Skatteudvalget 2007-08 (2. samling)
L 42 Bilag 45
Offentligt
545064_0001.png
545064_0002.png
545064_0003.png
Til lovforslag nr.L 42
Folketinget 2007 - 08 (2. samling)Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. april 2008
Tillægsbetænkningover
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgiftaf motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for vissepersonbiler(Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler ogudvidelse af ordningen med registrerede virksomheder)[af skatteministeren (Kristian Jensen)]
1. UdvalgsarbejdetLovforslaget blev fremsat den 14. december 2007 og var til 1. behandling den 17. januar 2008.Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget afgav be-tænkning den 27. februar 2008. Lovforslaget var til 2. behandling den 25. marts 2008, hvorefter detblev henvist til fornyet behandling i Skatteudvalget.MøderUdvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 3møder.Skriftlige henvendelserUdvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget modtaget skriftlige henvendelser fraAA Biler ApS, Aalborg og Torben Østergaard Gye, SKAT, Kundeafd. 1 – Motor, Højbjerg.Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.SpørgsmålUdvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 4 spørgsmål til skatteministerentil skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.2. Indstillinger og politiske bemærkningerUdvalgetindstiller lovforslaget tilvedtagelsei den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behand-ling.Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker med henvisningtil skatteministerens oplysninger vedrørende provenueffekterne, jf. L 42svar på spm. 20 og 21 ogL 42bilag 44, at hvis der efter lovens ikrafttrædelse viser sig betydelige ændringer af provenu-virkningerne, bør reglerne naturligvis tages op til fornyet overvejelse.
2
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for til-lægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikkeadgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.
Anders Broholm Andersen (V) Karsten Lauritzen (V) Peter Christensen (V) Jacob Jensen (V)Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Lars Barfoed (KF) Charlotte Dyremose (KF)Anders Samuelsen (NY)nfmd.Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S)René Skau Björnsson (S) Mette Frederiksen (S) Jesper Petersen (SF)Niels Helveg Petersen (RV)fmd.Frank Aaen (EL)Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer iudvalget.Folketingets sammensætningVenstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47Socialdemokratiet (S)45Dansk Folkeparti (DF)25Socialistisk Folkeparti (SF)23Det Konservative Folkeparti (KF)17Det Radikale Venstre (RV)9Enhedslisten (EL)4Ny Alliance (NY)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Tjóðveldisflokkurin (TF)Sambandsflokkurin (SP)Uden for folketingsgrupperne(UFG)311112
3

Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 42 omdelt efter afgivelse af betænkning3738394041424344Betænkning afgivet den 27. februar 2008Henvendelse af 17/3-08 fra Torben Østergaard Gye, SKAT, Kun-deafd. 1 – Motor, HøjbjergSkatteministerens kommentar til henvendelse af 17/3-08 fra TorbenØstergaard Gye, SKAT, Kundeafd. 1 – Motor, Højbjerg1. udkast til tillægsbetænkningHenvendelse af 28/3-08 fra AA Biler ApS, AalborgSkatteministerens kommentar til henvendelse af 28/3-08 fra AA BilerAps, AalborgHenvendelse af 3/4-08 fra Torben Østergaard Gye, SKAT, Kundeafd.1 – Motor, HøjbjergSkatteministerens kommentar til henvendelse af 3/4-08 fra TorbenØstergaard Gye, SKAT, Kundeafd. 1 – Motor, HøjbjergOversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 42 omdelt efter afgivelse af betænkningSpm.nr.18TitelSpm. om ministerens begrundelse for ikke at have tilsendt udvalgetkopi af henvendelse fra Torben Østergaard Gye, SKAT, til skattemi-nisteren, og ministerens svar og supplerende svar herpåSpm., om ministeren har modtaget kommentar fra Torben ØstergaardGye, SKAT, skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil forholde sig til Torben Østergaard Gyessynspunkter om, at lovforslaget vil medføre et tab for statskassengrundet en regnefejl, til skatteministeren, og ministerens svar herpåSpm. om beregningsforudsætningerne for provenuskønnet i lovforsla-gets bemærkninger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
1920
21