Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. februar 2008

1. udkast

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

(Justering af fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne og i fleksydelsesordningen)

[af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 5. december 2007 og var til 1. behandling den 13. december 2007. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 15. oktober 2007 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 18. Den 4. december 2007 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Jens Vibjerg (V) Â  Peter Juel Jensen (V) Â  Flemming Møller (V) Â  Sophie Løhde (V) Â  Bent Bøgsted (DF) Â  Colette L. Brix (DF) Â  Knud Kristensen (KF) fmd.  Henrik Rasmussen (KF) Â  Anders Samuelsen (NY) Â  Thomas Adelskov (S) Â  Anne‑Marie Meldgaard (S) Â  Lone Møller (S) nfmd.  Thomas Jensen (S) Â  Eigil Andersen (SF) Â  Karsten Hønge (SF) Â  Morten Ã˜stergaard (RV) Â  Line Barfod (EL) 

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

46

 

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

45

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Dansk Folkeparti (DF)

25

 

Siumut (SIU)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

23

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

 

Sambandsflokkurin (SP)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

1

Ny Alliance (NY)

  5

 

 

 

 

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 30

Bilagsnr.

Titel

1

Høringsnotat og høringssvar fra Arbejdsdirektoratet

2

Ligestillingsnotat fra Arbejdsdirektoratet

3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 30

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om, at ministeren bedes oplyse hvor meget de helt uigennemsigtige regler koster i administration, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om, at ministeren bedes oplyse hvor mange, der har benyttet det såkaldte »hul« i fortrydelsesordningen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om, at ministeren bedes oplyse hvad provenutabet rent faktisk vil være og hvad det har kostet at udarbejde lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om der er personer, som i henhold til gældende regler har ret til fuld efterløn, skattefri præmie eller fuld fleksydelse, som mister denne ret på grund af den foreslåede lovændring m.v., til beskæftigelsesministeren