Europaudvalget 2007
KOM (2007) 0579
Offentligt
1447590_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 9.10.2007
KOM(2007) 579 endelig
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af
protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-
Bissau, for perioden 16. juni 2007 - 15. juni 2011
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0002.png
BEGRUNDELSE
Fællesskabet og Republikken Guinea-Bissau har forhandlet om en fiskeripartnerskabsaftale,
der blev paraferet den 23. maj 2007, og som giver EF-fiskere fiskerimuligheder i Guinea-
Bissaus fiskerizone. Denne partnerskabsaftale, inkl. protokol med bilag, indgås for fire år og
kan forlænges. Ved ikrafttrædelsen ophæver og erstatter denne aftale aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, der
trådte i kraft den 29. august 1980.
Kommissionens baserede sin forhandlingsposition bl.a. på resultaterne af en efterfølgende
evaluering foretaget af uvildige eksperter.
Hovedformålet med den nye partnerskabsaftale er at styrke samarbejdet mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau med henblik på at skabe en
partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse
af fiskeressourcerne i Guinea-Bissaus fiskerizone i begge parters interesse.
De to parter har aftalt at indlede en politisk dialog om emner af fælles interesse inden for
fiskeriet. De forpligter sig også til at sørge for, at ressourcerne udnyttes på en bæredygtig
måde, og at der foretages kontrol og overvågning i Republikken Guinea-Bissaus fiskerizoner,
ligesom de forpligter sig til at arbejde for at styrke Republikken Guinea-Bissaus institutionelle
kapacitet, så der kan føres en ægte fiskeripolitik. I den forbindelse vedtager Guinea-Bissaus
regering et flerårigt sektorprogram, som skal fremme ansvarligt og bæredygtigt fiskeri. Det vil
blive fremlagt på en national konference inden udgangen af 2007, hvor Fællesskabet vil være
repræsenteret.
Som led heri aftaler de to parter, hvilke foranstaltninger der skal have forrang til sådan støtte,
ligesom de opstiller mål og fastlægger den årlige og flerårige programmering samt kriterierne
for vurdering af de opnåede resultater med henblik på bæredygtig og ansvarlig forvaltning af
sektoren. Hvad angår rejefiskeri, er en reduktion af fiskeriindsatsen gjort betinget af, at
Guinea-Bissau overholder betingelserne i fiskeriplanen, der er knyttet som bilag til
protokollen.
Den finansielle modydelse fastsættes til 7 mio. EUR om året. Af denne finansielle modydelse
afsættes 35 %, dvs. 2,450 mio. EUR, til støtte og gennemførelse af foranstaltninger, der
træffes som led i den fiskeripolitik, som Guinea-Bissaus regering udformer. Endvidere ydes
der et supplerende specifikt beløb på 500 000 EUR om året, som først og fremmest skal
anvendes til forbedring af sundheds- og hygiejnebetingelserne i forbindelse med fiskevarer.
Dette beløb kan dog også anvendes til at støtte af kontrol- og overvågningsforanstaltninger. I
protokollen indgår der desuden en finansiel ordning med et loft på 1 mio. EUR pr. år til
forbedret udnyttelse af redernes fiskerimuligheder og støtte til oprettelse af
fællesforetagender.
Hvad angår fiskerimuligheder, vil der blive givet fiskeritilladelse til 19 notfartøjer, 14
stangfartøjer og 4 langlinefartøjer med flydeline samt til rejetrawlere og trawlere til fiskeri
efter fisk/blæksprutte, hvor den samlede tonnage for hver af disse kategorier er fastsat til
4 400 BRT. Som led i aftalen kan der dog på anmodning af Fællesskabet gennemføres
forsøgsfiskeri. Hvis sådant forsøgsfiskeri falder positivt ud, kan de to parter beslutte at tildele
nye fiskerimuligheder til EF-fartøjerne.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
I partnerskabsaftalen er det også fastsat, at det økonomiske, videnskabelige og tekniske
samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede sektorer skal fremmes.
Kommissionen foreslår derfor, at Rådet ved en afgørelse vedtager aftalen i form af
brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2007 - 15. juni 2011.
Et forslag til rådsforordning om indgåelse af den nye fiskeripartnerskabsaftale behandles ved en
særskilt procedure.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0004.png
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af
protokollen om de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-
Bissau, for perioden 16. juni 2007 - 15. juni 2011
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300,
stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
1
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Fællesskabet
har
med
Republikken
Guinea-Bissau
forhandlet
en
fiskeripartnerskabsaftale på plads, der giver EF-fiskerfartøjer mulighed for at fiske i
farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Guinea-Bissaus højhedsområde eller
jurisdiktion.
Som følge heraf paraferedes en ny fiskeripartnerskabsaftale den 23. maj 2007.
Den nye fiskeripartnerskabsaftale ophæver fiskeriaftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau.
For at undgå en afbrydelse af EF-fartøjernes fiskeri er det vigtigt, at den nye
fiskeripartnerskabsaftale anvendes hurtigst muligt. Begge parter har derfor paraferet en
aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af den paraferede protokol til
den nye fiskeripartnerskabsaftale fra den 16. juni 2007.
Det er i Fællesskabets interesse at godkende aftalen i form af en brevveksling.
Det bør fastlægges,
medlemsstaterne -
hvordan
fiskerimulighederne
skal
fordeles
mellem
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen
1
EUT C […] af […], s. […].
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-
Bissau, for perioden 16. juni 2007 - 15. juni 2011, godkendes på Fællesskabets vegne,
forudsat at Rådet træffer afgørelse om indgåelse aftalen.
Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.
Artikel 2
1.
De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne på
følgende måde:
a) rejefiskeri:
Spanien
Italien
Grækenland
Portugal
b) fiskeri efter fisk/blæksprutter:
Spanien
Italien
Grækenland
3 143 BRT
786 BRT
471 BRT
1 421 BRT
1 776 BRT
137 BRT
1 066 BRT
c) notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline:
Spanien
Frankrig
Portugal
d) stangfiskerfartøjer:
Spanien
Frankrig
2.
10 fartøjer
4 fartøjer
10 fartøjer
9 fartøjer
4 fartøjer
Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med
licensansøgningerne fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, kan Kommissionen
tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.
Artikel 3
De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til den aftale, der er omhandlet i stk. 1, giver
Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i Guinea-
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0006.png
Bissaus fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr.
500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr.
2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på
åbent hav
2
.
Artikel 4
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne
aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
2
EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af aftalen.
FISKERIPARTNERSKABSAFTALE
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau for perioden 16. juni
2007 - 15. juni 2011
A. Brev fra Guinea-Bissaus regering
Hr.
Det glæder mig, at Republikken Guinea-Bissaus og Det Europæiske Fællesskabs forhandlere
er blevet enige om en fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Guinea-Bissau og Det
Europæiske Fællesskab samt en protokol med bilag om fiskerimulighederne og den
finansielle modydelse.
Resultatet af disse forhandlinger må betragtes som en positiv udvikling i forhold til den
foregående aftale, og det vil styrke vore fiskeriforbindelser og skabe en ægte
partnerskabsramme for udvikling af et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i Guinea-Bissaus
farvande. I denne forbindelse foreslår jeg, at procedurerne for godkendelse og ratifikation af
aftalen og af protokollen med bilag samt tillæg hertil, jf. de gældende procedurer i
Republikken Guinea-Bissau og Det Europæiske Fællesskab, som er nødvendige for deres
ikrafttræden, indledes samtidigt.
For ikke at afbryde EF-fartøjernes fiskeriaktiviteter i Guinea-Bissaus farvande og under
henvisning til aftalen og protokollen om fiskerimulighederne og den finansielle modydelse for
perioden 16. juni 2007 - 15. juni 2011, der blev paraferet den 23. maj 2007, kan jeg oplyse
Dem om, at Republikken Guinea-Bissau er rede til at anvende aftalen og protokollen
midlertidigt fra den 16. juni 2007 i afventning af deres ikrafttræden i henhold til aftalens
artikel 19, hvis Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.
Det er en forudsætning, at første rate af den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollens
artikel 2, indbetales inden den 30. april 2008.
Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Det Europæiske
Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
For Republikken Guinea-Bissaus regering
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
B. Brev fra Det Europæiske Fællesskab
Hr.
Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:
"Hr.
Det glæder mig, at Republikken Guinea-Bissaus og Det Europæiske Fællesskabs forhandlere
er blevet enige om en fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Guinea-Bissau og Det
Europæiske Fællesskab samt en protokol med bilag om fiskerimulighederne og den
finansielle modydelse.
Resultatet af disse forhandlinger må betragtes som en positiv udvikling i forhold til den
foregående aftale, og det vil styrke vore fiskeriforbindelser og skabe en ægte
partnerskabsramme for udvikling af et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i Guinea-Bissaus
farvande. I denne forbindelse foreslår jeg, at procedurerne for godkendelse og ratifikation af
aftalen og af protokollen med bilag samt tillæg hertil, jf. de gældende procedurer i
Republikken Guinea-Bissau og Det Europæiske Fællesskab, som er nødvendige for deres
ikrafttræden, indledes samtidigt.
For ikke at afbryde EF-fartøjernes fiskeriaktiviteter i Guinea-Bissaus farvande og under
henvisning til aftalen og protokollen om fiskerimulighederne og den finansielle modydelse for
perioden 16. juni 2007 - 15. juni 2011, der blev paraferet den 23. maj 2007, kan jeg oplyse
Dem om, at Republikken Guinea-Bissau er rede til at anvende aftalen og protokollen
midlertidigt fra den 16. juni 2007 i afventning af deres ikrafttræden i henhold til aftalens
artikel 19, hvis Det Europæiske Fællesskab er rede til at gøre det samme.
Det er en forudsætning, at første rate af den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollens
artikel 2, indbetales inden den 30. april 2008.
Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Det Europæiske
Fællesskab er indforstået med en sådan midlertidig anvendelse.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
For Republikken Guinea-Bissaus regering".
Jeg har den ære over for Dem at bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab er indforstået med
en sådan midlertidig anvendelse.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
For Rådet for Den Europæiske Union
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0009.png
FISKERIPARTNERSKABSAFTALE
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau for perioden 16. juni
2007 - 15. juni 2011
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og
REPUBLIKKEN GUINEA-BISSAU, i det følgende benævnt "Guinea-Bissau",
i det følgende tilsammen benævnt "parterne",
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er etableret et snævert samarbejde mellem
Fællesskabet og Guinea-Bissau som led i AVS-EF-partnerskabsaftalen om oprettelse af en
associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Guinea-Bissau på
den anden side, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,
SOM UNDERSTREGER, at Fællesskabet og Guinea-Bissau har undertegnet De Forenede
Nationers havretskonvention, og at Guinea-Bissau i overensstemmelse med denne konvention
har oprettet en eksklusiv økonomisk zone på op til 200 sømil fra kysten, inden for hvilken
landet udøver sine højhedsrettigheder med henblik på udforskning, bevarelse og forvaltning af
den pågældende zone,
SOM ER BESLUTTET PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, som vedtages af Den
Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende
benævnt "ICCAT", CECAF eller enhver anden regional eller international organisation, som
de to parter er medlemmer af eller repræsenteret i,
SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse og på grundlag af de principper, der blev fastlagt
i den adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, som FAO-konferencen vedtog i 1995, at
samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de biologiske ressourcer i havet
bevares på langt sigt og udnyttes bæredygtigt, bl.a. gennem skærpelse af kontrolordningen for
alt fiskeri, så foranstaltningerne til forvaltning og bevarelse af disse ressourcer bliver
effektive, og så havmiljøet beskyttes,
SOM BEKRÆFTER, at nabostaternes udøvelse af suveræne rettigheder over deres ressourcer
i farvande under deres jurisdiktion med henblik på udforskning, udnyttelse, bevarelse og
forvaltning af sådanne ressourcer bør ske efter de folkeretlige principper,
SOM ER OVERBEVIST OM, at etableringen af et snævert videnskabeligt og teknisk
samarbejde inden for fiskeriet på vilkår, der sikrer, at fiskebestandene bevares og udnyttes
rationelt, vil bidrage til, at parterne når deres respektive økonomiske og sociale mål for
fiskeriet,
SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og
foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, supplerer hinanden,
er forenelige med den fastlagte politik og skaber en synergieffekt,
SOM HAR FORPLIGTET SIG endeligt til at skabe et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri,
SOM ER BESLUTTET PÅ med henblik på som led i fiskeripolitikken i Guinea-Bissau at
fremme udviklingen af et partnerskab for at finde egnede metoder til at sikre, at en sådan
politik gennemføres effektivt, og at erhvervslivet og civilsamfundet inddrages i processen,
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
SOM ØNSKER, at der fastsættes nærmere bestemmelser og vilkår for EF-fartøjernes fiskeri i
Guinea-Bissaus fiskerizoner og for EF-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse
fiskerizoner,
SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at udvide det økonomiske samarbejde inden for
fiskerierhvervet og dertil knyttede aktiviteter ved at tilvejebringe og udvikle investeringer i
Guinea-Bissau, hvori der deltager virksomheder fra begge parter,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 1 - Emne
Ved denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer for:
økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet for at
skabe et ansvarligt fiskeri i Guinea-Bissaus fiskerizoner, så fiskeressourcerne bevares
og udnyttes på en bæredygtig måde, og for at udvikle fiskerierhvervet i Guinea-
Bissau
EF-fartøjers adgang til Guinea-Bissaus fiskerizoner
fiskerikontrolforanstaltninger i Guinea-Bissaus fiskerizoner for at sikre, at
ovennævnte betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning
af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
bekæmpes
partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle
økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.
Artikel 2 - Definitioner
I aftalen, protokollen og bilagene forstås ved:
a)
"Guinea-Bissaus fiskerizoner": farvande henhørende under Guinea-Bissaus
højhedsområde eller jurisdiktion. EF-fartøjer, der fisker i medfør af denne aftale, må
kun fiske i de zoner, hvor det er tilladt efter Guinea-Bissaus lovgivning
"ministeriet": det ministerium, der er ansvarligt for fiskeri
"EF-myndigheder": Europa-Kommissionen
"EF-fartøj": et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i
Fællesskabet
"Den Blandede Komité": en komité, der består af repræsentanter for Fællesskabet og
Guinea-Bissau, og hvis opgaver er nærmere beskrevet i aftalens artikel 10
"overvågningsmyndighed": direktoratet for fiskeriovervågning
"delegationen": Europa-Kommissionens delegation i Guinea-Bissau
"AVS-søfolk": enhver sømand fra et ikke-europæisk land, der har undertegnet
Cotonou-aftalen. Søfolk fra Guinea-Bissau er således AVS-søfolk
"Reder": enhver person, der er juridisk ansvarlig for et fiskerfartøj.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 3 – Principper og mål for denne aftale
1.
Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne i Guinea-Bissaus fiskerizoner efter princippet om ikke-
diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.
Parterne forpligter sig til at følge principperne om dialog og forudgående samråd,
navnlig i forbindelse med gennemførelse dels af fiskeripolitikken i Guinea-Bissau,
dels af EF-politikker og -foranstaltninger, som kan få indvirkning på Guinea-Bissaus
fiskerierhverv.
Parterne forpligter sig til at sørge for, at aftalen gennemføres efter principperne om
god økonomisk og social styring.
Parterne samarbejder også om at foretage forhåndsevaluering, løbende evaluering og
efterfølgende evaluering af foranstaltninger, programmer og aktioner til
gennemførelse af aftalens bestemmelser.
Påmønstringen af søfolk fra Guinea-Bissau og/eller AVS-søfolk på EF-fartøjer sker
på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om
grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for
ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig
navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive
forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.
2.
3.
4.
5.
Artikel 4 - Videnskabeligt samarbejde
1.
I aftalens gyldighedsperiode bestræber Fællesskabet og Guinea-Bissau sig for at
følge udviklingen i ressourcernes tilstand i Guinea-Bissaus fiskerizone. I den
forbindelse holdes der et fælles videnskabeligt møde hvert år skiftevis i Fællesskabet
og i Guinea-Bissau.
På basis af konklusionerne fra det årlige videnskabelige møde og den bedste
videnskabelige rådgivning, der foreligger, samt henstillinger og afgørelser vedtaget
af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i
Atlanterhavet (ICCAT), Komiteen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav
(CECAF) og enhver anden regional eller international organisation, som de to parter
er medlemmer af eller repræsenteret i, holder de to parter samråd i Den Blandede
Komité omhandlet i aftalens artikel 10 for i givet fald at aftale foranstaltninger til
bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne.
Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden enten direkte eller gennem
internationale eller regionale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen
af fiskeressourcerne og for at samarbejde om gennemførelsen af den videnskabelige
forskning i forbindelse hermed.
2.
3.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 5 – EF-fartøjers adgang til fiskeri i Guinea-Bissaus fiskerizoner
1.
Fiskeri i medfør af denne aftale er undergivet Guinea-Bissaus lovgivning. Guinea-
Bissaus myndigheder meddeler Fællesskabet enhver ændring af nævnte lovgivning.
EF-fartøjer skal iagttage en sådan ændring af lovgivningen senest én måned efter, at
den er meddelt, jf. dog eventuelle bestemmelser, som parterne måtte aftale.
Guinea-Bissau forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse til at fiske i sine
fiskerizoner i henhold til aftalen, protokollen og bilagene.
Guinea-Bissau sørger for, at fiskerikontrolbestemmelserne i protokollen anvendes
effektivt. EF-fartøjerne samarbejder med de myndigheder i Guinea-Bissau, der er
ansvarlige for sådan kontrol.
Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at
fartøjerne overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskerilovgivningen for de
farvande, der hører under Guinea-Bissaus jurisdiktion, jf. De Forenede Nationers
havretskonvention.
2.
3.
4.
Artikel 6 - Fiskeribetingelser
1.
EF-fartøjer må kun fiske i Guinea-Bissaus fiskerizoner, hvis de har fået udstedt
fiskerilicens i henhold til denne aftale. EF-fartøjer må kun fiske, hvis de har fået
udstedt fiskerilicens af de kompetente myndigheder i Guinea-Bissau på anmodning
af de kompetente EF-myndigheder. De nærmere bestemmelser for udstedelse af
licenser og betaling af afgifter og bidrag til dækning af udgifterne til videnskabelige
observatører er ligesom de øvrige betingelser for EF-fartøjers fiskeri i Guinea-
Bissaus fiskerizoner fastsat i bilagene.
Ministeriet med ansvar for fiskeri kan udstede fiskeritilladelser til EF-fartøjer for
fiskerityper, der ikke er omfattet af den gældende protokol, samt forsøgsfiskeri.
Begge parter skal dog først godkende udstedelsen af sådanne licenser.
I protokollen til denne aftale fastsættes de fiskerimuligheder, som Guinea-Bissau
tildeler EF-fartøjer i Guinea-Bissaus fiskerizoner, samt den finansielle modydelse
omhandlet i aftalens artikel 7.
De kontraherende parter sørger gennem fornødent administrativt samarbejde mellem
deres kompetente myndigheder for, at disse betingelser og nærmere bestemmelser
overholdes.
2.
3.
4.
Artikel 7 – Finansiel modydelse
1.
Fællesskabet betaler Guinea-Bissau en finansiel modydelse, jf. betingelserne i
protokollen og bilagene. Den finansielle modydelse er sammensat af to elementer,
nemlig:
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
a)
en finansiel kompensation for EF-fartøjers adgang til Guinea-Bissaus
fiskerizoner, som er helt uafhængig af de afgifter, som EF-fartøjer skal betale
for at få udstedt licens
finansiel støtte fra Fællesskabet til gennemførelse af en national fiskeripolitik,
der skal bygge på ansvarligt fiskeri og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne i Guinea-Bissaus farvande.
b)
2.
Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), fastsættes i
fællesskab efter bestemmelserne i protokollen ud fra de mål, som parterne har
opstillet for fiskeripolitikken i Guinea-Bissau.
Den finansielle modydelse fra Fællesskabet betales årligt efter de nærmere
bestemmelser i protokollen, jf. dog aftalens og protokollens bestemmelser om
eventuel ændring af beløbet på grund af:
a)
b)
alvorlige omstændigheder, bortset fra naturbegivenheder, der gør det umuligt at
fiske i Guinea-Bissaus farvande
reduktion, efter fælles aftale og på basis af den bedste foreliggende
videnskabelige rådgivning, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået
tildelt, når det af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes
nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt
udvidelse, efter fælles aftale og på basis af den bedste foreliggende
videnskabelige rådgivning, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået
tildelt, når ressourcernes tilstand tillader det
revurdering af betingelserne for Fællesskabets finansielle støtte til
gennemførelse af en fiskeripolitik i Guinea-Bissau, hvis resultaterne af den
årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan
revurdering
opsigelse af aftalen, jf. aftalens artikel 14
suspension af aftalen, jf. aftalens artikel 15 eller protokollens bestemmelser.
Artikel 8 – Fremme af samarbejdet mellem økonomiske aktører
3.
c)
d)
e)
f)
1.
Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde i
fiskerisektoren og dermed forbundne sektorer. De rådfører sig med hinanden for at
koordinere eventuelle foranstaltninger i den forbindelse.
Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber,
bevarelsesmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.
Parterne bestræber sig for at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne
mellem deres virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område
ved at skabe et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsvirksomhed og investeringer.
2.
3.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4.
Parterne tilskynder især til at fremme investeringer af fælles interesse under
overholdelse af lovgivningen i Guinea-Bissau og Fællesskabet.
Artikel 9 - Administrativt samarbejde
De kontraherende parter, der ønsker at sikre, at foranstaltningerne til forvaltning og bevarelse
af fiskeressourcerne gennemføres effektivt:
etablerer et administrativt samarbejde for at sikre, at deres respektive fartøjer
overholder bestemmelserne i denne aftale og Guinea-Bissaus havfiskerilovgivning
samarbejder om forebyggelse og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret
fiskeri, navnlig ved at udveksle oplysninger og etablere et nært administrativt
samarbejde.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 10 – Den Blandede Komité
1.
Der oprettes en blandet komité bestående af repræsentanter for de to parter, som skal
overvåge, at denne aftale anvendes korrekt. Den Blandede Komité har til opgave:
a)
at overvåge denne aftales gennemførelse og fortolkning og at føre tilsyn med,
at den fungerer efter hensigten, samt at bilægge tvister
at overvåge og evaluere gennemførelsen af partnerskabsaftalens bidrag til
gennemførelse af Guinea-Bissaus fiskeripolitik
at sikre den nødvendige kontakt i spørgsmål af fælles interesse
at fungere som forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen
eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til
eventuelt at revurdere fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den
finansielle modydelse
at fastlægge de praktiske rammer for det administrative samarbejde, der er
omhandlet i aftalens artikel 9
at overvåge og evaluere samarbejdet mellem de økonomiske aktører som
omhandlet i artikel 8 og i givet fald komme med forslag til, hvordan
samarbejdet kan fremmes.
at udføre andre opgaver, som parterne aftaler, at den skal udføre, herunder
opgaver inden for bekæmpelse af ulovligt fiskeri og inden for administrativt
samarbejde.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2.
Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Guinea-Bissau
og Fællesskabet, og formandskabet varetages af den part, der holder mødet. Den
holder ekstraordinært møde, hvis en af parterne anmoder herom.
