Erhvervsudvalget 2007
KOM (2007) 0870
Offentligt
1447871_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 11.01.2008
COM(2007) 870 endelig
2008/0005 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om betegnelser for tekstilprodukter
(Omarbejdning)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen
1
at pålægge sine medarbejdere at
kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede,
at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at
kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre,
at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.
Kommissionen har påbegyndt kodifikationen af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser for tekstilprodukter
2
.
Det nye direktiv skulle træde i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i
det
3
.
I mellemtiden er Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen
4
, blevet ændret ved afgørelse 2006/512/EF, der har indført en for-
skriftsprocedure med kontrol i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har til
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget efter
proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade visse sådanne bestemmelser
udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser.
I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring
5
vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter, der er vedtaget efter
proceduren i traktatens artikel 251, og som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de
gældende procedurer, for at den nye procedure kan finde anvendelse på dem.
Det bør derfor foretages en omarbejdning i stedet for en kodifikation af
direktiv 96/74/EF med henblik på at indarbejde de ændringer, der er nødvendige for at
foretage en tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol.
2.
3.
4.
5.
1
2
3
4
5
KOM(87) 868 PV.
Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af
gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.
Se bilag VI, del A, til dette forslag.
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0003.png
96/74/EF (tilpasset)
2008/0005 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV .../.../EF
af [...]
om betegnelser for tekstilprodukter
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel
95
⌫,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
1
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
2
,
efter proceduren i traktatens artikel 251
3
, og
ud fra følgende betragtninger:
ny
(1)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser
for tekstilprodukter
4
er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder
5
. Da der skal
foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.
96/74/EF
(2)
Forskelle mellem de enkelte medlemsstaters bestemmelser om tekstilprodukters
betegnelse, sammensætning og mærkning ville skabe hindringer for det indre markeds
funktion.
1
2
3
4
5
EUT C [...] af [...], s. [...].
EUT C [...] af [...], s. [...].
EUT C [...] af [...], s. [...].
EFT L 32 af 3.2.1997, s. 38. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/3/EF
(EUT L 28 af 3.2.2007, s. 12).
Jf. bilag VI, del A.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0004.png
96/74/EF (tilpasset)
(3)
Disse hindringer kan fjernes, såfremt der gennemføres ensartede regler for
tekstilprodukter, der bringes på markedet på fællesskabsplan. Derfor må betegnelserne
for tekstilfibre samt angivelserne på etiketter og mærker og i dokumenter, som ledsager
tekstilprodukterne på de forskellige trin af produktionen, forarbejdningen og
distributionen, harmoniseres.
Det vil også være nødvendigt at medtage produkter, der ikke udelukkende består af
tekstiler, såfremt tekstiler udgør en væsentlig bestanddel af produktet, eller de ved
særlige angivelser fremhæves af producenten, forarbejderen eller forhandleren.
96/74/EF
(5)
(6)
(7)
Den tolerance med hensyn til fremmede fibre, der allerede er fastsat for rene produkter,
bør ligeledes gælde for blandede produkter.
For at nå de mål, som ligger til grund for de nationale bestemmelser, bør der indføres
mærkningspligt.
Hvad angår de produkter, for hvilke det teknisk er vanskeligt at præcisere
sammensætningen på fremstillingstidspunktet, kan de på dette tidspunkt eventuelt
kendte fibre anføres på etiketten, forudsat at de udgør en vis procentdel af det færdige
produkt.
96/74/EF (tilpasset)
(8)
For at undgå forskelle med hensyn til gennemførelsen i Fællesskabet,
er det
nødvendigt at fastsætte de særlige metoder for
mærkning af visse tekstilprodukter,
bestående af to eller flere dele, samt af de bestanddele i tekstilprodukterne, som ikke
kommer i betragtning ved mærkning og analyse.
Tekstilprodukter, for hvilke kun fælles mærkning
er påkrævet
⌫,
og tekstil-
produkter, der sælges metervis eller afskåret, bør udbydes til salg på en sådan måde, at
forbrugeren reelt kan gøre sig bekendt med angivelserne på den fælles emballage eller
på rullen. Det påhviler medlemsstaterne at fastsætte de foranstaltninger, der skal
vedtages med henblik herpå.
96/74/EF
(10)
Der bør fastsættes visse betingelser for benyttelsen af benævnelser eller betegnelser, der
nyder særlig anseelse hos brugeren eller forbrugeren.
96/74/EF (tilpasset)
(11)
Det
er
nødvendigt at fastsætte metoder til prøveudtagning og analyse af tekstiler
for at udelukke enhver mulighed for anfægtelse af de anvendte metoder. Den
midlertidige opretholdelse af de nugældende nationale metoder er dog ikke til hinder for
anvendelse af ensartede regler.
(4)
(9)
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0005.png
96/74/EF
(12)
I bilag V til dette direktiv, som omfatter de vedtagne satser, der skal anvendes på den
vandfri vægt af hver fiber ved den analysemæssige bestemmelse af tekstilprodukters
fibersammensætning, er der for nr. 1, 2 og 3 fastsat to forskellige vedtagne satser for
beregningen af sammensætningen af kartede eller kæmmede varer, som indeholder uld
og/eller hår. Det er imidlertid ikke altid muligt for laboratorierne at afgøre, om varer er
fremstillet ved kartning eller kæmning, og der kan derfor fremkomme afvigende
resultater ved anvendelsen af denne bestemmelse under overensstemmelseskontrol med
sådanne varer i Fællesskabet. Det bør derfor tillades laboratorierne at anvende en
vedtagen enhedssats i de tilfælde, hvor der er tvivl.
Det er ikke hensigtsmæssigt i et særdirektiv at harmonisere alle for tekstilprodukter
gældende bestemmelser.
96/74/EF (tilpasset) (adapted)
(14)
Bilag III og IV bør i betragtning af den særlige karakter, der kendetegner de deri anførte
tilfælde, også omfatte andre produkter, der er undtaget fra mærkning, herunder de
såkaldte engangsartikler, eller produkter for hvilke kun en fælles mærkning er
påkrævet
⌫.
De nødvendige foranstaltninger for gennemførelsen af nærværende direktiv bør
vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der
tillægges Kommissionen
6
.
ny
(16)
Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at tilpasse bilag I og V til den tekniske
udvikling og til at fastsætte nye metoder til kvantitativ analyse af binære og ternære
blandinger. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre
ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved supplering af dette, skal
foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i
afgørelse 1999/468/EF.
De nye bestemmelser, der indføres ved dette direktiv, vedrører kun udvalgsproceduren.
Det er derfor ikke nødvendigt at gennemføre disse bestemmelser i national ret.
(13)
(15)
(17)
(18)
Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i
bilag VI, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne -
6
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0006.png
96/74/EF
VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
Tekstilprodukter kan kun bringes på markedet inden for Fællesskabet enten før enhver
forarbejdning eller under produktionsprocessen og i de enkelte distributionsled, hvis de
opfylder bestemmelserne i dette direktiv.
