Territorial anvendelse
Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af De
Europæiske Fællesskaber finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i disse
traktater, og på den anden side for Schweiz’ område.
2.
2.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 12
Bilag
Bilag A, B og C udgør en integrerende del af denne aftale.
Artikel 13
Ændringer og opsigelse
1.
2.
Denne aftale indgås for en periode, der svarer til løbetiden for de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom.
Aftalen kan kun ændres skriftligt efter fælles overenskomst mellem parterne.
Proceduren for ændringernes ikrafttræden er den samme som den, der gælder for
denne aftale.
Hver part kan når som helst opsige aftalen med seks måneders skriftligt varsel.
Projekter og aktiviteter, der er i gang på tidspunktet for opsigelsen og/eller ved
udløbet af aftalen, fortsætter indtil de er fuldført i henhold til vilkårene i aftalen.
Parterne træffer ved fælles overenskomst afgørelse om alle andre eventuelle følger af
opsigelsen.
Artikel 14
Ikrafttræden og midlertidig anvendelse
1.
Denne aftale ratificeres eller indgås af parterne i overensstemmelse med deres egne
procedurer. Den træder i kraft på dagene for endelig meddelelse om, at de
nødvendige procedurer til dette formål er gennemført. Den får midlertidig virkning
pr. 1. januar 2007.
Det aftales hermed, at følgende gælder, hvis den ene part meddeler den anden, at den
ikke indgår aftalen:
Fællesskaberne tilbagebetaler Schweiz dets bidrag til Den Europæiske Unions
almindelige budget, jf. artikel 2, stk. 2.
Fra denne tilbagebetaling fradrager Fællesskaberne dog midler, som
Fællesskaberne har bevilget med henblik på schweiziske retlige enheders
deltagelse i indirekte aktioner, herunder de i artikel 2, stk. 1 omhandlede
tilbagebetalinger.
Projekter og aktiviteter, der er iværksat under den midlertidige anvendelse af
aftalen, og som stadig løber, når ovennævnte meddelelse indtræffer,
videreføres på denne aftales vilkår, indtil de er fuldført.
3.
4.
2.
Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, tjekkisk, dansk, hollandsk,
engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, lettisk, litauisk,
maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk, idet
hver af disse tekster har samme gyldighed.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BILAG A
PRINCIPPER FOR TILDELING AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
I. ANVENDELSESOMRÅDE
I denne aftale gælder den definition af "intellektuel ejendomsret", som findes i artikel 2 i
konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret,
undertegnet i Stockholm den 14. juli 1967.
Ved ”viden” forstås i denne aftale resultater, herunder informationer, uanset om de kan
beskyttes, samt ophavsrettigheder eller de til sådanne informationer knyttede rettigheder, der
følger af ansøgning om eller udstedelse af patenter, registrering af design, plantesorter,
supplerende beskyttelsescertifikater eller tilsvarende former for beskyttelse.
II. INTELLEKTUEL EJENDOM TILHØRENDE PARTERNES RETLIGE ENHEDER
1.
Hver part sikrer, at retlige enheder, der er hjemmehørende hos den anden part og
deltager i aktiviteter i medfør af denne aftale, får intellektuelle ejendomsrettigheder
og beslægtede rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af en sådan
deltagelse, i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, der
gælder for parterne, herunder TRIPS-aftalen (aftale om handelsrelaterede
intellektuelle ejendomsrettigheder, der forvaltes af Verdenshandelsorganisationen)
samt Bernerkonventionen (Paris-akten 1971) og Pariskonventionen (Stockholm-
akten 1967).
Retlige enheder hjemmehørende i Schweiz, der deltager i en indirekte aktion under
de syvende rammeprogrammer EF og Euratom, får rettigheder og forpligtelser
vedrørende intellektuel ejendomsret på de vilkår, der er fastlagt i forordning (EF) nr.
2321/2002 med ændringer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1906/2006 af 18. december 2006, i Rådets forordning (Euratom) nr. 2322/2002 med
ændringer i Rådets forordning (Euratom) nr. 1908/2006 af 18. december 2006 og i
tilskudsaftale og/eller kontrakt indgået med Det Europæiske Fællesskab i henhold til
punkt 1. Når Schweiz deltager i indirekte aktioner under det syvende rammeprogram
EF, der gennemføres i medfør af artikel 169 og artikel 171 i traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab, får Schweiz i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser de samme rettigheder og pligter som de deltagende medlemsstater.
Retlige enheder hjemmehørende i en EU-medlemsstat, der deltager i schweiziske
forskningsprogrammer og/eller –projekter, får i overensstemmelse med punkt 1
samme rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendomsret som retlige
enheder hjemmehørende i Schweiz, der deltager i sådanne forskningsprogrammer.
Med mindre parterne udtrykkeligt aftaler andet, gælder følgende regler for viden,
som parterne frembringer som led i aktiviteter, der gennemføres i henhold til denne
aftales artikel 2, stk. 4.
(a)
Ejendomsretten til viden tilfalder den part, der frembringer den pågældende
viden. Når hver parts andel af arbejdet ikke kan fastslås, tilfalder
ejendomsretten parterne i fællesskab;
Den part, der har ejendomsretten til viden, tildeler den anden part adgangsret til
denne viden med henblik på gennemførelse af aktiviteter som anført i denne
aftales artikel 2, stk. 4. Adgangsret til viden gives royaltyfrit.
