Folketingets Skatteudvalg

Christiansborg

1240 København K

 

 

 

 

 

København, den 13. februar 2008

 

”Teknisk præcisering” vil koste pensionsinvestorer tocifrede millionbeløb

 

Folketingets Skatteudvalg har fra Skatteministeriet den 8. februar 2008 modtaget forslag til tekniske præciseringer af den nyligt vedtagne pensionsafkastbeskatningslov (PAL), til indføjelse i ”Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler” (L 42 - bilag 28).

 

InvesteringsForeningsRådet må i den forbindelse protestere mod forslagets nr. 7), der vedrører et forslag til ændring af Pensionsafkastbeskatningslovens (PAL) § 40.

 

Vi undrer os over, at Skatteministeriet betragter dette som en teknisk præcisering. Vi mener, at der er tale om en annullering af ret til økonomisk kompensation, som pensionsinvestorer med indeksobligationer i investeringsforeninger tillagdes med den nye PAL vedtaget i Folketinget den 19. december 2007.

 

Derfor er det efter InvesteringsForeningsRådets opfattelse også meget uheldigt, at forslaget fremsættes til indføjelse i et forslag, der allerede har været 1. behandlet af Folketinget og oven i købet efter den politiske drøftelse i Skatteudvalget er afsluttet (jf. lovforslagets tidsplan på Folketingets hjemmeside).

 

Vedtages forslaget, har det økonomiske konsekvenser for mange pensionsinvestorer. Foreløbige undersøgelser i branchen tyder på, at berettigede krav på op mod 35 mio. kr. vil forsvinde ud af pensionsinvestorernes lommer.

 

Bestemmelsen, der ønskes ændret, er kompleks. Men vi skal i det følgende forsøge at redegøre for, hvorfor der ikke kan være tale om en teknisk præcisering.

 

Den nye PAL giver kompensation for tab på indeksobligationer – i alle typer investeringsforeninger

Den vedtagne PAL § 40 giver pensionsinvestorer med mange forskellige former for pensionsopsparinger kompensation for det kursfald, deres indeksobligationer blev udsat for i foråret 2007. Kurstabene opstod som følge af det annoncerede bortfald af PAL-skattefriheden på indeksobligationer i forbindelse med den nye pensionsreform. Reformen påbegyndtes i forlængelse af at EF-domstolen fældede dom mod Danmark i ”pensionssagen” i januar 2007. PAL-skattefriheden blev i sin tid indført for at sikre lave renter til finansiering af boligbyggeri.

 

§ 40 nævner de situationer, hvor pensionsinvestorer kan få udbetalt en nærmere bestemt økonomisk kompensation, hvis de i deres pensionsordning har indeksobligationer ”herunder via en investeringsforening”. Begrebet investeringsforening er ikke nærmere kvalificeret, hverken i lov eller bemærkninger. Loven giver altså ret til kompensation, uanset hvilken type forening indeksobligationen ligger i.

 

Det fremsendte forslag fra Skatteministeren begrænser imidlertid kredsen af investeringsforeninger til alene de investeringsforeninger, der var PAL-skattefri efter den gamle lovs § 4. Der er altså tale om en kraftig beskæring af kredsen af afdelinger, der berettiger investor til kompensation for tab.

 

Skatteministeriet har over for InvesteringsForeningsRådet anført, at det aldrig var meningen, at alle foreninger skulle være omfattet. Dette fremgår imidlertid intet steds af hverken lov eller bemærkninger. På denne baggrund har man naturligvis ikke kunnet konkludere eller forberede investorer på andet, end at Folketinget i december 2007 vedtog at give kompensationen til alle pensionsinvestorer med indeksobligationer – uanset om de har købt direkte eller via investeringsforening.

 

Kursfald på indeksobligationer slår igennem for pensionsinvestorer i alle foreningstyper

Skatteministeriet har ret i, at kun § 4 afdelingerne har ændret skattestatus med pensionsreformen. Øvrige foreningstyper har hele tiden har været underlagt PAL-skat. Ikke desto mindre har pensionsinvestorer i alle typer afdelinger været prisgivet kursfaldet på indeksobligationerne. Indeksobligationerne i de øvrige typer af afdelinger har tabt lige så meget værdi som i de rene indeksobligationsafdelinger. Hvorfor skal danskere med investeringsbeviser i de øvrige afdelinger ikke have kompensation? Det er trods alt kursfaldet - og ikke skift af skattestatus - der udløser investorernes tab.

 

Gennemføres ændringen vil det komme pensionsinvestorer til skade, hvis de har investeret via en af de forening, der nu udelukkes fra kompensation, frem for at have investeret direkte i værdipapirer. Ejede de værdipapirer svarende til deres andel af foreningens portefølje, havde indeksobligationerne således udløst kompensation direkte ind på deres konto.

 

Konklusion og opfordring

Det er muligt, at det ikke var Skatteministeriets mening, at den nye PAL skulle give erstatning til alle. Men loven, der giver kompensation til alle typer foreninger, blev nu engang vedtaget af Folketinget.

 

Hvis lovforslaget til ny PAL havde lagt op til sondringer mellem foreningstyperne i kompensationssammenhæng, ville InvesteringsForeningsRådet også under høringsrunden have rejst debatten. Dette var imidlertid ikke muligt. Vi kan jo nu en gang kun reagere på det Skatteministeriet skriver og ikke hvad ministeriet tænker. Og det er faktisk heller ikke et urimeligt krav, at kompensationen følger pensionsinvestorens tab og ikke hans bevis’ skattemæssige stilling.

 

Skatteministeriet er under et betydeligt tidspres for at få ændringen vedtaget inden kompensationerne skal udbetales efter den 31. marts 2008. Ikke desto mindre vil vi gerne opfordre Folketingets Skatteudvalg til at behandle ændringsforslaget materielt og ikke blot lade det glide igennem som en ”teknisk præcisering”. Der er mange penge på spil for pensionsinvestorerne.

 

Branchen ser naturligvis allerhelst, at der stemmes mod ændringsforslaget på dette punkt. Først og fremmest af hensyn til de mange borgere, der vil blive frataget deres ret til kompensation, men også fordi det i hele den tekniske tilrettelæggelse af kompensationsudbetalingerne er uheldigt at introducere ændringer så sent i forløbet.

 

 

Hvis der er spørgsmål til det anførte, står IFR naturligvis til rådighed.

 

 

Med venlig hilsen

 

InvesteringsForeningsRÃ¥det

 

Jens Jørgen Holm Møller                                                 Karen Leth Jensen