Til

                      Folketinget - Skatteudvalget

 

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til InvesteringsForeningsRÃ¥dets henvendelse af 13. februar 2008.

 

 

 

Kristian Jensen

 

                                                                 /  Birgitte Christensen


 

Investeringsforeningsrådet (IFR) har henvendt sig om det ændringsforslag til 2. behandlingen af L 42, der blandt andet vedrører en teknisk præcisering af pensionsafkastbeskatningsloven (L 42 - bilag 28, ændringsforslagets nr. 7 om indsættelse af ny § 01).

IFR finder, at der ikke er tale om en teknisk præcisering, men en annullering af ret til økonomisk kompensation, som pensionsinvestorer med indeksobligationer fik med den nye pensionsafkastbeskatningslov, der blev vedtaget den 19. december 2007.

IFR redegør herefter for, hvorfor foreningen ikke mener, at der er tale om en teknisk præcisering. 

For det første bemærker IFR, at den nyligt vedtagne pensionsafkastbeskatningslovs § 40 giver ret til økonomisk kompensation til pensionsinvestorer for tab på indeksobligationer - i alle typer af investeringsforeninger. Det fremsendte ændringsforslag til L 42 begrænser kredsen af investeringsforeninger til alene at angå de foreninger, der var pensionsafkastskattefri efter den gamle pensionsafkastbeskatningslovs § 4.

IFR anfører, at selvom Skatteministeriet oplyser, at denne begrænsning hele tiden har været meningen, fremgår det hverken af den nyligt vedtagne pensionsafkastbeskatningslov eller bemærkningerne til lovforslaget. Hvis ændringsforslaget vedtages, indebærer det ifølge IFR endvidere, at pensionsinvestorerne går glip af op imod 35 mio. kr.

For det andet bemærker IFR, at kompensationen skal kompensere det kursfald, som opstod som følge af bortfaldet af skattefriheden på indeksobligationer i forbindelse med den nye pensionsreform. Selvom det kun var nogle af investeringsforeningerne, som ændrede skattestatus og blev pensionsafkastskattepligtige, har alle foreninger oplevet lige store kursfald på indeksobligationerne. IFR mener, at det er kursfaldet og ikke skift af skattestatus, der udløser investorernes tab. Følgelig finder foreningen, at alle pensionsinvestorer med indeksobligationer – uanset hvilken type investeringsforening, det drejer sig om - skal kompenseres for kurstabet.

Endelig anfører IFR, at det i forbindelse med den tekniske tilrettelæggelse af kompensationsudbetalinger er uheldigt at introducere ændringerne så tæt på den 31. marts 2008, hvor dokumentation for kompensationsbeløbets størrelse skal være indsendt af pensionsinstituttet til SKAT.

 

Jeg skal hertil bemærke, at jeg må fastholde, at der er tale om en teknisk præcisering.

Efter hidtil gældende regler kunne man kun skattefrit investere i indeksobligationer gennem investeringsforeninger omfattet af § 4 i pensionsafkastbeskatningsloven.

Kompensationen efter loven gives, fordi skattefriheden for indeksobligationer ophæves.

Ændringsforslaget går derfor ud på at præcisere, at der kun gives kompensation ved investering i indeksobligationer gennem en investeringsforening omfattet af § 4. Herved understreges det, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne.

At det allerede med den bestemmelse i § 40 i pensionsafkastbeskatningsloven, der blev vedtaget inden jul, var forudsat, at kompensationen gives for tabet af den fremtidige skattefrihed fremgår bl.a. af de almindelige bemærkninger til L 10 under pkt. 4.3. Her anføres følgende:

"Det foreslås, at pensionsopsparerne skal kompenseres for tabet af den fremtidige skattefrihed for indeksobligationer.

 

Beholdningen af skattefritagne indeksobligationer skønnes at udgøre ca. 100 mia. kr. Kompensationen foreslås ydet som et engangsbeløb svarende til nutidsværdien af en beregnet fremtidig beskatning opgjort efter lagerprincippet på 15 pct. af den del af afkastet af hidtil skattefritagne indeksobligationer, som tilfalder pensionsafkastskattepligtige pensionsopsparere."