2.
3.
III. PARTERNES INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET
1.
(b)
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Med mindre parterne udtrykkelig aftaler andet, gælder følgende regler for
videnskabelig litteratur, som parterne har frembragt:
(a)
I tilfælde hvor en af parterne udgiver data, informationer og tekniske eller
videnskabelige resultater i tidsskrifter, artikler, rapporter og bøger, herunder
audiovisuelle værker og software på grundlag af og i relation til aktiviteter, der
er udført i henhold til denne aftale, tildeles den anden part en
verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri ret til at
oversætte, tilpasse, formidle og offentligt distribuere sådanne værker.
Alle eksemplarer af ophaveretligt beskyttede data og informationer, der er
omfattet af dette afsnit og skal distribueres offentligt, skal være forsynet med
ophavsmandens eller ophavsmændenes navn/navne, medmindre en
ophavsmand udtrykkeligt anmoder om ikke at blive nævnt ved navn. Desuden
skal alle eksemplarer klart og tydeligt omtale parternes fælles medvirken.
(b)
3.
Med mindre parterne udtrykkelig aftaler andet, gælder følgende regler for ikke-
frigivne informationer, som parterne råder over:
(a)
Når en part meddeler den anden part informationer vedrørende aktiviteter, der
gennemføres som led i denne aftale, udpeger den de informationer, den ikke
ønsker frigivet;
Den modtagende part kan på eget ansvar videregive ikke-frigivne
informationer til organer eller personer, som denne part har tilsyn med, men
kun med det udtrykkelige formål at gennemføre denne aftale;
Med forudgående skriftligt samtykke fra den part, der stiller ikke-frigivne
oplysninger til rådighed, kan den modtagende part give sådanne informationer
større udbredelse end tilladt efter punkt (b). Parterne samarbejder om at
fastlægge procedurer for anmodning om og opnåelse af forudgående skriftligt
samtykke til en sådan større udbredelse, og hver part giver sit samtykke i den
udstrækning, det er muligt efter denne parts nationale politik, love og
bestemmelser;
ikke-frigivne informationer eller andre fortrolige informationer, der ikke
forelægges i dokumentform, men som stilles til rådighed på seminarer eller
andre møder, der afholdes mellem repræsentanter for parterne i medfør af
denne aftale, eller informationer, der fremkommer ved tilknytning af personale,
brug af faciliteter eller gennem indirekte aktioner, behandles fortsat fortroligt,
hvis modtageren af sådanne ikke-frigivne eller andre fortrolige eller beskyttede
informationer blev gjort opmærksom på denne videns fortrolige karakter før
den blev meddelt, jf. underpunkt (a);
Parterne skal sikre at ikke-frigivne informationer, som de erhverver i henhold
til underpunkt (a) og (d), beskyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i
denne aftale. Hvis en af parterne bliver opmærksom på, at den vil blive eller
kan forventes at ville blive ude af stand til at opfylde
fortrolighedsbestemmelserne i underpunkt (a) og (d), giver denne omgående
den anden part meddelelse herom. Parterne rådfører sig derefter med hinanden
om, hvilke skridt der skal tages.
(b)
(c)
(d)
(e)
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BILAG B
FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE SCHWEIZ' BIDRAG SOM
OMHANDLET I ARTIKEL 5 I AFTALEN
I. FASTSÆTTELSE AF DET FINANSIELLE BIDRAG
1.
Kommissionen underretter snarest muligt og senest den 1. september hvert år
Schweiz om følgende, ledsaget af det relevante baggrundsmateriale:
(a)
Forpligtelsesbevillingerne til de to rammeprogrammer, som anført i oversigten
over udgifter i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige
budget;
Den anslåede størrelse af Schweiz’ bidrag med henblik på dets deltagelse i de
to rammeprogrammer, som opført i det foreløbige budgetforslag. For at lette de
interne budgetprocedurer fremlægger Kommissionen dog vejledende tal senest
den 31. maj hvert år.
(b)
2.
Så snart det almindelige budget er endeligt vedtaget, underretter Kommissionen
Schweiz om ovennævnte beløb, som er opført i oversigten over udgifter, og som
svarer til Schweiz’ bidrag.
Kommissionen sender i juni og november i hvert regnskabsår Schweiz en indkaldelse
af midler på et beløb, der svarer til Schweiz' bidrag i henhold til denne aftale. Ifølge
disse indkaldelser skal Schweiz betale henholdsvis seks tolvtedele af Schweiz’
bidrag for hver indkaldelse af bidrag og senest 30 dage efter modtagelse af den
pågældende indkaldelse. I det sidste år af de to rammeprogrammers løbetid skal
Schweiz dog betale det fulde beløb af sit bidrag senest 30 dage efter modtagelse af
indkaldelsen.
Schweiz’ bidrag angives og betales i euro.
Schweiz indbetaler sit bidrag under denne aftale i henhold til fristerne i punkt 1. Hvis
en frist ikke overholdes, skal der betales renter svarende til enmåneds-
interbankrenten (EURIBOR) som anført på side 248 i Telerate. Denne sats forhøjes
med 1.5 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele
perioden efter betalingsfristens udløb. Dog skal der kun betales rente, hvis bidraget
betales mere end 30 dage efter de fastlagte forfaldsdatoer, jf. punkt 1.
