Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 29. maj 2008

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre afgift på kørsel på vejnettet (betalingsring m.v.)

[af Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 11. april 2008 og var til 1. behandling den 7. maj 2008. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF og RV) indstiller forslaget til folketingsbeslutning til forkastelse.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget ønsker, at der indføres et moderne vejafgiftssystem i Danmark, der er effektivt, som medvirker til at sænke forureningen, og som bidrager til at løse trængselsproblemerne. Systemet skal samtidig sikre, at opkrævningen er hurtig, sikker og retfærdig. Socialdemokratiet har derfor fremsat beslutningsforslag nr. B 50 om indførelse af vejbenyttelsesafgift (roadpricing) for lastbiler. Det er tanken senere at inddrage personbiler under systemet, sådan som det planlægges i bl.a. Holland. Den for et sådant opkrævningssystem nødvendige teknologi anvendes allerede i Tyskland, hvor der opkræves vejafgift af lastbiler (Maut) for kørsel på motorvejsnettet. Også kørslen med Movias servicebusser under Flextrafik (kørselsopgaver vedrørende læge, bandagist, speciallæge, fysioterapeut, handicappede, fritid, behandling, genoptræning, åbent tilbud, skole, enkeltelever og siddende sygehuskørsel) er GPS-overvåget og følges uden problemer (også i København). Der er dermed tilvejebragt et teknisk system, der kan danne grundlag for opkrævning af trængselsafgifter også for personbiler.

Det vil tage lige så lang tid at etablere det af SF foreslåede betalingsringsystem som at etablere det af Socialdemokratiet foreslåede roadpricingsystem. Omkostningerne vil – som påvist af de økonomiske vismænd, jf. Dansk Økonomi, forår 2006, tabel III.12 – være større for et betalingsringsystem, hvis tre byer i Danmark vælger at etablere det, end for det af Socialdemokratiet foreslåede roadpricingsystem. Endvidere indebærer B 116 en ny skat, som Socialdemokratiet ikke finder der er behov for, når der påregnes et overskud på finansloven for indeværende år på 74,3 mia. kr. Endelig giver B 116 en alt for generel hjemmel til kommunerne »til at indføre afgifter på kørsel på vejnettet«. Dette kan medføre en uhensigtsmæssig afgiftsstruktur med store variationer fra kommune til kommune og en deraf følgende nedsat mobilitet.

Socialdemokratiet kan derfor ikke støtte SF’s beslutningsforslag, men finder i stedet, at der bør satses på en udbygning af den kollektive trafik, finansieret over finansloven.

Det Radikale Venstre kan ikke for nærværende støtte beslutningsforslaget, idet RV ønsker, at der hurtigst muligt indføres et moderne vejafgiftssystem i hele Danmark, der er effektivt, medvirker til at sænke forureningen og bidrager til at løse trængselsproblemerne. Systemet skal samtidig sikre, at opkrævningen er hurtig, sikker og retfærdig. Det Radikale Venstre mener, at dette bedst kan opnås ved en hurtig principbeslutning om indførelse af roadpricing i Danmark. Dette vil også være den hurtigste og mest langtidsholdbare måde at bekæmpe trafikale trængselsproblemer i de store byer på.

Et mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller forslaget til folketingsbeslutning til vedtagelse uændret.

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Jens Vibjerg (V) Â  Flemming Damgaard Larsen (V) fmd.  Kristian Pihl Lorentzen (V) Â  Hans Christian Schmidt (V) Â  Karsten Nonbo (V) Â  Kim Christiansen (DF) Â  Pia Adelsteen (DF) Â  Henriette Kjær (KF) nfmd.  Lars Barfoed (KF) Â  Magnus Heunicke (S) Â  Jens Christian Lund (S) Â  Poul Andersen (S) Â  Klaus Hækkerup (S) Â  Pia Olsen Dyhr (SF) Â  Jesper Petersen (SF) Â  Simon Emil Ammitzbøll (RV) Â  Per Clausen (EL) 

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

47

 

Ny Alliance (NY)

3

Socialdemokratiet (S)

45

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Dansk Folkeparti (DF)

25

 

Siumut (SIU)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

23

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

 

Sambandsflokkurin (SP)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne

2

Enhedslisten (EL)

4

 

(UFG)

 

 

 

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 116

Bilagsnr.

Titel

1

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

2

Betænkningsafgivelse over beslutningsforslaget

3

1. udkast til betænkning

4

2. udkast til betænkning