Artikel 11 - Anvendelsesområde
Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab anvendes, på de betingelser, der er fastlagt i denne traktat, dels for Guinea-Bissaus
område og de farvande, der hører under Guinea-Bissau jurisdiktion.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 12 – Gyldighedsperiode
Denne aftale gælder i 4 år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes automatisk i yderligere
perioder på fire år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 14.
Artikel 13 - Bilæggelse af tvister
De kontraherende parter holder samråd i Den Blandede Komité, hvis der opstår tvister om
aftalens anvendelse.
Artikel 14 - Opsigelse
1.
Aftalen kan opsiges af en af parterne, hvis der er tungtvejende grunde til det såsom
nedgang i de befiskede bestande, ufuldstændig udnyttelse af de fiskerimuligheder,
som EF-fartøjerne har fået tildelt, eller manglende overholdelse af parternes
forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.
Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder inden udløbet af den
oprindelige gyldighedsperiode eller hver yderligere gyldighedsperiode skriftligt
meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.
Efter meddelelse om opsigelse som omhandlet i stk. 2 holder parterne samråd.
Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 for det år, hvor opsigelsen træder i
kraft, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.
2.
3.
4.
Artikel 15 – Suspension
1.
Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om
anvendelsen af dens bestemmelserne. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal
senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden skriftligt meddele
den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Efter modtagelse af en sådan
meddelelse holder parterne samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.
Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 nedsættes forholdsmæssigt og pro
rata temporis efter suspensionens varighed, jf. dog artikel 9, stk. 4, i protokollen.
2.
Artikel 16 – Protokol og bilag
Protokollen og dens bilag med tillæg udgør en integrerende del af denne aftale.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 17
National lovgivning
EF-fiskerfartøjers fiskeri i Guinea-Bissaus farvande er undergivet Guinea-Bissaus lovgivning,
medmindre andet er fastsat i aftalen og i protokollen og dens bilag med tillæg.
Artikel 18 - Ophævelse
Ved ikrafttrædelsen ophæver og erstatter denne aftale aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, der trådte i kraft den 29.
august 1980.
Protokollen om fastsættelse for perioden 16. juni 2007 – 15. juni 2011 af de fiskerimuligheder
og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeriaftalen, anvendes dog fortsat i den
periode, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i samme protokol, og udgør en integrerende del af
denne aftale.
Artikel 19 - Ikrafttræden
Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk,
fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk,
slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme
gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de
nødvendige procedurer i forbindelse hermed er afsluttet.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
PROTOKOL
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-
Bissau, for perioden 16. juni 2007 - 15. juni 2011
Artikel 1
Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder
1.
Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 og 6 fastsættes for en periode på 4
år fra den 16. juni 2007 således:
Krebsdyr og demersale arter
a)
b)
frysetrawlere til rejefiskeri: 4 400 BRT om året
frysetrawlere til fiskeri efter blæksprutte og fisk: 4 400 BRT om året
Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag I til FN’s havretskonvention af
1982)
c)
d)
notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og langlinefartøjer: 23 fartøjer
stangfartøjer til tunfiskeri: 14 fartøjer
2.
3.
Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 5 og 6.
Efter aftalens artikel 6 må fartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, kun fiske i
Guinea-Bissaus fiskerizoner, hvis de har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne
protokol og efter de nærmere bestemmelser i bilagene til samme protokol.
Artikel 2
Finansiel modydelse og specifikt bidrag - Betalingsbetingelser
1.
Den finansielle modydelse, jf. aftalens artikel 7, fastsættes for perioden omhandlet i
protokollens artikel 1 til 7 mio. EUR om året.
Hvis EF-fartøjerne øger udnyttelsen af fiskerimulighederne i artikel 1, stk. 1, litra a)
og b), i denne protokol, betaler Fællesskabet et yderligere beløb til Guinea-Bissau
svarende til forøgelsen inden for de maksimale fangstmuligheder fastsat ved
protokollen, dog højst 1 mio. EUR om året. De to parter fastlægger senest tre
måneder efter protokollens ikrafttræden i Den Blandede Komité referenceperiode,
basisindeks og specifikke betalingsmekanismer.
Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12.
Fællesskabet betaler den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 senest den 30. april
2008 for det første år og senest den 15. juni for de følgende år.
2.
3.
4.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5.
Den budgetmæssige anvendelse af den finansielle modydelse fastsættes i Guinea-
Bissaus finanslov og henhører derfor under de guinea-bissauiske myndigheders
enekompetence, jf. dog protokollens artikel 8.
Oven i beløbet omhandlet i stk. 1 kommer et specifikt bidrag fra Fællesskabet på
500 000 EUR om året, der skal anvendes til indførelse af en dyre- og
plantesundhedsordning for fiskevarer. De to parter kan om nødvendigt beslutte at
anvende en del af dette specifikke bidrag til at styrke ordningen for overvågning og
kontrol i Guinea-Bissaus fiskerizoner. Dette bidrag forvaltes efter bestemmelserne i
protokollens artikel 3.
Det specifikke bidrag omhandlet i stk. 6 betales for det første år senest den 30. april
2008 og for de følgende år senest den 15. juni, jf. dog protokollens artikel 3.
Beløbene omhandlet i denne artikel indbetales til Guinea-Bissaus statskasse på en
konto i Guinea-Bissaus nationalbank, idet ministeriet med ansvar for fiskeri
meddeler hvert år de nødvendige bankoplysninger.
6.
7.
8.
Artikel 3
Specifikt bidrag til forbedring af dyre- og plantesundhedsbetingelserne for fiskevarer og til
fiskerikontrol og -overvågning
1.
Det specifikke bidrag fra Fællesskabet, jf. protokollens artikel 2, stk. 6, skal især
anvendes til at hjælpe fiskerierhvervet med at tilpasse sig sundhedsnormerne og om
nødvendigt til Guinea-Bissaus fiskerikontrol og -overvågning.
Guinea-Bissau forvalter det pågældende beløb i lyset af de mål, som de to parter
opstiller i fællesskab, og den årlige og flerårige programmering med henblik på at nå
disse mål.
Uden at det i øvrigt berører de mål, som de to parter opstiller, og i overensstemmelse
med protokollens artikel 8 og 9 aftaler parterne at fokusere på:
a)
samtlige
foranstaltninger
til
forbedring
af
dyre-
og
plantesundhedsbetingelserne for fiskevarer, herunder styrkelse af den
kompetente myndighed, opdatering af
Centro de Investigação Pesqueira
Apliquada
(CIPA) til ISO 9000-normerne, uddannelse af personale og
tilvejebringelse af overensstemmelse i den nødvendige retlige ramme
og om nødvendigt:
b)
samtlige støtteforanstaltninger i forbindelse med fiskerikontrol og -
overvågning, herunder overvågning af Guinea-Bissaus farvende til havs og fra
luften, indførelse af et satellitovervågningssystem for fiskerfartøjer (FOS) samt
forbedring af den retlige ramme og dens anvendelse ved overtrædelser.
2.
3.
4.
Der indsendes en årlig rapport til godkendelse i Den Blandede Komité, der er
omhandlet i aftalens artikel 10.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5.
Fællesskabet forbeholder sig fra protokollens første anvendelsesår dog ret til at
suspendere betalingen af de specifikke bidrag omhandlet i protokollens artikel 2, stk.
6, hvis der opstår uenighed om foranstaltningernes programmering, eller hvis de
opnåede resultater, undtagen under særlige omstændigheder, ikke svarer til
programmeringen.
Artikel 4
Videnskabeligt samarbejde
1.
De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Guinea-Bissaus
fiskerizone efter princippet om bæredygtig forvaltning, bl.a. ved at fremme
samarbejdet på subregionalt plan om ansvarligt fiskeri, især som led i Den
Subregionale Fiskerikommission (CSRP).
Parterne samarbejder i protokollens gyldighedsperiode med henblik på at uddybe
specifikke spørgsmål i forbindelse med udviklingen i ressourcernes tilstand i Guinea-
Bissaus fiskerizoner. Med henblik herpå holder Den Fælles Videnskabelige Komité
møde mindst én gang om året i overensstemmelse med aftalens artikel 4, stk. 1. Der
kan holdes yderligere møder i Den Fælles Videnskabelige Komité på anmodning af
en af parterne, eller hvis der er behov for det i forbindelse med aftalen.
På basis af konklusionerne fra det fælles årlige videnskabelige møde og henstillinger
og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af
Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), Komiteen for Fiskeriet i det Østlige
Centrale Atlanterhav (CECAF) og enhver anden regional eller international
organisation, som de to parter er medlemmer af eller repræsenteret i, holder de to
parter samråd i Den Blandede Komité omhandlet i aftalens artikel 10 for i givet fald
at aftale foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne.
2.
3.
Artikel 5
Revision af fiskerimuligheder
1.
Fiskerimulighederne i artikel 1 kan udvides, hvis der er enighed om det, og hvis en
sådan udvidelse ifølge konklusionerne fra det fælles årlige videnskabelige møde, der
er omhandlet i aftalens artikel 4, stk. 2, ikke er til hinder for bæredygtig udnyttelse af
Guinea-Bissaus fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse i artikel
2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis. Det Europæiske Fællesskabs samlede
finansielle modydelse kan dog højst udgøre det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 1.
Hvis parterne derimod bliver enige om at vedtage foranstaltninger som omhandlet i
aftalens artikel 4, stk. 2, der indebærer, at fiskerimulighederne i artikel 1 reduceres,
nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis. Hvis
ingen af de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, kan udnyttes, kan Det
Europæiske Fællesskab suspendere den finansielle modydelse, jf. dog
bestemmelserne i protokollens artikel 8.
2.
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
Fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige fartøjskategorier kan
ligeledes revideres efter aftale mellem parterne og under overholdelse af eventuelle
henstillinger fra det fælles årlige videnskabelige møde om forvaltning af de bestande,
der kan blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af
den finansielle modydelse, hvis en sådan omfordeling af fiskerimulighederne gør det
berettiget.
En eventuel revision af de fiskerimuligheder, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3, aftales
mellem de to parter i Den Blandede Komité, der er omhandlet i aftalens artikel 10.
4.
Artikel 6
Nye fiskerimuligheder og forsøgsfiskeri
1.
Hvis EF-fartøjerne er interesseret i fiskerier, der ikke er omhandlet i artikel 1,
rådfører Fællesskabet sig med Guinea-Bissau om eventuel tilladelse til sådanne nye
fiskerier. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og
ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.
Parterne kan gennemføre forsøgsfiskeri i Guinea-Bissaus fiskerizoner, jf.
henstillinger fra Den Fælles Videnskabelige Komité omhandlet i aftalens artikel 4.
Med henblik herpå holder parterne samråd, hvis en af parterne anmoder om det, og
træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om nye ressourcer, betingelser og andre
relevante parametre.
Tilladelser til forsøgsfiskeri gives for en forsøgsperiode på højst seks måneder.
Hvis parterne konkluderer, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater, samtidig
med, at økosystemerne og de biologiske maritime ressourcer bevares, kan der indtil
udløbet af protokollen tildeles EF-fartøjer nye fiskemuligheder efter
samrådsproceduren i protokollens artikel 5 og alt efter den tilladelige fiskeriindsats.
Den finansielle modydelse forhøjes efter bestemmelserne i protokollens artikel 5.
Fangster fra forsøgsfiskeri tilhører rederen. Fangst af fisk, som ikke opfylder de
gældende størrelseskrav, og af arter, som ifølge Guinea-Bissaus lovgivning ikke må
opbevares om bord eller afsættes, er forbudt.
2.
3.
4.
5.
Artikel 7
Suspension og revision af den finansielle modydelse som følge af unormale omstændigheder
1.
Hvis unormale omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske
i Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone (EEZ), kan Det Europæiske
Fællesskab suspendere betalingen af den finansielle modydelse og det specifikke
bidrag omhandlet i protokollens artikel 2. Beslutningen om suspension træffes efter
samråd mellem de to parter senest to måneder efter, at den ene part har anmodet
herom, og forudsat, at Det Europæiske Fællesskab har betalt ethvert beløb, det måtte
skylde på suspensionstidspunktet.
