Miljø- og Planlægningsudvalget 2007-08 (2. samling)
KOM (2007) 0821
Offentligt
Udenrigsministeriet
Dato: 25. juni 2008
Besvarelse af spørgsmål 6, alm. Del, stillet af Folketingets Europaudvalg den 28. maj
2008.
KOM (2007) 0821
Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af Det Europæiske Fællesskabs holdning på
møder i Den Internationale Hvalfangstkommission
Spørgsmål 6:
Af ministerens forelæggelse af Kommissionens forslag til en fælles europæisk holdning på
møderne i Den Internationale Hvalfangstkommission på Europaudvalgets møde den 23.
maj 2008 fremgik det, at Grønland har udtrykt sig kritisk om det foreliggende kompro-
misforslag fra formandskabet til fælles europæisk holdning i Den Internationale Hval-
fangstkommission (IWC). På den baggrund bedes ministeren redegøre for, hvilke grunde
Grønland har anført for, at Danmark skal gå imod forslaget.
Svar:
Fra grønlandsk side er der først og fremmest udtrykt betænkelighed ved, at den fælles
holdning ville indebære, at grønlandske interesser skulle varetages indenfor rammerne af
en fælles EU-holdning, der fastlægges med kvalificeret flertal, jf. også svaret på spørgsmål
5.