Europaudvalget 2007
KOM (2007) 0307
Offentligt
DA
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447329_0002.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 7.6.2007
KOM(2007) 307 endelig
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET
i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF (differentierede afgiftssatser
for benzin, der leveres af særligt udstyrede tankstationer)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447329_0003.png
1.
I
NDLEDNING
I henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF
1
om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (i det følgende benævnt
"energibeskatningsdirektivet" eller "direktivet") og direktivets øvrige bestemmelser, navnlig
artikel 5, 15 og 17, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en
medlemsstat (der anmoder herom) tilladelse til at indrømme yderligere fritagelser eller
lempelser, hvis særlige politiske hensyn taler herfor.
Kommissionen behandler sådanne anmodninger. Efterfølgende forelægger Kommissionen
enten et forslag for Rådet eller giver Rådet en begrundelse for, hvorfor den ikke har foreslået
at tillade en sådan foranstaltning.
I forbindelse med en større gennemgang af undtagelser fra energibeskatningsdirektivet, der
udløber med udgangen af 2006, indgav Danmark en anmodning om, med virkning fra 2007
og i en periode på 2 år, tilladelse til at anvende en differentieret punktafgiftssats mellem
benzin leveret fra benzinstationer udstyret med genindvindingssystem for benzindampe og for
benzin leveret fra andre benzinstationer, forudsat at de differentierede satser er i
overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet, navnlig minimumsafgiftssatserne.
Anmodningen blev registreret af Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunionen
2
.
Formålet med denne meddelelse er at give Rådet en begrundelse for, hvorfor Kommissionen
ikke agter at foreslå indrømmelse af den tilladelse, som anmodningen omhandler.
2.
A
NMODNINGEN I HOVEDTRÆK
Danmark ønsker at anvende en differentieret afgiftssats for benzin leveret fra benzinstationer
udstyret med genindvindingssystem for benzindampe og benzin leveret fra andre
benzinstationer under overholdelse af forpligtelserne i direktivet, navnlig
minimumsafgiftssatserne.
Foranstaltningens formål er at bevare incitamentet for benzinstationer til at installere et
genindvindingssystem for benzindampe, der begrænser udledningen af flygtige organiske
forbindelser til luften med de hertil hørende miljøfordele.
I anmodningen er den 31. december 2008 fastsat som udløbsdato.
3.
B
AGGRUND FOR ANMODNINGEN
Den undtagelse, der blev indrømmet Danmark, går tilbage til 1995
3
og blev sidst forlænget i
2001
4
. I 2003 blev den indarbejdet i energibeskatningsdirektivet for siden hen at udløbe med
udgangen af 2006.
1
2
3
Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for
beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51). Senest ændret ved
direktiv 2004/74/EF og 2004/75/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 87 og 100).
Brev registreret den 13. november 2006.
Rådets afgørelse 95/585/EF af 22. december 1995.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447329_0004.png
I meddelelsen fra juni 2006
Gennemgang af de undtagelser i bilag II og III til Rådets direktiv
2003/96/EF, som udløber med udgangen af 2006
(herefter benævnt "juni2006-meddelelsen)
5
anførte Kommissionen, at foranstaltningen oprindeligt havde tjent som en tilskyndelse til
indførelse af specifikt udstyr, men at den logiske udgang måtte være, at undtagelsen udfases
efter en vis periode. Efter Kommissionens mening skulle undtagelsen ikke længere fornyes fra
2007 og fremover.
Skønt Kommissionen ikke foreslog at forny undtagelserne i bilag II og III til direktivet,
anførte den, at medlemsstater kunne indsende anmodninger i overensstemmelse med
direktivets artikel 19, hvis de af specifikke politiske hensyn stadig fandt, at en undtagelse var
nødvendig.
4.
