Til

                      Folketinget - Skatteudvalget

 

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til Forsikring og Pensions henvendelse af 19. februar 2008.

 

 

 

Kristian Jensen

 

                                                                 /  Birgitte Christensen


Forsikring og Pension  har rettet henvendelse til Skatteudvalget om det ændringsforslag, som jeg har ønsket stillet til 2. behandlingen af L 42, hvormed der bl.a. foretages en række tekniske præciseringer af kompensationsbestemmelsen i pensionsafkastbeskatningsloven, der blev vedtaget inden jul som L 10

Forsikring og Pension bifalder overordnet set de foreslåede præciseringer, idet disse dels fjerner en potentiel konflikt med øvrig lovgivning, som sektoren er underkastet, dels medfører en vis forenkling af selskabernes arbejde med at fordele kompensationsbeløb ud individuelt til kunderne.

Forsikring og Pension foreslår, at der udover de nævnte præciseringer gennemføres en ændring af reglerne, der giver selskaberne mulighed for at anmode om udbetaling af kompensationsbeløbet over flere rater, efterhånden som selskaberne har mulighed for at viderebetale pengene til deres kunder. Forsikring og Pension forestiller sig, at der for hvert selskab oprettes en slags anfordringskonto, hvorfra pengene kan hæves, efterhånden som selskaberne er i stand til at videreformidle dem til kunderne. Forsikring og Pension finder, at det store flertal af kunder på den måde vil kunne få gennemført udbetalingen i rimelig tid i forhold til meddelelsen om kompensation.

 

Jeg skal hertil bemærke, at det er med tilfredshed jeg kan konstatere, at Forsikring og Pension anerkender, at vi med en række præciseringer bidrager til en forenkling af selskabernes arbejde med at fordele kompensationsbeløb ud individuelt til kunderne.

Jeg mener, at selskaberne på dette grundlag har mulighed for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af udbetalingen af kompensationsbeløbene til kunderne inden for rimelig tid.

Jeg finder således ikke, at der er behov for en egentlig ændring af kompensationsbestemmelsen, der skulle give mulighed for ratevis udbetaling af kompensationsbeløbet, sådan som foreslået af Forsikring og Pension.

Efter min opfattelse ville et forslag herom i givet fald også være af en sådan karakter, at det falder uden for rammerne af et ændringsforslag til L 42.

Jeg mener, at udbetalingsreglen med de præciseringer der ligger i det ændringsforslag, jeg har ønsket stillet til 2. behandlingen af L 42, giver en god balance mellem hensynet til en smidig tilrettelæggelse af udbetalingsforløbet og tilskyndelsen for selskaberne til at gøre en særlig indsats for at få afsluttet udbetalingen af kompensation til alle de berettigede.