96/74/EF Art. 15
2. Bestemmelserne i dette direktiv anvendes ikke på tekstilprodukter, der:
a)
b)
c)
d)
er bestemt for udførsel til tredjelande
med henblik på transit befinder sig under toldkontrol i medlemsstaterne
indføres fra tredjelande med henblik på forædling
uden at salg finder sted, overgives til hjemmearbejdere eller selvstændige
virksomheder med henblik på videreforarbejdning.
96/74/EF (tilpasset) (adapted)
Artikel 2
1.
Med henblik på dette direktiv finder følgende definitioner anvendelse:
a)
tekstilprodukter:
alle produkter, der i rå, halvbearbejdet, bearbejdet, halv-
forarbejdet, forarbejdet, halvkonfektioneret eller konfektioneret tilstand udelukkende
indeholder tekstilfibre, uafhængigt af de til deres blanding eller samling anvendte
processer.
96/74/EF
b)
tekstilfiber:
i)
et produkt, der er kendetegnet ved sin bøjelighed, sin finhed og sin store længde
i forhold til det største tværmål, og som således egner sig til fremstilling af
tekstilprodukter
96/74/EF (tilpasset)
ii)
bløde strimler, flade eller rørformede, med en normal bredde på højst 5 mm,
herunder strimler skåret ud af bredere strimler eller af folier, fremstillet af
kemiske forbindelser, der tjener til fremstilling af de fibre, som er klassificeret i
bilag I under nummer
19-47
⌫,
og som egner sig til fremstilling af tekstiler;
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0007.png
normalbredden er bredden af den flade eller rørformede strimmel i foldet,
fladtrykt, sammentrykt eller snoet form eller, hvis bredden ikke er ensartet,
gennemsnitsbredden.
2. Ligestillet med tekstilprodukter og undergivet bestemmelserne i dette direktiv er:
a)
b)
produkter, hvori tekstilfibrenes vægtandel udgør mindst 80 %
betræks- og overtræksmateriale, hvori tekstildelenes vægtandel udgør mindst 80 %, til
møbler, paraplyer og parasoller,
samt
tekstildelene i guldbelægninger med
flere lag, i madrasser og camping-artikler samt i varmeisolerende for i sko og handsker,
forudsat at vægtandelen af de pågældende dele eller for udgør mindst 80 % af hele
artiklen
96/74/EF
c)
tekstiler, der er indarbejdet i andre varer og er blevet en bestanddel af disse, såfremt
disse varers sammensætning er angivet.
Artikel 3
1. Betegnelserne for de i artikel 2 nævnte fibre samt disses beskrivelse er angivet i bilag I.
2. De i skemaet i bilag I anførte betegnelser kan kun anvendes for sådanne fibre, hvis art er
angivet under samme punkt i skemaet.
3. For alle andre fibre er det ikke tilladt at anvende disse betegnelser, hverken som
hovedbetegnelse, i ordforbindelser eller som egenskabsbetegnelse, uanset hvilket sprog der
anvendes.
4. Det er ikke tilladt at anvende betegnelsen »silke« til angivelse af formen eller den særlige
karakter af tekstilfibre som endeløse filamenter.
Artikel 4
1. Et tekstilprodukt må kun betegnes med tilføjelsen »100 %« eller »ren«, eventuelt »hel-«,
når det i dets helhed består af den samme fiber; anvendelse af andre tilsvarende tilføjelser er
udelukket.
2. En andel af andre fibre på indtil 2 % af tekstilproduktets vægt tolereres, for så vidt dette er
berettiget af tekniske grunde og ikke er resultatet af en systematisk tilføjelse. For
tekstilprodukter, i hvis fremstilling strøggarnsprocessen (kartegarnsprocessen) indgår, forhøjes
denne tolerance til 5 %.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0008.png
Artikel 5
96/74/EF (tilpasset)
1. Et uldprodukt må
beskrives med en af de betegnelser, der er nævnt i bilag II,
når det
udelukkende består af en fiber, der aldrig har været indarbejdet i et færdigt produkt, som
hverken har været underkastet en anden spinde- og/eller filtningsproces end den i fremstillingen
af tekstilproduktet nødvendige, eller har været udsat for en fiberbeskadigende behandling eller
benyttelse.
2. Uanset stk. 1 kan betegnelserne i
bilag II
anvendes for den i en fiberblanding
indeholdte uld, når:
96/74/EF
a)
b)
c)
hele den i blandingen indeholdte uldmængde svarer til betegnelserne i stk. 1
mængden af denne uld i forhold til blandingens samlede vægt ikke er under 25 %
ulden — i tilfælde af en intim fiberblanding — kun er blandet med en enkelt anden
fiber.
I det tilfælde, som er nævnt i dette stykke, er angivelsen af den fuldstændige procentvise
sammensætning påbudt.
3. Den af tekniske grunde ved fremstillingen berettigede tolerance for fremmede fibre er
begrænset til 0,3 % for produkter, der er omfattet af stk. 1 og 2; dette gælder også for
uldprodukter, der har undergået en strøggarnsproces (kartegarnsproces).
Artikel 6
1. Tekstilprodukter, der består af to eller flere fibre, og hvor mindst 85 % af den samlede vægt
udgøres af en fiber, betegnes:
a)
b)
c)
enten med denne fibers navn med angivelse af dens vægtprocent, eller
efter denne fibers navn med tilføjelsen »min. 85 %«, eller
ved angivelse af produktets fuldstændige procentvise sammensætning.
2. Tekstilprodukter, der består af to eller flere fibre, hvoraf ingen enkelt fiber udgør 85 % af den
samlede vægt, angives med betegnelsen og vægtprocenten for mindst de to vægtmæssigt
vigtigste fibre efterfulgt af en opregning af betegnelserne for de øvrige fibre, hvoraf produktet
er sammensat, i rækkefølge efter faldende vægt, med eller uden angivelse af deres vægtprocent.
Dog:
a)
kan samtlige de fibre, som for hver enkelts vedkommende indgår med mindre
end 10 % i produktets sammensætning, betegnes med udtrykket »øvrige fibre«
efterfulgt af den samlede vægtprocent
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0009.png
b)
skal der, såfremt betegnelsen for en fiber nævnes, og denne fiber indgår med mindre
end 10 % i produktets sammensætning, foreligge angivelse af produktets fuldstændige
procentvise sammensætning.
3. Produkter med en kæde af ren bomuld og skud af ren hør, i hvilke hørrens procentvise andel
udgør mindst 40 % af den samlede vægt af det afslettede væv, kan betegnes som »halvlinned«,
og i så fald skal angivelsen af sammensætningen »kæde ren bomuld — skud ren hør« tilføjes.
5. Udtrykkene »forskellige fibre« eller »ubestemt tekstilsammensætning« kan anvendes for
ethvert produkt, hvis sammensætning vanskeligt kan præciseres på fremstillingstidspunktet.
