Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2008

1. udkast

Betænkning

over

 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. december 2007 og var til 1. behandling den 17. januar 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 15. oktober 2007 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 34, folketingsåret 2007-08, 1. samling. Den 14. december 2007 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Peter Bødker, Herning,

Danmarks Automobilforhandler Forening,

Dansk Bil Forhandler Union,

Dansk Energi,

Det Økologiske Råd,

Benny Jensen, Silkeborg,

Vindmølleindustrien og

Yupex Trading.

[Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.]

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Danmarks Automobilforhandler Forening,

Dansk Bil Forhandler Union og

Yupex Trading.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Sambandsflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

  Torsten Schack Pedersen (V) Â  Karsten Lauritzen (V) Â  Peter Christensen (V) Â  Jacob Jensen (V) Â  Mikkel Dencker (DF) Â  Pia Adelsteen (DF) Â  Lars Barfoed (KF) Â  Henrik Rasmussen (KF) Â  Anders Samuelsen (NY) nfmd.  Nick Hækkerup (S) Â  John Dyrby Paulsen (S) Â  Klaus Hækkerup (S) Â  René Skau Björnsson (S) Â  Mette Frederiksen (S) Â  Jesper Petersen (SF) Â  Niels Helveg Petersen (RV) fmd.  Frank Aaen (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Sambandsflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

46

 

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

45

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Dansk Folkeparti (DF)

25

 

Siumut (SIU)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

23

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

 

Sambandsflokkurin (SP)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne

2

Ny Alliance (NY)

  4

 

(UFG)

 

 

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 42

Bilagsnr.

Titel

1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

3

Henvendelse af 6/12-07 fra Yupex Trading

4

Henvendelse af 6/12-07 fra Yupex Trading

5

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 6/12-07 fra Yupex Trading

6

Henvendelse af 16/1-08 fra Yupex Trading

7

Henvendelse af 18/1-08 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

8

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

9

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 18/1-08 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

10

Henvendelse af 22/01-08 fra Dansk Bil Forhandler Union

11

Henvendelse af 24/1-08 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

12

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 16/1-08 fra Yupex Trading

13

Henvendelse af 24/01-08 fra Benny Jensen, Silkeborg

14

Henvendelse af 25/1-08 Dansk Energi

15

Henvendelse af 24/01-08 fra Peter Bødker, Herning

16

Henvendelse af 28/01-08 fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

17

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 22/01-08 fra Dansk Bilforhandler Union

18

Henvendelse af 01/02-08 fra Det Økologiske Råd

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 42

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om, hvorledes afgiftsberegning vil blive foretaget for en plug-in hybridbil, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om, hvorledes afgiften vil blive reduceret, hvis den i spørgsmål 1 omtalte plug-in hybridbil i stedet forsynes med et batteri på 20 kwh, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om at redegøre for ministerens udtalelser i artiklen i Børsen den 23. januar 2008: »Miljøbiler sidder fast i danske lovhuller«, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om det vil være teknisk muligt, at lave regler omkring afgiftsberegningen på en plug-in hybridbil, jf. nævnte eksempel, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om, hvor mange af de nævnte virksomheder, der i de sidste 3 år er kontrolleret af SKAT ved en egentlig kontrol af regnskabsførelsen ved besøg hos virksomheden, jf. lovforslagets bemærkninger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om at oplyse, hvor mange årsværk, der i dag er afsat i SKAT til kontrol af de 800 registrerede virksomheder efter registreringsafgiftsloven, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om at oplyse, hvor mange nye virksomheder, der forventes registreret efter registreringsafgiftsloven, hvis lovforslaget vedtages som foreslået, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om at oplyse, hvor mange årsværk SKAT forventer afsat til kontrol af de virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven i fremtiden, hvis lovforslaget vedtages, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om at oplyse, hvorledes lovforslaget kan tilrettes, så der ikke opstår et provenutab i 2008 som følge af periodeforskydning, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om at oplyse, hvorledes antallet af individuel opkrævning og kontrol af registreringsafgift og moms ved indførsel af biler uden for de registrerede virksomheder er vokset fra 2002 – 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om at oplyse, hvorledes udviklingen af ansatte årsværk til opkrævning og kontrol med registreringsafgift har været hos SKAT i årene 2002 – 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

12

Spm. om at oplyse, hvorledes antallet af biler, der er eksporteret og derfor har fået godtgjort registreringsafgift, er steget i årene 2002 – 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm. om at oplyse, hvorledes udviklingen af ansatte årsværk til opkrævning og kontrol med refusion af registreringsafgift har været hos SKAT i årene 2002 – 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå