Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2008

3. udkast

Betænkning

over

 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 10 ændringsforslag til lovforslaget skatteministeren har stillet 9 ændringsforslag til lovforslaget, ændringsforslag nr. 1, 2 og 4-10. Ændringsforslag nr. 3 er stillet af Socialistisk Folkeparti.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. december 2007 og var til 1. behandling den 17. januar 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 15. oktober 2007 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 34, folketingsåret 2007-08, 1. samling. Den 14. december 2007 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Peter Bødker, Herning,

Danmarks Automobilforhandler Forening,

Dansk Bil Forhandler Union,

Dansk Energi,

Det Økologiske Råd,

Lars Gravesen, Slagelse

Benny Jensen, Silkeborg,

Vindmølleindustrien og

Yupex Trading.

[Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.]

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Danmarks Automobilforhandler Forening,

Dansk Bil Forhandler Union og

Yupex Trading.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Sambandsflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af   skatteministeren, tiltrådt af et <>tal:

   1) Titlen affattes således:

»Forslag

til

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af
motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse
personbiler og pensionsafkastbeskatningsloven

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler, udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder og præciseringer af kompensationsordning)«

[Ændringen er en konsekvens af ændringsforslag nr. 7]

Til § 1

   2) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 3 a, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 20, stk. 1«.«

[Ændringen er af redaktionel karakter]

Af   et mindretal (SF):

   3) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af § 4 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For hybridbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2 med 50.000 kr.«

Stk. 5-17 bliver herefter stk. 6-18.

[Nedsættelse af afgiften for hybridbiler]

Af   skatteministeren, tiltrådt af et <>tal:

   4) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af § 4, stk. 8, indsættes som 1. pkt.:

»Et brugt køretøjs alder regnes fra første registrering.«

[Ændringen er af redaktionel karakter]

   5) I den under nr. 8 foreslåede ændring af § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.

[Ændringen er af redaktionel karakter]

   6) Nr. 15 affattes således:

»I § 27, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 16, stk. 1 og 3, § 19, stk. 1« til: »§ 16, § 17, stk. 3, § 19«.«

[Med ændringen præciseres strafansvaret]

   7) Efter nummer 15 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 29 a, stk. 2, ændres »§ 7 b, stk. 2, nr. 4« til: »§ 7 b, stk. 2, nr. 3«.«

[Ændringen er af redaktionel karakter]

Ny paragraf

   8) Efter § 3 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lov nr. 1535 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 1, 2. pkt., ændres »investeringsforening« til: »investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

2. I § 40, stk. 2, 1. pkt., ændres »investeringsforening« til: »investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

3. I § 40, stk. 3, 1. pkt., ændres »investeringsforening« til: »investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

4. I § 40, stk. 3, indsættes efter 4. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

5. I § 40, stk. 3, indsættes efter 5. pkt., der bliver 6. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

6. I § 40, stk. 3, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres »4.-8. pkt.« til: »4.-10. pkt.«

 [Teknisk ændring som følge af nr. 4 og 5]

7. I § 40, stk. 4, 1. pkt., ændres »investeringsforening« til: »investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

8. I § 40, stk. 4, indsættes efter 5. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct. «

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

9. I § 40, stk. 4, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:   

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensations-beløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

10. I § 40, stk. 4, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres »5.-9. pkt.« til: »5.-11. pkt.«

[Teknisk ændring som følge af nr. 8 og 9]

11. I § 40, stk. 5, 1. pkt., ændres »investeringsforening« til: »investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

12. I § 40, stk. 6, 1. pkt., ændres »investeringsforening« til: »investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

13. I § 40, stk. 6, indsættes efter 6. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

14. I § 40, stk. 6, indsættes efter 7. pkt. , der bliver 8. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

15. I § 40, stk. 6, 11. pkt., der bliver 13. pkt., ændres »6.-10.pkt.« til: »6.-12. pkt.«

[Teknisk ændring som følge af nr. 13 og 14]

16. I § 40, stk. 8, 1. pkt., ændres »investeringsforening« til: »investeringsforening omfattet af § 4 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven)«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne]

17. § 40, stk. 11, 9. pkt., ophæves og i stedet indsættes:

»For pensionsordninger i pensionsinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien herefter som 15 pct. af denne sum i kr. divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 3. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. For pensionsordninger i pengeinstitutter fremkommer kompensationstallet for obligationsserien som 15 pct. af denne sum i kr. divideret med 100, reduceret med forholdet mellem udtrækninger i 2007, der ikke indgår i ydelsesrækkerne efter stk. 10, 4. pkt., og beholdningen af ikke udtrukne obligationer den 31. december 2006. Kompensationstallet opgøres med 4 decimaler.«

[Teknisk præcisering af beregning af kompensationen for ophævelse af skattefrihed af visse indeksobligationer, der sikrer, at beholdningen af indeksobligationer ultimo 2006 korrigeres for udtrækninger i 2007]

18. I § 40 indsættes efter stk. 12 som nye stykker:

»Stk. 13. Ved beholdningen den 31. december 2006 forstås beholdningen af ikke udtrukne obligationer.

Stk. 14. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4, anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 15. Ved pensionsberettigede efter denne bestemmelse forstås fysiske personer.

Stk. 16. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensation for den pågældende.«

Stk. 13-18 bliver herefter til stk. 17-22.

[Der er tale om tekniske præciseringer og en mindre ændring. I stk. 13 præciseres det, at beholdningen den 31. december 2006 kun omfatter ikke udtrukne obligationer. I stk. 14 præciseres det, at indsættelse på eksisterende pensionsordning eller overførsel af beløbet til en tilsvarende ordning ikke får skattemæssige konsekvenser, og i stk. 15 præciseres det, at det kun er fysiske personer, der er berettigede til at få kompensation. I stk. 16 gives mulighed for, at institutterne i de helt særlige tilfælde, hvor instituttet ikke har kunnet finde en forhenværende pensionskunde, kan undlade at anmode om kompensation for den pågældende]

19. I § 40, stk. 17, der bliver stk. 21, indsættes som 3. pkt.:

»§ 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at SKAT i forbindelse med kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbet kan ændre kompensationsbeløb, der anses for urigtige.]

20. I § 41, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

21. I § 41, stk. 1, indsættes efter 5. pkt., der bliver til 6. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

22. I § 41, stk. 1, 9. pkt., der bliver 11. pkt., ændres »4.-8. pkt.« til: »4.-10. pkt.«

[Teknisk ændring som følge af nr. 20 og 21]

23. I § 41, stk. 2, indsættes efter 5. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct. «

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

24. I § 41, stk. 2, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

25. I § 41, stk. 2, 10. pkt., der bliver 12. pkt., ændres »4.-9. pkt.« til: »4.-10. pkt.«

[Teknisk ændring som følge af nr. 23 og 24]

26. I § 41, stk. 4, indsættes efter 5. pkt.:

»Hvis pensionsinstituttet ikke kan indsætte beløbet på en nyoprettet tilsvarende pensionsordning i pensionsinstituttet, jf. lov om finansiel virksomhed §§ 304 eller 307, kan den pensionsberettigede vælge mellem at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut eller at få udbetalt beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct.«

[Teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed]

27. I § 41, stk. 4, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

»Pensionsberettigede, der ikke længere har en ordning i pensionsinstituttet, og som ikke meddeler pensionsinstituttet sit valg senest 1 måned efter modtagelsen af underretning fra pensionsinstituttet om valgmuligheden, anses dog for at have valgt udbetaling af beløbet efter fradrag af afgift på 60 pct., hvis pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet den pensionsberettigede herom.«

[Teknisk ændring, der giver pensionsinstituttet mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, som ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning]

28. I § 41, stk. 4, 11. pkt., der bliver 13. pkt., ændres »6.-10. pkt.« til: »6.-12. pkt.«

[Teknisk ændring som følge af nr. 26 og 27]

29. I § 41 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Indbetaling af kompensationsbeløbet på den pensionsberettigedes pensionsordning i forsikringsselskabet m.v. eller overførsel af beløbet til en tilsvarende pensionsordning i et andet forsikringsselskab m.v. efter stk. 1-4, anses for en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41.

Stk. 9. Ved pensionsberettigede efter denne bestemmelse forstås fysiske personer.

Stk. 10. I de helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v., kan forsikringsselskabet m.v. undlade at anmode om kompensation for den pågældende.

Stk. 11. Markedsværdien pr. 31. december 2005 er værdien pr. 31. december 2005 som den er anført i den reviderede og generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2005.«

Stk. 8-13 bliver herefter stk. 12-17.

[Der er tale om tekniske præciseringer og en mindre ændring. Stk. 8-10 svarer til ændringsforslagets nr. 18. Herudover præciseres det, at kompensationen beregnes på baggrund af værdien ifølge årsrapporten for 2005]

30. I § 41, stk. 12, indsættes som 3. pkt.:

»§ 27, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbene«.