5. For tekstilprodukter bestemt til den endelige forbruger og med en procentvis sammensætning
som anført i stk. 1-4:
a)
tolereres en andel af fremmede fibre på indtil 2 % af tekstilproduktets samlede vægt,
for så vidt denne er berettiget af tekniske grunde og ikke er resultatet af systematisk
tilsætning; denne tolerance forhøjes til 5 % for produkter, i hvis fremstilling
strøggarnsprocessen (kartegarnsprocessen) indgår, dog med forbehold af den i
artikel 5, stk. 3, nævnte tolerance
tillades, i forhold til den samlede vægt af de på etiketten anførte fibre, en
fremstillingstolerance på 3 % mellem de anførte fiberprocenter og de fiberprocenter,
der fremgår af analysen; nævnte tolerance gælder også for fibre, der i
overensstemmelse med stk. 2 opregnes i rækkefølge efter faldende vægt og uden
angivelse af deres vægtprocent. Denne tolerance finder ligeledes anvendelse på
artikel 5, stk. 2, litra b).
b)
Ved analysen beregnes disse tolerancer særskilt. Den samlede vægt, der skal anvendes ved
beregning af den i litra b) nævnte tolerance, er den samlede vægt af fibrene i det færdige
produkt, bortset fra eventuelt konstaterede fremmede fibre, der tolereres i medfør af litra a).
Sammenlægning af de i litra a) og b) omhandlede tolerancer er kun tilladt, såfremt de ved
analysen eventuelt konstaterede fremmede fibre, der tolereres i medfør af litra a), viser sig at
være af samme kemiske art som en eller flere af de fibre, der er anført på etiketten.
For særlige produkter, hvis fremstillingsteknik nødvendiggør større tolerancer end dem, der er
anført i litra a) og b), kan der ved den i artikel 13, stk. 1, omhandlede kontrol af
overensstemmelsen kun tillades større tolerancer i ganske særlige tilfælde, og såfremt der fra
fabrikanten foreligger en tilstrækkelig begrundelse herfor. Medlemsstaterne underretter straks
Kommissionen herom.
Artikel 7
96/74/EF (tilpasset) (adapted)
Med forbehold af de tolerancer, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 3 og artikel 6, stk. 5,
kan anførelse af synlige, isolerbare fibre, med hvilke en rent dekorativ virkning skal opnås, og
som ikke overstiger 7 % af det færdige produkts vægt
undlades
⌫; ⌦
det samme gælder
for
fibre, f. eks. metalliske, der anvendes med henblik på at opnå en antistatisk virkning, og
som ikke overstiger 2 % af det færdige produkts vægt, i de i artikel 4 og 6 omhandlede
procentvise sammensætninger. Ved de i artikel 6, stk. 3, nævnte produkter skal disse procenter
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0010.png
ikke beregnes på grundlag af stoffets vægt, men særskilt på grundlag af vægten af skud og
vægten af kæde.
96/74/EF
Artikel 8
1. Tekstilvarer, som defineret i dette direktiv, etiketteres eller mærkes ved enhver form for
udsendelse på markedet som led i den industrielle og handelsmæssige proces. Etikettering og
mærkning kan erstattes eller suppleres af ledsagende handelsdokumenter, når varerne ikke
udbydes til salg til den endelige forbruger, eller når de leveres ifølge bestilling fra staten eller
anden offentligretlig juridisk person, eller i medlemsstater, hvor dette begreb ikke kendes, en
tilsvarende enhed.
96/74/EF (tilpasset)
2. De i artikel 3-6 samt i
bilag I og II
anførte betegnelser, benævnelser og angivelser om
tekstilfibrenes sammensætning skal tydeligt angives i handelsdokumenterne.
Dette krav
udelukker i særdeleshed anvendelsen af forkortelser i kontrakter, fakturaer og salgsdokumenter.
Hulkortkoder er dog tilladt, såfremt betydningen af disse koder oplyses i samme dokument.
3. Ved salg eller udbud til salg til den endelige forbruger, i særdeleshed i kataloger, brochurer,
på emballage, etiketter og mærker, skal de i artikel 3-6 samt i
bilag I og II
fastsatte
betegnelser, benævnelser og angivelser om tekstilfibrenes sammensætning angives med let
læselige og tydeligt synlige ensartede bogstaver.
Andre end de i dette direktiv fastsatte angivelser og oplysninger holdes tydeligt adskilt fra disse.
Denne bestemmelse anvendes dog ikke på de varemærker eller firmabetegnelser, som måtte
være knyttet umiddelbart til de i dette direktiv foreskrevne angivelser.
Såfremt der ved salg eller udbud til salg til de i første afsnit nævnte forbrugere angives et
varemærke eller en firmabetegnelse, hvorved en af de i bilag I anførte betegnelser eller en
dermed forvekslelig betegnelse anvendes som hovedbetegnelse, som egenskabsbetegnelse eller
i ordforbindelser, skal de i artikel 3-6 samt i
bilag I og II
fastsatte betegnelser,
benævnelser og angivelser om fibrenes sammensætning dog angives umiddelbart ved
varemærket eller firmabetegnelsen med let læselige eller tydeligt synlige bogstaver.
96/74/EF
4. Medlemsstaterne kan forlange, at den i denne artikel foreskrevne mærkning også sker på
deres nationale sprog ved salg eller udbud til salg til den endelige forbruger på deres område.
For spoler, små vindsler, fed, nøgler og alle andre små enheder, af sy-, stoppe- og broderegarn
kan medlemsstaterne kun udøve den i første afsnit omhandlede ret, for så vidt angår den fælles
mærkning på emballagerne eller udstillingsarrangementerne. Med forbehold af de i bilag IV,
nr. 18, anførte tilfælde kan mærkning af de enkelte enheder ske på et hvilket som helst af
Fællesskabets sprog.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5. Medlemsstaterne kan ikke forbyde anvendelsen af andre end de i artikel 3, 4 og 5 anførte
benævnelser eller angivelser om produkternes særkende, når disse benævnelser eller angivelser
er i overensstemmelse med god handelssædvane i medlemsstaterne.
Artikel 9
1. Ethvert tekstilprodukt, der består af to eller flere dele, som ikke har samme fiberindhold, skal
forsynes med en etiket, der angiver fiberindholdet for hver af disse dele. Denne mærkning er
ikke nødvendig for dele, der udgør mindre end 30 % af den samlede vægt af produktet fraregnet
det synlige forstof.
2. To eller flere tekstilprodukter med samme fiberindhold, som sædvanligvis danner et samlet
hele, behøver kun at forsynes med en etiket.
3. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 12 gælder følgende:
a)
Fibersammensætningen for nedennævnte korsetvarer anføres ved angivelse af
sammensætningen af produktet som helhed eller ved angivelse enten samlet eller
særskilt af sammensætningen af følgende dele:
i)
ii)
iii)
for brystholdere: ydre og indre stof i skåle og ryg
for hofteholdere: forstykker, bagstykker og sidestykker
for korseletter: ydre og indre stof i skåle, samt forstykker, bagstykker og side-
stykker.
Fibersammensætningen for andre korsetvarer end dem, der er nævnt i første afsnit,
anføres ved angivelse af sammensætningen for varen som helhed eller ved angivelse
enten samlet eller særskilt af sammensætningen af de forskellige dele af de
pågældende varer, idet mærkning ikke er påkrævet for dele, der udgør mindre
end 10 % af produktets samlede vægt.
