Skatteministeriet,                                                                                                          2007-511-0012

den 6. februar 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

til 2. behandlingen af L 42:

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af

motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder)

 

 

1) Titlen affattes således:

”Forslag

til

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af

motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og pensionsafkastbeskatningsloven

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler, udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder m.v.)”

 

[Ændringen er en konsekvens af forslag nr. 7]

 

Til § 1

 

2) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

 

”01. I § 3 a, stk. 4, 2. pkt., ændres ”§ 19, stk. 2” til: ”§ 20, stk. 1”.

 

[Ændringen er af redaktionel karakter]

 

3) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af § 4, stk. 8, indsættes som 1. pkt.:

”Et brugt køretøjs alder regnes fra første registrering.”

 

[Ændringen er af redaktionel karakter]

 

4) I den under nr. 8 foreslåede ændring af § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres ”stk. 9” til: ”stk. 8”.

 

[Ændringen er af redaktionel karakter]

 

5) Nr. 15 affattes således:

”I § 27, stk. 1, nr. 2, ændres ”§ 16, stk. 1 og 3, § 19, stk. 1” til: ”§ 16, § 17, stk. 3, § 19”.

 

[Med ændringen præciseres strafansvaret]

 

6) Efter nummer 15 indsættes som nyt nummer:

”02. I § 29 a, stk. 2, ændres “§ 7 b, stk. 2, nr. 4” til: ”§ 7 b, stk. 2, nr. 3”.

 

[Ændringen er af redaktionel karakter]

 

 

 

Ny paragraf

 

7) Efter § 3 indsættes som ny paragraf:

Ӥ 01

 

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lov nr. 1535 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 40, stk. 1, 2. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

 

2. I § 40, stk. 2, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

 

3. I § 40, stk. 3, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

 

4. I § 40, stk. 3, indsættes efter 4. pkt.:

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

 

5. I § 40, stk. 3, indsættes efter 5. pkt., der bliver 6. pkt.:

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

 

6. I § 40, stk. 3, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres ”4.-8. pkt.” til: ”4.-10. pkt.”

 

[Teknisk ændring som følge af  nr. 4 og 5]

 

 

 

 

7. I § 40, stk. 4, 1. pkt., ændres investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

 

8. I § 40, stk. 4, indsættes efter 5. pkt.:

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

 

9. I § 40, stk. 4, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:   

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

 [Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensations-beløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

 

10. I § 40, stk. 4, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres ”5.-9. pkt.” til: ”5.-11. pkt.”

 

[Teknisk ændring som følge af nr. 8 og 9]

 

11. I § 40, stk. 5, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

 

12. I § 40, stk. 6, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

 

13. I § 40, stk. 6, indsættes efter 6. pkt.: 

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

 

 

 

 

 

14. I § 40, stk. 6, indsættes efter  7. pkt. , der bliver 8. pkt.:

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

 

15. I § 40, stk. 6, 11. pkt., der bliver 13. pkt., ændres ”6.-10.pkt.” til: ”6.-12. pkt.”

 

[Teknisk ændring som følge af nr. 13 og 14]

 

16. I § 40, stk. 8, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

 

17. § 40, stk. 11, 9. pkt., ophæves og i stedet indsættes:

”For pensionsordninger i pensionsinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien herefter som 15 pct. af denne sum i kr. divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 3. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. For pensionsordninger i pengeinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien som 15 pct. af denne sum i kr. divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 4. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. Kompensationstallet opgøres med 4 decimaler.” 

 

[Teknisk præcisering af beregning af kompensationen for ophævelse af skattefrihed af visse indeksobligationer, der sikrer, at beholdningen af indeksobligationer ultimo 2006 korrigeres for udtrækninger i 2007]

 

18. I § 40 indsættes efter stk. 12 som nye stykker:

”Stk. 13. Ved beholdningen den 31. december 2006 forstås beholdningen af ikke udtrukne obligationer.

Stk. 14. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4, anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 15. Ved pensionsberettigede efter denne bestemmelse forstås fysiske personer.

Stk. 16. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensation for den pågældende.”   

 

Stk. 13-18 bliver herefter til stk. 17-22.

 

 

 

 

 

 

[Der er tale om tekniske præciseringer og en mindre ændring. I stk. 13 præciseres det, at beholdningen den 31. december 2006 kun omfatter ikke udtrukne obligationer. I stk. 14 præciseres det, at indsættelse på eksisterende pensionsordning eller overførsel af beløbet til en tilsvarende ordning ikke får skattemæssige konsekvenser, og i stk. 15 præciseres det, at det kun er fysiske personer, der er berettigede til at få kompensation. I stk. 16 gives mulighed for, at institutterne i de helt særlige tilfælde, hvor instituttet ikke har kunnet finde en forhenværende pensionskunde, kan undlade at anmode om kompensation for den pågældende] 

 

19. I § 40, stk. 17, der bliver stk. 21, indsættes som 3. pkt.:

"§ 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene".

 

[Teknisk præcisering, der sikrer, at SKAT i forbindelse med kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbet kan ændre kompensationsbeløb, der anses for urigtige.] 

 

20. I § 41, stk. 1, indsættes efter 4.  pkt.:  

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

 

21. I § 41, stk. 1, indsættes efter 5. pkt., der bliver til 6. pkt.:    

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

 

22. I § 41, stk. 1, 9. pkt., der bliver 11. pkt., ændres ”4.-8. pkt.” til: ”4.-10. pkt.”

 

[Teknisk ændring som følge af nr. 20 og 21]

 

23. I § 41, stk. 2, indsættes efter 5. pkt.:

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

 [Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

 

24. I § 41, stk. 2, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60

 

 

 

pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

 

25. I § 41, stk. 2, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres ”4.-9. pkt.” til: ”4.-10. pkt.”

 

[Teknisk ændring som følge af nr. 23 og 24]

 

26. I § 41, stk. 4, indsættes efter  5. pkt.:  

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

 

27. I § 41, stk. 4, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

 

28. I § 41, stk. 4, 11. pkt., der bliver 13. pkt., ændres ”6.-10. pkt.” til: ”6.-12. pkt.”

 

[Teknisk ændring som følge af nr. 26 og 27]

 

29. I § 41 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

”Stk. 8. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4, anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 9. Ved pensionsberettigede efter denne bestemmelse forstås fysiske personer.

Stk. 10. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensation for den pågældende.   

Stk. 11. Markedsværdien pr. 31. december 2005 er værdien pr. 31. december 2005 som den er anført i den reviderede og generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2005 .”

 

Stk. 8-13 bliver herefter stk. 12-17.   

 

[Der er tale om tekniske præciseringer og en mindre ændring. Stk. 8-10 svarer til ændringsforslagets nr. 18. Herudover præciseres det, at kompensationen beregnes på baggrund af værdien ifølge årsrapporten for 2005]

 

30. I § 41, stk. 12, indsættes som 3. pkt.:

"§ 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene".

 

[ Teknisk præcisering, der sikrer, at SKAT i forbindelse med kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbet kan ændre kompensationsbeløb, der anses for urigtige] 

 

Til § 4

 

8) I § 4, stk. 1, ændres ”jf. dog stk. 2” til: ”jf. dog stk. 2 og 4”.

 

[Ikrafttrædelsesbestemmelse til ændringsforslag nr. 7 om indsættelse af ny § 01]

 

9) I § 4 indsættes som stk. 4:

”Stk. 4. § 01 træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2008.”

 

[Ikrafttrædelsesbestemmelse til ændringsforslag nr. 7 om indsættelse af ny § 01]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger

 

Til nr. 1-4 og 6

Ændringerne er af  redaktionel karakter.

 

Til nr. 5

Med ændringen præcisere strafansvaret for overtrædelse af § 16, stk. 2, om angivelse af godtgørelse ved eksport af køretøjer.

 

Samtidig videreføres strafansvaret for registrerede virksomheders periodisering af registreringsafgiften af et køretøj, jf. henvisningen til § 17, stk. 3.

 

Ændringen af henvisningen til § 19 er af redaktionel karakter.

 

Til nr. 7

Provenumæssige konsekvenser

De tekniske præciseringer af kompensationsbestemmelsen sikrer, at beregningen af kompensationstallet fremgår i overensstemmelse med den tiltænkte udformning, og medfører derfor ingen egentlige provenumæssige konsekvenser. De øvrige ændringer vurderes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

 

 

Til nr. 7; nr. 1-3, 7, 11-12 og 16

Der er tale om en teknisk præcisering. Efter gældende regler kan man kun skattefrit investere i indeksobligationer gennem investeringsforeninger omfattet af § 4 i pensionsafkastbeskatningsloven. Det foreslås præciseret, at der kun gives kompensation ved investering i indeksobligationer gennem en investeringsforening omfattet af § 4. Herved sikres det, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne.

 

Til nr. 7; nr. 4-5, 8-9, 13-14, 20-21, 23-24 og 26-27

Der er tale om en teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Efter §§ 304 og 307 i lov om finansiel virksomhed er det ikke muligt for arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber og tværgående pensionskasser at optage nye kunder, der ikke tilhører den gruppe af kunder, som de i henhold til overenskomster, vedtægter eller lignende må tegne pensionsordninger for. Det præciseres, at pensionsinstituttet alene skal give sådanne forhenværende pensionskunder valg mellem udbetaling efter fradrag af 60 pct.s endelig afgift eller at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut.   

