Ændringsforslag

til 2. behandlingen af L 42:

Forslag til Lov om lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af

motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

 

 

Til § 1

   1) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

”01. I § 3 a, stk. 4, 2. pkt., ændres ”§ 19, stk. 2” til: ”§ 20, stk. 1”.”

[Ændringen er af redaktionel karakter]

   2) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af § 4, stk. 8, indsættes som 1. pkt.:

”Et brugt køretøjs alder regnes fra første registrering.”

[Ændringen er af redaktionel karakter]

   3) I den under nr. 8 foreslåede ændring af § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres ”stk. 9” til: ”stk. 8”.

[Ændringen er af redaktionel karakter]

   4) Nr. 15 affattes således:

”I § 27, stk. 1, nr. 2, ændres ”§ 16, stk. 1 og 3, § 19, stk. 1” til: ”§ 16, § 17, stk. 3, § 19”.”

[Med ændringen præciseres strafansvaret]

   5) Efter nummer 15 indsættes som nyt nummer:

”02. I § 29 a, stk. 2, ændres ”§ 7 b, stk. 2, nr. 4” til: ”§ 7 b, stk. 2, nr. 32”.”

[Ændringen er af redaktionel karakter]

Til § 4

   6) § 4, stk. 1, affattes således: ”Loven træder i kraft den 27.april 2008”.

[Ikrafttrædelsen ændres til den 27.april 2008]

   7) § 4, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2

[Konsekvens af nr. 6]

 

 

 

Bemærkninger

Til nr. 1 – 3 og 5

Ændringerne er af redaktionel karakter.

Til nr. 4

Med ændringen præciseres strafansvaret for overtrædelse af § 16, stk. 2, om angivelse af godtgørelse ved eksport af køretøjer.

Samtidig videreføres strafansvaret for registrerede virksomheders periodisering af registreringsafgiften af et køretøj, jf. henvisningen til § 17, stk. 3.

Ændringen af henvisningen til § 19 er af redaktionel karakter.

 

Til nr. 6 og 7

Det foreslås at ændre bestemmelsen om ikrafttræden således, at hele lovforslaget træder i kraft den 27.april 2008.