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Betalingen af den finansielle modydelse og det specifikke bidrag omhandlet i
protokollens artikel 2 genoptages, så snart parterne efter samråd fastslår, at de
omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, ikke længere foreligger,
og/eller at forholdene igen tillader fiskeri.
Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået udstedt, og som blev
suspenderet sammen med betalingen af den finansielle modydelse, forlænges med en
periode svarende til den periode, hvor fiskeriet har været suspenderet.
3.
Artikel 8
Partnerskabsaftalens bidrag til gennemførelsen af Guinea-Bissaus fiskeripolitik
1.
Op til 35 %, dvs. 2 450 000 EUR, af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2,
stk. 1, anvendes til udformning og gennemførelse af en fiskeripolitik i Guinea-Bissau
med henblik på at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i landets farvande.
Guinea-Bissau er ansvarlig for forvaltningen af det pågældende beløb ud fra de mål,
som de to parter har opstillet i fællesskab, og den årlige og flerårige
programmeringen i forbindelse hermed, især hvad angår god forvaltning af
fiskeressourcerne, styrkelse af den videnskabelige forskning, udvidelse af de
kompetente guinea-bissauiske myndigheders kontrolkapacitet og forbedring af
produktionsbetingelserne for fiskevarer.
Uden at det i øvrigt berører de i fællesskab opstillede mål, er parterne, i
overensstemmelse med prioriteringen i Guinea-Bissaus strategi for bæredygtig
udvikling i Guinea-Bissaus fiskerierhverv og for at sikre en ansvarlig og bæredygtig
forvaltning af erhvervet, enige om at koncentrere deres indsats bl.a. om følgende:
fiskerikontrol og -overvågning, videnskabelig forskning og fiskeriforvaltning.
Artikel 9
Gennemførelsesbestemmelser for støtte til Guinea-Bissaus fiskeripolitik
1.
Uden at det i øvrigt berører bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, aftaler Det Europæiske
Fællesskab og ministeriet i Den Blandede Komité omhandlet i aftalens artikel 10
straks fra protokollens ikrafttræden:
a)
de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan prioriteringen i Guinea-
Bissaus fiskeripolitik til skabelse af et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri skal
gennemføres, navnlig på de områder, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2
de årlige og flerårige mål, samt hvilke kriterier og indikatorer der skal
anvendes for at kunne foretage en årlig evaluering af de opnåede resultater.
Bilag IV indeholder basiselementerne vedrørende de mål og
præstationsindikatorer, der skal tages i betragtning i forbindelse med
protokollen.
2.
3.
b)
2.
Enhver ændring af disse retningslinjer, mål og evalueringskriterier og -indikatorer
skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité.
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.
For det første år skal Det Europæiske Fællesskab på det tidspunkt, hvor
retningslinjer, mål og evalueringskriterier og -indikatorer godkendes i Den Blandede
Komité, underrettes om, hvordan Guinea-Bissau anvender beløbet omhandlet i
protokollens artikel 8, stk. 1.
Ministeriet underretter hvert år senest 4 måneder efter protokollens ikrafttræden for
det første år og den 15. juni for de følgende år Det Europæiske Fællesskab om,
hvordan beløbet anvendes.
Den årlige rapport om gennemførelsen af de programmerede og finansierede
foranstaltninger, resultater og eventuelle problemer forelægges Den Blandede
Komité omhandlet i aftalens artikel 10 til godkendelse.
Det Europæiske Fællesskab forbeholder sig dog ret til at justere eller suspendere
betalingen af beløbet fastsat i protokollens artikel 8, stk. 1, hvis den årlige evaluering
af de faktiske resultater af fiskeripolitikkens gennemførelse på det pågældende
tidspunkt berettiger det, efter samråd i Den Blandede Komité.
Artikel 10
EF-aktørers økonomiske integration i Guinea-Bissaus fiskerierhverv
4.
5.
6.
1.
2.
Parterne forpligter sig til at fremme EF-aktørers økonomiske integration i alle grene
af fiskerierhvervet i Guinea-Bissau.
De to parter forpligter sig bl.a. til at fremme oprettelsen af fællesforetagender mellem
EF-aktører og aktører fra Guinea-Bissau med henblik på fælles udnyttelse af
fiskeressourcer i Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone.
Ved fællesforetagende forstås enhver sammenslutning baseret på en tidsbegrænset
kontrakt mellem EF-redere og fysiske eller juridiske personer i Guinea-Bissau med
henblik på fra et eller flere fartøjer, der fører en medlemsstats flag, i forening at fiske
efter og udnytte Guinea-Bissaus fangstkvoter og dele omkostninger, overskud eller
tab i forbindelse med den økonomiske aktivitet, der udøves i fællesskab.
Guinea-Bissau giver den tilladelse, der er nødvendig, for at fællesforetagender
oprettet med henblik på udnyttelse af fiskeressourcerne kan fiske i landets
fiskerizoner.
EF-fartøjer, der som led i protokollen har besluttet at oprette fællesforetagender for
de fiskerityper, der er omhandlet i protokollens artikel 1, stk. 1, litra a) og b), fritages
for at betale licensafgifter. Fra protokollens tredje anvendelsesår stiller Guinea-
Bissau desuden støtte til rådighed til oprettelse af fællesforetagender. Sådan støtte
kan ikke overstige 20 % af det samlede beløb, som rederne har betalt i afgifter under
protokollen.
Den Blandede Komité fastlægger som led i protokollen de finansielle og tekniske
betingelser for ydelse af sådan støtte og tilskynder til oprettelse af
fællesforetagender.
3.
4.
5.
6.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 11
Tvister – Suspension af protokollens anvendelse
1.
Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens og dens bilags
bestemmelser og deres anvendelse holder parterne samråd i Den Blandede Komité
omhandlet i aftalens artikel 10, som om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært
møde.
En part kan suspendere protokollens anvendelse, hvis tvisten mellem parterne
betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har
gjort det muligt at finde en mindelig løsning.
For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan
suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for
suspensionens ikrafttræden.
I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en
mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen
på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis,
efter hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.
2.
3.
4.
Artikel 12
Suspension af protokollen, hvis Guinea-Bissau ikke opfylder sine forpligtelser til at skabe et
ansvarligt og bæredygtigt fiskeri
Hvis Guinea-Bissau ikke opfylder sin forpligtelse til at skabe et ansvarligt og
bæredygtigt fiskeri bl.a. ved at overholde de årlige fiskeriforvaltningsplaner, som
Guinea-Bissaus regering opstiller, kan protokollens anvendelse suspenderes efter
bestemmelserne i artikel 11, stk. 3 og 4, jf. dog bestemmelserne i protokollens artikel
4.
Fiskeriforvaltningsplanen for det første år af protokollens anvendelse findes i bilag
III til protokollen. De to parter følger udviklingen i fiskeriforvaltningsplanen for
hvert af de følgende år inden for rammerne af Den Blandede Komité omhandlet i
aftalens artikel 10.
Artikel 13
Suspension af protokollens anvendelse på grund af manglende betaling
Hvis Det Europæiske Fællesskab ikke betaler som fastsat i artikel 2, kan protokollens
anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 4:
a)
Guinea-Bissaus kompetente myndigheder sender Europa-Kommissionen en
meddelelse om den manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den
fornødne kontrol og betaler i givet fald det skyldige beløb senest 30 arbejdsdage efter
datoen for modtagelse af meddelelsen.
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
b)
Hvis der inden udløbet af fristen i litra a) ikke er betalt eller givet behørig
begrundelse for den manglende betaling, kan Guinea-Bissaus kompetente
myndigheder suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-
Kommissionen herom.
Protokollen anvendes på ny, så snart betaling har fundet sted.
Artikel 14
Ophævelse
Denne protokol med bilag ophæver og erstatter den nuværende protokol mellem Det
Europæiske Fællesskab Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau.
Artikel 15
Ikrafttræden
1.
Denne protokol med bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler
hinanden, at de nødvendige procedurer i forbindelse hermed er afsluttet.
De anvendes fra den 16. juni 2007.
2.
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BILAG I
BETINGELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I GUINEA-BISSAUS
FISKERIZONE
Kapitel I - Bestemmelser for ansøgning om og udstedelse af
licenser
Afsnit 1
Generelle bestemmelser for alle fartøjer
1.
2.
Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i
Guinea-Bissaus fiskerizone.
Et fartøj har kun lov til at fiske i Guinea-Bissau, hvis rederen, fartøjsføreren og selve
fartøjet ikke har forbud mod at fiske der. De må ikke have noget mellemværende
med Guinea-Bissaus myndigheder, dvs. de skal have opfyldt alle tidligere indgåede
forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Guinea-Bissau i henhold til de
fiskeriaftaler, der er indgået med Fællesskabet.
Ethvert EF-fartøj, for hvilket der ansøges om fiskerilicens, kan have en repræsentant
med bopæl i Guinea-Bissau. Denne repræsentants navn og adresse anføres i
licensansøgningen.
Fællesskabets kompetente myndigheder indgiver via Europa-Kommissionens
delegation i Guinea-Bissau en ansøgning for hvert fartøj, som ønsker at fiske i
henhold til denne aftale, til ministeriet senest 20 dage før datoen for den ønskede
gyldighedsperiodes begyndelse.
Ansøgningerne indgives til ministeriet på formularer, der udleveres af regeringen for
Republikken Guinea-Bissau i dette øjemed, og som er vist i tillæg 1. Guinea-Bissaus
myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre fortroligheden af
oplysninger, som modtages i forbindelse licensansøgninger. Oplysningerne må
udelukkende
anvendes
i
forbindelse
med
gennemførelsen
af
fiskeripartnerskabsaftalen.
Sammen med hver licensansøgning indgives følgende dokumenter:
– bevis for betaling af afgiften for licensens gyldighedsperiode og beløbet i kapitel
VII, punkt 13
– enhver anden form for dokument eller attest, der i henhold til protokollen kræves
efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjskategorier.
7.
8.
Afgiften indbetales på en konto anvist af Guinea-Bissaus myndigheder.
Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter undtagen havneafgifter og
udgifter til tjenesteydelser.
3.
4.
5.
6.
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
9.
Licenserne for alle fartøjer udstedes af ministeriet til rederne eller deres
repræsentanter via Europa-Kommissionens delegation i Guinea-Bissau senest 20
arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i punkt 6.
Hvis Europa-Kommissionens delegation er lukket på det tidspunkt, hvor licensen
underskrives, sendes licensen direkte til fartøjets repræsentant med kopi til
delegationen.
Licensen udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.
I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs licens på anmodning af Det
Europæiske Fællesskab dog erstattes med en ny licens til et andet fartøj med
nogenlunde samme specifikationer som det fartøj, der skal udskiftes, uden at der skal
betales afgift på ny. Hvis det fartøj, der erstatter et andet, har større bruttotonnage
(BRT) end det erstattede fartøj, betales afgiftsforskellen pro rata temporis.
For så vidt angår det fartøj, der skal erstattes, indgiver rederen eller dennes
repræsentant den annullerede licens til ministeriet via Europa-Kommissionens
delegation.
Den nye licens gælder fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede licens til
ministeriet. Europa-Kommissionens delegation i Guinea-Bissau underrettes om
licensoverdragelsen.
Licensen skal altid medføres om bord, jf. dog bestemmelserne i kapitel I, afsnit 2,
punkt 1.
De to parter enes om at fremme et licensudstedelsessystem, som udelukkende
anvender elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger og dokumenter.
Parterne enes om at fremskynde udskiftningen af papirlicenser med en tilsvarende
elektronisk ækvivalent, og det samme gælder listen over fartøjer, som har tilladelse
til at fiske i Guinea-Bissaus fiskerizone.
Parterne forpligter sig til i Den Blandede Komité at ændre alle henvisninger i
protokollen fra BRT til GT og at justere alle relevante bestemmelser tilsvarende.
Inden en sådan ændring vil der blive holdt teknisk samråd mellem parterne.
Afsnit 2
Særlige bestemmelser for tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
Licensen skal altid medføres om bord. Europa-Kommissionen fører et ajourført
udkast til liste over de fartøjer, som har ansøgt om at få udstedt fiskerilicens efter
protokollens bestemmelser. Udkastet fremsendes til Guinea-Bissaus myndigheder,
når listen er oprettet, og hver gang den ajourføres. Så snart Guinea-Bissaus
myndigheder har modtaget udkastet til listen og den meddelelse om betaling af
forskuddet, som Kommissionen sender dem, opfører Guinea-Bissaus kompetente
myndighed det pågældende fartøj på en liste over fartøjer med tilladelse til at fiske,
der meddeles fiskerikontrolmyndighederne og Europa-Kommissionens delegation i
Guinea-Bissau. Europa-Kommissionens delegation sender i dette tilfælde rederen en
bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i afventning af, at Guinea-
Bissaus kompetente myndighed udsteder fiskerilicens.
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
3
Licenserne gælder ét år. De kan fornyes.
Afgiften beregnes for hvert fartøj efter de årlige satser, der er fastsat i
specifikationsbladene i protokollen. I tilfælde af kvartals- eller halvårslicenser
beregnes afgiften pro rata temporis og forhøjes med henholdsvis 3 % og 2 % til
dækning af omkostningerne i forbindelse med udstedelse af licenserne.
Licenserne udstedes efter indbetaling til de kompetente nationale myndigheder af
standardbeløbene efter det relevante specifikationsblad.
Europa-Kommissionen laver den endelige opgørelse over, hvor meget der skal
betales i afgift for et givet år, senest den 15. juni i det efterfølgende år på grundlag af
redernes fangstopgørelser som bekræftet af de videnskabelige institutter, som det
påhviler at kontrollere fangstdataene i medlemsstaterne, såsom IRD (Institut de
Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) og
IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), via Europa-Kommissionens
delegation.
Opgørelsen meddeles ministeriet og rederne samtidigt.
Rederne indbetaler eventuelle ekstraafgifter til Guinea-Bissaus kompetente
myndigheder senest den 31. juli i det år, hvor den endelige opgørelse laves, på den
konto, der er omhandlet i afsnit 1, punkt 7.
Hvis den endelige opgørelse giver et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i
punkt 3, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.
4.
5.
6.
7.
8.
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Afsnit 3
Særlige bestemmelser for trawlere
1.
Enhver licensansøgning for fartøjer omhandlet i dette afsnit skal, ud over de
dokumenter, der er omhandlet i dette kapitels afsnit 1, punkt 6, være ledsaget af:
– en bekræftet kopi af det dokument udstedt af medlemsstaten, som bekræfter
fartøjets BRT
– en overensstemmelsesattest udstedt af ministeriet efter teknisk inspektion af
fartøjet i overensstemmelse med kapitel VIII, punkt 3.2.
2.
Ved ansøgning om en ny licens til et fartøj, der tidligere har været udstedt en licens
til efter denne protokol, og hvis tekniske data er uændrede, sendes ansøgningen via
Europa-Kommissionens delegation i Guinea-Bissau til ministeriet, udelukkende
sammen med et bevis for, at afgiften for de ønskede perioder og beløbet i kapitel VII,
punkt 13, er betalt. Ministeriet udsteder den nye licens med en påtegning om, at der
tidligere er ansøgt om licens efter den nuværende protokol.
Licensernes gyldighedsperiode fastlægges på basis af følgende årsperioder:
4.
5.
første periode: 16. juni 2007 - 31. december 2007
anden periode: 1. januar 2008 - 31. december 2008
tredje periode: 1. januar 2009 - 31. december 2009
fjerde periode: 1. januar 2010 - 31. december 2010
femte periode: 1. januar 2011 - 15. juni 2011.
3.
Gyldighedsperioden kan ikke begynde i én årsperiode og slutte i løbet af den
følgende årsperiode.
Et kvartal svarer til en af de tremånedersperioder, der begynder enten den 1. januar,
den 1. april, den 1. juli eller den 1. oktober, bortset fra protokollens første og sidste
periode, hvor perioderne er henholdsvis den 16. juni 2007 - 30. september 2007 og 1.
april 2011 - 15. juli 2011.
Licenser gælder i ét år, seks måneder eller tre måneder. De kan fornyes.
Licensen skal altid medføres om bord.
Afgiften beregnes for hvert fartøj efter de årlige satser, der er fastsat i
specifikationsbladene i protokollen. I tilfælde af kvartals- eller halvårslicenser
beregnes afgiften pro rata temporis og forhøjes med henholdsvis 3 % og 2 % til
dækning af omkostningerne i forbindelse med udstedelse af licenserne.
6.
7.
8.
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kapitel II - Fiskerizoner
De EF-fartøjer, der er omhandlet i protokollens artikel 1, har tilladelse til at fiske i farvandene
uden for 12 sømil fra basislinjerne.
Kapitel III – Fangstrapportering for fartøjer, som har tilladelse til
at fiske i Guinea-Bissaus farvande
1.
Ved anvendelsen af dette bilag forstås ved varigheden af et EF-fartøjs fangstrejse:
2.
perioden mellem indsejling i og en udsejling af Guinea-Bissaus fiskerizone
eller
perioden mellem indsejling i Guinea-Bissaus fiskerizone og omladning eller
perioden mellem indsejling i Guinea-Bissaus fiskerizone og landing i Guinea-
Bissau.
Alle fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Guinea-Bissaus farvande i henhold til
aftalen, skal rapportere deres fangster til ministeriet efter følgende bestemmelser:
2.1
I fangstopgørelserne anføres fartøjets fangster på hver fangstrejse. De meddeles
ministeriet pr. fax, post eller e-mail med kopi til Europa-Kommissionen via
Kommissionens delegation i Guinea-Bissau ved hver fangstrejses afslutning og
under alle omstændigheder, inden fartøjet forlader Guinea-Bissaus fiskerizone.
Hvis opgørelsen sendes pr. e-mail, sender de to modtagere straks elektronisk et
modtagelsesbevis til fartøjet med kopi til hinanden. For tunfiskerfartøjers
vedkommende sendes sådanne opgørelser ved hver fangstrejses afslutning.
De originale fangstopgørelser i papirudgave sendes til ministeriet pr. fax eller
e-mail i årsgyldighedsperioden for en licens, jf. kapitel I, afsnit 2, punkt 2, for
tunfiskerfartøjer og kapitel I, afsnit 3, punkt 3, for trawlere, senest 45 dage
efter afslutningen af den sidste fangstrejse i den pågældende periode. Der
sendes en kopi i papirudgave til Kommissionens delegation i Guinea-Bissau.
Tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline registrerer deres fangster i
en logbogsformular som vist i tillæg 2. For de perioder, hvor fartøjet ikke har
befundet sig i Guinea-Bissaus farvande, anfører fartøjsføreren i logbogen
"Uden for Guinea-Bissaus EEZ".
Trawlere registrerer deres fangster i en formular som vist i tillæg 3 og angiver
de samlede fangster pr. art og pr. hele kalendermåned eller del deraf.
Formularerne skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren.
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder Guinea-Bissaus
regering sig ret til at suspendere det pågældende fartøjs licens, indtil formaliteterne er
bragt i orden, og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
gældende lovgivning i Guinea-Bissau og til i gentagelsestilfælde ikke at forny
licensen. Europa-Kommissionen underrettes herom.
De to parter aftaler at oprette et system til elektronisk udveksling af sådanne
oplysninger.
Kapitel IV - Bifangster
Bifangstmængden i hvert fiskeri i henhold til protokollen fastsættes efter Guinea-Bissaus
lovgivning og præciseres i specifikationsbladene for hver fiskeritype.
Kapitel V – Påmønstring af søfolk
Redere, der får udstedt fiskerilicens som omhandlet i aftalen, bidrager til praktisk
erhvervsuddannelse af statsborgere fra Guinea-Bissau og til forbedring af arbejdsmarkedet på
følgende betingelser:
1.
Hver trawlerreder forpligter sig til at beskæftige:
2.
3.
4.
tre havfiskere for fartøjer på under 250 BRT
fire havfiskere for fartøjer på mellem 250 BRT og 400 BRT
fem havfiskere for fartøjer på mellem 400 BRT og 650 BRT
seks havfiskere for fartøjer på over 650 BRT.
Rederne skal tilstræbe at påmønstre yderligere sømænd fra Guinea-Bissau.
Rederne vælger via deres repræsentanter frit, hvilke søfolk de ønsker at påmønstre.
Rederen eller dennes repræsentant meddeler ministeriet navnene på de søfolk fra
Guinea-Bissau, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført
på besætningslisten.
ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med
arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EF-fiskerfartøjer. Det drejer sig
navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive
forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.
De guinea-bissauiske søfolks ansættelseskontrakter, som de underskrivende parter
modtager en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og
søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side i
indforståelse med ministeriet. Disse kontrakter sikrer, at søfolkene bliver medlem
den for dem gældende socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring,
sygeforsikring og ulykkesforsikring.
De guinea-bissauiske søfolks hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne
eller disses repræsentanter og Guinea-Bissaus myndigheder, inden licenserne
5.
6.
7.
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
udstedes. Lønvilkårene for søfolkene fra Guinea-Bissau må ikke være dårligere end
dem, der gælder for besætningsmedlemmer fra Guinea-Bissau, og under ingen
omstændigheder dårligere end ILO-normerne.
8.
Enhver sømand, der er påmønstret et EF-fartøj, skal melde sig hos føreren af det
udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke
frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen
automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.
Hvis de pågældende EF-fartøjers redere af andre grunde end den, der er nævnt i
foregående punkt, ikke påmønstrer søfolk fra Guinea-Bissau, skal de for den
pågældende fangstrejse snarest muligt indbetale et standardbeløb svarende til hyren
til de søfolk, de ikke påmønstrede.
Dette beløb indbetales på en specifik konto, som Guinea-Bissaus kompetente
myndigheder i forvejen har anvist, og anvendes til at finansiere de offentlige
erhvervsuddannelsesstrukturer for fiskeriet.
9.
10.
Kapitel VI – Tekniske foranstaltninger
1.
Fiskerfartøjer, der fisker direkte efter stærkt vandrende arter, skal overholde de
foranstaltninger og henstillinger, som ICCAT har vedtaget med hensyn til
fiskeredskaber, fiskeredskabernes tekniske specifikationer og alle andre tekniske
foranstaltninger i forbindelse med fartøjernes fiskeri.
Med hensyn til trawlere er der anført specifikke foranstaltninger i de relevante
specifikationsblade.
Hvis Guinea-Bissau på grund af biologisk betinget fredning lukker et fiskeri, skal det
ske uden forskelsbehandling af alle fartøjer, der deltager i det pågældende fiskeri,
uanset om der er tale om nationale fartøjer, EF-fartøjer eller fartøjer, der fører et
tredjelands flag.
Hvis det efter en konsekvensanalyse viser sig at være nødvendigt, aftaler de to parter
i Den Blandede Komité eventuelle korrektionsforanstaltninger vedrørende den
biologiske fredning.
Hvis Guinea-Bissau bliver nødt til at træffe hasteforanstaltninger, der medfører, at
der indføres fiskeristop ud over fiskeristop som omhandlet i punkt 3, eller at et
fiskeristop som omhandlet i punkt 3 forlænges, indkaldes der til møde i Den
Blandede Komité for at vurdere, hvilken indvirkning sådanne foranstaltninger får på
EF-fartøjerne.
Hvis anvendelsen af punkt 4 og 5 medfører, at fiskeristoppet forlænges, holder de to
parter samråd i Den Blandede Komité for at justere den finansielle modydelse efter
den reduktion af fiskerimulighederne, som disse foranstaltninger medfører for
Fællesskabet.
2.
3.
4.
5.
6.
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kapitel VII – Observatører på trawlere
1.
Fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Guinea-Bissaus farvande i henhold til aftalen,
skal tage observatører udpeget af Guinea-Bissau om bord på følgende vilkår:
1.1
Alle trawlere skal tage en observatør om bord, der udpeges af det ministeriet
med ansvar for fiskeri.
Det aftales mellem ministeriet med ansvar for fiskeri og rederne eller deres
repræsentanter, i hvilken havn observatøren tages om bord.
Ministeriet opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om
bord, og en liste over de udpegede observatører. Disse lister skal holdes ajour.
De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver
tredje måned, hvis de er blevet ajourført.
Ministeriet meddeler, samtidig med udstedelsen af licensen, de berørte redere
eller deres repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle
om bord på fartøjet.
1.2
1.3
2.
Længden af observatørens ophold om bord bestemmes af ministeriet, men opholdet
må dog generelt ikke være længere end nødvendigt for, at observatøren kan udføre
sine opgaver. Ministeriet informerer rederen eller dennes repræsentant herom,
samtidig med at det meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle
tages om bord på det pågældende fartøj.
Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes
repræsentant og Guinea-Bissaus myndigheder.
Observatøren tages om bord i Guinea-Bissaus havn ved indledningen af den første
fangstrejse og i tilfælde af licensfornyelse i en havn udpeget af rederen.
De berørte redere meddeler inden to uger og senest ti dage i forvejen, på hvilken dato
og i hvilken havn observatørerne tages om bord.
Tages observatøren om bord i et andet land, skal rederen afholde hans rejseudgifter.
Hvis et fartøj med en observatør fra Guinea-Bissau om bord sejler ud af Guinea-
Bissaus fiskerizone, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren
for reders regning kommer hjem så hurtigt som muligt.
Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det
aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den
pågældende observatør om bord.
Observatøren behandles om bord som officer. Mens fartøjet befinder sig i Guinea-
Bissaus farvande har observatøren til opgave:
8.1
8.2
8.3
at observere fartøjernes fiskeri
at kontrollere de fiskende fartøjers position
at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
8.4
8.5
8.6
8.7
9.
10.
at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes
at kontrollere logbogsoplysningerne om fangsterne i Guinea-Bissaus farvande
at kontrollere bifangstprocenterne og anslå udsmidsomfanget
mindst én gang om ugen pr. radio at indberette fangstdata, herunder
ombordværende hoved- og bifangster.
Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre
observatørens fysiske og psykiske sikkerhed under arbejdet.
Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige for, at han kan
udføre sit arbejde. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de
kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde, til de
dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og
navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, som han må have adgang til for lettere at
kunne udføre sit arbejde.
Under sit ophold om bord skal observatøren:
11.1 træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at hans ombordtagning og
tilstedeværelse om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet
11.2 behandle materiel og udstyr om bord med respekt, ligesom han skal respektere,
at alle dokumenter vedrørende fartøjet er fortrolige
11.3 udfærdige en aktivitetsrapport, som sendes til Guinea-Bissaus kompetente
myndigheder. Efter at myndighederne har gennemgået rapporten og inden en
uge, sender disse myndigheder en kopi af rapporten til Europa-Kommissionens
delegation i Guinea-Bissau.
11.
12.
Observatøren udarbejder ved observationsperiodens afslutning, og inden han forlader
fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til Guinea-Bissaus kompetente myndigheder
med kopi til Europa-Kommissionen. Han underskriver den i nærværelse af
fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante
bemærkninger, der alle skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi
af rapporten, når observatøren går fra borde.
Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatørerne, idet observatørernes
kost og logi skal være af samme standard som officerernes under hensyntagen til
fartøjets struktur.
Som tilskud til dækning af udgifterne til observatørens ophold om bord betaler
rederen samtidig med afgiften et beløb på 12 EUR pr. BRT pr. år pro rata temporis
for hvert fartøj, der fisker i Guinea-Bissaus farvande, til Guinea-Bissaus
myndigheder.
13.
14.
Observatørens løn og sociale bidrag betales af ministeriet.
DA
35
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kapitel VIII – Observatører på tunfiskerfartøjer
De to parter holder hurtigst muligt samråd med de relevante tredjelande om oprettelse af en
ordning med regionale observatører og om valg af kompetent regional fiskeriorganisation.
Kapitel IX - Kontrol
1.
I overensstemmelse med kapitel I, afsnit 2, punkt 1, fører Det Europæiske Fællesskab
en ajourført liste over de fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens i henhold til
denne protokol. Denne liste meddeles Guinea-Bissaus myndigheder med ansvar for
fiskerikontrol, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.
Fartøjer, der fisker direkte efter stærkt vandrende arter, opføres på den liste, der er
omhandlet i foregående punkt, straks efter, at Fællesskabet har modtaget
meddelelsen om, at det forskud, der er omhandlet i kapitel I, afsnit 2, punkt 3, i dette
bilag, er betalt. I dette tilfælde får rederen en bekræftet kopi af listen over
tunfiskerfartøjer tilsendt, som så medføres om bord i afventning af, at Guinea-
Bissaus kompetente myndighed udsteder fiskerilicens.
Teknisk inspektion af trawlere
3.1
EF-trawlere skal én gang om året og efter ændring af fartøjets tonnage eller
ændring af fiskeritype med heraf følgende anvendelse af andre fiskeredskaber
anløbe havnen i Guinea-Bissau med henblik på inspektion efter gældende
bestemmelser. Sådan inspektion skal finde sted senest 48 timer efter fartøjets
ankomst i havn.
Efter den tekniske kontrol udstedes der en attest til fartøjets fører for en periode
svarende til licensens gyldighedsperiode, og denne periode forlænges de facto
for de fartøjer, der fornyer deres licens i løbet af det pågældende år. Den
maksimale gyldighedsperiode er dog ét år. Attesten skal altid medføres om
bord.
Formålet med den tekniske inspektion er at kontrollere, om de tekniske
specifikationer og redskaberne om bord opfylder bestemmelserne, og om
mandskabsbestemmelserne er opfyldt.
Udgifterne til inspektionen afholdes af rederne og følger tariffen fastsat i
Guinea-Bissaus lovgivning. De må ikke overstige det, som andre fartøjer
normalt betaler for de samme ydelser.
Manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt 3.1 og 3.2 medfører
automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt disse
forpligtelser.
2.
3.
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
Indsejling i og udsejling af zone:
DA
36
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Alle EF-fartøjer, der fisker i Guinea-Bissaus fiskerizone i henhold til aftalen, giver
radiostationen for ministeriet med ansvar for fiskeri meddelelse om dato, tidspunkt
og position, hver gang de sejler ind i eller ud af Guinea-Bissaus fiskerizone.
Ministeriet med ansvar for fiskeri giver ved licensudstedelsen rederne meddelelse om
radiostationens kaldesignal, frekvens og åbningstid.
Hvis den pågældende radiostation ikke kan anvendes, kan fartøjerne anvende andre
kommunikationsmidler såsom telex, fax (20 11 57, 20 19 57 eller 20 69 50) eller
telegram.
4.1
EF-fartøjer underretter mindst 24 timer i forvejen ministeriet om, at de agter at
sejle ind i eller ud af Guinea-Bissaus fiskerizone. For tunfiskerfartøjer er fristen
dog kun 6 timer.
Ved meddelelse om udsejling oplyser hvert fartøj endvidere, hvilken position
det befinder sig på, hvor store fangster det har om bord, og hvilke arter det
drejer sig om. Disse meddelelser skal fortrinsvis sendes pr. fax, idet fartøjer,
der ikke er udstyret med fax, dog kan sende dem via radio eller pr. e-mail.
Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at have underrettet ministeriet herom,
betragtes det som et fartøj uden licens.
Ved fiskerilicensens udstedelse meddeles også faxnummer, telefonnummer og
e-mail-adresse.
4.2
4.3
4.4
5.
Kontrolprocedurer
5.1
Førerne af EF-fartøjer, der fisker i Guinea-Bissaus fiskerizone, skal tillade, at
tjenestemænd fra Guinea-Bissau, der har til opgave at foretage
fiskeriinspektion og -kontrol, kommer om bord, og skal bistå dem med
ombordstigningen og i deres arbejde.
5.2. Tjenestemændene må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt
for, at de kan udføre deres arbejde.
5.3
6.
Efter hver inspektion og kontrol udstedes der en attest til fartøjets fører.
Opbringning
6.1
Hvis et EF-fartøj opbringes eller idømmes sanktioner i Guinea-Bissaus
fiskerizone, eller hvis det idømmes sanktioner, underretter ministeriet via
Europa-Kommissionens delegation Europa-Kommissionen herom inden 48
timer.
Europa-Kommissionen modtager samtidig en kort
omstændighederne ved og årsagerne til en sådan opbringning.
rapport
om
6.2
7.
Opbringningsrapport
7.1
Efter at kyststatens kompetente myndighed har optaget rapport, skal fartøjets
fører underskrive rapporten.
DA
37
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7.2
En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar,
fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den formodede
overtrædelse.
Fartøjsføreren kan efter gældende lov pålægges at sejle sit fartøj til den havn,
som de kompetente myndigheder anviser.
7.3
8.
Informationsmøde i tilfælde af opbringning
8.1
Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning,
last eller udstyr, bortset fra foranstaltninger til sikring af beviser for den
formodede overtrædelse, holdes der på anmodning af Fællesskabet senest én
arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger et informationsmøde
mellem Europa-Kommissionen og ministeriet med eventuel deltagelse af en
repræsentant for den pågældende medlemsstat.
På et sådant møde udveksler parterne alle relevante dokumenter og
oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder.
Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd og
om eventuelle foranstaltninger, som opbringningen kan medføre.
8.2
9.
Behandling af opbringningssager
9.1
Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den
løst ved en mæglingsprocedure. Denne procedure afsluttes senest fire
arbejdsdage efter opbringningen.
I tilfælde af mægling fastlægges bødestørrelsen efter Guinea-Bissaus
lovgivning.
Hvis sagen ikke har kunnet løses ved mægling og indbringes for en domstol,
skal rederen i en bank anvist af ministeriet stille en sikkerhed, hvis størrelse
fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og
størrelsen af de bøder og det erstatningskrav, som de ansvarlige for
overtrædelsen kan idømmes.
Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis
sagen ender med frifindelse. Hvis sagen ender med en bødestraf, hvor bøden er
mindre end den stillede sikkerhed, frigiver ministeriet ligeledes saldoen.
Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:
10.
efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt,
eller
efter at den bankgaranti, der er nævnt i punkt 9.3, er stillet, og ministeriet
har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.
9.2
9.3
9.4
9.5
Overholdelse af forskrifterne
Alle oplysninger om EF-fartøjers overtrædelser meddeles med jævne mellemrum
Kommissionen via delegationen.
DA
38
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
11.
Omladning
11.1 EF-fartøjer, som ønsker at omlade fangster i Guinea-Bissaus farvande, skal
foretage sådan omladning på reden ud for en af Guinea-Bissaus havne.
11.2 Fartøjsrederne skal senest 24 timer i forvejen give ministeriet følgende
oplysninger:
de omladende fiskerfartøjers navne
transportfartøjets navn
omladningsmængde pr. art
omladningsdato.
11.3 Omladning betragtes som udsejling af Guinea-Bissaus fiskerizone. Fartøjerne
skal derfor sende deres fangstopgørelser til de kompetente myndigheder og
meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at forlade Guinea-Bissaus
fiskerizone.
11.4 Al anden omladning af fangster end nævnt i ovenstående punkter er forbudt i
Guinea-Bissaus fiskerizone. Ved overtrædelse af denne bestemmelse kan
overtræderen idømmes sanktioner efter gældende lovgivning i Guinea-Bissau.
12.
Førere af EF-fartøjer, der lander eller omlader fangster i en havn i Guinea-Bissau,
skal tillade, at Guinea-Bissaus fiskerikontrol kontrollerer sådan landing eller
omladning og bistå den med kontrollen. Efter hver inspektion og kontrol i havn
udstedes der en attest til fartøjsføreren.
Kapitel X - Satellitovervågning af fiskerfartøjer
De to parter aftaler i Den Blandede Komité de nærmere bestemmelser for satellitovervågning
af EF-fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, så snart det er teknisk muligt.
DA
39
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0040.png
T
ILLÆG
1- Skema til ansøgning om fiskerilicens
2- Fangst- og indsatsstatistikker
3 - Logbog for tunfiskerfartøjer
DA
40
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0041.png
Tillæg 1
SKEMA
TIL ANSØGNING OM FISKERILICENS
Forbeholdt myndighederne
Nationalitet:
Licensnummer:
Underskriftsdato:
Udstedelsesdato:
Bemærkninger
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………...
DA
41
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
ANSØGER
Firmanavn: ...........................................................................................................................................................
Handelsregisternummer: ......................................................................................................................................
Den ansvarliges navn og adresse: ........................................................................................................................
Fødested og -dato:................................................................................................................................................
Erhverv: ...............................................................................................................................................................
Adresse: ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Antal beskæftigede:..............................................................................................................................................
Repræsentantens navn og adresse: .......................................................................................................................
FARTØJ
Fartøjstype: ................................................................ Registreringsnummer:......................................................
Nuværende navn: ....................................................... Tidligere navn:.................................................................
Byggested og -dato: .............................................................................................................................................
Oprindelig nationalitet: ........................................................................................................................................
Længde: ............................................Bredde:................................................... Dybde:......................................
Bruttotonnage:...................................Nettotonnage:.........................................
Byggemateriale: ...................................................................................................................................................
Hovedmotorfabrikat:..........................................Type: ............................. Maskineffekt (hk): ............................
Skrue:
Fast:
Indstillelig:
Skruedyse:
Hastighed: ............................................................................................................................................................
Kaldesignal: ............................................................... Frekvens: .........................................................................
Sporings-, navigations- og transmissionsudstyr:
Radar:
VHF:
Sonar:
SSB:
Ekkolod på overtælle, netsonde:
Satellitnavigation:
Andet: .................................
Antal besætningsmedlemmer:..............................................................................................................................
DA
42
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
OPBEVARING
Is:
Frysning: i lage:
nedkølet havvand:
Is og køling:
i tør tilstand:
i
Samlet kølekapacitet: ...........................................................................................................................................
Indfrysningskapacitet pr. døgn i tons: ..................................................................................................................
Lastrumskapacitet: ...............................................................................................................................................
FISKERITYPE
A.
Demersalt fiskeri
Demersalt kystfiskeri:
Trawltype:
til blæksprutter:
til rejer:
til fisk:
Demersalt dybvandsfiskeri:
Trawllængde: .....................................................Overtællelængde: .......................................................
Maskestørrelse i fangstpose: ..................................................................................................................
Maskestørrelse ved armene:...................................................................................................................
Trawlingshastighed:...............................................................................................................................
B.
Fiskeri efter store pelagiske arter (tunfiskeri)
Stangfiskeri:
Notfiskeri:
Antal stænger:
Nettets længde: .............................. Sidehøjde: ...........................
Antal tanke:...................................................................Kapacitet i tons: ..............................................
C.
Langline- og tejnefiskeri
ved overfladen:
ved bunden:
Linelængde: ..................................................................Antal kroge: ....................................................
Antal liner: .............................................................................................................................................
Antal tejner: ...........................................................................................................................................
DA
43
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
ANLÆG PÅ LAND
Adresse og autorisationsnummer: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Firmanavn: ...........................................................................................................................................................
Virksomhed:.........................................................................................................................................................
Fiskeengroshandel på hjemmemarkedet:
på eksportmarkedet:
Engroshandelslicenstype og -nummer: ................................................................................................................
Beskrivelse af behandlings- og opbevaringsfaciliteter:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Antal beskæftigede:..............................................................................................................................................
NB Sæt kryds i de relevante rubrikker.
DA
44
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Tekniske bemærkninger
Autorisation fra statsministeriet
DA
45
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0046.png
Tillæg 2
FISKERIMINISTERIET
Fartøjets navn:
Nationalitet:
Dato
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
Fiskeriområde
Længdegrad
Breddegrad
FANGST- OG INDSATSSTATISTIKKER
Maskineffekt:
Bruttotonnage (BRT):
Antal
fisketimer
Måned:
Fangstmetode:
Landingshavn:
Fiskeart
År:
Antal træk
I alt
DA
46
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0047.png
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
I ALT
DA
47
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0048.png
Tillæg 3
LOGBOG FOR TUNFISKERFARTØJER
Fartøjets navn:
Flagstat:
Registreringsnummer:
Reder:
Adresse:
Bruttotonnage:
Kapacitet (t):
Udsejling:
Fartøjsfører: …………………………………………
Hjemkomst:
Antal
besætningsmedlemmer:
Rapporteringsdato:
Rapporteret af: ………………………………….
Antal
havdage:
Antal
……… Antal sæt:
fiskedage:
Fangst-
rejse nr.:
Måned
Dag
År
Havn
Fangstmetode
Langline
Not
Trawl
Andet
………………………………
Dato
Dag/
måned
Sæt nr.
Område
Længdegrad Ø/V
Breddegrad N/S
Vand-
temperatur
ved
overfladen
(°C)
Fiske-
riind-
sats
Antal
kroge
Atlantisk Gulfinnet tun Storøjet tun
tun
Thunnus
Thunnus
Thunnus
albacares
obesus
maccoyi
Hvidfinnet
tun
Thunnus
alalunga
Sværdfisk
Xiphias
gladius
Fangst
Makrelgedde
Stribet
Sort marlin
Sejlfisk
marlin
Makaira indica Istiophorus
Tetrapturus
spp.
audax
Bugstribet
bonit
Katsuwonus
pelamis
Diverse arter
Dagstotal
Agn
Levende agn
Blæksprutte
Anta
l
kg
Antal
kg
Antal
kg
Antal
kg
Antal
kg
Antal
kg
Antal
kg
Antal
kg
Antal
kg
Antal
kg
Antal
kg
Landet vægt (kg)
DA
Andet:
48
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0049.png
BILAG II
SPECIFIKATIONSBLAD 1 - FISKERITYPE 1:
FRYSETRAWLERE TIL FISKERI EFTER FISK OG BLÆKSPRUTTER
1. Fiskeriområde
Uden for 12 sømil fra basislinjen inkl. det fælles forvaltningsområde mellem Guinea-Bissau og Senegal mod nord indtil
azimut 268°.
2. Tilladt fiskeredskab
Det er tilladt at anvende klassisk skovltrawl og andre selektive fiskeredskaber.
Det er tilladt at anvende bomtrawl.
Det er forbudt at anvende alle typer fiskeredskaber, midler eller anordninger, der kan blokere netmaskerne eller medføre, at
den selektive virkning reduceres. For at undgå slid eller iturivning er det dog tilladt udelukkende på undersiden af
bundtrawlets pose at fastgøre slidgarn i form af net eller ethvert andet materiale. Sådanne slidgarn må udelukkende fastgøres
langs trawlposens forkant og sider. Det er tilladt på oversiden af trawlene at anvende beskyttelsesanordninger, forudsat at de
består af et enkelt stykke net af samme materiale som fangstposen, og at deres masker udstrakt måler mindst 300 mm.
Det er forbudt at anvende dobbelttråde, det være sig enkeltvis eller snoet, i trawlposen.
3. Tilladt mindstemaskestørrelse
70 mm
4. Biologisk betinget fredning
Efter Guinea-Bissaus lovgivning.
Hvis intet andet er fastsat i Guinea-Bissaus lovgivning, aftaler de to parter i Den Blandede Komité længden af biologiske
fredningsperioder på grundlag den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning som godkendt på det fælles videnskabelige
møde.
5. Bifangster
Efter Guinea-Bissaus lovgivning.
Når fisketrawlere afslutter en fangstrejse som defineret i kapitel III i bilaget til denne protokol, må der i den samlede fangst
om bord taget i Guinea-Bissaus fiskerizone højst være 9 % krebsdyr og 9 % blæksprutter.
Når blækspruttetrawlere afslutter en fangstrejse som defineret i kapitel III i bilaget til denne protokol, må der i den samlede
fangst om bord taget i Guinea-Bissaus fiskerizone højst være 9 % krebsdyr.
Enhver overskridelse af de tilladte bifangstprocenter straffes efter Guinea-Bissaus lovgivning.
De to parter holder samråd i Den Blandede Komité for eventuelt at justere den tilladte bifangstprocent.
6. Tilladt tonnage / afgifter
Tilladt årlig tonnage (BRT)
4 400
229 EUR pr. BRT pr. år
Årlig afgift i euro pr. BRT
I tilfælde af kvartals- eller halvårslicenser beregnes
afgiften pro rata temporis og forhøjes med henholdsvis
3 % og 2 % til dækning af omkostningerne i
forbindelse med udstedelse af licenserne.
7. Bemærkninger
Vilkårene for fartøjernes fiskeri er fastsat i bilaget til protokollen.
DA
49
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0050.png
SPECIFIKATIONSBLAD 2 - FISKERITYPE 2:
REJETRAWLERE
1. Fiskeriområde
Uden for 12 sømil fra basislinjen inkl. det fælles forvaltningsområde mellem Guinea-Bissau og Senegal mod nord indtil
azimut 268°.
2. Tilladt fiskeredskab
Det er tilladt at anvende klassisk skovltrawl og andre selektive fiskeredskaber.
Det er tilladt at anvende bomtrawl.
Det er forbudt at anvende alle typer fiskeredskaber, midler eller anordninger, der kan blokere netmaskerne eller medføre, at
den selektive virkning reduceres. For at undgå slid eller iturivning er det dog tilladt udelukkende på undersiden af
bundtrawlets pose at fastgøre slidgarn i form af net eller ethvert andet materiale. Sådanne slidgarn må udelukkende fastgøres
langs trawlposens forkant og sider. Det er tilladt på oversiden af trawlene at anvende beskyttelsesanordninger, forudsat at de
består af et enkelt stykke net af samme materiale som fangstposen, og at deres masker udstrakt måler mindst 300 mm.
Det er forbudt at anvende dobbelttråde, det være sig enkeltvis eller snoet, i trawlposen.
3. Tilladt mindstemaskestørrelse
40 mm
Guinea-Bissau forpligter sig til at ændre sin lovgivning senest 12 måneder efter denne protokols ikrafttræden, så der svarende
til den øvrige lovgivning i underområdet vil blive anvendt en mindstemaskestørrelse på 50 mm for alle flåder, der fisker efter
krebsdyr i Guinea-Bissaus fiskerizone. ]
4. Biologisk betinget fredning
Efter Guinea-Bissaus lovgivning.
Hvis intet andet er fastsat i Guinea-Bissaus lovgivning, aftaler de to parter i Den Blandede Komité længden af biologiske
fredningsperioder på grundlag den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning som godkendt på det fælles videnskabelige
møde.
5. Bifangster
Efter Guinea-Bissaus lovgivning.
Når rejetrawlere afslutter en fangstrejse som defineret i kapitel III i bilaget til denne protokol, må der i den samlede fangst om
bord taget i Guinea-Bissaus fiskerizone højst være 50% blæksprutter og fisk.