 

I de tilfælde hvor den pensionsberettigede ikke senest 1 måned efter underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede efter gældende regler for at have valgt indbetaling af beløbet på pensionsordningen i pensionsinstituttet. Det kan i tilfælde af kundens passivitet være uhensigtsmæssigt, at pensionsinstituttet pålægges at oprette en ny pensionskonto for forhenværende kunder. Det foreslås derfor, at pensionsinstituttet får mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, der ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning. Det forudsætter dog, pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet kunden om, at det er konsekvensen af ikke at meddele sit valg til pensionsinstituttet.

 

Til nr. 7; nr. 6, 10, 15, 22, 25 og 28

Der er tale om konsekvensændringer som følge af  nr. 1-2, 4-5, 7-8, 13-14, 16-17 og 19-20.

 

Til nr. 7; nr. 17

Der er tale om en teknisk præcisering af kompensationsbestemmelsen i § 40 i pensionsafkastbeskatningsloven. Det foreslås at præcisere, at beholdningen den 31. december 2006 ved beregningen af kompensationstallet korrigeres for udtrækninger i 2007, som ikke omfattes af skattepligten fra og med indkomståret 2008.

 

For pensionsordninger i pensionsinstitutter betyder det, at der korrigeres for udtrækninger til indfrielse den 1. juli 2007 og den 1. januar 2008, da de indfriede obligationer ikke bliver skattepligtige, hvorfor de ikke indgår i de ydelsesrækker, der ligger til grund for beregningen af kompensationstallet, jf. § 40, stk. 10, 3. pkt. For pensionsordninger i pengeinstitutter korrigeres der alene for udtrækninger til indfrielse den 1. juli 2007. Det skyldes, at udtrækninger til indfrielse den 1. januar 2008 bliver skattepligtige, hvorfor de udtrukne obligationer 1. januar 2008 indgår i de ydelsesrækker, der ligger til grund for beregningen af kompensationstallet for pengeinstitutordninger, jf. § 40, stk. 10, 4. pkt. Med forslaget undgås eventuel fortolkningstvivl, idet det præciseres, at kompensationsbeløbet som tilsigtet beregnes som nutidsværdien af værditabet som følge af den forventede fremtidige beskatning for den mængde obligationer, der bliver omfattet af skattepligten ved ophævelse af skattefrihed fra og med indkomståret 2008.

 

Til nr. 7; nr. 18

Til stk. 13: Der er tale om en teknisk præcisering af kompensationsbestemmelsen i § 40 i pensionsafkastbeskatningsloven. Efter bestemmelsen kan pensionsberettigede under visse betingelser få kompensation for ophævelsen af skattefrihed af visse indeksobligationer.

 

Beregningen sker med udgangspunkt i den pensionsberettigedes andel af indeksobligationerne den 31. december 2006. Det foreslås at præcisere, at der ved beholdningen den 31. december 2006 alene forstås beholdningen af ikke udtrukne obligationer. I beholdningen indgår således ikke de obligationer, der inden den 31. december 2006 er udtrukket til indfrielse den 1. januar 2007, da disse ikke bliver omfattet af skattepligten.

 

Til stk. 14: Der er tale om en teknisk præcisering, der sikrer, at indsættelse af kompensationsbeløb på en eksisterende pensionsordning eller på en nyoprettet pensionsordning ikke får skattemæssige konsekvenser. Dvs. at der ikke er fradrag for indbetalingen, at den ikke indgår i opgørelse af den ordinære beløbsgrænse for fradragsberettiget indskud på pensionsordninger på ca. 40.000 kr. pr. år, og at aldersgrænsen i forhold til ratepension ikke gælder.

 

Til stk. 15: Der er tale om en teknisk præcisering, der sikrer, at virksomheder, der forsikrer deres pensionstilsagn til direktører, og herved bliver pensionsberettigede efter § 1, stk. 1, ikke bliver omfattet af begrebet pensionsberettiget i § 40, stk. 4, og dermed bliver berettiget til kompensation.

 

Til stk. 16: Der kan være helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. trods grundige undersøgelser ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v. I disse tilfælde foreslås det, at forsikringsselskabet m.v. kan undlade at anmode om kompensation for den pågældende. Antallet af kunder, der ikke kan findes, må forventes at være yderst begrænset.   

 

Til nr. 7; nr. 19 og 30

Der er tale om en teknisk præcisering, der sikrer, at SKAT i forbindelse med kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbet kan ændre de kompensationsbeløb, der anses for urigtige. 

 

Til nr. 7; nr. 29

Der er tale om tekniske præciseringer. Stk. 8-10 svarer stk. 14-16 i nr. 18.

 

 

 

Herudover præciseres det, at kompensationen beregnes på baggrund af markedsværdien, som den er anført i den reviderede og generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2005. Efter den gældende lovtekst skal kompensationsværdien opgøres som markedsværdien pr. 31. december 2005, hvilket ifølge bemærkningerne er den værdi, der er anført i de pensionsafkastskattepligtiges regnskaber, dvs. årsrapporten for 2005. For at undgå eventuel tvivl herom, foreslås dette præciseret direkte i lovteksten. 