Schweiz’ repræsentanters og eksperters rejseomkostninger i forbindelse med
deltagelse i arbejdet i forskningsudvalgene og omkostninger i forbindelse med
gennemførelsen af de to rammeprogrammer, refunderes af Kommissionen på samme
grundlag og efter samme procedurer, som er gældende for repræsentanter og
eksperter fra Fællesskabernes medlemsstater.
Schweiz’ finansielle bidrag til de to rammeprogrammer i overensstemmelse med
aftalens artikel 5 kan normalt ikke ændres i det pågældende regnskabsår.
Som led i opgørelsen af indtægter og udgifter ved afslutningen af hvert regnskabsår
(n) foretager Kommissionen en regulering af regnskaberne med hensyn til Schweiz’
bidrag, idet der tages hensyn til ændringer, der har fundet sted, enten ved overførsler,
bortfald, fremførsler eller ved tillægs- eller ændringsbudgetter i løbet af
regnskabsåret.
II. BETALINGSPROCEDURER
1.
2.
3.
4.
III. BETINGELSER FOR GENNEMFØRELSE
1.
2.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Denne regulering finder sted, når første rate for år n+1 betales. Den sidste regulering finder
dog sted senest i juli det fjerde år efter afslutningen af de to rammeprogrammer. Schweiz’
betalinger krediteres Fællesskabernes programmer som budgetindtægter, der opføres på den
relevante budgetpost i oversigten over indtægter i Den Europæiske Unions almindelige
budget.
IV. OPLYSNING
1.
Senest den 31. maj i hvert regnskabsår (n + 1) udfærdiges og sendes til Schweiz’
orientering oversigten over bevillinger til de to rammeprogrammer vedrørende det
foregående regnskabsår (n), opstillet på samme måde som Kommissionens regnskab
over indtægter og udgifter.
Kommissionen meddeler Schweiz statistikker og alle andre generelle finansielle data
vedrørende gennemførelsen af de to rammeprogrammer, der stilles til rådighed for
medlemsstaterne.
2.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0021.png
BILAG C
FINANSKONTROL VEDRØRENDE DE SCHWEIZISKE DELTAGERE I
FÆLLESSKABERNES PROGRAMMER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE
I. DIREKTE KOMMUNIKATION
Kommissionen kommunikerer direkte med de i Schweiz hjemmehørende deltagere i de
syvende rammeprogrammer EF og Euratom og med deres underkontrahenter. De kan sende
alle informationer og dokumenter, som de skal meddele i henhold til de instrumenter, der
henvises til i denne aftale, og til de tilskudsaftaler og/eller kontrakter, der er indgået for at
gennemføre disse.
II. REVISIONER
1.
I overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni
2002 som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006
21
og
Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 som ændret ved
Kommissionens forordning (EF, Euratom) 1248/200622 af 7. august 2006 samt
andre forskrifter, som denne aftale henviser til, kan der i tilskudsaftaler og/eller
kontrakter, der indgås med deltagere i programmet, der er hjemmehørende i Schweiz,
fastsættes at ansatte i Kommissionen eller andre af Kommissionen hertil
bemyndigede personer til enhver tid kan foretage videnskabelige, finansielle,
teknologiske og andre revisioner hos deltagerne eller deres underkontrahenter.
Ansatte i Kommissionen og andre af Kommissionen hertil bemyndigede personer
skal have passende adgang til arbejdssteder, arbejder og dokumenter samt alle
nødvendige informationer, herunder også i elektronisk form, med henblik på
gennemførelse af disse revisioner. Denne adgangsret omhandles udtrykkeligt i de
tilskudsaftaler og/eller kontrakter, der indgås for at gennemføre de instrumenter, som
denne aftale henviser til.
Revisionsretten har samme rettigheder som Kommissionen.
Revisionerne kan i overensstemmelse med bestemmelserne i de pågældende
tilskudsaftaler og/eller kontrakter finde sted efter udløbet af de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom eller efter udløbet af denne aftale.
Den schweiziske forbundsfinanskontrol underrettes på forhånd om de revisioner, der
gennemføres på schweizisk område. Denne underretning er ikke en retlig
forudsætning for gennemførelse af revisionerne.
Som led i denne aftale bemyndiges Kommissionen (OLAF) til i overensstemmelse
med betingelserne og reglerne i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96
23
og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 at fortage kontrol og
inspektion på stedet på schweizisk område.
Kommissionen forbereder og gennemfører kontrol og inspektion på stedet i nært
samarbejde med den schweiziske forbundsfinanskontrol eller andre kompetente
schweiziske myndigheder, der er udpeget af den schweiziske forbundsfinanskontrol,
som underrettes i god tid om kontrollens og inspektionens indhold, formål og
EUT L 390 af 30.12.2006, s.1.
EUT L 227 af 19.8.2006, s. 3.
EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
2.
3.
4.
5.
III. KONTROL PÅ STEDET
1.
2.
21
22
23
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0022.png
retsgrundlag, således at de kan yde den fornødne bistand. Med henblik herpå kan de
kompetente schweiziske myndigheder deltage i kontrollen og inspektionen på stedet.
