Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København K

Dato             16. april 2008

J nr.             004-U18-313

 

 

Trafikudvalget har i brev af 14. januar 2008 stillet mig følgende spørgsmål nr. 159, som jeg hermed skal besvare.

 

Spørgsmål nr. 159:

 

Udvalget beder ministeren udarbejde en statistik, der viser, hvor mange kilometer cykelsti, der er anlagt af kommuner, amter og staten i årene 1987 - 2007, fordelt på år.

 

Svar:

 

Vejdirektoratet har oplyst, at der ikke findes tilgængelige oplysninger, som kan danne grundlag for en statistik, der viser hvor mange kilometer cykelsti, der er anlagt af kommuner, amter og staten i årene 1987-2007.

 

I 1998 overgik en række tidligere statsveje til amterne, og dermed også ansvaret for at anlægge og vedligeholde cykelstierne på disse strækninger.  

 

Som følge af kommunalreformen har staten den 1. januar 2007 overtaget ca. 2200 km amtsveje, som i modsætning til det hidtidige statsvejnet i overvejende grad også benyttes af cykeltrafik. En lang række strækninger går gennem byer og byområder. Det samlede statsvejnet er således på ca. 3.800 km, hvoraf cykeltrafik er tilladt på ca. 2500 km af vejnettet. Ca. 1.000 km af disse veje er i dag forsynet med cykelstier, cykelbaner m.v.

 

Som led i Vejdirektoratets indsats for at fremme af sikkerhed og miljø er der i 2007 igangsat planlægning af ca. 10 km. nye cykelstier. Vejdirektoratet vil også de kommende år have fremme og sikring af cykeltrafikken som særskilt indsatsområde indenfor mindre anlæg.

 

Som led i udmøntningen af puljen til bedre sikkerhed og kapacitet er der som led i trafikaftalen for 2007 igangsat anlæg af 4.2 km. cykelsti.  Endvidere kan jeg oplyse, at der som led i udmøntningen af trafikaftalen for 2008 vil blive igangsat en række anlægsprojekter for i alt ca. 23 mio. kr. til investeringer i ny cykelinfrastruktur, herunder sikring af cyklister på skoleveje.

 

Med venlig hilsen

 

 

Carina Christensen