 

Til nr. 8  og 9

Den foreslåede nye § 01 i lovforslaget, jf. ændringsforslag nr. 7, er en præcisering og mindre ændring af §§ 40 og 41 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lov nr. 1535 af 19. december 2007.

 

Det foreslÃ¥s, at præciseringerne m.v. fÃ¥r samme virkningstidspunkt som §§ 40 og 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gældende formulering

Lovforslag

Ændringsforslag

§ 3 a. - - -

Stk. 4. For betaling af afgift hæfter den, der stiller køretøjet til rÃ¥dighed for den herboende arbejdstager. Hæftelsen for betaling af afgift vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende følger af § 19, stk. 2.

Stk. 5 – 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29 a. - - -

Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. § 7 b, stk. 2, nr. 4.

Stk. 3. - - -

§ 40. Skattepligtige efter § 1, stk. 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), der den 31. december 2006 ejer indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), kan fÃ¥ udbetalt et beløb opgjort som den nominelle værdi af den skattepligtiges beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Reglen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis den skattepligtige har investeret i in­deks­obligationerne gennem en investeringsforening. Det er en betingelse for udbetaling, at pengeinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til pengeinstituttet, der straks skal overføre det udbetalte beløb direkte til den skattepligtiges konto. Hvis den pensionsberettigede pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pengeinstituttet, indsættes beløbet til den pensionsberettigede pÃ¥ en tilsvarende nyoprettet pensionskonto i pengeinstituttet. Hvis den pensionsberettigede pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pengeinstituttet, som følge af at ordningen er flyttet til en tilsvarende ordning i et andet penge- eller pensionsinstitut, kan pengeinstituttet vælge i stedet at overføre beløbet til den tilsvarende pensionsordning i det andet penge- eller pensionsinstitut eller, hvis ordningen er ophævet i utide, at udbetale beløbet efter fradrag af en afgift pÃ¥ 60 pct. For skattepligtige, der har pÃ¥begyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb, bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pengeinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den skattepligtige. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 2. Skattepligtige efter § 1, stk. 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), der den 31. december 2006 har en puljeordning, hvortil der er knyttet indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), herunder via investering i en investeringsforening, kan fÃ¥ udbetalt en andel af et beløb opgjort som den nominelle værdi af den til puljen tilknyttede beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at pengeinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kom­pen­sa­tions­be­lø­bets størrelse til told- og skatteforvaltningen. For skattepligtige med puljeordninger skal pengeinstituttet straks overføre beløbet direkte til den skattepligtiges konto. Den skattepligtiges andel af kompensationsbeløbet beregner pengeinstituttet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de in­deks­ob­li­ga­tio­ner, der er knyttet til den skattepligtiges ordning, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12 og værdien af alle indeksobligationerne i puljeordningen. Hvis den pen­sions­be­ret­ti­gede pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pengeinstituttet, indsætter pengeinstituttet beløbet til den pensionsberettigede pÃ¥ en tilsvarende nyoprettet pensionskonto i pengeinstituttet. Hvis den pensionsberettigede pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pengeinstituttet, som følge af at ordningen er flyttet til en tilsvarende ordning i et andet penge- eller pensionsinstitut, kan pengeinstituttet vælge i stedet at overføre beløbet til den tilsvarende pensionsordning i det andet penge- eller pensionsinstitut eller, hvis ordningen er ophævet i utide, at udbetale beløbet efter fradrag af en afgift pÃ¥ 60 pct. For skattepligtige, der har pÃ¥begyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pengeinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den skattepligtige. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 3. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en pensionsordning med ret til rentebonus i pensionsinstitutter efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som den 31. december 2006 ejer, herunder via en investeringsforening, indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for forpligtelserne over for de pensionsberettigede, kan fÃ¥ udbetalt en andel af et beløb opgjort som den nominelle værdi af pensionsinstituttets beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede enten efter det fordelingsmæssige kontributionsprincip, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, eller efter det aftalte fordelingsprincip, hvis kontributionsprincippet ikke anvendes, korrigeret for den enkelte pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pen­sions­be­ret­ti­gede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet pÃ¥ den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet pÃ¥ en tilsvarende ordning i et andet pen­sions­in­sti­tut, eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift pÃ¥ 60 pct., jf. dog 7. og 8. pkt. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 mÃ¥ned efter modtagelsen af underretning fra pen­sions­instituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 4. pkt. meddeler pen­sions­in­sti­tut­tet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet pÃ¥ pen­sions­ord­nin­gen i pensionsinstituttet. Pen­sions­instituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pen­sions­be­ret­ti­ge­de udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har pÃ¥begyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 4.-8. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pen­sions­ord­nin­gen i pensionsinstituttet.

