Europaudvalget 2007-08 (2. samling)
EUU Alm.del Bilag 110
Offentligt
523402_0001.png
523402_0002.png

UDENRIGSMINISTERIET

Medlemmerne af Folketingets Europaudvaigog deres stedforwcdere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +4532540533E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 1806
Bilag
J ournalnummer
Kontor
400. C.2-0
EUK
1. februar 2008
Til orientering for Folketingets Europaudvaig kan det oplyses, at Uden-rigsministeriet den 30. januar 2008 har modtaget Kommissionens b -ningsskrivelse nr. 2008/0057-0061, SG-Greffe (2008) D/200247. Detanfores, at folgende 5 direktiver ikke er implementeret rettidigt:Kommissionen sagsnr. 2008/0057
Europa-Parlamentets og Rádets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober2005 om grenseoverskridende fusioner af seiskaber med begrenset an-svar.Kommissionen sagsnr. 2008/0058
Rdets direktiv 2006/69/EF af 24. juli 2006 om andring af direktiv77/388/E0F med hensyn til visse foranstaitninger, der skal forenklemomsopkr2evningen og bidrage til at bekempe svig eller unddragelse ogom ophave1se afvisse beslutninger om at tillade fravigelser.Kommissionen sagsnr. 2008/0059
Komniissionens direktiv 2006/140/EF af 20. december 2006 om n -dring af Europa-Parlamentets og Ràdets clirektiv 98/8/EF med henblikpa at optage sulfurylfluorid som et aktivt stofi bilag I hertil.Kommissionen sagsnr. 2008/0060
Kommissionens direktiv 2007/32/EF af 1. juni 2007 om endring af bi-lag VI ill Ràdets direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det transeuro-piske jernbanesystem for hojhastighedstog og til Europa-Parlamentetsog Rdets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuro-piske jernbanesystem for konventionelle tog.
2
Kommissionen sagsnr. 2008/006 1
Kommissionens direktiv 2007/73/EF af 13. december 2007 om endringaf visse bilag ill Ràdets direktiv 86/362/E0F og 90/642/E0F for sàvidt angr maksima1grenseverdier for restkoncentrationer af aceta-miprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, penclimethalin, py-metrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin.