Folketingets Finansudvalg

Christiansborg

Finansministeren

20. juni 2008

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 45 af 19. juni 2008 (Aktstykke 190, § 7).

Spørgsmål:

Der ønskes desuden en opstilling, der viser serviceudgifterne netto korrigeret for opgaveændringer og i 2009‑PL niveau for hver af regionerne ‑ for regnskab 2007, aftale 2008, budget 2008 og aftale 2009.

 

Svar:

Den ønskede opstilling for regionerne under ét fremgår nedenfor, jf. tabel 1.

Tabel 1

Regionernes driftsudgifter (netto), regnskab 2007 – aftale 2009

 

 

Mia.kr., 09-pl

Regnskab 2007

Aftale 2008

Budget 2008

Aftale 2009

 

 

Sundhed

86,6

89,1

89,0

90,9

 

 

- heraf sygesikringsmedicin

7,0

7,1

7,2

7,7

 

 

Regional udvikling

1,7

2,4

2,4

2,4

 

 

Anm.: Opregnet til 2009 opgaveniveau, jf. opgaveændringer i medfør af DUT (dog eksklusiv meropgaver på akt 2008 vedrørende 2009). Korrigeret for løft vedr. kræft i 2008, omlægning af H:S forskningspulje, korrektion for tjenestemandspension samt øvrige tekniske omlægninger, herunder ændrede pris- og lønforudsætninger mv. Niveauet for sygesikringsmedicin i regnskab 2007, aftale 2008 og budget 2008 er korrigeret for DUT-sag vedr. ændring af beløbsgrænser i medicintilskudssystemet, jf. akt 2008 for 2009.

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgavedatabase, økonomiaftaler samt egne beregninger.

 

 

Det bemærkes, at udgiftsniveauet i regionerne i 2008 og 2009 herudover løftes med ca. 0,2 mia. kr. i forhold til aftalen for 2008 som følge af trepartsaftalerne, der blev indgået mellem regeringen, Danske Regioner, KL, LO, AC og FTF i sommeren 2007. Hertil kommer yderligere reguleringer som følge af DUT-sager, herunder enkelte kvalitetsinitiativer.

 

Det er ikke muligt at foretage den ønskede opgørelse for hver enkelt region. Det skyldes dels, at det ikke er muligt at opgavekorrigere udgiftsniveauet i de enkelte regioner, og dels at der i aftalerne om regionernes økonomi aftales et samlet udgiftsniveau for regionerne under ét. 

 

Nedenfor er de enkelte regioners driftsudgifter i henholdsvis regnskab 2007 og budget 2008 opgjort, jf. tabel 2. Det bemærkes, at der ikke er korrigeret for opgaveændringer mv., og at det samlede udgiftsniveau for regionerne under ét derfor ikke er sammenligneligt med de angivne udgiftsniveauer ovenfor, jf. tabel 1.

 

Tabel 2

Regionernes driftsudgifter (netto), regnskab 2007 og budget 2008

 

 

Mia.kr., 09-pl

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

 

 

Regnskab 2007

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed

9,1

18,5

18,4

27,4

13,4

 

 

- heraf sygesikringsmedicin

0,8

1,6

1,7

2,1

1,1

 

 

Regional udvikling

0,2

0,3

0,3

0,6

0,3

 

 

Budget 2008

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed

9,4

18,6

19,1

28,1

13,6

 

 

- heraf sygesikringsmedicin

0,8

1,7

1,7

2,2

1,2

 

 

Regional udvikling

0,3

0,5

0,4

0,8

0,5

 

 

Anm.: Der er ikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

 

 

Med venlig hilsen

Lars Løkke Rasmussen