Den særskilte mærkning af de forskellige dele af nævnte korsetvarer skal foretages på
en sådan måde, at den endelige forbruger let kan se, hvilken del af produktet, der er
omfattet af angivelserne på etiketten.
b)
Fibersammensætningen af ætsede tekstilprodukter anføres for produktet som helhed
og kan angives ved særskilt at anføre sammensætningen af bundstoffet og af det
ætsede stof. Disse bestanddele skal angives med benævnelse.
Fibersammensætningen for broderede tekstilprodukter anføres for produktet som
helhed og kan angives ved særskilt at anføre sammensætningen af bundstoffet og af
broderegarnet, idet disse bestanddele skal angives med benævnelse; hvis de broderede
dele udgør mindre end 10 % af produktets overflade, er det tilstrækkeligt at angive
sammensætningen af bundstoffet.
Sammensætningen af garner, der består af en kerne og en omspinding af forskellige
fibre, og som udbydes som sådanne til forbrugerne, anføres for produktet som helhed
og kan angives ved særskilt at anføre sammensætningen af kernen og af omspindingen,
idet disse bestanddele skal angives med benævnelse.
c)
d)
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
e)
Fibersammensætningen af tekstilprodukter i fløjl og plys eller lignende produkter
anføres for produktet som helhed og kan, når de pågældende produkter består af et
bundstof og et slidlag af forskellige fibre, angives særskilt for disse to bestanddele, der
skal angives med benævnelse.
Sammensætningen af gulvbelægninger og -tæpper, hvis bund og slidlag består af
forskellige fibre, kan anføres alene for slidlaget, der skal angives med benævnelse.
Artikel 10
f)
1. Uanset bestemmelserne i artikel 8 og 9:
a)
kan medlemsstaterne ikke forlange etikettering eller mærkning med betegnelse og
angivelse af sammensætningen for de i bilag III nævnte tekstilprodukter, der befinder
sig på et af de i artikel 2, stk. 1, litra a), nævnte forarbejdningstrin. Bestemmelserne i
artikel 8 og 9 finder dog anvendelse, såfremt disse produkter er forsynet med en etiket
eller en mærkning, der angiver betegnelsen, sammensætningen eller varemærket eller
navnet på en virksomhed, hvorved en af de i bilag I nævnte betegnelser eller en dermed
forvekslelig betegnelse anvendes som hovedbetegnelse, egenskabsbetegnelse eller i
ordforbindelser
kan de i bilag IV nævnte tekstilprodukter udbydes til salg med en fælles mærkning, der
indeholder de i dette direktiv fastsatte angivelser om sammensætningen, såfremt de er
af samme art og udviser samme sammensætning
kan mærkningen vedrørende sammensætningen af tekstilprodukter, der sælges i
metermål, ske udelukkende på det stykke eller den rulle, der udbydes til salg.
b)
c)
2. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til, at de i stk. 1, litra b) og c),
nævnte produkter udbydes til salg på en sådan måde, at den endelige forbruger reelt kan gøre
sig bekendt med sammensætningen af de pågældende produkter.
Artikel 11
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger der gives,
når tekstilprodukter bringes på markedet, ikke kan give anledning til forveksling med de i dette
direktiv fastsatte betegnelser og angivelser.
Artikel 12
Med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 1, og de øvrige bestemmelser i dette direktiv om
mærkning af tekstilprodukter fastsættes de fiberprocenter, der er omhandlet i artikel 4, 5 og 6,
uden hensyn til følgende bestanddele:
a)
for samtlige tekstilprodukter: ikke-tekstildele, ægkanter, etiketter og emblemer, borter,
lidser og besætning, der ikke udgør en integrerende del af produktet, knapper og
spænder overtrukket med tekstilmaterialer, tilbehør, smykkebesætning, faste bånd,
elastiske snore og bånd, der er anbragt på særlige og begrænsede steder på produktet,
og på de i artikel 7 fastsatte betingelser, synlige og isolerbare fibre med en dekorativ
virkning samt antistatiske fibre
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
b)
c)
d)
e)
for gulvbelægninger og -tæpper: samtlige bestanddele bortset fra slidlaget
for møbelstoffer: bindekæde og -skud og fyldkæde og -skud, der ikke udgør en del af
slidlaget
for svære gardinstoffer: bindekæde og -skud og fyldkæde og -skud, der ikke udgør en
del af retsiden
for andre tekstilprodukter: indlægsstoffer, forstærkninger, lærredsindlæg og -underlag,
sygarn, for så vidt det ikke erstatter stoffets skud og/eller kæde, polstringsmaterialer,
der ikke har en isolerende funktion, og med forbehold af artikel 9, stk. 1, for:
I denne bestemmelse:
i)
betragtes sådanne bundstoffer i tekstilprodukter, der tjener til støtte for slidlaget,
navnlig bundstoffer i plaider og i dobbelte stoffer samt bundstoffer i fløjls- og
plysprodukter og tilsvarende produkter, ikke som indlægsstoffer, der skal ses
bort fra
forstås ved forstærkninger sådanne garner og stoffer, der er tilsat på særlige og
begrænsede steder på tekstilprodukter for at forstærke disse steder eller bibringe
dem stivhed eller tykkelse.
ii)
f)
fedtstoffer, bindemidler, betyngninger, appreturmidler, imprægneringsmidler,
hjælpemidler til farvning og trykning samt andre midler til behandling af
tekstilprodukter. Hvor der ikke er fastsat fællesskabsbestemmelser, træffer
medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger til at undgå, at disse bestanddele er
til stede i et sådant omfang, at forbrugeren vildledes.
Artikel 13
1. Kontrol af tekstilprodukters overensstemmelse med de sammensætningsangivelser, der er
foreskrevet i dette direktiv, foretages efter de analysemetoder, der fastlægges i de i stk. 2
nævnte direktiver.
Med henblik herpå bestemmes de i artikel 4, 5 og 6 omhandlede fiberprocenter ved på hver
enkelt fibers tørvægt at anvende den dertil svarende vedtagnes sats, som er anført i bilag V,
efter forudgående fradrag af de i artikel 12, nævnte bestanddele.
2. De metoder til prøveudtagning og de analysemetoder, der i medlemsstaterne skal anvendes
til bestemmelse af fibersammensætningen i de af dette direktiv omfattede produkter, fastlægges
i særdirektiver.
Artikel 14
1. Medlemsstaterne kan hverken forbyde eller forhindre, at tekstilprodukter bringes på
markedet på grund af produkternes betegnelser eller angivelser om deres sammensætning, når
produkterne opfylder de i dette direktiv fastsatte bestemmelser.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0014.png
2. Dette direktiv er ikke til hinder for, at de i hver enkelt medlemsstat gældende bestemmelser
om beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, om angivelse af købs- eller
oprindelsessted og om bekæmpelse af illoyal konkurrence finder anvendelse.
Artikel 15
96/74/EF (tilpasset)
ny
1.
Kommissionen vedtager
de tilføjelser til bilag I og de tilføjelser og ændringer til
bilag V, der er nødvendige for at tilpasse disse bilag til den tekniske udvikling vedtages efter
proceduren i artikel 6 i direktiv 96/73/EF.
2.
Kommissionen fastsætter
nye metoder til kvantitativ analyse af binære og
ternære blandinger, bortset fra de metoder, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 96/73/EF
7
og Rådets direktiv 73/44/EØF
8
.
ny
3. De i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i dette direktiv, herunder ved supplering af dette, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 2.
96/74/EF (tilpasset)
ny
Artikel 16
1. Kommissionen bistås af udvalget for direktiverne om betegnelser for og mærkning af
tekstilprodukter, der er nedsat i henhold til direktiv 96/73/EF, i det følgende benævnt
»udvalget«.
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes
artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
7
8
EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1.
EFT L 83 af 30.3.1973, s. 1.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0015.png
96/74/EF
Artikel 17
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de
udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 18
Direktiv 96/74/EF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag VI, del A, ophæves, uden
at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, angivne
frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og
læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.
96/74/EF Art 19, stk. 2
(tilpasset)
Artikel 19
Dette direktiv træder i kraft
3. februar 2008
⌫.
96/74/EF Art. 19, stk. 1
Artikel 20
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
96/74/EF
Udfærdiget i Bruxelles, den […]
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
[…]
På Rådets vegne
Formand
[…]
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0016.png
96/74/EF (tilpasset)
1
97/37/EF Art. 1, nr. 1
2
97/37/EF Art. 1, nr. 7
3
97/37/EF Art. 1, nr. 2
BILAG I
SKEMA OVER TEKSTILFIBRE
(Artikel 3)
Nummer
1
2
Uld(
1
)
alpaka, lama, kamel,
kashmir, mohair, angora,
vicunja, yak, guanaco,
1
cashgora
,
bæver,
odder med eller uden den
supplerende betegnelse
»uld« eller »hår«(
1
)
hår, med eller uden
angivelse af dyreracen
(f.eks. fæhår, gedehår,
hestehår)
silke
bomuld
kapok
hør
hamp
jute
Betegnelse
Beskrivelse af fibervarer
fibre fra fårets (Ovis aries) hårbeklædning
hår fra nedennævnte dyr: alpaka, lama, kamel,
kashmirged, mohair
ged
⌫,
angora
ged
⌫, ⌦
angorakanin
vicunja, yak,
guanaco,
1
cashgoraged (en krydsning mellem
en kashmirged og en angoraged)
,
bæver, odder
3
hår fra forskellige dyr, for så vidt disse ikke er
nævnt under numrene 1 og 2
4
5
6
7
8
9
fibre, der udelukkende er udvundet af
silkespindende insekters kokoner
frøhår fra bomuldsplanten (Gossypium)
fibre fra det indre af frugterne af kapoktræet
(Ceiba pentandra)
bastfibre fra stænglerne af hørplanten
(Linum usitatissimum)
bastfibre fra stænglerne af hampeplanten
(Cannabis sativa)
fibre fra stænglerne af planterne Corchorus alitonus
og Corchorus capsularis. I dette direktiv sidestilles
med jute bastfibre fra Hibiscus cannabinus,
Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena
lobata og Urena sinuata
fibre fra bladskederne af planten Musa textilis
fibre fra bladene af planten Stipa tenacissima
10
11
manila
alfa
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0017.png
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
kokos
gyvel
ramie
sisal
sunn
henequen
maguey
acetat
alginat
cupro
modal (n):
fibre fra frugterne af kokosplanten
(Cocos nucifera)
fibre af stænglerne af planterne Cytisus scopatrius
og/eller Spartium junceum
bastfibre fra stænglerne af planterne Boehmeria
nivea og Boehmeria tenacissima
fibre fra bladene af sisalplanten Agave sisalana
fiber af bast fra Crotalaria juncea
fiber af bast fra Agave Fourcroydes
fiber af bast fra Agave Cantala
fibre af celluloseacetat med mindre end 92 %, men
dog mindst 74 % acetylerede hydroxylgrupper
fibre af metalsalte af alginsyre
regenererede cellulosefibre, fremstillet ved
cuprammoniummetoden
regenererede cellulosefibre fremstillet gennem
en ændret viscoseproces, som har en høj trækbrud-
styrke og høj vådmodul. For trækbrudstyrken (B
C
)
i konditioneret prøvningstilstand og for den
trækkraft (B
M
), der er nødvendig for at forlænge
fiberen 5 % i våd tilstand, gælder, at:
2
B
C
(centinewton)
1,3
√T
+ 2 T
B
M
(centinewton)
0,5
√T
hvor T er den gennemsnitlige fiberfinhed i
decitex
23
24
25
26
regenererede proteinfibre
triacetat
viskose
polyacryl
fibre af regenererede og ad kemisk vej
stabiliserede, naturlige proteinstoffer
fibre af celluloseacetat, hvori mindst 92 % af
hydroxylgrupperne er acetyleret
regenererede cellulosefibre (filament- og
stapelfibre) fremstillet ved viskosemetoden
fibre af lineære makromolekyler, hvis kæde er
opbygget af mindst 85 vægtprocent acrylnitril
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0018.png
27
polychlorid (n):
fibre af lineære makromolekyler, hvis kæde er
opbygget af mere end 50 vægtprocent vinylchlorid
eller vinylidenchlorid
fibre af lineære makromolekyler fremstillet af
alifatiske fluor-carbonmonomere
modacrylfibre af lineære makromolekyler, hvis
kæde er opbygget af mere end 50 og mindre
end 85 vægtprocent acrylnitril
fibre af syntetiske lineære makromolekyler,
hvis kæde udviser en gentagelse af den funktionelle
amidgruppe, hvoraf mindst 85 % er knyttet til
alifatiske eller cyklisk alifatiske funktionelle
grupper
3
28
29
fluorfibre
modacryl
30
polyamid eller
nylon
3
97/37/EF Art. 1, nr. 4
31
aramid
fibre af syntetiske lineære makromolekyler dannet
af aromatiske grupper, der er indbyrdes forbundet
ved amid- og imidforbindelser, hvoraf mindst 85 %
er direkte knyttet til to aromatiske ringe, og hvor
antallet af imidforbindelser, når sådanne findes,
ikke må overstige antallet af amidforbindelser
97/37/EF Art. 1, nr. 5
32
polyimid
fibre af syntetiske lineære markomolekyler, hvis
kæde udviser en gentagelse af den funktionelle
imidgruppe
97/37/EF Art. 1, nr. 6
33
lyocell(
2
)
regenererede cellulosefibre fremstillet gennem en
opløsningsproces og udspinding i et organisk
opløsningsmiddel uden dannelse af derivater
2004/34/EF Art. 1, nr. 1
34
polylaktid
fibre dannet af lineære makromolekyler med
mindst 85 vægtprocent af mælkesyreestere afledt af
naturligt forekomne sukkerstoffer i kæden og med
et smeltepunkt på mindst 135
o
C
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0019.png
96/74/EF
1
97/37/EF Art. 1, nr. 3
1
35
polyester
fibre af lineære makromolekyler, hvis kæde består
af mindst 85 vægtprocent af en ester af en diol og
terephthalsyre
fibre af mættede lineære makromolekyler af