Stk. 4. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en pensionsordning uden ret til rentebonus, jf. dog stk. 5-9, i pensionsinstitutter efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som den 31. december 2006 ejer, herunder via en investeringsforening, indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for forpligtelserne over for de pensionsberettigede, kan fÃ¥ udbetalt en andel af et beløb opgjort som den nominelle værdi af pensionsinstituttets beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede. Den enkelte pen­sions­be­ret­ti­ge­des andel af kompensationsbeløbet beregnes som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning uden ret til rentebonus, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12, og værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for alle ordninger uden ret til rentebonus i pensionsinstituttet. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet pÃ¥ den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet pÃ¥ en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift pÃ¥ 60 pct., jf. dog 8. og 9. pkt. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 mÃ¥ned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 5. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet pÃ¥ pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pen­sions­in­sti­tut­tet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har pÃ¥begyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 5.-9. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 5. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en ordning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan fÃ¥ udbetalt en andel af et beløb for de indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer den 31. december 2006, herunder via en investeringsforening. Beløbet opgøres som den nominelle værdi af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensa­tionsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der straks skal overføre det udbetalte beløb direkte til den pensionsberettigedes konto. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner Lønmodtagernes Dyrtidsfond som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 12, og værdien af de indeksobligationer, der ligger til dækning for alle ordninger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Hvis den pensionsberettigede pÃ¥ udbetalingstidspunktet har flyttet ordningen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til et andet penge- eller pensionsinstitut, udbetales beløbet til den pensionsberettigede med fradrag af en afgift pÃ¥ 40 pct. For pensionsberettigede, der pÃ¥ udbetalingstidspunktet har fÃ¥et opsparingen udbetalt, udbetaler Lønmodtagernes Dyrtidsfond beløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning.

Stk. 6. Pensionsberettigede, der den 31. december 2006 har en unit-linked ordning i et pensionsinstitut efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), kan fÃ¥ udbetalt en andel af et beløb for de indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pen­sions­ka­pi­ta­ler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som er knyttet til de pensionsberettigedes depoter den 31. december 2006, herunder via en investeringsforening. Beløbet opgøres som den nominelle værdi af den til den samlede unit-linked ordning tilknyttede beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensa­tionstal, jf. stk. 10 og 11, jf. dog stk. 12. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner pen­sions­in­sti­tut­tet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af de in­deks­ob­li­ga­tioner, der er knyttet til den pen­sions­be­ret­ti­ge­des ordning, nedsat med den pen­sions­be­ret­ti­ge­des andel af beskæringen i stk. 12, og værdien af de in­deks­ob­li­ga­tio­ner, der er knyttet til den samlede unit-linked ordning i pen­sions­in­sti­tut­tet. Overførslen af den enkelte pen­sions­be­ret­ti­ge­des andel af beløbet sker til hver enkelt pen­sions­be­ret­ti­ge­de i overensstemmelse med vedkommendes valg, enten ved indbetaling af beløbet pÃ¥ den pen­sions­be­ret­ti­ge­des pen­sions­ord­ning i pen­sions­in­sti­tut­tet, ved indbetaling af beløbet pÃ¥ en tilsvarende ordning i et andet pen­sions­in­sti­tut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift pÃ¥ 60 pct., jf. dog 9. og 10. pkt. Hvis den pen­sions­berettigede ikke senest 1 mÃ¥ned efter modtagelsen af underretning fra pen­sions­in­sti­tut­tet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 4. pkt. meddeler pen­sions­in­sti­tut­tet sit valg, anses den pen­sions­be­ret­ti­ge­de for at have valgt indbetaling af beløbet pÃ¥ pen­sions­ord­nin­gen i pen­sions­in­sti­tut­tet. Pen­sions­in­sti­tut­tet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pen­sions­be­ret­ti­ge­de udbetales til pen­sions­in­sti­tut­tet, der herefter straks overfører beløbet til den pen­sions­be­ret­ti­ge­de i overensstemmelse med dennes valg. For pen­sions­be­ret­ti­ge­de, der har pÃ¥begyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pen­sions­be­skat­nings­lo­vens § 30, stk. 1, udbetaler pen­sions­in­sti­tut­tet kompensationsbeløbet direkte til den pen­sions­be­ret­ti­ge­de. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pen­sions­ord­ning. 6.-10. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pen­sions­be­ret­ti­ge­de, der pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pen­sions­ord­nin­gen i pen­sions­in­sti­tut­tet.

Stk. 7. - - -

Stk. 8. Medlemmer og pensionister i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 31. december 2006 kan fÃ¥ udbetalt et beløb for de indeksobligationer omfattet af § 2, stk. 3, nr. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pen­sions­afkastbeskatningsloven), som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer den 31. december 2006, herunder via en investeringsforening, og som ligger til dækning for pensionsordninger omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven bortset fra Den Supplerende Arbejdsmarkeds­pen­sion for Førtidspensionister. Beløbet opgøres som den nominelle værdi af Arbejdsmarkedets Tillægspensions beholdning af hver obligationsserie opgjort ved kreditorindeksfaktoren den 1. januar 2008 ganget med et kompensationstal, jf. stk. 10 og 11. Kompensationsbeløbet nedsættes svarende til forholdet mellem 1982-hensættelserne og de samlede hensættelser, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven). Det er en betingelse for udbetaling, at Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen udbetaler beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension, der straks skal overføre beløbet direkte til medlemmer og pensionister proportionalt med de optjente individuelle rettigheder.

Stk. 9 og 10. ---

 

   Stk. 11. For hver obligationsserie omfattet af stk. 10 beregnes obligationsseriens effektive nominelle rente pÃ¥ grundlag af den forventede nominelle ydelsesrække og obligationens gennemsnitskurs for alle handler den sidste børsdag i 2007. For pensionsordninger i pengeinstitutter anvendes sidste børsdag før den 1. december 2007. Ved beregningen anvendes det af OMX, den Nordiske Børs, København, pÃ¥ samme dag anvendte beregningsprincip for effektive renter for ikkeindekserede obligationer. Opgørelsen af det fremtidige skattepligtige afkast for en nominel obligationsbeholdning pÃ¥ 100 kr. inklusive indeksering pr. 1. januar 2008 eller for pensionsordninger i pengeinstitutter pr. 1. december 2007 opgøres efter principperne i 5.-9. pkt. Renter og indekstillæg opgøres som beholdningens andel af den nominelle ydelsesrække beregnet efter stk. 10. Den Ã¥rlige kursstigning beregnes som den kursstigning pÃ¥ beholdningen, der fremkommer som forskellen mellem tilbagediskontering af det fremtidige ydelsesforløb opgjort henholdsvis primo og ultimo Ã¥ret ved anvendelse af den effektive nominelle rente som beregnet i 1. pkt. For hvert Ã¥r summeres rente, indekstillæg og kursgevinst, som fremkommer ved anvendelse af 5. og 6. pkt. Beløbene opgøres som en sum ved tilbagediskontering til den 1. januar 2008 og for ordninger i pengeinstitutter til den 1. december 2007 ved anvendelse af den effektive nominelle rente som beregnet i 1. eller 2. pkt. Kompensationstallet for obligationsserien fremkommer herefter som 15 pct. af denne sum i kr. divideret med 100 og opgjort med 4 decimaler. Hvis det beregnede kompensationstal er negativt, anses det i stedet for at være 0,0. Hvis den cirkulerende mængde for obligationsserien opgjort pr. 1. børsdag i 2008 eller for pensionsordninger i pengeinstitutter pr. 1. børsdag efter den 30. november 2007 ikke er positiv, anses kompensationstallet ligeledes for at være 0,0.

 Stk. 12-16. - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 17. Told- og skatteforvaltningen kan pÃ¥lægge de penge- og pensionsinstitutter, der har ansøgt om kompensation pÃ¥ vegne af deres kunder efter stk. 1-9, inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som forvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelsen af kompensationsbeløbene. Indsendes oplysningerne ikke rettidigt, kan skatteministeren som tvangsmiddel pÃ¥lægge den, der skal indsende oplysningerne, daglige eller ugentlige bøder, indtil oplysningerne fremkommer.

 

 

 

 

 

§ 41. Pensionsberettigede, der den 31. december 2007 har en pensionsordning med ret til rentebonus i pensionsinstitutter efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som den 31. december 2007 ejer fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for forpligtelserne over for de pensionsberettigede, kan fÃ¥ udbetalt en andel af et beløb, der opgøres som 15 pct. af markedsværdien af den faste ejendom pr. 31. december 2005, jf. dog stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede efter enten det fordelingsmæssige kon­tri­bu­tions­princip, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, eller det aftalte fordelingsprincip, hvis kontributionsprincippet ikke anvendes, korrigeret for den enkelte pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 7. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet pÃ¥ den pensionsberettigedes pensionsordning i pen­sions­instituttet, ved indbetaling af beløbet pÃ¥ en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift pÃ¥ 60 pct., jf. dog 7. og 8. pkt. Hvis den pen­sions­be­ret­ti­gede ikke senest 1 mÃ¥ned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 4. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet pÃ¥ pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har pÃ¥begyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 4.-8. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 2. Pensionsberettigede, der den 31. december 2007 har en pensionsordning uden ret til rentebonus, jf. dog stk. 3-6, i pensionsinstitutter efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som den 31. december 2007 ejer fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ligger til dækning for forpligtelserne over for de pen­sions­be­ret­ti­gede, kan fÃ¥ udbetalt en andel af et beløb, der opgøres som 15 pct. af den faste ejendom pr. 31. december 2005, jf. dog stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner pen­sions­in­sti­tut­tet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af den faste ejendom, der ligger til dækning for den pensionsberettigedes ordning uden ret til rentebonus, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 7 og værdien af den faste ejendom, der ligger til dækning for alle ordninger uden ret til rentebonus i pensionsinstituttet. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet pÃ¥ den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet pÃ¥ en tilsvarende ordning i et andet penge- eller pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift pÃ¥ 60 pct., jf. dog 8. og 9. pkt. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 mÃ¥ned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 5. pkt. meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet pÃ¥ pensionsordningen i pen­sions­in­sti­tut­tet. Pensionsinstituttet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har pÃ¥begyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 4.-9. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pensionsordningen i pensionsinstituttet.

Stk. 3. - - -

Stk. 4. Pensionsberettigede, der den 31. december 2007 har en unit-linked ordning i et pensionsinstitut efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), kan fÃ¥ udbetalt en andel af et beløb for fast ejendom omfattet af § 2, stk. 3, nr. 7-10, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), som er knyttet til de pensionsberettigedes depoter den 31. december 2007. Beløbet opgøres som markedsværdien pr. 31. december 2005 af den til den samlede unit-linked ordning tilknyttede faste ejendom, jf. dog stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling, at pensionsinstituttet senest den 31. marts 2008 indsender dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse til told- og skatteforvaltningen. Pensionsinstituttet skal overføre beløbet direkte til de pensionsberettigede. Den enkelte pensionsberettigedes andel af kompensationsbeløbet beregner pensionsinstituttet som den andel, der svarer til forholdet mellem værdien af den faste ejendom, der er knyttet til den pensionsberettigedes ordning, nedsat med den pensionsberettigedes andel af beskæringen i stk. 7, og værdien af den faste ejendom, der er knyttet til den samlede unit-linked ordning i pensionsinstituttet. Overførslen af den enkelte pensionsberettigedes andel af beløbet sker til hver enkelt pensionsberettigede i overensstemmelse med vedkommendes valg enten ved indbetaling af beløbet pÃ¥ den pensionsberettigedes pensionsordning i pensionsinstituttet, ved indbetaling af beløbet pÃ¥ en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller ved udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift pÃ¥ 60 pct., jf. dog 9. og 10. pkt. Hvis den pensionsberettigede ikke senest 1 mÃ¥ned efter modtagelsen af underretning fra pen­sions­instituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne som nævnt i 4. pkt. meddeler pen­sions­in­sti­tut­tet sit valg, anses den pensionsberettigede for at have valgt indbetaling af beløbet pÃ¥ pensionsordningen i pensionsinstituttet. Pen­sions­in­sti­tut­tet anmoder herefter told- og skatteforvaltningen om, at det samlede beløb for alle pensionsberettigede udbetales til pensionsinstituttet, der herefter straks overfører beløbet til den pensionsberettigede i overensstemmelse med dennes valg. For pensionsberettigede, der har pÃ¥begyndt eller afsluttet et udbetalingsforløb bortset fra delophævelse omfattet af pen­sions­be­skat­nings­lovens § 30, stk. 1, udbetaler pensionsinstituttet kompensationsbeløbet direkte til den pensionsberettigede. Udbetalingen beskattes pÃ¥ samme mÃ¥de som udbetalinger fra den oprindelige pensionsordning. 6.-10. pkt. finder tilsvarende anvendelse for pensionsberettigede, der pÃ¥ udbetalingstidspunktet ikke længere har pen­sions­ord­nin­gen i pensionsinstituttet.

Stk. 5-11. - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 12. Told- og skatteforvaltningen kan pÃ¥lægge de penge- og pensionsinstitutter, der har ansøgt om kompensation pÃ¥ vegne af deres kunder efter stk. 1-6, inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som forvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelsen af kompensationsbeløbene. Indsendes oplysningerne ikke rettidigt, kan skatteministeren som tvangsmiddel pÃ¥lægge den, der skal indsende oplysningerne, daglige eller ugentlige bøder, indtil oplysningerne fremkommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. § 4 og § 5 affattes således:

Ӥ 4. - - -

Stk. 8. Hvis et brugt køretøj ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis første registreringstidspunkt eller ibrugtagningstidspunk ikke kan fastslås, regnes køretøjets første registrering eller ibrugtagning fra køretøjets fremstillingstidspunkt.

Stk. 9-12. - - -

 

 

8. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres ”§ 4, stk. 10,” til: § 4, stk. 9,”.