Af de specielle bemærkninger til kompensationsbestemmelsen i § 40, stk. 1 og 2, fremgår det endvidere:

”Efter stk. 1 og 2 kan pensionsopsparere, der den 31. december 2006 ejer indeksobligationer i særskilt depot, eller har puljeordninger, der har investeret i hidtil skattefritagne indeksobligationer, herunder gennem en investeringsforening,  få udbetalt et kompensationsbeløb for ophævelsen af skattefritagelsen for indeksobligationer”

Dette efterlader efter min mening ikke tvivl om, at udbetaling af kompensation forudsætter, at der sker bortfald af skattefrihed for den pågældende indeksobligation.

Jeg mener derfor, at der med ændringsforslaget til 2. behandlingen af L 42 blot præciseres, hvad der hele tiden har været hensigten.

Da bemærkningerne til L 10 – som sagt - ikke efterlader nogen tvivl om, hvad der var hensigten, er der efter min mening ikke nogen pensionsinvestorer, der får skuffede forventninger ved, at det nu præciseres, at kompensationen kun ydes for de hidtil skattefritagne indeksobligationer. Jeg er derfor ikke enig med IFR i, at pensionsinvestorerne går glip af op til 35 mio. kr. – for der har aldrig været tale om at yde kompensation til alle pensionsinvestorer med indeksobligationer uanset deres skattestatus.

Det er korrekt, at  kursen på indeksobligationer ændres som følge af skattepligten, uanset om de ejes direkte i et pensionsdepot, af en investeringsforening, som var omfattet af den gamle pensionsafkastbeskatningslovs § 4, af en anden investeringsforening eller er købt for frie midler.

De hidtil skattepligtige ejere af indeksobligationer, der beholder disse til udløb, oplever imidlertid ikke et kapitaltab.

En hel generel kompensation til ejere af indeksobligationer for  kursfald har således aldrig været på tale.

For de ejere, som hele tiden har været skattepligtige, sker der ikke en tilsvarende nedgang i efter-skat værdien af indkomststrømmen fra indeksobligationerne, som der sker for de hidtil skattefritagne, og det umiddelbare kapitaltab bliver som nævnt ikke realiseret, såfremt indeksobligationerne beholdes indtil udløb. En kompensation til disse ejere på samme niveau som kompensationen til de hidtil skattefritagne ville derfor (såfremt indeksobligationerne beholdes indtil udløb) ligefrem give ejerne en gevinst, idet de ikke har oplevet noget tab.

Sagt med andre ord - når det er valgt kun at kompensere ejere af indeksobligationer, der mister skattefrihed, skyldes det, at det kun er disse, der vil lide et skattemæssigt tab, hvis obligationen beholdes, til den udløber.

Forudsætningen for udbetaling af  kompensation er derfor som nævnt, at  indeksobligationen – direkte eller indirekte -  ejes af en pensionsopsparer, og at indeksobligationen hidtil har været skattefritaget, hvilket vil sige, at der skal være tale om en indeksobligation ejet gennem en investeringsforening omfattet af § 4. 

Pensionsafkastbeskatningen af indeksobligationer i andre investeringsforeninger ændres ikke – de er som hidtil fuldt pensionsafkastskattepligtige – og er derfor ikke berettigede til kompensation.

Som jeg indledningsvis anførte, har dette, som det også fremgår af lovforslagets bemærkninger, været en given forudsætning, og det stillede ændringsforslag er derfor alene en teknisk præcisering, der skal understrege, at kompensationen udbetales som forudsat af Folketinget ved vedtagelsen af L 10. Ændringsforslaget er fremsat som følge af, at vi i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af udbetalingen af kompensationsbeløbet har konstateret, at IFR mener, at kunne lægge en anden fortolkning af bestemmelsen til grund. Denne fortolkning er vi ikke enige i, og vi har fundet det fornuftigt her og nu ved en præcisering tydeligt at tilkendegive, hvad der er indholdet af bestemmelsen. Efter Skatteministeriets opfattelse er retstilstanden før og efter præciseringen imidlertid den samme.

Jeg vil endelig bemærke, at Skatteministeriet har forsøgt at tilrettelægge udbetalingerne af kompensationerne på den mest hensigtsmæssig måde for både IFR og pensionsinvestorerne. Dette er sket i samarbejde med IFR.