ikke-substituerede alifatiske hydrocarboner
fibre af lineære, mættede alifatiske hydrocarboner,
hvori der til hvert andet carbonatom er knyttet en
methylgruppe i isotaktisk konfiguration og uden
yderligere substitution
fibre af lineære makromolekyler, hvis kæde
udviser en gentagelse af den funktionelle
urinstofgruppe (NH-CO-NH)
fibre af lineære makromolekyler, hvis kæde
udviser en gentagelse af de funktionelle
urethangrupper
fibre af lineære makromolekyler, hvis kæde er
opbygget af polyvinyl-alkohol med variabel
acrialiseringsgrad
fibre af tre forskellige vinylmonomerer, nemlig
acrylnitril, en chloreret vinylmosomer og en tredje
vinylmosomer, hvoraf ingen tegner sig for 50 % af
den samlede vægt
elastiske fibre, der består af naturlig eller syntetisk
polyisopren af enten en eller flere polymeriserede
diener, med eller uden en eller flere
vinylmosomere, og som, efter ar være forlænget til
tre gange deres oprindelige længde under
påvirkning af en trækkraft, ved aflastning straks
trækker sig sammen næsten til udgangslængden
elastiske fibre, der består af mindst 85 %
segmenteret polyurethan og som, efter at være
forlænget til tre gange deres oprindelige længde
under påvirkning af en trækkraft, ved aflastning
straks trækker sig sammen næsten til
udgangslængden
1
36
37
polyethylen
polypropylen
1
1
38
polyurinstof
1
39
polyurethan
1
40
vinylal
1
41
trivinyl
1
42
elastodien
1
43
elasthan
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0020.png
1
1
44
45
glasfibre
betegnelse svarende til det
stof, hvoraf fibrene er
sammensat, f.eks. metal
(systematisk metalliseret),
asbest, papir, med eller
uden tilføjelsen af fibre
eller »garn«
fibre af glas
fibre af forskellige eller nye stoffer, som ikke er
opført ovenfor
2006/3/EF Art. 1, nr. 1
46
elastomultiester
fibre, der dannes ved to eller flere kemisk
forskellige lineære makromolekylers interaktion i
to eller flere særskilte faser (som hver udgør
højst 85 vægtprocent), som indeholder
estergrupper som dominerende funktionel enhed
(mindst 85 %), og som efter passende behandling
straks trækker sig sammen ved aflastning næsten til
udgangslængden efter at være forlænget til
halvanden gang deres oprindelige længde under
påvirkning af en trækkraft
2007/3/EF Art. 1, nr. 1
47
Elastolefin
fibre, der består af mindst 95 vægtprocent
makromolekyler, som er delvist tværbundne, og
dannes af ethylen og mindst et andet olefin, og som
straks trækker sig sammen ved aflastning næsten til
udgangslængden efter at være forlænget til
halvanden gang deres oprindelige længde under
påvirkning af en trækkraft
96/74/EF
1
97/37/EF Art. 1, nr. 6
(
1
)
Betegnelsen »uld« i nr. 1 kan ligeledes anvendes til at angive en blanding af fibre fra fåreuld og hår
anført i nr. 2, tredje kolonne.
Denne bestemmelse gælder for de tekstilprodukter, der er omhandlet i artikel 4 og 5, samt for de i
artikel 6 omhandlede produkter, for så vidt sidstnævnte delvis består af fibre, der er anført i nr. 1 og 2.
Ved »organisk opløsningsmiddel« forstås i alt væsentligt en blanding af organiske kemiske produkter
og vand.
1
()
2
_____________
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0021.png
96/74/EF Art. 5, stk. 1 (tilpasset)
BILAG II
NAVNE, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 5, STK. 1
2006/96/EC Art 1 og bilag,
litra D, nr. 2 (tilpasset)
på bulgarsk:
»�½еобработе�½а
въл�½а«
96/74/EF Art. 5, stk. 1 (tilpasset)
på spansk:
»lana virgen« eller »lana de esquilado«
Tiltrædelsesakten af 2003,
Art. 20, s. 39, og bilag II, s. 66-67
(tilpasset)
på tjekkisk:
»střižní vlna«
96/74/EF Art. 5, stk. 1 (tilpasset)
på dansk:
ren, ny uld
på tysk:
»Schurwolle«
Tiltrædelsesakten af 2003,
Art. 20, s. 39, og bilag II, s. 66-67
(tilpasset)
på estisk:
»uus vill«
96/74/EF Art. 5, stk. 1 (tilpasset)
på græsk:
»παρθέ�½ο µαλλί«
på engelsk:
»fleece wool« eller »virgin wool«
på fransk:
»laine vierge« eller »laine de tonte«
på italiensk:
»lana virgine« eller »lana di tosa«
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0022.png
Tiltrædelsesakten af 2003,
Art. 20, s. 39, og bilag II, s. 66-67
(tilpasset)
på lettisk:
»pirmlietojuma vilna« eller»cirptā vilna«
på litauisk:
»natūralioji vilna«
på ungarsk:
»élőgyapjú«
på maltesisk:
»suf verġni«
96/74/EF Art. 5, stk. 1 (tilpasset)
på nederlandsk:
»scheerwol«
Tiltrædelsesakten af 2003,
Art. 20, s. 39, og bilag II, s. 66-67
(tilpasset)
på polsk:
»żywa wełna«
96/74/EF Art. 5, stk. 1 (tilpasset)
på portugisisk:
»la virgem«
2006/96/EF Art 1 og bilag,
litra D, nr. 2 (tilpasset)
på rumænsk:
»lână virgină«
Tiltrædelsesakten af 2003,
Art. 20, s. 39, og bilag II, s. 66-67
(tilpasset)
på slovakisk:
»strižná vlna«
på slovensk:
»runska volna«
96/74/EF Art. 5, stk. 1 (tilpasset)
på finsk:
»uusi villa«
på svensk:
»ren ull«
__________
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0023.png
96/74/EF
BILAG III
VARER, DER IKKE KAN FORLANGES MÆRKET
(artikel 10, stk. 1, litra a))
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ærmeholdere
Armbåndsremme til ure, af tekstilmaterialer
Etiketter og våbenskjolde
Håndtag, polstrede, af tekstilmaterialer
Kaffevarmere
Tevarmere
Overtræksærmer
Muffer, ikke af plys
Kunstige blomster
Nålepuder
Malet lærred
Tekstilprodukter til forstærkning og indlæg
Filt
Brugte, konfektionerede tekstilprodukter, såfremt de udtrykkeligt betegnes som
sådanne
Gamacher
Indpakningsmaterialer, ikke nye og solgte som sådanne
Hatte af filt
Sadelmagervarer, af tekstilmaterialer
Rejseartikler, af tekstilmaterialer
Håndbroderede tapisserier, færdige eller til færdiggørelse, og materialer til
fremstilling deraf, herunder broderegarn, der sælges særskilt fra bunden og er specielt
oplagt med henblik på anvendelse til sådanne tapisserier
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Lynlåse
Knapper og spænder, overtrukket med tekstilmaterialer
Bogomslag, af tekstilmaterialer
Legetøj
Tekstile dele af fodtøj, undtagen varmeisolerende for
Dækkeservietter o.l. af flere bestanddele med en overflade på mindre end 500 cm
2
Grydelapper og ovnhandsker
Æggevarmere
Kosmetiketuier
Tobakspunge af stof
Stofetuier til briller, cigaretter og cigarer, tændere og kamme
Beskyttelsesartikler til sportsbrug, undtagen handsker
Toilettasker
Skopudseetuier
Begravelsesartikler
Engangsartikler med undtagelse af vat
Ved engangsartikler forstås i dette direktiv, tekstilartikler, der er beregnet til brug én
gang eller i en begrænset periode, og hvis normale brug udelukker enhver
istandsættelse til samme brug eller til senere lignende brug
37.
Tekstilartikler, der er undergivet reglerne i den europæiske farmakopé, og som dækkes
af en benævnelse, der henviser dertil, ikke-engangsbandager til medicinsk og
ortopædisk brug samt ortopædiske tekstilartikler i almindelighed
Tekstilartikler, herunder reb, tovværk og sejlgarn (med forbehold af nr. 12 i bilag IV),
der normalt er bestemt til:
a)
b)
anvendelse som hjælpemiddel ved produktion og forarbejdning af varer
indbygning i maskiner, installationer (varmeanlæg, klimaanlæg, belysnings-
anlæg osv.), husholdningsapparater mm., køretøjer og andre transportmidler
eller til anvendelse ved drift og vedligeholdelse heraf eller til brug som udstyr
for disse, med undtagelse af presenninger og tekstiltilbehør til biler, som sælges
særskilt fra disse
38.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
39.
Tekstilartikler, der er bestemt til beskyttelse og sikkerhed, såsom sikkerhedsbælter,
faldskærme, redningsveste, nødstiger, indretninger til beskyttelse mod brand, skud-
sikre veste samt særlige beskyttelsesdragter (f.eks. beskyttelse mod ild, kemikalier
eller andre sikkerhedsrisici)
Pneumatisk oppustelige anlæg (sportshaller, udstillingsstader, lagerhaller osv.)
forudsat at der gives oplysninger om præstationsgrænser og tekniske specifikationer
for disse artikler
Sejl
Tekstilartikler til dyr
Flag og bannere
_____________
40.
41.
42.
43.
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0026.png
96/74/EF
BILAG IV
VARER, FOR HVILKE KUN EN FÆLLES MÆRKNING ER PÅKRÆVET
(artikel 10, stk. 1, litra b))
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Karklude, gulvklude
Pudseklude
Borter, lidser og besætning
Possement
Bælter
Seler
Strømpe- og sokkeholdere
Snørebånd
Bånd
Elastikbånd
Indpakningsmateriale, nyt og solgt som sådant
Indpakningssnor og høstbindegarn; andet sejlgarn, reb og tovværk end det, der er
omhandlet i nr. 38 i bilag III
1
Dækkeservietter o.lign.
Lommetørklæder
Hårnet
Slips og slipssløjfer til børn
Hagesmække; vaskeklude og -handsker
Sy-, stoppe- og broderegarn i små detailsalgsoplægninger med en nettovægt på
højst ét gram
Gardin- og persiennegjorde
_____________
1
For de i dette nummer anførte produkter, der sælges afskåret, er den fælles mærkning den, der findes på
rullen. Det i dette nummer omhandlede reb og tovværk omfatter bl.a. reb og tovværk til bjergbestigning
og sejlsport.
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0027.png
96/74/EF
BILAG V
VEDTAGNE SATSER, DER SKAL ANVENDES VED BEREGNINGEN AF
VÆGTENE AF DE I EN TEKSTILVARE INDEHOLDTE FIBRE
(Artikel 13)
Fiber nr.
1-2
Uld og hår:
kæmmede fibre
kartede fibre
3
Hår:
kæmmede fibre
kartede fibre
Hale- og mankehår:
kæmmede fibre
kartede fibre
4
Silke
16,00
15,00
11,00
Berigtigelse 96/74/EF
(EFT L 5 af 10.1.2006, s. 20)
5
Bomuld:
sædvanlige fibre
merceriserede fibre
96/74/EF
6
7
8
Kapok
Hør
Hamp
10,90
12,00
12,00
8,50
10,50
18,25
17,00(
1
)
18,25
17,00(
1
)
Fibre
Procent
DA
27
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0028.png
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jute
Manila
Alfa
Kokos
Gyvel
Ramie (affedtede fibre)
Sisal
Sunn
Henequen
Maguey
Acetat
Alginat
Cupro
Modal
Regenererede proteinfibre
Triacetat
Viskose
Polyacryl
Polychlorid
Fluorfibre
Modacryl
Polyamid eller nylon:
stapelfibre
endeløse filamenter
17,00
14,00
14,00
13,00
14,00
8,50
14,00
12,00
14,00
14,00
9,00
20,00
13,00
13,00
17,00
7,00
13,00
2,00
2,00
0,00
2,00
6,25
5,75
DA
28
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0029.png
97/37/EF Art. 2, nr. 2
31
Aramida
8,00
97/37/EF Art. 2, nr. 3
32
Polymid
3,50
97/37/EF Art. 2, nr. 4
33
Lyocell
13,00
2004/34/EF Art. 1, nr. 2
34
Polylaktid
1,50
96/74/EF
1
97/37/EF Art. 2, nr. 1
1
35
Polyester:
stapelfibre
endeløse filamenter
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
1
1
1
1
36
37
38
39
Polyethylen
Polypropylen
Polyurinstof
Polyurethan:
stapelfibre
endeløse filamenter
3,50
3,00
5,00
3,00
1,00
1,50
1
1
1
1
1
40
41
42
43
44
Vinylal
Trivinyl
Elastodien
Elasthan
Glasfibre:
med middeldiameter over 5
mikrometer
med middeldiameter højst 5
mikro- meter
2,00
3,00
DA
29
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0030.png
1
45
Metalfibre
metalliserede fibre
asbestfibre
papirgarn
2,00
2,00
2,00
13,75
2006/3/EF Art. 1, nr. 2
46
elastomultiester
1,50
2007/3/EF Art. 1, nr. 2
47
Elastolefin
96/74/EF
1,50
(
1
)
Den vedtagne sats på 17,00 % anvendes, når det ikke er muligt at afgøre, om den tekstilvare med
indhold af uld og/eller hår, der skal analyseres, er fremstillet ved kartning eller kæmning, og dette
ikke er bekendt.