3.
4.
Hvis de berørte schweiziske myndigheder ønsker det, gennemføres den pågældende
kontrol og inspektion på stedet af Kommissionen og disse i fællesskab.
Hvis deltagerne i de syvende rammeprogrammer EF og Euratom modsætter sig
kontrol og inspektion på stedet, yder de schweiziske myndigheder i
overensstemmelse med de nationale bestemmelser Kommissionens inspektører den
bistand, der er nødvendig for at de kan udføre den kontrol og inspektion på stedet,
som de er blevet pålagt.
Kommissionen meddeler så hurtigt som muligt den schweiziske
forbundsfinanskontrol alle oplysninger om uregelmæssigheder eller mistanke om
uregelmæssigheder, som den har fået kendskab til under gennemførelsen af
kontrollen eller inspektionen på stedet. Kommissionen skal under alle
omstændigheder underrette ovennævnte myndighed om resultatet af kontrollen eller
inspektionen.
For at sikre, at dette bilag gennemføres korrekt, foretager de kompetente
myndigheder i Schweiz og Fællesskabet jævnligt udveksling af oplysninger, og de
iværksætter konsultationer, når den ene eller den anden af parterne anmoder herom.
De kompetente schweiziske myndigheder underretter straks Kommissionen om alle
elementer, de får kendskab til, som kan give formodning om eventuelle
uregelmæssigheder i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen af kontrakter,
der indgås i henhold til de instrumenter, som denne aftale henviser til.
5.
IV. INFORMATION OG KONSULTATION
1.
2.
V. FORTROLIGHED
Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i medfør af dette bilag, er, uanset
formen, omfattet af tavshedspligt og nyder den samme beskyttelse som den, lignende
oplysninger har efter den schweiziske lovgivning og efter de tilsvarende bestemmelser, der
gælder for Fællesskabets institutioner. Oplysningerne må ikke meddeles til andre end dem,
der i fællesskabsinstitutionerne, medlemsstaterne eller i Schweiz i kraft af deres hverv skal
have kendskab til dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse
af parternes finansielle interesser.
VI. ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER OG SANKTIONER
Uden at det berører anvendelsen af den schweiziske strafferet kan Kommissionen pålægge
administrative foranstaltninger og sanktioner i henhold til forordning (EF, Euratom) nr.
1605/2002, som ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006, og (EF, Euratom) nr.
2342/2002, som ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1248/2006 af 7. august 2006, og
ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De
Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
24
.
VII. INDDRIVELSE OG TVANGSFULDBYRDELSE
Kommissionens beslutninger, der vedtages i henhold til det syvende rammeprogram EF som
led i anvendelsen af denne aftale, og som indebærer en forpligtelse for andre end stater til at
betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes i Schweiz. Fuldbyrdelsespåtegning skal efter en
24
EFT L 312 af 23.12.1995, s.1.
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
prøvelse, der kun omfatter ægtheden af det pågældende fuldbyrdelsesgrundlag, påføres af den
myndighed, som den schweiziske regering har udpeget og anmeldt for Kommissionen.
Tvangsfuldbyrdelsen finder sted efter de schweiziske retsplejeregler. Lovligheden af den
beslutning, der udgør fuldbyrdelsesgrundlaget, er underlagt Domstolens kontrol. Afgørelser,
der træffes af De Europæiske Fællesskabers Domstol i medfør af en voldgiftsbestemmelse i
en kontrakt vedrørende de syvende rammeprogrammer EF og Euratom, har fuldbyrdelseskraft
på samme betingelser.
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
De befuldmægtigede
for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
og
for DET SCHWEIZISKE FORBUND
der mødtes i........den.......for at underskrive aftalen om videnskabeligt og teknologisk
samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på
den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side, har vedtaget følgende
fælleserklæring, der er vedhæftet denne Slutakt:
Fælleserklæring fra de kontraherende parter om en tæt dialog med hensyn til de nye
konstruktioner, der gennemfører Artiklerne 169 og 171 i EF-traktaten.
De har også noteret sig følgende erklæringer, der er vedhæftet denne Slutakt:
Rådets erklæring vedrørende schweizisk deltagelse i udvalg.
Fællesskabernes erklæring vedrørende behandling af EU-forskere i Schweiz i henhold til
denne aftale.
Udstedt …………………….
For De Europæiske Fællesskaber:
For Det Schweiziske Forbund:
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
FÆLLESERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER OM EN TÆT
DIALOG MED HENSYN TIL DE NYE KONSTRUKTIONER, DER
GENNEMFØRER ARTIKLERNE 169 OG 171 I EF-TRAKTATEN.
Med henblik på at sikre korrekt gennemførelse af artikel 2.1 i denne aftale erklærer de to
parter, at Det Schweiziske Forbund rettidigt vil blive behørigt informeret om forberedende
arbejde vedrørende konstruktioner på basis af artikel 169 og/eller 171 i EF-traktaten, der skal
gennemføres under de syvende rammeprogrammer.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
RÅDETS ERKLÆRING
VEDRØRENDE SCHWEIZ’ DELTAGELSE I UDVALG
Rådet accepterer, at Schweiz' repræsentanter for så vidt emnerne vedrører dem kan deltage
som observatører i møder i
alle udvalg, der nedsættes i henhold til de syvende rammeprogrammer EF og
Euratom, herunder udvalget for videnskabelig og teknisk forskning (CREST)
Styrelsesrådet for Det Fælles Forskningscenter.
Schweiz’ repræsentanter er ikke til stede under afstemninger i disse udvalg.
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
FÆLLESSKABERNES ERKLÆRING
OM BEHANDLING AF EU-FORSKERE I SCHWEIZ I HENHOLD TIL
DENNE AFTALE
Fællesskaberne forventer, at opholdstilladelser udstedt til deltagende forskere ikke tæller med
i beregningen af en maksimumsgrænse i den udstrækning Schweiz anvender en
maksimumsgrænse for antallet af opholdstilladelser, der er til rådighed for en EU-
medlemsstat. Fællesskaberne forventer desuden at forskere, der deltager i projekter og
ansættes af Fællesskabernes Fælles Forskningscentre, tilsvarende kan nyde godt af artikel 12,
stk. 3 i samarbejdsaftalen mellem Euratom og Det Schweiziske Forbund inden for kontrolleret
termonuklear fusion og plasmafysik (OJ L 242/1 af 04.09.1978).
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
ERKLÆRING FRA SCHWEIZ’ REGERING
Det er den schweiziske regerings opfattelse, at
Fællesskabernes erklæring om behandling af
EU-forskere i henhold til denne aftale
ikke berører de kontraherende parters rettigheder og
forpligtelser i henhold til aftalen og den schweiziske retspleje.
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0029.png
Udkast
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET
1.
FORSLAGETS NAVN
Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om undertegnelse og indgåelse på vegne af
det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab af aftalen om
videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber på den ene
side og Det Schweiziske Forbund på den anden side.
2.
ABM / ABB-RAMME
Politisk strategi og koordinering ved Generaldirektoraterne RTD, JRC, ENTR, INFSO og
TREN.
3.
3.1
BUDGETPOSTER
Budgetposter (driftsposter og tilhørende tekniske poster og poster for administrativ
hjælp (ex-B.A.-poster), inklusive beskrivelser:
Schweiziske enheders deltagelse i indirekte aktioner samt omkostninger i forbindelse
med gennemførelsen af aftalen (rejseudgifter for europæiske eksperter og
Kommissionens tjenestemænd, der deltager i tjenesterejser, workshopper, seminarer
og møder) vil blive opført som udgifter under de særskilte budgetposter for
særprogrammerne under Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske
Atomenergifællesskabs rammeprogrammer (XX.01.05.03)
Schweiz’ bidrag
Kapitel 6013 (post 6, indtægter), Artikel 10.02.02, 10.03.02, 02.04.03, 06.06.04,
08.21.04, 09.04.02, (Udgifter).
Schweiz’ bidrag til budgettet for rammeprogrammerne er proportionelt med
forholdet mellem Schweiz’ BNP og EU’s (se bilag).
3.2.
Aktionens og den finansielle indflydelses varighed:
Fra 1. januar 2007 og i de syvende rammeprogrammers EF og Euratom løbetid i
henhold til aftalens artikel 13.
3.3.
Budgetvirkninger
(tilføj rækker efter behov):
Ny
Budgetpost
Udgiftstype
EFTA-bidrag
Bidrag fra
ansøgerlande
Overskrift i
finansielt
perspektiv
xx01.05.03
Ikke-
sml.
Ikke-
diff
25
NEJ
JA
JA
Nr. 3
25
Ikke-differentierede bevillinger.
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0030.png
4.
4.1
OVERSIGT OVER RESSOURCER
Finansielle ressourcer
4.1.1. Oversigt over forpligtelsesbevillinger (CA) og betalingsbevillinger (PA)
Millioner EUR (med 3 decimaler)
Udgiftstype
Afsnit
nr.
2007
2008
2009
2010
2011
.2012
2013
I alt
Driftsudgift
26
Forpligtelsesbevillinger
(CA)
Betalingsforpligtelser
(PA)
(
a
)
(
b
)
8.1
Administrative udgifter inden for referencebeløbet
27
Teknisk og
administrativ hjælp
(NDA)
0,157
8.2.4
c
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
1,099
SAMLET REFERENCEBELØB
Forpligtelses-
bevillinger
Betalingsbevillinger
a
+
c
b
+
c
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
1,099
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
1,099
Administrative udgifter, der ikke er omfattet af referencebeløbet
28
Personaleressourcer og
tilhørende udgifter
(NDA)
Andre administrative
omkostninger end
personaleressourcer og
tilhørende udgifter, der
ikke er omfattet af
referencebeløbet
(NDA)
0,058
5
0
0,058
5
0
0,058
5
0
0,058
5
0
0,058
5
0
0,058
5
0
0,058
5
0
0,4095
8.2.5
d
8.2.6
e
26
27
28
Udgifter, der ikke falder ind under Kapitel xx 01 i den pågældende post xx.
Udgifter inden for artikel xx 01 04 i post xx.
Udgifter inden for kapitel xx 01 bortset fra artikel xx 01 04 eller xx 01 05.
