Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008

1. udkast

Tillægsbetænkning

over

 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og
udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. december 2008 og var til 1. behandling den 17. januar 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget afgav betænkning den 27. februar 2008. Lovforslaget var til 2. behandling den 25. marts 2008, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i <> møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget modtaget en skriftlig henvendelse fra Torben Østergaard Gye, SKAT, Kundeafd. 1 – Motor, Højbjerg.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 4 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

  Torsten Schack Pedersen (V) Â  Karsten Lauritzen (V) Â  Peter Christensen (V) Â  Jacob Jensen (V) Â  Mikkel Dencker (DF) Â  Pia Adelsteen (DF) Â  Lars Barfoed (KF) Â  Charlotte Dyremose (KF) Â  Anders Samuelsen (NY) nfmd.  Nick Hækkerup (S) Â  John Dyrby Paulsen (S) Â  Klaus Hækkerup (S) Â  René Skau Björnsson (S) Â  Mette Frederiksen (S) Â  Jesper Petersen (SF) Â  Niels Helveg Petersen (RV) fmd.  Frank Aaen (EL) 

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

47

 

Ny Alliance (NY)

3

Socialdemokratiet (S)

45

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Dansk Folkeparti (DF)

25

 

Siumut (SIU)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

23

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

 

Sambandsflokkurin (SP)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne

2

Enhedslisten (EL)

4

 

(UFG)

 

 

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 42 efter betænkningsafgivelse

37

Betænkning afgivet den 27. februar 2008

38

Henvendelse af 17/3-08 fra Torben Østergaard Gye, SKAT, Kundeafd. 1 – Motor, Højbjerg

39

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 17/3-08 fra Torben Østergaard Gye, SKAT, Kundeafd. 1 – Motor, Højbjerg

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 42 efter betænkningsafgivelse

Spm.nr.

Titel

18

Spm. om ministerens begrundelse for ikke at have tilsendt udvalget kopi af henvendelse fra Torben Østergaard Gye, SKAT, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

19

Spm., om ministeren har modtaget kommentar fra Torben Østergaard Gye, SKAT, skatteministeren, og ministerens svar herpå

20

Spm., om ministeren vil forholde sig til Torben Østergaard Gyes synspunkter om, at lovforslaget vil medføre et tab for statskassen grundet en regnefejl, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

21

Spm. om beregningsforudsætningerne for provenuskønnet i lovforslagets bemærkninger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå