Til

                      Folketinget - Skatteudvalget

 

 

L 42 - Forslag til Lov om lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer mine kommentarer til bilag 13.

 

 

 

Kristian Jensen

                     

 

                                                                               /  Lene Skov Henningsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Benny Jensen har skrevet tre brev om lovforslaget. I det følgende kommenteres indholdet af disse tre breve hver for sig.

Brevet af 20. december 2007:

Brevet vedrører det foreslåede minimumsfradraget på 7.500, respektive 4.000 kr., før udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af et køretøj.

I brevet afgøres:

At udførslen af brugte biler vil stoppe som følge af lovforslaget.

At nedsættelsen af godtgørelsen med 15 pct. eller mindst 7.500 kr. også bør gælde ved import

At godtgørelsesordningen har positiv effekt på statens indtægter og udskiftning af bilparken til gavn for miljøet og trafiksikkerheden.

Hertil bemærkes, at det anførte svarer til det af Yupex ApS anførte. Jeg kan derfor henvise til mine kommentarer hertil, jf. bilag 6 og 12.

Brevet af 3. januar 2008:

Brevet vedrører den foreslåede udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder.

I brevet anføres:

At fristen på 14 dage for at begære en bil fremvist for SKAT er en fristforlængelse på en uge, jf. § 18.

At kravet om 200.000 kr. i depositum fra eksportvirksomheder er uforståeligt, jf. § 15.

At SKAT udbetaler godtgørelse ved eksport for sent. Opgaven bør privatiseres.

At forslaget om ikke at registrere udenlandske virksomheder strider mod EU-retten, jf. § 15.

Hertil bemærkes, at registreringsafgiftsloven ikke kan administreres, hvis SKAT ikke har mulighed for at kontrollere værdien af et køretøj ved selvsyn.

Efter gældende ret er der ikke en frist for SKAT’s begæringer om at se et køretøj som led i kontrollen med den registreringsafgift, der skal betales eller godtgøres vedrørende køretøjet, jf. § 25, stk. 1, i registreringsafgiftsloven. På den anden side kan det være vanskeligt at fremskaffe et køretøj efter flere år. Derfor forslaget om en frist på 14 dage for SKAT’s fremsættelse af begæring om besigtigelse af køretøjet.

Fristen gælder kun i forhold til registrerede virksomheder. For virksomheder, der ikke er registrerede, og for borgerne gælder den hidtidige regel i § 25, stk. 1.

Det er frivilligt, om en virksomhed vil lade sig registrere. Kravet om et depositum på 200.000 kr. gælder alle virksomheder, der vil registreres. Det er ikke hensigtsmæssigt at opdele virksomhederne efter, om virksomheden importere eller eksporterer køretøjer. Dertil giver kravet om et depositum en vis sikkerhed for, at en eksporterende virksomhed angiver den afgiftspligtige værdi af det køretøj, der søges udbetalt godtgørelse for, nogenlunde rigtigt.

Efter § 7 c i registreringsafgiftsloven skal SKAT udbetale godtgørelse, når ”køretøjets afgiftspligtige værdi er fastslået, og told- og skatteforvaltningen har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra motorregisteret og udførsel her fra landet.” Afgiften skal udbetales senest 3 uger derefter.

Det forekommer ikke realistisk at privatisere administrationen af ordningen med udbetaling af godtgørelse for registreringsafgift af køretøjer, der eksporteres. Det ville være det samme som ”at lade ræven vogte gæs”. Den her foreslåede udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder er udtryk for en afvejning mellem ønsket om et privatisere, hvor det er muligt, og hensynet til statskassen.

For så vidt angår spørgsmålet om forholdet mellem EU-retten og kravet om, at en virksomhed kun kan registreres, hvis den er hjemmehørende her i landet, henvises til lovforslagets bemærkninger herom.

Brevet af 24. januar 2008:

Brevet vedrører lovforslagets forhold til EU-retten.

I brevet stilles 8 spørgsmål om forholdet til EU-retten:

1.         Ved import betales der afgift af avance, med ved eksport udbetales der ikke afgift af avance.

2.         Hvis der skal være et standartfradrag på 7500 kr. på alle eksportbiler, skal der også være det på alle importbiler.

3.         Ekspeditionstiden ved import er ½ time, men ved eksport ca. 3 måneder. Det er en hindring af varernes frie bevægelighed.

4.         Ordningen med afgiftsgodtgørelse ved eksport er lavet for at åbne for varernes frie bevægelighed. Så kan man ikke stille krav om at kun firmaer, der er hjemmehørende i Danmark, kan godkendes.

5.         Beregning af afgiften med en procentsats af nyprisen, uden at tage hensyn til bilens faktiske handelspris, er i strid med EU.

6.         Når afgiften på eksportbiler er 7 500 kr. lavere end ved import, må det være afgiftsniveauet på biler, der kører i Danmark.

7.         Hvad siger EU til de miljømæssige problemer, der opstÃ¥r, nÃ¥r Danmark laver nye love for at bevarer den gamle forurenende og sikkerhedsmæssige dÃ¥rlige bilpark?

8.         Hvorfor skal biler over 35 år betale afgift ved import, men kan ikke få afgift retur ved eksport.

Hertil bemærkes, for så vidt angår spørgsmål 1 og 2, kan jeg igen henvises til mine kommentarer til henvendelserne fra Yupex, jf. bilag 6 og 12.

For så vidt angår spørgsmål 3 er jeg ikke enig i de angivne tider. Men jeg er enig i, at der ikke bør være store tidsmæssig forskelle mellem ekspeditionen af henholdsvis et importeret og et eksporteret køretøj. Der arbejdes på at fjerne forskelle i ekspeditionstider, og jeg forventer, at en gennemførelse af dette lovforslag vil medvirke til at reducere sådanne forskelle.

For så vidt angår spørgsmål 4 henvises til kommentaren ovenfor til brevet af 3. januar 2008.

For så vidt angår spørgsmål 5 bemærkes, at der i alle situationer beregnes afgift på grundlag af bilens handelspris her i landet.

For så vidt angår spørgsmål 6 kan jeg henvises til mine kommentarer til henvendelserne fra Yupex, jf. bilag 6 og 12.

For så vidt angår spørgsmål 7 bemærkes, at EU efter det for mig oplyste ikke har nogen holdning til, at Danmark ønsker, at skrotningsmodne biler og biler, der er tæt på at være skrotningsmodne, skrottes frem for at blive udført til andre lande.

For så vidt angår spørgsmål 8 bemærkes, at der for biler over 35 år betales en nærmest symbolsk afgift, der beregnes på grundlag af 40 pct. af den nypris, bilen havde oprindeligt. Derfor er disse biler ikke omfattes af godtgørelsesordningen.