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0031.png
Samlet indikativ finansiel udgift til intervention
SAMLET CA, inklusive
udgifter til
personaleressourcer
SAMLET PA, inklusive
udgifter til
personaleressourcer
a+c
+d+
e
b+c
+d+
e
0,2155
0,2155
0,2155
0,2155
0,2155
0,2155
0,2155
1,5085
0,2155
0,2155
0,2155
0,2155
0,2155
0,2155
0,2155
1,5085
Meddelelse om medfinansiering
Hvis forslaget involverer medfinansiering fra medlemsstaterne eller andre organer
(specificeres), skal der i nedenstående tabel anføres et overslag over niveauet for denne
medfinansiering (der kan tilføjes flere poster, hvis forskellige organer skal levere
medfinansieringen):
Millioner EUR (med 3 decimaler)
Medfinansierende
organ
……………………
SAMLET
inklusive
medfinansiering
CA,
f
a+c+d
+e+f
2007
2008
2009
2010 2011
2012
2013
Total
4.1.2 Forenelighed med den finansielle programmering
x
Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering.
Forslaget vil medføre omprogrammering af den relevante post i det finansielle
perspektiv.
Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle
aftale29 (dvs. fleksibilitetsinstrument eller revision af det finansielle
perspektiv).
4.1.3 Virkninger på budgettets indtægtsside
Forslaget har ingen finansielle virkninger på indtjeningen
x
Forslaget har finansiel virkning – virkningen på indtjeningen er som følger:
Anslået bidrag til de syvende rammeprogrammer på basis af EUROSTAT "Statistics
in focus" – theme 2:
Note: Alle oplysninger og observationer vedrørende metode til beregning af
virkningen på indtjeningen skal fremgå af et separat bilag.
N.B.:
Beregningsgrundlaget er det foreløbige budgetudkast 2007 for EUR27, idet
vedtagelse af det definitive budget for 2007 og revision af retsgrundlaget
afventes.
29
Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0032.png
Proportionalitetsfaktorerne for 2008 til 2013 vil desuden blive tilpasset efter
udviklingen i BNP'erne på tidspunktet for offentliggørelse af hvert foreløbigt
budgetforslag.
For fusionsprogrammet er det kun driftsudgifterne, der bogføres. De
tilsvarende administrative udgifter opføres ikke pr. aktion, men tages i
betragtning for Euratom-rammeprogrammet som helhed i overensstemmelse
med ABB-strukturen.
Millioner EUR (med 3 decimaler)
Før aktion
[år n-1]
Situation efter aktion
Budgetkonto
Indtægt*
a) Indtægt i
absolutte tal
b) Ændring i
indtægt
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I alt
0
150,7 163,261 176,653 194,128 216,335 235,587 254,677 1.391,382
601.3
*anslået indtægt
(Hver enkelt budgetpost på indtægtssiden specificeres med tilføjelse af det
relevante antal rækker til tabellen, hvis der er indflydelse på mere end én
budgetpost.)
4.2
Personaleressourcer FTE (inklusive tjenestemænd, midlertidigt og eksternt
personale) – se nærmere oplysninger under punkt 8.2.1.
Årlige udgifter
2007
0,5
2008
0,5
2009
0,5
2010
0,5
2011
0,5
2012
0,5
2013
0,5
I alt
Samlet antal
personaleressourcer
5.
BESKRIVELSE OG BEGRUNDELSE
Oplysninger om forslagets kontekst kræves i det forklarende memorandum. Dette afsnit
af finansieringsoversigten til forslaget skal omfatte følgende specifikke supplerende
oplysninger:
5.1.
Skal opfyldes på kort eller langt sigt:
Denne afgørelse vil sætte Schweiz som associeret land i stand til at blive associeret
til de syvende rammeprogrammer og deltage i forskningsaktiviteter på
Fællesskabsniveau.
5.2
Værditilvækst ved Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med andre
finansielle instrumenter og mulig synergi:
Fællesskabsfinansiering er en forudsætning for at opmuntre og fremme Schweiz’
deltagelse i rammeprogrammerne for forskning.
5.3
Forslagets formål, forventede resultater og relaterede indikatorer inden for ABM-
rammen.
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0033.png
Associeringsaftalen skal sætte Schweiz og Fællesskabet i stand til drage gensidig
nytte af den gensidige adgang til deres forskningsprogrammer.
5.4. Gennemførelsesmetode (indikativ)
Herunder vises den/de metode(r)
30
der er valgt til aktionens gennemførelse.
X Central ledelse
×
Direkte under Kommissionens forvaltning
Indirekte ved delegering til:
Forvaltningsorganer
Organer nedsat af Fællesskabet i henhold til artikel 185 i
finansforordningen
Nationale offentlige organer/organer, der har fået pålagt
offentlige serviceopgaver
Delt eller decentraliseret ledelse
Med medlemsstater
Med tredjelande
Fælles forvaltning med internationale organisationer (specificeres)
Relevante kommentarer:
6.
6.1.
(a)
KONTROL OG EVALUERING
Kontrolsystem
Resultatindikatorer
antallet af forslag, der indsendes af Schweiz, sammenholdt med antallet af
forslag, der udvælges til at modtage støtte under hvert enkelt program og for
rammeprogrammet som helhed;
antallet af forslag, der indsendes i forbindelse med særprogrammerne under
rammeprogrammerne sammenlignet med Schweiz' forholdsmæssige deltagelse
i de pågældende programmer;
antallet af schweiziske retlige enheder, der udvælges til finansiering i
særprogrammerne under rammeprogrammerne sammenlignet med Schweiz'
forholdsmæssige deltagelse i disse programmer.
(b)
(c)
Indsamling af oplysninger:
På grundlag af data fra særprogrammerne under rammeprogrammerne.
Overordnet evaluering:
Ved udløbet af de syvende rammeprogrammer vil Kommissionen evaluere alle
samarbejdsaktiviteter, der er omfattet af aftalen.
6.2
Evaluering
30
Hvis der anføres mere end én metode, anføres yderligere oplysninger i afsnittet ”Relevante
kommentarer” i dette punkt.
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7.
PLANLAGTE FORHOLDSREGLER MOD SVIG
Når gennemførelsen af rammeprogrammerne gør det nødvendigt at anvende eksterne
kontrahenter eller indebærer, at der ydes finansielle bidrag til tredjeparter, gennemfører
Kommissionen finansrevision. Fællesskabets finansrevisioner udføres enten af dets eget
personale eller ved regnskabseksperter, der er godkendt i henhold til den reviderede parts
lovgivning.
For at beskytte De Europæiske Fællesskabers økonomiske interesser indarbejdes regler om
kontrol, foranstaltninger og sanktioner med henvisning til forordning nr. 2988/95, 2185/96,
1073/99 og 1074/99 i alle tilskudsaftaler og/eller kontrakter, der anvendes ved
implementeringen
af
rammeaftalerne.
Især skal der tages højde for følgende punkter i tilskudsaftalerne og/eller kontrakterne:
anvendelse af særlige kontraktbestemmelser til sikring af Fællesskabets økonomiske
interesser ved kontrol- og inspektionsarbejde i forbindelse med det udførte arbejde;
deltagelse af administrative inspektører på området for bekæmpelse af svig i
overensstemmelse med forordning nr. 2185/96, 1073/99 og 1074/99;
anvendelse af administrative sanktioner ved enhver forsætlig eller uagtsom
uregelmæssighed i gennemførelse af tilskudsaftalerne og/eller kontrakterne jf.
rammeforordning nr. 2988/95, herunder opstilling af en sortliste;
angivelse af at eventuelle inddrivelsesordrer i tilfælde af uregelmæssigheder og svig
kan tvangsfuldbyrdes i henhold til EF-traktatens artikel 256 og Euratom-traktatens
artikel 164.
Desuden gennemføres lokale inspektioner af den Europæiske Revisionsret.
Endelig fastsætter aftalen i bilag C, at Schweiz anerkender Fællesskabets ret til at
foretage kontrol på stedet af schweiziske enheder, der modtager tilskud fra
rammeprogrammerne,
og
anerkendelse
af
tvangsfuldbyrdelse
af
inddrivelseskendelser, tvangsfuldbyrdelse af kendelser fra De Europæiske
Fællesskabers Domstol.
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0035.png
8.
8.1
OPLYSNINGER OM RESSOURCER
Forslagets formål udtrykt i økonomiske omkostninger:
Type
resultat
Gnsn.
omk.
År n
Antal
resultater
Samlet
omk.
År n+1
Antal
resultater
Samlet
omk.
NA
Forpligtelsesbevillinger i millioner EUR (med 3 decimaler)
År n+2
Antal
resultater
Samlet
omk.
År n+3
Antal
resultater
Samlet
omk.
År n+4
Antal
resultater
Samlet
omk.
År n+5 og senere
Antal
resultater
Samlet
omk.
I ALT
Antal
resultater
Samlet
omk.
(Overskrifter vedrørende
formål,
aktioner
og
resultater skal anføres)
OPERATIONELT
FORMÅL Nr.1
31
Akion1………..
- Resultat 1
- Resultat 2
Aktion 2………….
- Resultat 1
Subtotal formål 1
OPERATIONELT
FORMÅL Nr. 2
Aktion 1………….
- Resultat 1
Subtotal formål 2
OPERATIONELT
FORMÅL Nr. n
Subtotal formål n
SAMLET UDGIFT
31
Som beskrevet under afsnit 5.3.
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0036.png
8.2
8.2.1
Administrative udgifter
Antal og type personaleressourcer
Personale, der skal tildeles til forvaltning af aktionen ved brug af
eksisterende og/eller yderligere ressourcer
(antal stillinger/FTE)
Stillingstype
2007
Tjenestemænd eller
midlertidigt
personale
32
(XX 01
01)
A*/AD
0,5
B*,
C*/AST
33
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I
alt
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Personale finansieret
XX 01 02
ved art.
0
0
0
0
0
0
0
Andet personale finansieret
34
ved
art. XX 01 04/05
0
0
0
0
0
0
0
I ALT
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8.2.2
Beskrivelse af opgaver, der er afledt af aktionen
Forvaltning og gennemførelse af Schweiz’ associering til rammeprogrammerne
indebærer, at eksperter og tjenestemænd fra EF og Euratom og Schweiz
regelmæssigt skal foretage tjenesterejser.
8.2.3
Kilder til personaleressourcer (lovbestemte)
(Når mere end én kilde er anført, angives antal stillinger, der kan henføres til hver af
kilderne)
X
Stillinger, der aktuelt er allokeret til forvaltning af det program, der skal
erstattes eller udvides
Stillinger, der på forhånd er allokeret inden for APS-/PDB-øvelsen for år n
Stillinger, der skal anmodes om i næste APS-/PDB-procedure
Stillinger, der skal genanvendes ved brug af eksisterende ressourcer inden for
forvaltningen (intern omplacering)
Stillinger, der kræves til år n, men som ikke er forudset i APS-/PDB-øvelsen
for det pågældende år
32
33
34
Til hvilke udgifterne IKKE er dækket af referencebeløbet.
Til hvilke udgifterne IKKE er dækket af referencebeløbet.
Til hvilke udgifterne er dækket af referencebeløbet.
DA
35
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0037.png
8.2.4
Andre administrative udgifter, der er indeholdt
(XX 01 04/05 – Udgifter til administrativ forvaltning)
i
referencebeløbet
Millioner EUR (med 3 decimaler)
Budgetkonto
(antal og betegnelse)
1. Teknisk og administrativ hjælp
(inklusive tilhørende
personaleomkostninger)
Forvaltningsorganer
35
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I ALT
0
0
0
0
0
0
0
Anden teknisk og administrativ hjælp
- intra muros
- extra muros
Teknisk og administrativ hjælp i alt
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
1,099
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
1,099
8.2.5
Økonomisk omkostning til personaleressourcer og associerede omkostninger, der
ikke er inkluderet i referencebeløbet
Millioner EUR (med 3 decimaler)
Type personaleressourcer
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Tjenestemænd
og
personale (XX 01 01)
midlertidigt
0,0585
0,0585
0,0585
0,0585
0,0585
0,0585
0,0585
0,4095
Personale, der finansieres ved art XX
01 02 (ekstra personale, END,
kontraktansat personale osv.)
(specificer budgetkonto)
Samlede omkostninger til
personaleressourcer (der IKKE er
inkluderet i referencebeløbet
0
0
0
0
0
0
0
0,0585
0,0585
0,0585
0,0585
0,0585
0,0585
0,0585
0,4095
Beregning –
Tjenestemænd og midlertidige ansatte
Henvisning til punkt 8.2.1, hvis det er relevant
Beløb anført på basis af de årlige udgifter til en tjenestemand (alle kategorier inkluderet)
dvs.:
117 000 euro/2 = 58500
35
Der henvises til den specifikke finansieringsoversigt til forslaget for det/de pågældende
forvaltningsorgan(er).
DA
36
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0038.png
Beregning –
Personale finansieret under art. XX 01 02 - NA
Henvisning til punkt 8.2.1, hvis det er relevant
8.2.6
Andre administrative udgifter, der ikke er indeholdt i referencebeløbet
Millioner EUR (med 3 decimaler)
2007 2008 2009
XX 01 02 11 02 - Tjenesterejser
XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer
XX 01 02 11 03 – Udvalg
36
2010
2011 2012
2013
I ALT
XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og
konsultationer
XX 01 02 11 05 - Informationssystemer
2. Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 01
02 11)
3.
Andre udgifter af administrativ
karakter
(specificer
inklusive
henvisning til budgetpost)
Administrative udgifter i alt, bortset fra
personaleressourcer
og
tilhørende
omkostninger (IKKE inkluderet i
referencebeløbet)
0
0
0
0
0
0
0
Beregning -
Andre administrative udgifter, der ikke er indeholdt i referencebeløbet
36
Specificer udvalgstype og den gruppe, udvalget tilhører.
DA
37
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447327_0039.png
Bilag
Metode til beregning af virkningen på indtjeningen
Schweiz’ bidrag til de syvende rammeprogrammer EF og Euratom beregnes i forhold til
landets BNP sammenlignet med summen af landets BNP plus EU's BNP. Dette forhold
beregnes på basis af de nyeste statistiske data vedrørende samme år fra De Europæiske
Fællesskabers Statistiske kontor (Eurostat), der er til rådighed på tidspunktet for
offentliggørelsen af det foreløbige budgetforslag for De Europæiske Fællesskaber. Bidraget i
2007 baseres på BNP for 2004.
Den proportionalitetsfaktor, der danner grundlag for Schweiz’ bidrag til de syvende
rammeprogrammer EF og Euratom, men ikke fusionsprogrammet, fremkommer ved at
udregne forholdet mellem Schweiz' bruttonationalprodukt, angivet i markedspriser, og
summen af Den Europæiske Unions medlemsstaters bruttonationalprodukter angivet i
markedspriser. Det schweiziske bidrag til fusionsprogrammet beregnes fortsat på basis af den
relevante aftale.
For 2007 er det anslåede bidrag til de syvende rammeprogrammer EF og Euratom på basis af
BNP for 2004 (EUROSTAT, Statistics in Focus – Theme 2):
BNP 2004 (Millioner €)
BNP EUR 27
10.498.457,9
BNP Schweiz
288.852,7
Ratio
- uden fusion
- fusion
2,751 %
2,678 %
Anslået bidrag (Millioner €)
År
Budget
Samlet anslået bidrag
2007
5.233,633 (EF & Euratom 143,977
uden fusion)
6,764
252,567 (Fusion)
5.486,2
150,741
I alt
DA
38
DA