[Teknisk præcisering, der sikrer, at SKAT i forbindelse med kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbet kan ændre kompensationsbeløb, der anses for urigtige]«

Til § 4

   9) I § 4, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2« til: »jf. dog stk. 2 og 4«.

[Ikrafttrædelsesbestemmelse til ændringsforslag nr. 7 om indsættelse af ny § 01]

   10) I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. § 01 træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2008.«

[Ikrafttrædelsesbestemmelse til ændringsforslag nr. 7 om indsættelse af ny § 01]

Bemærkninger

Til nr. 1, 2, 4, 5 og 7

Ændringerne er af redaktionel karakter.

Til nr. 3

åØåUdover den fortsatte afgiftsfritagelse for el- og brintbiler foreslås det med ændringsforslaget at give en særlig rabat på 50.000 kr. til hybridbiler.

Til nr. 6

Med ændringen præciseres strafansvaret for overtrædelse af § 16, stk. 2, om angivelse af godtgørelse ved eksport af køretøjer.

Samtidig videreføres strafansvaret for registrerede virksomheders periodisering af registreringsafgiften af et køretøj, jf. henvisningen til § 17, stk. 3.

Ændringen af henvisningen til § 19 er af redaktionel karakter.

Til nr. 8

Provenumæssige konsekvenser

De tekniske præciseringer af kompensationsbestemmelsen sikrer, at beregningen af kompensationstallet fremgår i overensstemmelse med den tiltænkte udformning, og medfører derfor ingen egentlige provenumæssige konsekvenser. De øvrige ændringer vurderes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Ad nr. 1-3, 7, 11-12 og 16

Der er tale om en teknisk præcisering. Efter gældende regler kan man kun skattefrit investere i indeksobligationer gennem investeringsforeninger omfattet af § 4 i pensionsafkastbeskatningsloven. Det foreslås præciseret, at der kun gives kompensation ved investering i indeksobligationer gennem en investeringsforening omfattet af § 4. Herved sikres det, at der kun gives kompensation for tab af fremtidig skattefrihed til dem, der hidtil var skattefri af indeksobligationerne.

Ad nr. 4-5, 8-9, 13-14, 20-21, 23-24 og 26-27

Der er tale om en teknisk præcisering, der sikrer overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Efter §§ 304 og 307 i lov om finansiel virksomhed er det ikke muligt for arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber og tværgående pensionskasser at optage nye kunder, der ikke tilhører den gruppe af kunder, som de i henhold til overenskomster, vedtægter eller lignende må tegne pensionsordninger for. Det præciseres, at pensionsinstituttet alene skal give sådanne forhenværende pensionskunder valg mellem udbetaling efter fradrag af 60 pct.s endelig afgift eller at få indbetalt beløbet på en tilsvarende ordning i et andet pensionsinstitut.

I de tilfælde, hvor den pensionsberettigede ikke senest 1 måned efter underretning fra pensionsinstituttet om beløbets størrelse og valgmulighederne meddeler pensionsinstituttet sit valg, anses den pensionsberettigede efter gældende regler for at have valgt indbetaling af beløbet på pensionsordningen i pensionsinstituttet. Det kan i tilfælde af kundens passivitet være uhensigtsmæssigt, at pensionsinstituttet pålægges at oprette en ny pensionskonto for forhenværende kunder. Det foreslås derfor, at pensionsinstituttet får mulighed for at vælge at udbetale kompensationsbeløbet til forhenværende kunder, der ikke svarer på underretningen fra pensionsinstituttet om valgmulighed, i stedet for at indsætte beløbet på en eksisterende pensionsordning. Det forudsætter dog, pensionsinstituttet i forbindelse med underretning om valgmuligheden har underrettet kunden om, at det er konsekvensen af ikke at meddele sit valg til pensionsinstituttet.

Ad nr. 6, 10, 15, 22, 25 og 28

Der er tale om konsekvensændringer som følge af nr. 1-2, 4-5, 7-8, 13-14, 16-17 og 19-20.

Ad nr. 17

Der er tale om en teknisk præcisering af kompensationsbestemmelsen i § 40 i pensionsafkastbeskatningsloven. Det foreslås at præcisere, at beholdningen den 31. december 2006 ved beregningen af kompensationstallet korrigeres for udtrækninger i 2007, som ikke omfattes af skattepligten fra og med indkomståret 2008.

