Skriftlig redegørelse til Folketingets Skatteudvalg fra Dansk BilForhandler Union (DBFU)

 

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv.)

 

Indledningsvis skal vi fra Dansk BilForhandler Union, der er brancheforening for brugtbilforhandlere i Danmark, tilkendegive at vi er enige i det overordnede mål med lovforslaget såvel sikringen af at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte biler er i overensstemmelse med EU-retten, og samtidig på en balanceret måde inddrager afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, samt fradrag og tillæg vedrørende CO2 - udledning.

 

For Dansk BilForhandler Union forekommer der imidlertid nogle forhold i såvel den eksisterende lovgivning som i lovforslaget, der giver anledning til stærk tvivl om, hvorvidt det overordnede mål kan realiseres som det er tænkt.

 

I den sammenhæng føler vi det vigtigt at påpege, at den professionelle handel med brugte biler i Danmark i større udstrækning end tidligere omfatter såvel import som eksport af brugte biler, hvilket er i fuld overensstemmelse med EU-lovgivningens intentioner om varens frie bevægelighed. Det er således vores opfattelse, at der lovgivningsmæssigt tages højde for, at dette også kan ske så ukompliceret som overhovedet muligt.

 

Beregningsmetoden

 

Med hensyn til ændringen af den hidtil gældende beregning af registreringsafgift efter faste skalaer for brugte biler med en konkret beregning køretøj for køretøj, der tager udgangspunkt i den afgiftsberegning, der gælder for nye biler, men hvor beløbet for hvert enkelt beregningskomponent nedsættes med samme procentdel som det konkrete værditab for selve bilen – virker dette umiddelbart som en administrativ lettelse.

 

Problematikken vil imidlertid fortsat bestå i tilvejebringelsen af den konkrete og korrekte handelsværdi på det enkelte køretøj for på den baggrund at kunne fastsætte det procentuelle værditab på det aktuelle køretøj. Som det er i dag med den nuværende lovgivning må vi konstatere at der selv på rimelig standardiserede bilmærker, der også udstyrsmæssigt er sammenlignelige, kan være relativt store forskelle i afgiftsberigtigelsen, hvilket viser at dette forhold ikke er ukompliceret og helt klart skal løses.

 

Denne problematik bør kunne løses ved at eksperter fra branchen og vurderingsmyndighederne sætter sig sammen og får skabt en let anvendelig og forståelig model, der kan sikre en reel og ensartet afgiftsberigtigelse af brugte biler der importeres fra udlandet. Modellen skal efterfølgende gøres fuldt tilgængelig for branchens aktører.

 

At tage udgangspunkt i den afgiftsberegning, der gælder for nye biler virker umiddelbart fornuftig, der kan i den sammenhæng imidlertid ikke tages generelt udgangspunkt i listeprisen, men derimod i den pris den enkelte bil reelt sælges til. Idet det må konstateres at der på visse biler er store forskelle imellem listeprisen og minimumsbeskatningen, såfremt der udelukkende tages udgangspunkt i listeprisen, vil en nyere (1 år) gammel bil, blive lige så dyr eller dyrere i afgift som en tilsvarende ny, solgt til minimumsbeskatningsprisen.

 

I oplægget til ændring af registreringsafgiftens beregningsmetode fremgår det, at forslaget er uden konsekvenser af økonomisk karakter. Dette synes imidlertid at være noget usikkert, hvorfor der fra branchens side ønskes overblik over dette f.eks. ved regneeksempler.

 

Fastsættelse af minimumfradrag på 7.500 kr. ved eksport

 

De eksisterende regler for tilbagebetaling af registreringsafgift ved eksport har efter vor opfattelse fungeret godt bortset fra det besynderligere forhold, at der skal betales fuld registreringsafgift ved import, men kun refunderes 85 % ved eksport. Det forhold, at der skal betales afgift af bilens bruttopris ved import, men kun refunderes afgift af bilens nettopris ved eksport virker ulogisk og i strid med reglerne om varers frie bevægelighed.

 

Indførelsen af et fast fradrag på mindst kr. 7.500 ved eksport af brugte biler fra Danmark vil efter Dansk BilForhandler Unions opfattelse få flere uheldige miljømæssige og især trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser. Forslaget er begrundet med at modvirke incitament til udførsel af biler med meget lav værdi og at dette i visse tilfælde alene sker med henblik på skrotning i udlandet.

 

Årsagen til de senere års stigning i eksporten af brugte biler skyldes først og fremmest det forhold at biler der har nået en vis alder og generel slitage ikke længere kan sælges fra de professionelle forhandlere til en forbruger. Årsagen hertil er købelovens bestemmelser om 24 måneders reklamationsret ved forbrugerkøb.

 

Det forhold at denne ældre del af bilparken således i stigende grad eksporteres til lande, hvor omkostningsniveauet til vedligeholdelse, reparation og klargøring er betydelig lavere end i Danmark betyder imidlertid at vognparken i Danmark generelt forynges og at de ældre biler erstattes med nyere, der såvel miljømæssigt som trafiksikkerhedsmæssigt lever langt bedre op til de danske lovgivningsmæssige intentioner om at tilgodese miljø og trafiksikkerhed.

 

Derfor bør der efter Dansk BilForhandler Unions opfattelse ikke indføres et fast beløb, i fradrag på 7.500 kr. ved eksport.

 

Dansk BilForhandler Union er imidlertid enig i at godtgørelsen af registreringsafgift bør bero på bilens reelle handelsværdi, men må i relation til ovenstående påpege, at der er en betydelig forskel på handelsværdien af det enkelte køretøj i Danmark og i visse andre lande.

 

Det forhold at biler uden reel værdi i visse tilfælde er eksporteret alene med henblik på skrotning i udlandet er naturligvis klart uacceptabelt og i strid med lovgivningen.

 

Dette forhold kan imidlertid modvirkes ved at indføre en eksporttilladelsesordning for brugtbileksport således at alle professionelle bilforhandlere med toldkredit kan erhverve en sådan. I det omfang der konstateres misbrug vil denne eksporttilladelse kunne inddrages med omgående virkning.

 

 

Sikkerhedsfradrag.

 

I forlængelse af afgift ændringerne i foråret 2007, finder vi det mærkværdigt at der ikke gives de samme fradrag / tillæg i afgiften på brugte biler, som på nye, idet den samfundsmæssige gevinst ved en sikker og økonomisk bil er lige så stor for en brugt som for en ny. Ved at lade fradragene slå fuldt igennem også på brugte vil man opnå større andele af brugtimporterede biler med partikelfilter, ESP, osv.

 

 

 

Med venlig hilsen

Dansk BilForhandler Union (DBFU)

 

 

 

Jakob Tornvig / Jeppe Ruby Laursen