K
OMMISSIONENS VURDERING
Efter Kommissionens mening er bekæmpelse af flygtige organiske forbindelser (VOC) udledt
i forbindelse med benzinpåfyldning af køretøjer generelt en miljøvenlig foranstaltning. Det
blev for nyligt bekræftet ved de målsætninger, der blev fastsat i direktiv 2001/81/EF
6
. I
forbindelse med det nye forslag om brændstofkvalitet og igen som en
miljøbeskyttelsesforanstaltning anførte Kommissionen desuden, at den er villig til at
fremsætte et nyt forslag i nær fremtid med henblik på at sikre, at der indføres
dampgenvindingsudstyr overalt i EU
7
.
Derfor blev der for første gang i 1995 indrømmet Danmark en undtagelse, der siden er blevet
forlænget, senest med henblik på udløb i 2006 (jf. ovenfor). Siden ordningens begyndelse og i
henhold til indgivne oplysninger har 1 802 tankstationer af i alt 1 843 installeret
specialudstyret, hvilket svarer til 97 %. Foranstaltningens positive virkning har ikke været
lineær i de 11 år med anvendelse af den differentierede sats. Virkningen har været faldende i
de sidste seks år, hvor kun 180 tankstationer installerede systemet og en rest på 41 uden
udstyret. I 2006 installerede kun 15 stationer udstyret sammenlignet med 437 i 1996. Det ser
derfor ud til, at undtagelsens virkning næsten er udtømt.
I betragtning af den konkrete situation i Danmark forekommer foranstaltningen, som
beskrevet ovenfor, ikke længere at stå i forhold til målsætningen, der er forblevet uforandret.
Hvad angår allerede udstyrede stationer, og tiden der er gået siden undtagelsen oprindeligt
blev indrømmet, er investeringsomkostningerne i de fleste tilfælde allerede blevet afskrevet.
Således ville den foranstaltning, som Danmark anmoder om – at anvende en lavere sats end
den nationale standardafgiftssats på benzin leveret af alle benzinstationer udstyret med
genindvindingssystem for benzindampe – betyde en uberettiget fordel for et stort antal
tankstationer, der allerede er udstyret i dag. På denne baggrund kan foranstaltningen ikke
længere berettiges af den ovenfor nævnte målsætning.
4
5
6
7
Rådets beslutning 2001/224/EF af 12. marts 2001 om punktafgiftsnedsættelser og -fritagelser for visse
mineralolier, når disse anvendes til særlige formål (EFT L 84 af 23. marts 2001, s. 23).
KOM(2006) 342 af 30. juni 2006: "Gennemgang af de undtagelser i bilag II og III til Rådets direktiv
2003/96/EF, som udløber med udgangen af 2006".
Direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer,
EFT L 309, s. 22.
Jf. KOM(2007) 18 endelig/2, s. 8.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447329_0005.png
Disse overvejelser betyder ligeledes, at foranstaltningen er ude af proportioner i det omfang,
den pågældende målsætning nu er koncentreret om at udstyre det lille resterende antal
stationer (41), dvs. et incitament kun til dem.
5.
K
ONKLUSION
Medens Kommissionen anerkender den reelle miljøberettigelse af bekæmpelse af VOC-
udledninger under tankning af køretøjer
8
, finder den, at de begrundelser, Danmark fremfører,
ikke længere kan berettige behovet for en yderligere undtagelse fra fællesskabsreglerne om
harmonisering af punktafgifterne, som fastsat i direktiv 2003/96/EF.
Hvis Danmark finder, at der er behov for yderligere støtte til installering af udstyr af
tankstationer, som i alle henseender er forenelige med fællesskabsretten
9
, kunne landet
anvende bedre egnede midler, både i art og anvendelsesområde, og som ikke ville betyde en
unormal fritagelse fra harmoniserede afgifter.
På grundlag heraf fremlægger Kommissionen
ikke forslag om indrømmelse af de
tilladelser, hvorom der anmodes.
8
9
Jf. første afsnit af Kommissionens vurdering og de henvisninger, der er anført der.
Herunder reglerne om statsstøtte.
DA
4
DA