Enhver overskridelse af de tilladte bifangstprocenter straffes efter Guinea-Bissaus lovgivning.
6. Tilladt tonnage / afgifter
Tilladt årlig tonnage (BRT)
4 400
307 EUR pr. BRT pr. år
Årlig afgift i euro pr. BRT
I tilfælde af kvartals- eller halvårslicenser beregnes
afgiften pro rata temporis og forhøjes med henholdsvis
3 % og 2 % til dækning af omkostningerne i
forbindelse med udstedelse af licenserne.
7. Bemærkninger
Vilkårene for fartøjernes fiskeri er fastsat i bilaget til protokollen.
DA
50
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0051.png
SPECIFIKATIONSBLAD 3 - FISKERITYPE 3:
STANGFISKERFARTØJER TIL TUNFISKERI
1. Fiskeriområde
Uden for 12 sømil fra basislinjen inkl. det fælles forvaltningsområde mellem Guinea-Bissau og Senegal mod nord indtil
azimut 268°.
Stangfiskerfartøjer til tunfiskeri har desuden tilladelse til at fange levende agn til deres fiskeri i Guinea-Bissaus
fiskerizone.
2. Tilladt fiskeredskab og tekniske foranstaltninger
Stænger
Noter med levende agn: 16 mm
EF-fiskerfartøjer, der fisker direkte efter stærkt vandrende arter, skal overholde de foranstaltninger og henstillinger, som
Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) har vedtaget med hensyn
til fiskeredskaber, fiskeredskabernes tekniske specifikationer og alle andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med
fartøjernes fiskeri.
3. Bifangster
I henhold til ICCAT's og FAO's henstillinger på området er fiskeri efter arterne brugde (Cetorhinus maximus), stor hvid
haj (Carcharodon carcharias), sandtigerhaj (Carcharias taurus) og gråhaj (Galeorhinus galeus) forbudt.
4. Tilladt tonnage / afgifter
Afgift pr. ton fangst
Fast årlig afgift
Antal tilladte fartøjer
5. Bemærkninger
Vilkårene for fartøjernes fiskeri er fastsat i bilaget til protokollen.
25 EUR/t
500 EUR for 20 tons
14
DA
51
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0052.png
SPECIFIKATIONSBLAD 4 - FISKERITYPE 4:
NOTFARTØJER MED FRYSEANLÆG TIL TUNFISKERI OG LANGLINEFARTØJER
1. Fiskeriområde
Uden for 12 sømil fra basislinjen inkl. det fælles forvaltningsområde mellem Guinea-Bissau og
Senegal mod nord indtil azimut 268°.
2. Tilladt fiskeredskab og tekniske foranstaltninger
Not + flydeline
EF-fiskerfartøjer, der fisker direkte efter stærkt vandrende arter, skal overholde de foranstaltninger og henstillinger, som
Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) har vedtaget med hensyn
til fiskeredskaber, fiskeredskabernes tekniske specifikationer og alle andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med
fartøjernes fiskeri.
3. Tilladt mindstemaskestørrelse
De af ICCAT anbefalede normer
4. Bifangster
I henhold til ICCAT's og FAO's henstillinger på området er fiskeri efter arterne brugde (Cetorhinus maximus), stor hvid
haj (Carcharodon carcharias), sandtigerhaj (Carcharias taurus) og gråhaj (Galeorhinus galeus) forbudt.
5. Tilladt tonnage / afgifter
Afgift pr. ton fangst
Fast årlig afgift
Antal tilladte fartøjer
6. Bemærkninger
Vilkårene for fartøjernes fiskeri er fastsat i bilaget til protokollen.
35 EUR/t
3 150 EUR for 90 tons
23
DA
52
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0053.png
BILAG III
Forvaltningsplan 2007 - krebsdyr og demersale arter
Art
BRT 2006
BRT 2007
Forskel BRT
Forskel BRT i
%
Krebsdyr
Blæksprutter
Demersale arter
Pelagiske arter
Tun
I ALT
11 000
8 000
12 000
20 000
49 000
100 000
8 000
5 600
18 000
23 000
49 000
103 600
-3 000
-2 400
6 000
3 000
0
3 600
-27 %
-30 %
50 %
15 %
0%
0
I denne aftales gyldighedsperiode skal Guinea-Bissau, medmindre den videnskabelige
rådgivning er positiv, reducere fiskeriindsatsen for reje- og blækspruttefiskeriet, samtidig med
at de eksisterende aftaler med tredjelande og Det Europæiske Fællesskab opretholdes i 2007.
Hvis tredjelandene ikke har udnyttet de tildelte fiskerimuligheder pr. 1. januar 2007, skal
disse muligheder ikke overføres til 2008 og efterfølgende år.
For disse fiskerityper vil der ikke blive givet fiskerimuligheder til befragtning.
Enhver aftale med europæiske selskaber, sammenslutninger eller virksomheder ophører
definitivt og opsiges formelt senest tredive dage efter denne protokols ikrafttræden.
DA
53
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0054.png
Bilag IV
Basiselementer i forbindelse med mål og kapacitetsindikatorer, jf. protokollens artikel 3, 8 og
9
Strategilinjer og mål
1. Forbedring af sundhedsbetingelserne for
udvikling af fiskerierhvervet
1.1. Forberedende arbejde med henblik på at
opnå eksportautorisation
Sundheds- og hygiejneminimumsbetingelser for industrifartøjer, pirogger
og fiskerivirksomheder opstillet/vedtaget af parlamentet og gennemført
Indikatorer
Kompetent myndighed udpeget
Centro de Investigação Pesqueira Apliquada (CIPA) tilpasset normerne
(ISO 9000)
Laboratorium til mikrobiologisk og kemisk analyse etableret
Plan for overvågning og analyse af rejer (PNVAR 2008) vedtaget og
indarbejdet i lovgivningen
Antal uddannede sundhedsinspektører
Antal sundhedsmedarbejdere og ansatte i fiskeriministeriet uddannet i
hygiejnenormer
Autorisation til eksport til EU tildelt
1.2. Modernisering
og
højnelse
af
hygiejneniveauet for den ikke-industrielle
fiskerflåde
Antal industrielle fartøjer tilpasset normerne
Antal pirogger i træ, der er udskiftet med fartøjer bygget af mere
velegnede materialer (i absolutte tal og %)
Antal pirogger udstyret med køleanlæg
Forøgelse af antallet af landingspladser
Antal fartøjer til ikke-industrielt fiskeri og kystfiskeri tilpasset
DA
54
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0055.png
hygiejnenormerne (i absolutte tal og %)
1.3. Udvikling af infrastrukturer, herunder især
havneinfrastrukturer
Modernisering af havnen i Bissau og udvidelse af fiskerihavnen
Modernisering af fiskemarkedet i havnen i Bissau, hvor såvel den
industrielle som den ikke-industrielle flåde lander deres fangster, så det
opfylder normerne
Havnen is Bissau tilpasset de internationale normer (ratificering af
SOLAS-konventionen)
Skibsvrag i haven fjernet
1.4. Fremme af afsætningen af fiskevarer (dyre-
og plantesundsbetingelser for landede og
forarbejdede varer)
Inspektionsordning for fiskevarer tilpasset og operationel
Aktører bevidstgjorte om hygiejnekrav (antal kurser afholdt og antal
personer uddannet)
Analyselaboratorium taget i brug
Antal steder indrettet til landing og forarbejdning af fangster fra ikke-
industrielt fiskeri
Fremme af tekniske og kommercielle partnerskaber med private
udenlandske aktører
Miljømærkning af varer fra Guinea-Bissau indledt
2. Forbedring
af
kontrollen
overvågningen i fiskerizonen
og
2.1. Forbedring af den retlige ramme
Aftale mellem fiskeriministeriet og forsvarsministeriet om overvågning
og kontrol vedtaget
National kontrol- og overvågningsplan vedtaget og iværksat
DA
55
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0056.png
2.2. Styrkelse af kontrol og overvågning
Korps af beskikkede uafhængige kontrollører operationelt (antal personer
rekrutteret og uddannet) og budgetmidler afsat på finansloven
Antal overvågningsdage på havet: 250 dage om året ved udløbet af
protokollen
Antal inspektioner i havn og på havet
Antal inspektioner fra luften
Antal offentliggjorte statistiske oversigter
Radardækningsgrad
FOS-dækningsgrad for hele flåden
Uddannelsesprogram tilpasset de iværksatte overvågningsteknikker (antal
uddannelsestimer, antal uddannede teknikere osv.)
2.3. Opfølgning ved opbringning af fartøjer
Større
gennemsigtighed
bødebetalingsordningen
i
opringnings-,
sanktions-
og
Bestemmelser for betaling af bøder forbedret og forbud indført mod
betaling af andre bøder end pengebøder
Forbedret system til opkrævning af bøder
Offentliggørelse af årlige statistikker over opkrævede bøder
Oprettelse af en sort liste over fartøjer idømt sanktioner
Årlig udarbejdelse og offentliggørelse af sanktionsstatistikker
FISCAP-årsrapport offentliggjort
DA
56
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0057.png
3. Forbedring af fiskeriforvaltningen
3.1. Forvaltning af fiskeriindsatsen for rejser og
blæksprutter
Allerede indgåede aftaler med tredjelande og Det Europæiske Fællesskab
opretholdes i 2007 Hvis tredjelandene ikke har udnyttet de tildelte
fiskerimuligheder pr. 1. januar 2007, skal disse muligheder ikke
overføres til 2008 og efterfølgende år.
Der vil ikke blive givet fiskerimuligheder til befragtning.
Enhver aftale med europæiske selskaber, sammenslutninger eller
virksomheder ophører definitivt og opsiges formelt senest tredive dage
efter denne protokols ikrafttræden.
3.2. Modernisering
og
fiskeriforskningen
styrkelse
af
CIPA's forskningskapacitet udvidet
3.3. Øget viden på fiskeriområdet
Årlig trawling gennemført
Antal evaluerede bestande
Antal forskningsprogrammer
Antal fremsatte og fulgte henstillinger om de vigtigste ressourcers
tilstand (navnlig luknings- og bevarelsesforanstaltninger for overfiskede
bestande)
Årlig evaluering
forvaltningsplan
af
fiskeriindsatsen
for
arter omfattet
af
en
Foranstaltninger til forvaltning af fiskeriindsatsen iværksat (indførelse af
databaser, indførelse af instrumenter til statistisk overvågning, etablering
af it-net for de tjenestegrene, som forvalter flåden, offentliggørelse af
statistiske oversigter osv.)
3.4. Kontrolleret udvikling af fiskeriet
Vedtagelse af den årlige forvaltningsplan for det industrielle fiskeri inden
det pågældende års begyndelse
Vedtagelse og iværksættelse af en udviklingsplan for overudnyttede
ressourcer
DA
57
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447590_0058.png
Oprettelse af et fartøjsregister i EEZ, hvori de ikke-industrielle fartøjer
også indgår
Antal udarbejdede, iværksatte og evaluerede udviklingsplaner
3.5. Forbedring af effektiviteten i de tekniske
tjenestegrene i ministeriet for fiskeri og maritim
økonomi og i de tjenestegrene, der beskæftiger
sig med fiskeriforvaltning
Administrativ kapacitet udvidet
Programmer for uddannelse og efteruddannelse udarbejdet og iværksat
(antal personer uddannet, antal uddannelsestimer osv.)
Koordinerings-, samråds- og samarbejdsmekanismer mellem parterne
forbedret
Systemer til dataindsamling og statistisk overvågning af fiskeri udbygget
3.6. Forbedring
af
ordningen
for
licensforvaltning og fartøjsovervågning
Antal uddannelsestimer for teknikere
Antal uddannede teknikere
Etablering af it-net for tjenestegrene og statistikker
DA
58
DA