For pensionsordninger i pensionsinstitutter betyder det, at der korrigeres for udtrækninger til indfrielse den 1. juli 2007 og den 1. januar 2008, da de indfriede obligationer ikke bliver skattepligtige, hvorfor de ikke indgår i de ydelsesrækker, der ligger til grund for beregningen af kompensationstallet, jf. § 40, stk. 10, 3. pkt. For pensionsordninger i pengeinstitutter korrigeres der alene for udtrækninger til indfrielse den 1. juli 2007. Det skyldes, at udtrækninger til indfrielse den 1. januar 2008 bliver skattepligtige, hvorfor de udtrukne obligationer 1. januar 2008 indgår i de ydelsesrækker, der ligger til grund for beregningen af kompensationstallet for pengeinstitutordninger, jf. § 40, stk. 10, 4. pkt. Med forslaget undgås eventuel fortolkningstvivl, idet det præciseres, at kompensationsbeløbet som tilsigtet beregnes som nutidsværdien af værditabet som følge af den forventede fremtidige beskatning for den mængde obligationer, der bliver omfattet af skattepligten ved ophævelse af skattefrihed fra og med indkomståret 2008.

Ad nr. 18

Til stk. 13: Der er tale om en teknisk præcisering af kompensationsbestemmelsen i § 40 i pensionsafkastbeskatningsloven. Efter bestemmelsen kan pensionsberettigede under visse betingelser få kompensation for ophævelsen af skattefrihed af visse indeksobligationer.

Beregningen sker med udgangspunkt i den pensionsberettigedes andel af indeksobligationerne den 31. december 2006. Det foreslås at præcisere, at der ved beholdningen den 31. december 2006 alene forstås beholdningen af ikke udtrukne obligationer. I beholdningen indgår således ikke de obligationer, der inden den 31. december 2006 er udtrukket til indfrielse den 1. januar 2007, da disse ikke bliver omfattet af skattepligten.

Til stk. 14: Der er tale om en teknisk præcisering, der sikrer, at indsættelse af kompensationsbeløb på en eksisterende pensionsordning eller på en nyoprettet pensionsordning ikke får skattemæssige konsekvenser. Dvs. at der ikke er fradrag for indbetalingen, at den ikke indgår i opgørelse af den ordinære beløbsgrænse for fradragsberettiget indskud på pensionsordninger på ca. 40.000 kr. pr. år, og at aldersgrænsen i forhold til ratepension ikke gælder.

Til stk. 15: Der er tale om en teknisk præcisering, der sikrer, at virksomheder, der forsikrer deres pensionstilsagn til direktører, og herved bliver pensionsberettigede efter § 1, stk. 1, ikke bliver omfattet af begrebet pensionsberettiget i § 40, stk. 4, og dermed bliver berettiget til kompensation.

Til stk. 16: Der kan være helt særlige tilfælde, hvor forsikringsselskabet m.v. trods grundige undersøgelser ikke har kunnet finde en pensionsberettiget, der ikke længere har en ordning i forsikringsselskabet m.v. I disse tilfælde foreslås det, at forsikringsselskabet m.v. kan undlade at anmode om kompensation for den pågældende. Antallet af kunder, der ikke kan findes, må forventes at være yderst begrænset.

Ad nr. 19 og 30

Der er tale om en teknisk præcisering, der sikrer, at SKAT i forbindelse med kontrollen af opgørelsen af kompensationsbeløbet kan ændre de kompensationsbeløb, der anses for urigtige.

Ad nr. 29

Der er tale om tekniske præciseringer. Stk. 8-10 svarer til stk. 14-16 i nr. 18.

Herudover præciseres det, at kompensationen beregnes på baggrund af markedsværdien, som den er anført i den reviderede og generalforsamlingsgodkendte årsrapport for 2005. Efter den gældende lovtekst skal kompensationsværdien opgøres som markedsværdien pr. 31. december 2005, hvilket ifølge bemærkningerne er den værdi, der er anført i de pensionsafkastskattepligtiges regnskaber, dvs. årsrapporten for 2005. For at undgå eventuel tvivl herom, foreslås dette præciseret direkte i lovteksten.

Til nr. 9 og 10

Den foreslåede nye § 01 i lovforslaget, jf. ændringsforslag nr. 7, er en præcisering og mindre ændring af §§ 40 og 41 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lov nr. 1535 af 19. december 2007.

Det foreslås, at præciseringerne m.v. får samme virkningstidspunkt som §§ 40 og 41.

  Torsten Schack Pedersen (V) Â  Karsten Lauritzen (V) Â  Peter Christensen (V) Â  Jacob Jensen (V) Â  Mikkel Dencker (DF) Â  Pia Adelsteen (DF) Â  Lars Barfoed (KF) Â  Henrik Rasmussen (KF) Â  Anders Samuelsen (NY) nfmd.  Nick Hækkerup (S) Â  John Dyrby Paulsen (S) Â  Klaus Hækkerup (S) Â  René Skau Björnsson (S) Â  Mette Frederiksen (S) Â  Jesper Petersen (SF) Â  Niels Helveg Petersen (RV) fmd.  Frank Aaen (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Sambandsflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

47

 

Ny Alliance (NY)

3

Socialdemokratiet (S)

45

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Dansk Folkeparti (DF)

25

 

Siumut (SIU)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

23

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

 

Sambandsflokkurin (SP)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne

2

Enhedslisten (EL)

  4

 

(UFG)

 

 

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 42

Bilagsnr.

Titel

1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

3

Henvendelse af 6/12-07 fra Yupex Trading

4

Henvendelse af 6/12-07 fra Yupex Trading

5

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 6/12-07 fra Yupex Trading

6

Henvendelse af 16/1-08 fra Yupex Trading

7

Henvendelse af 18/1-08 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

8

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

9

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 18/1-08 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

10

Henvendelse af 22/01-08 fra Dansk Bil Forhandler Union

11

Henvendelse af 24/1-08 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

12

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 16/1-08 fra Yupex Trading

13

Henvendelse af 24/01-08 fra Benny Jensen, Silkeborg

14

Henvendelse af 25/1-08 Dansk Energi

15

Henvendelse af 24/01-08 fra Peter Bødker, Herning

16

Henvendelse af 28/01-08 fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

17

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 22/01-08 fra Dansk Bilforhandler Union

18

Henvendelse af 01/02-08 fra Det Økologiske Råd

19

1. udkast til betænkning

20

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 24/1-08 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

21

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 24/1-08 fra Benny Jensen, Silkeborg

22

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 25/01-08 fra Dansk Energi

23

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 24/01-08 fra Peter Bødker, Herning

24

Henvendelse af 14/12-07 fra Lars Gravesen, Slagelse

25

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 1/2-08 fra Det Økologiske Råd

26

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 28/1-08 fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

27

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 14. december 2007 fra Lars Gravesen, Slagelse

28

Ændringsforslag, fra skatteministeren

29

2. udkast til betænkning

30

Henvendelse af 13/02-2008 fra InvesteringsForeningsRÃ¥det

31

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 13/02-08 fra InvensteringsForeningsRÃ¥det

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 42

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om, hvorledes afgiftsberegning vil blive foretaget for en plug-in hybridbil, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om, hvorledes afgiften vil blive reduceret, hvis den i spørgsmål 1 omtalte plug-in hybridbil i stedet forsynes med et batteri på 20 kwh, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om at redegøre for ministerens udtalelser i artiklen i Børsen den 23. januar 2008: »Miljøbiler sidder fast i danske lovhuller«, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om det vil være teknisk muligt, at lave regler omkring afgiftsberegningen på en plug-in hybridbil, jf. nævnte eksempel, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om, hvor mange af de nævnte virksomheder, der i de sidste 3 år er kontrolleret af SKAT ved en egentlig kontrol af regnskabsførelsen ved besøg hos virksomheden, jf. lovforslagets bemærkninger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om at oplyse, hvor mange årsværk, der i dag er afsat i SKAT til kontrol af de 800 registrerede virksomheder efter registreringsafgiftsloven, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om at oplyse, hvor mange nye virksomheder, der forventes registreret efter registreringsafgiftsloven, hvis lovforslaget vedtages som foreslået, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om at oplyse, hvor mange årsværk SKAT forventer afsat til kontrol af de virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven i fremtiden, hvis lovforslaget vedtages, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om at oplyse, hvorledes lovforslaget kan tilrettes, så der ikke opstår et provenutab i 2008 som følge af periodeforskydning, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om at oplyse, hvorledes antallet af individuel opkrævning og kontrol af registreringsafgift og moms ved indførsel af biler uden for de registrerede virksomheder er vokset fra 2002 – 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om at oplyse, hvorledes udviklingen af ansatte årsværk til opkrævning og kontrol med registreringsafgift har været hos SKAT i årene 2002 – 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

12

Spm. om at oplyse, hvorledes antallet af biler, der er eksporteret og derfor har fået godtgjort registreringsafgift, er steget i årene 2002 – 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm. om at oplyse, hvorledes udviklingen af ansatte årsværk til opkrævning og kontrol med refusion af registreringsafgift har været hos SKAT i årene 2002 – 2007, til skatteministeren, og ministerens svar herpå