Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L 42; Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder) fsva. den del af lovforslaget, der vedrører afgiftsfritagelse af brintbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder.

 

 

 

Kristian Jensen

 

                                                                /Claus Kargo

                        

 

 

 

 


Høringsskema med høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder) fsva. den del af lovforslaget, der vedrører afgiftsfritagelse af brintbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder.

Organisationer

Høringssvar

Kommentar til høringssvar

Bilbranchen

Ingen bemærkninger

Ingen kommentarer

Dansk Automobilforhandler Forening (DAF)

Foreningen vender sig mod forslaget om at hæve størrelsen af den sikkerhed, registrerede virksomheder skal stille for betaling af registreringsafgift, fra 200.000 kr. til 400.000 kr.

 

Foreningen noterer med tilfredshed, at den nuværende 2 måneders ”kravlegårdsordning” i § 14, stk. 3, 2. pkt., ikke er videreført. 

Forslaget er ændret, således at størrelsen af den sikkerhed, der skal stilles, fortsat kun er på 200.000 kr.

 

 

 

 

Det er rigtigt, at ”kravlegårdsordningen” ikke er videreført. Det skyldes, at der i stedet er lovfæstet yderligere kriterier for, at en virksomhed kan blive registreret, jf. forslaget under § 1, nr. 9, til § 15.

De Danske Bilimportører

Foreningen anfører fsva. forslaget om at afgiftsfritage brintbiler frem til udgangen af 2012, at der i dag ikke er brintbiler på markedet. Brintbiler vil formentlig først findes på markedet i større målestok efter 2015, og måske først omkring 2020.

Der er ikke på nuværende tidspunkt brinttankstationer, og omkostningerne ved at opbygge et landsdækkende distributionssystem vil være store. 

Forslaget om at afgiftsfritage brintbiler frem til udgangen af 2012 er er signal om, at regeringen gerne vil støtte denne teknologi.

 

I første omfang omfatter afgiftsfritagelsen brintbiler, der registres inden udgangen af 2012. Regeringen vil til den tid tage stilling til, om afgiftsfritagelsen skal videreføres eller udvides.

 

Fsva. spørgsmålet om distributionssystemet, så er det ikke et spørgsmål, der løses over bilafgifterne.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR)

CKR anfører, at forslaget har positive og negative effekter. Men samlet set er det CKR’s vurdering, at forslaget vil medføre positive konsekvenser for de omfattede virksomheder.

Ingen kommentarer.

HTS – Handel, Transport og Service

HTS er positiv over for udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder og afgiftsfritagelsen af brintbiler.

Ingen kommentarer.

FDM

FDM anfører, at afgiftsfritagelsen af brintbiler er uden praktisk betydning for såvel miljøet som bilisternes mulighed for at vælge miljøvenlig teknologi, når afgiftsfriheden er tidsbegrænset til udgangen af 2012.

 

FDM efterlyser afgiftsfritagelse fsva. andre miljøvenlige teknologier som f.eks. biobrændstof og hybridbiler.

Fsva. brintbiler henvises til kommentaren ovenfor til høringssvaret fra De Danske Bilimportører.

 

 

 

De nuværende bilmotorer kan køre på biobrændstof. Ønsket om at fremme brugen af biobrændstof søges løst gennnem anden regulering.

 

Fsva. hybridbiler, så er der ikke fundet anledning til særligt at lempe afgiften på disse. I det omfang disse biler kører langt på literen, slipper de som andre biler med en lave løbende afgift efter brændstofafgiftsloven.

Justitsministeriet

Ingen bemærkninger.

Ingen kommentarer.

Konkurrencestyrelsen

Peger på det konkurrencemæssige problem, der ligger i at kun virksomheder, der er beliggende her i landet, kan registres. 

Spørgsmålet er omtalt i bemærkningerne til lovforslaget under EU-retlige aspekter. Her er anført:

”Efter bestemmelsen kan kun virksomheder, der er hjemmehørende her i landet, registreres med de rettigheder og pligter, der følger heraf. Der kan argumenteres for, at dette er en konkurrencemæssig fordel for virksomheder her i landet.

Imidlertid gør størrelsen af de mellemværender, told- og skatteforvaltningen løbende vil få med disse virksomheder, det nødvendigt, at forvaltningen løbende kan kontrollere, at den enkelte virksomhed overholder de regler, der gælder for registrerede virksomheder. Denne kontrol vil primært komme til at foregå i virksomheden, og kontrollen kan ikke blive effektiv, hvis virksomheden er beliggende i en anden stat.”

Miljøministeriet

Ingen bemærkninger.

Ingen kommentarer.

Rigspolitiet

Ingen bemærkninger.

Ingen kommentarer.