_____________
DA
30
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0031.png
BILAG VI
Del A
Ophævet direktiv med oversigt over ændringer
(jf. artikel 18)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF
(EFT L 32 af 3.2.1997, s. 38)
Kommissionens direktiv 97/37/EF
(EFT L 169 af 27.6.1997, s. 74)
Punkt 1.F.2 i bilag II i tiltrædelsesakten af 2003
(EUT L 236 af 23.9.2003, s. 66)
Kommissionens direktiv 2004/34/EF
(EUT L 89 af 26.3.2004, s. 35)
Kommissionens direktiv 2006/3/EF
(EUT L 5 af 10.1.2006, s. 14)
Rådets direktiv 2006/96/EF
(EUT L 363 af 20.12.2006, s. 81)
Kommissionens direktiv 2007/3/EF
(EUT L 28 af 3.2.2007, s. 12)
Del B
Liste over frister for gennemførelse i national ret
(jf. artikel 18)
Direktiv
96/74/EF
97/37/EF
2004/34/EF
2006/3/EF
2006/96/EF
2007/3/EF
-
1. juni 1998
1. marts 2005
9. januar 2007
1. januar 2007
2. februar 2008
_____________
Gennemførelsesfrist
Kun bilag, litra D, nr. 2
DA
31
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0032.png
BILAG VII
S
AMMENLIGNINGSTABEL
Direktiv 96/74/EF
Artikel 1
Artikel 2, stk. 1
Artikel 2, stk. 2, indledning
Artikel 2, stk. 2, første led
Artikel 2, stk. 2, andet led
Artikel 2, stk. 3, indledning
Artikel 2, stk. 3, første led
Artikel 2, stk. 3, andet led
Artikel 2, stk. 3, tredje led
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5, stk. 1, indhold udover leddene
Artikel 5, stk. 1, led
Artikel 5, stk. 2
Artikel 5, stk. 3
Artikel 6, stk. 1, indledende stykke
Artikel 6, stk. 1, første led
Artikel 6, stk. 1, andet led
Artikel 6, stk. 1, tredje led
Artikel 6, stk. 2
Artikel 6, stk. 3
Artikel 6, stk. 4
Artikel 6, stk. 5
Nærværende direktiv
Artikel 1, stk. 1
Artikel 2, stk. 1, litra a)
Artikel 2, stk. 1, litra b), indledning
Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i)
Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. ii)
Artikel 2, stk. 2, indledning
Artikel 2, stk. 2, litra a)
Artikel 2, stk. 2, litra b)
Artikel 2, stk. 2, litra c)
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5, stk. 1
Bilag II
Artikel 5, stk. 2
Artikel 5, stk. 3
Artikel 6, stk. 1, indledende stykke
Artikel 6, stk. 1, litra a)
Artikel 6, stk. 1, litra b)
Artikel 6, stk. 1, litra c)
Artikel 6, stk. 2
Artikel 6, stk. 3
Artikel 6, stk. 5
Artikel 6, stk. 4
DA
32
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0033.png
Artikel 7
Artikel 8, stk. 1
Artikel 8, stk. 2, litra a)
Artikel 8, stk. 2, litra b)
Artikel 8, stk. 2, litra c)
Artikel 8, stk. 2, litra d)
Artikel 9, stk. 1
Artikel 9, stk. 2
Artikel 9, stk. 3, indledende stykke
Artikel 9, stk. 3, litra a), første afsnit,
indledende stykke
Artikel 7
Artikel 8, stk. 1
Artikel 8, stk. 2
Artikel 8, stk. 3
Artikel 8, stk. 4
Artikel 8, stk. 5
Artikel 9, stk. 1
Artikel 9, stk. 2
Artikel 9, stk. 3, indledende stykke
Artikel 9, stk. 3, litra a), første afsnit,
indledende stykke
Artikel 9, stk. 3, litra a), første afsnit, første led Artikel 9, stk. 3, litra a), første afsnit, nr. i)
Artikel 9, stk. 3, litra a), første afsnit, andet led Artikel 9, stk. 3, litra a), første afsnit, nr. ii)
Artikel 9, stk. 3, litra a), første afsnit, tredje led Artikel 9, stk. 3, litra a), første afsnit, nr. iii)
Artikel 9, stk. 3, litra a), andet afsnit
Artikel 9, stk. 3, litra a), tredje afsnit
Artikel 9, stk. 3, litra b) til f)
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12, indledende stykke
Artikel 12, nr. 1
Artikel 12, nr. 2, litra a)
Artikel 12, nr. 2, litra b), første afsnit
Artikel 12, nr. 2, litra b), andet afsnit
Artikel 12, nr. 2, litra c), første afsnit
Artikel 12, nr. 2, litra c), andet afsnit,
indledning
Artikel 9, stk. 3, litra a), andet afsnit
Artikel 9, stk. 3, litra a), tredje afsnit
Artikel 9, stk. 3, litra b) til f)
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12, indledende stykke
Artikel 12, litra a)
Artikel 12, litra b)
Artikel 12, litra c)
Artikel 12, litra d)
Artikel 12, litra e), første afsnit
Artikel 12, litra e), andet afsnit, indledning
DA
33
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0034.png
Artikel 12, nr. 2, litra c), andet afsnit, første led Artikel 12, litra e), andet afsnit, nr. i)
Artikel 12, nr. 2, litra c), andet afsnit, andet led Artikel 12, litra e), andet afsnit, nr. ii)
Artikel 12, nr. 3
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15, indledning
Artikel 15, nr. 1
Artikel 15, nr. 2
Artikel 15, nr. 3
Artikel 15, nr. 4
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
-
Artikel 19, stk. 1
Artikel 19, stk. 2
Bilag I, nr. 1 til 33
Bilag I, nr. 33a
Bilag I, nr. 34
Bilag I, nr. 35
Bilag I, nr. 36
Bilag I, nr. 37
Bilag I, nr. 38
Bilag I, nr. 39
Bilag I, nr. 40
Bilag I, nr. 41
Bilag I, nr. 42
Artikel 12, litra f)
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 1, stk. 2, indledning
Artikel 1, stk. 2, litra a)
Artikel 1, stk. 2, litra b)
Artikel 1, stk. 2, litra c)
Artikel 1, stk. 2, litra d)
Artikel 15 og 16
Artikel 17
-
Artikel 18
Artikel 20
Artikel 19
Bilag I, nr. 1 til 33
Bilag I, nr. 34
Bilag I, nr. 35
Bilag I, nr. 36
Bilag I, nr. 37
Bilag I, nr. 38
Bilag I, nr. 39
Bilag I, nr. 40
Bilag I, nr. 41
Bilag I, nr. 42
Bilag I, nr. 43
DA
34
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1447871_0035.png
Bilag I, nr. 43
Bilag I, nr. 44
Bilag I, nr. 45
Bilag I, nr. 46
Bilag II, nr. 1 til 33
Bilag II, nr. 33a
Bilag II, nr. 34
Bilag II, nr. 35
Bilag II, nr. 36
Bilag II, nr. 37
Bilag II, nr. 38
Bilag II, nr. 39
Bilag II, nr. 40
Bilag II, nr. 41
Bilag II, nr. 42
Bilag II, nr. 43
Bilag II, nr. 44
Bilag II, nr. 45
Bilag II, nr. 46
Bilag III
Bilag IV
Bilag V
Bilag VI
-
-
Bilag I, nr. 44
Bilag I, nr. 45
Bilag I, nr. 46
Bilag I, nr. 47
Bilag V, nr. 1 til 33
Bilag V, nr. 34
Bilag V, nr. 35
Bilag V, nr. 36
Bilag V, nr. 37
Bilag V, nr. 38
Bilag V, nr. 39
Bilag V, nr. 40
Bilag V, nr. 41
Bilag V, nr. 42
Bilag V, nr. 43
Bilag V, nr. 44
Bilag V, nr. 45
Bilag V, nr. 46
Bilag V, nr. 47
Bilag III
Bilag IV
-
-
Bilag VI
Bilag VII
_____________
DA
35
DA