Til:

Folketinget Skatteudvalget

Fra:

Direktør, Peter Schou, Yupex Trading, Oddervej 93, 8270 Højbjerg. Email: peter@yupex.dk. Mobil: 40 74 71 23. Direkte tlf.: 86 93 71 23.

Dato:

16. januar 2008

Vedr.:

J. nr. 2007-511-0012 – Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. Deputation for Folketingets Skatteudvalg den 16. januar 2008.

 

Jeg tillader mig herved at fremsende det jeg planlægger at sige til Folketingets Skatteudvalget vedr. J. nr. 2007-511-0012 – Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven ved vores fremmøde for Folketingets Skatteudvalg den 16. januar 2008.

 

Ordfører for deputationen: Peter Schou.

 

Yupex Trading blev grundlagt i 1993. Vi er 6 ansatte, og vi eksporterer årligt ca. 4.000 brugte køretøjer, svarende til en eksport på ca. 100 mill. kr..

 

Jeg har modtaget kopi af de beregninger som skatteministeren har sendt til Skatteudvalget i går, som jeg tager til efterretning. Da jeg sendte min skrivelse til skatteudvalget fandt jeg, at der var forhold omkring beregningerne, der ikke stod helt klart, hvor skatteministerens skrivelse har præciseret det, og det takker jeg for.

 

Hvis I ser på den fremsendte tabel fra skatteministeriet, og fokuserer på søjlen kaldet ”Nedsættelse af godtgørelse efter forslaget”, så er de anførte beløb udtryk for en ekstra skat for sælger af brugte biler.

 

Den pris en sælger af en brugt bil kan få for sin bil, den vil som følge af forslaget blive reduceret med dette beløb.

 

I beløb svarer det til, at brugte biler med en handelspris over 90.000 kr. ikke vil blive berørt.

 

Brugte biler til en handelspris mellem 18.000 – 50.000 vil derimod kunne få mellem 7-36% mindre for deres brugte bil (se beregninger i vedlagte bilag, hvor Yupex Trading har beregnet de angivne søjler ud fra Skatteministeriets egen tabel)

 

Skatteministeriet har selv oplyst, at de samlede godtgørelser vil blive reduceret med 70-80 mill. kr. årligt, hvilket ved et gennemsnitligt fald på 3.000 kr. per bil svarer til ca. 25.000 biler årligt.

 

Der er således tale om en skatteforhøjelse for ca. 25.000 borgere årligt, hvor disse borgere nu skal betale ekstra skat ved salg af deres brugte biler.

 

Forslaget vil desuden ramme socialt skævt, hvor ejere af ”dyre” brugte biler ikke bliver berørt, mens ejere af ”billige” brugte biler kommer til at bære hele byrden. Forslaget rammer således de økonomisk dårligst stillede bilejere, og kan nærmest betegnes som en ”omvendt Robin Hood”.

 

I min skrivelse til skatteudvalget skrev jeg: ”De foreslåede anførte mindstebeløb på hhv. 4.000 kr. og 7.500 kr. er udtryk for et gebyr, uden at Told & Skat har noget arbejde i forbindelse hermed.” Jeg ser skatteministeriets kommentarer som udtryk for, at de er enige heri.

 

Skatteministeriet er også enigt i, at lovforslaget ikke omfatter, at de samme regler skal gøres gældende ved import som ved eksport. Det ser jeg som udtryk for, at det essentielle for ministeriet er at få ekstra skatteindtægter.

 

Forslaget betyder, at hvis man importer en bil så skal man betale en større afgift end man kan få refunderet, selv hvis man straks derefter eksporter den samme bil igen. Det vil således gøre det meget vanskeligt, at videresælge brugte biler via Danmark. Det vil også svække danske virksomheder, der eksporterer brugte biler i forhold til tilsvarende virksomheder i andre EU lande.

 

Vi ser derfor denne del af forslaget både som et brud på skattestoppet, og som et forsøg på at hæmme varernes fri bevægelighed inden for EU, hvor der yderligere ikke er lighed for loven for importører og eksportører. Man kan derfor også rejse tvivl om, hvorvidt lovforslaget er lovligt i forhold til EU.

 

Skatteministeriet tilføjer, at EU ikke har nogen regler om udformning af godtgørelsesregler af skat, men hermed svarer de efter min opfattelse ikke på om forslaget er lovligt i forhold til EU.

 

Skatteministeren anfører i sin skrivelse af 15. januar 2008 til Folketingets Skatteudvalg:

- at ”de gældende regler skaber et incitament til uhensigtsmæssig brug af reglerne til udførsel af biler, der er tæt på at være skrotningsmodne”. Eksport af disse biler erstatter imidlertid biler i modtagerlandene, som er i en endnu dårligere tilstand, hvorfor de globalt bidrager til en mindre global forurening. Hvad er det uhensigtsmæssige heri?

- at ”registreringsafgiften af den brugte bil indeholde et element af avance, der ikke indgår i den bil, der skal udføres”. Denne påstand er ikke rigtigt, og den giver heller ikke nogen mening. Der er registreringsafgift både på fremstillingsprisen og avancen ved køb af en ny bil. Hvis man i øvrigt skulle følge logikken i påstanden, så skulle der ikke være registreringsafgift på avancen ved køb af nye eller importerede biler.

- at ”avancen for billigere brugte biler udgør en større del af bilens pris end for almindelige dyrere brugte biler”. Det er vores vurdering og erfaring, at denne påstand er urigtig, og der er ingen dokumentation for den. Hvis forslaget vedtages i den nuværende form, så vil brugte biler i de lavere prisklasser ikke være økonomisk rentable at eksportere, hvorfor ejerne i disse tilfælde risikerer, at skulle betale for at komme af med dem. Yderligere vil ejerne så også anvende de brugte biler længere.

 

I den nuværende form vil forslaget være ødelæggende for alle eksportører af brugte biler i Danmark, hvor dets indførelse vil medføre nedgang i omsætning, indtjening og beskæftigelse.

 

Jeg skal derfor anbefale Folketingets Skatteudvalg:

- at få afklaret ovenstående forhold inden forslaget færdigbehandles.

- at der stilles flg. ændringsforslag til Afsnit 4. § 7b, Stk.3 at ”I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog mindst 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for motorcykler og varebiler” [dvs. at den overstregede tekst udgår] Det vil sige, at den overstregede tekst udgår. Alternativt vil vi anbefale, at Folketinget forkaster hele ændringsforslaget.