 

15. I § 27, stk. 1, nr. 2, ændres ”16, stk. 1 og 2” til; ”§ 16, stk. 1 og 3, § 17, stk. 3”.

 

 

 

 

 

2) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

”01. I § 3 a, stk. 4, 2. pkt., ændres ”§ 19, stk. 2” til: ”§ 20, stk. 1”.

 

 

 

 

 

3) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af § 4, stk. 8, indsættes som 1. pkt.:

”Et brugt køretøjs alder regnes fra første registrering.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) I den under nr. 8 foreslåede ændring af § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres ”stk. 9” til: ”stk. 8”.

 

5) Nr. 15 affattes således:

”I § 27, stk. 1, nr. 2, ændres ”§ 16, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1” til: ”§ 16, § 17, stk. 3, § 19”.

 

6) Efter nummer 15 indsættes som nyt nummer:

”02. I § 29 a, stk. 2, ændres “§ 7 b, stk. 2, nr. 4” til: ”§ 7 b, stk. 2, nr. 3”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

7) Efter § 3 indsættes som ny paragraf:

Ӥ 01

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lov nr. 1535 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 1, 2. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I § 40, stk. 2, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I § 40, stk. 3, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. I § 40, stk. 3, indsættes efter 4. pkt.:

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

5. I § 40, stk. 3, indsættes efter 5. pkt., der bliver 6. pkt.:

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

6. I § 40, stk. 3, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres ”4.-8. pkt.” til: ”4.-10. pkt.”

 

 

 

7. I § 40, stk. 4, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. I § 40, stk. 4, indsættes efter 5. pkt.:

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

9. I § 40, stk. 4, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:   

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

10. I § 40, stk. 4, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres ”5.-9. pkt.” til: ”5.-11. pkt.”

 

 

 

 

 

 

11. I § 40, stk. 5, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. I § 40, stk. 6, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. I § 40, stk. 6, indsættes efter 6.  pkt.: 

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

14. I § 40, stk. 6, indsættes efter  7. pkt. , der bliver 8. pkt.:

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

15. I § 40, stk. 6, 11. pkt., der bliver 13. pkt., ændres ”6.-10.pkt.” til: ”6.-12. pkt.”

 

 

16. I § 40, stk. 8, 1. pkt., ændres ”investeringsforening” til: ”investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. § 40, stk. 11, 9. pkt., ophæves og i stedet indsættes:

”For pensionsordninger i pensionsinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien herefter som 15 pct. af denne sum i kr. divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 3. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. For pensionsordninger i pengeinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien som 15 pct. af denne sum i kr. divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 4. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. Kompensationstallet opgøres med 4 decimaler.” 

 

18. I § 40 indsættes efter stk. 12 som nye stykker:

”Stk. 13. Ved beholdningen den 31. december 2006 forstås beholdningen af ikke udtrukne obligationer.

Stk. 14. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4, anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 15. Ved pensionsberettigede efter denne bestemmelse forstås fysiske personer.

Stk. 16. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensation for den pågældende.”   

 

Stk. 13-18 bliver herefter til stk. 17-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. I § 40, stk. 17, der bliver stk. 21, indsættes som 3. pkt.:

"§ 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene".

 

 

 

 

 

 

 

 

20. I § 41, stk. 1, indsættes efter 4.  pkt.:  

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. I § 41, stk. 1, indsættes efter 5. pkt., der bliver til 6. pkt.:   

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

22. I § 41, stk. 1, 9. pkt., der bliver 11. pkt., ændres ”4.-8. pkt.” til: ”4.-10. pkt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. I § 41, stk. 2, indsættes efter 5. pkt.:

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

24. I § 41, stk. 2, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

25. I § 41, stk. 2, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres ”4.-9. pkt.” til: ”4.-10. pkt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. I § 41, stk. 4, indsættes efter  5. pkt.:  

”Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.”

 

27. I § 41, stk. 4, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

”Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. I § 41, stk. 4, 11. pkt., der bliver 13. pkt., ændres ”6.-10. pkt.” til: ”6.-12. pkt.”

 

 

 

 

 

 

 

29. I § 41 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

”Stk. 8. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4, anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 9. Ved pensionsberettigede efter denne bestemmelse forstås fysiske personer.

Stk. 10. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensation for den pågældende.   

Stk. 11. Markedsværdien pr. 31. december 2005 er værdien pr. 31. december 2005 som den er anført i den reviderede og generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2005 .”

 

Stk. 8-13 bliver herefter stk. 12-17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. I § 41, stk. 12, indsættes som 3. pkt.:

"§ 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene".

Til § 4

8) I § 4, stk. 1, ændres ”jf. dog stk. 2” til: ”jf. dog stk. 2 og 4”.

 

9) I § 4 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

”Stk. 4. § 01 træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2008.”

[Ikrafttrædelsesbestemmelse til ændringsforslag nr. 7 om indsættelse af ny § 01]