Europaudvalget 2006-07
2812 - Miljø Bilag 4
Offentligt
388154_0001.png
NOTAT
EU-koordinationen
Internationalt område
Redegørelse til Folketinget for rådsmøde (miljø), den 28. juni
2007
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald
Rådet nåede til politisk enighed om en fælles holdning til forslaget, idet Italien undlod
at stemme.
Danmark, støttet af Tjekkiet, Østrig og Belgien afviste formandskabets kompromisfor-
slag om at give medlemsstaterne adgang til at forbyde import af affald til forbrænding
på affaldsforbrændingsanlæg, hvis en sådan import medfører, at medlemsstatens
eget husholdningsaffald ville blive eksporteret eller deponeret. Danmark tilkendegav,
at adgangen til at forbyde import måtte gælde også ved fortrængning af erhvervsaf-
fald. Endvidere støttede Danmark et tjekkisk ønske om adgang til at forbyde eksport
af affald til forbrænding. Danmark fremhævede behovet for at kunne forbyde eksport
af affald til anlæg, som giver billigere men formentlig miljømæssige ringere løsninger.
Der blev efter en intens debat opnået enighed om, at ændre formandskabets forslag
således at medlemsstaterne kan begrænse importen af affald til forbrænding, hvis det
medfører deponering af nationalt affald eller hvis det er i strid med affaldshåndterings-
planerne. Der blev desuden opnået enighed om at fastholde mulighederne i affalds-
transportforordningen for at forhindre eksport af affald.
Rådet indsatte en præcisering af bestemmelsen om producentansvar, hvorefter med-
lemsstaterne kan bestemme, at den originale producent skal være ansvarlig for hele
affaldsbehandlingskæden. Rådet indsatte endvidere en bestemmelse om, at hver
medlemsstat ikke selv skal have hele rækken af endelig nyttiggørelsesfaciliteter.
2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav
inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 2000/60/EF
Rådet nåede til politisk enighed om en fælles holdning til forslag.
Danmark tilkendegav, at man lagde vægt på at fastholde formuleringen om at
medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger for at sikre og ikke blot sigte mod at
sikre, at der ikke sker en væsentlig forøgelse af koncentrationen i sediment og bio-
ta. I lyset af den manglende opbakning til det danske synspunkt accepterede
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Danmark formandskabets forslag.
Danmark, Sverige og Finland afgav en fælles erklæring, der betonede vigtigheden
af at der på EU- og globalt niveau blev taget hånd om problemer med grænse-
overskridende luftbåren kviksølvforurening, herunder en opfordring til Kommissio-
nen til at intensivere arbejdet med Kviksølvstrategien.
3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksportforbud
og sikker oplagring af metallisk kviksølv
Rådet nåede til politisk enighed om en fælles holdning til forslaget.
Rådet indsatte en bestemmelse, hvorefter tilladelse til endelig deponering først kan
udstedes efter kriterierne for opbevaringsfaciliteterne er blevet vedtaget. Kommissi-
onen forpligtes til senest 1�½ år inden eksportforbuddets ikrafttræden, at rapportere
om den videnskabelige udvikling vedr. opbevaring og solidificering, og senest 2 år
efter eksportforbuddets ikrafttræden evt. at fremsætte forslag til revision af forord-
ningen.
Sverige, Danmark, Belgien, Grækenland, Italien, Holland og Portugal afgav en er-
klæring hvori man betoner de fortsatte usikkerheder m.h.t. permanent opbevaring af
metallisk kviksølv, hvilket man agtede at forfølge yderligere i den videre proces. Er-
klæringen blev tiltrådt
4. Henstilling fra Kommissionen til Rådet om Det Europæiske Fællesskabs
deltagelse i forhandlingerne om internationale regler og procedurer for
ansvar og erstatning for skader som følge af grænseoverskridende over-
førsler af levende modificerede organismer under Cartagena-protokollen
om biosikkerhed
Rådet vedtog henstillingen, idet Formanden konstaterede at enkelte medlemssta-
ter modsatte sig forslaget. Sverige og Finland afstod fra at stemme.
5. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om resul-
tater af revisionen af Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-
emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer
Rådet vedtog konklusioner om Kommissionens meddelelse.
Formanden understregede behovet for, at alle sektorer bidrager til reduktionen,
selvom producenterne af de store biler selvfølgelig skal komme med de største re-
duktioner. Kommissionen kunne acceptere udkastet af rådskonklusioner og oply-
ste, at direktivforslag ville komme inden udgangen af 2007.
Danmark problematiserede, at motorteknologiforbedringerne kun skal leve op til
130 g CO2/km. Det bør være 120 g CO2/km. Danmark anerkendte imødekommel-
sen af det danske ønske om at opfordre Kommissionen til at fastsætte en langsig-
tet målsætning, men ønskede denne konkretiseres til højst 100 g/km. i 2020 bør
være 100 g CO2/km. En række lande støttede Danmark, mens andre lande var
imod.
6. Revision af Den Europæiske Unions emissionshandelsordning
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Rådet vedtog konklusioner om den kommende revision.
Blandt en lang række medlemslande var der et udtalt ønske om, at revisionen af
kvotedirektivet skal tage højde for bl.a. nationale tiltag. En række andre lande til-
kendegav på den anden side, at spørgsmålet først bør behandles i forbindelse
med den endelige byrdefordeling.
Rådet besluttede at indsætte formuleringen fra Det Europæiske Råds konklusioner
fra marts 2007 om, at der er behov for en differentieret fremgangsmåde med hen-
syn til landenes bidrag, som reflekterer retfærdighed og gennemsigtighed samt ta-
ger hensyn til nationale omstændigheder og det relevante basisår for Kyoto proto-
kollen første forpligtelsesperiode. Kommissionen afgav en erklæring om at ville ta-
ge højde for de bidrag, som de enkelte lande har ydet i forbindelse med kvotedi-
rektivet, når Kommissionen fremsætter sit forslag til en byrdefordeling.
Danmark tilkendegav i drøftelserne klar støtte til, at tildelingen af gratiskvoter redu-
ceres til fordel for obligatoriske minimumssatser for bortauktionering – gerne 100
%. Desuden fremhævede Danmark vigtigheden af, at EU’s kvotehandelssystem
skal kunne kobles med andre lignende systemer, så der kan bygges et globalt
marked som en del af en aftale efter 2012.
7. Forberedelse af det niende ordinære møde i partskonferencen (COP 9)
under konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) (19.-30. maj
2008 i Bonn)
Råd vedtog udkastet til konklusioner.
8. Nye perspektiver for EU's miljøpolitik
Råd vedtog udkastet til konklusioner.
9. Forslag til Rådets beslutning om markedsføring i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et kartoffelprodukt (Sola-
num tuberosum L. line EH92-527-1), der er genetisk modificeret med hen-
blik på øget indhold af stivelseskomponentet amylopektin
For at sikre yderligere tid til medlemsstaternes overvejelser og stillingtagen i sagen
anmodede formanden om at punktet blev taget af dagsordenen. Der var ingen ind-
vendinger mod formandens forslag.
3